ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಕವಿತಾ ವಾಚತಾಂ ವಾಚತಾಂ ಅಶೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗತಾಕಿ, ಅಪುಣ್ ಕಿತೆಂಗಿ ದೆಖತಾಂ, ಕಿತೆಂಗೀ ಭಗತಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗಳೆಂ ಅಪಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜೀರ್ ಘಡತಾ. ಭೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಹಿಖ್ಮತ್ ಆಸತಾ, ತಾಂತುಂ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕ್ ಎಕಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಚಿಂ ಜಾಯತಿಂ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ’ಝುಜ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ದುಭಯಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಜಾಮತ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಎಕಲೊ ಭಾರತೀಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಟ್ಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವಟಿಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂನಿ; ಸೌದಿ, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್, ಖತಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ತೆಚ್ಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರತಾತ್ ’ಕಹಾಂ ಜಾನಾ ಹೈ?’, ಆನಿ ಜೆದನಾಂ ಹಾಂವ್ ಅಮ್ಕೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಣತಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಳತಾ ಹಾಂವ್ ’ಇಂಡಿಯನ್’ ಮ್ಹಣುನ್. ಉಪರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವೊಗೊಚ್ ಬಸಲೊಂ ತರ್‌ಯೀ ಎಕೆಕಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೊ ಸುರು ಜಾತಾ, ಜೆದನಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟರಾಂಕ್ ಸೊವುಂಕ್ ತರ್, ಕೆದನಾಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿಂಕ್ ಸೊವುಂಕ್, ಕೆದನಾಂ ಫಿಲ್ಮಿ ಹಿರೋಯಿನಾವಿಶಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕೆದನಾಂ ರಾಮ್ ಮಂದಿರಾವಿಶಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ವ್ಹಾಪಾರಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳಯತನಾ ಕೆದಿಂಚ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ವಾ ಬೆಹೆರ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ ವಾ ಉತರಾಂಯ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣತಾನಾ ತೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಉತರಾಂವ್ಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ಗರಜೆಚಿ ಆನಿ ತಿ ಸಕತ್ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ಗೊವಾಯ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಕ್ ಆಮಿ ಸರವಾಂ ಪಾವಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮೀಂಯ್ ಜಾಯತೆಂ ಪಳೆಲಾಂ, ಪಾರಕಿಲಾಂ ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಜೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಆನಿ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚೆಂ ಮನಶಾಜಿಣೆ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಉತರಾಯಿಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ [ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್]


ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್

ನಿದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ಪುನ್ವೆಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಲಾಗಿಂ
ಮೊನ್ಯಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಮಾಡ್!

ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಚೆರ್ 'ROOMS FULL'
ಬೋರ್ಡ್ ನಿದ್ಲಾ ತರೀ
ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ 'ROOMS AVAILABLE' ಪಾಚಾರುನ್ ಆಸ್ಚೊ
ಝೆಮೆಂವ್ಚೊ ನಿಯೋನ್ ಬೋರ್ಡ್.

ಧಾಂವುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ
ಧಾಂವಲ್ಲೆಬರಿ ಚಲುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ
ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಅಂರ್ದುನ್ ಬಾಂಧುನ್
ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ
ಕಲ್ಸಾಂವಾಚ್ಯಾ, ಇಜಾರಾಂಚ್ಯಾ
ನಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್‌ಭರೀತ್ ನಾಚ್!

ಬುರ್ಖಾ ಪಾಂಗ್ರುನ್
ಭಿರ್‍ಯಾಂನಿ ಚಲುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಬರಿ
ಝಳ್ಕುಂಚೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಚೆ ಭಕ್ತ್!

ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಖೆಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಘೋರ್ ದಾಟಾಯ್
ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಕಳೊಂವ್ಚಿ
ಚರಂಡೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ
ವೊಂಕಾರೆ ಹಾಡೊಂವ್ಚಿ ಮೂರ್!

ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್
ವರ್‍ನ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ತಶೆಂ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್‍ಚಿಂ -
ನಿದನಾಸ್ತಾಂ, ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ರಾತ್‌ಭರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ನ್
ಆತ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಪಾವಲ್ಲಿಂ
ಯುವಜಣಾಂ.

ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯೆ
ಪಾಟಿರ್, ಹಾತಾಂನಿ - ಬೆಗಾಂಚಿಂ ವೊಜಿಂ
ಮಾಗಿರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚೆಂ
ಚಿತ್ತುರ್‍ಲೆಚ್ಯಾ, ಕೆಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಂನಿ ಭರಲ್ಲೆಂ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊತೆಂ!

ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಕಂರ್ಡೆಬರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್
ಆಂಗಾಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೂಟ್
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಚಸ್ಮಾ, ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಶಿರ್‍ಕಾವ್ನ್
ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್
ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುಬರಿ ದಿಸ್ಚೆ ಸೈಕಲಿಸ್ಟ್.

ಆಖ್ಖಿ ರಾತ್‌ಭರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೊ ಕಚ್ರೊ,
ಚಿಂದಿ, ಬೊತ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಂ ರಾಸ್ ಕರುನ್
ಥಕುನ್ ಫುಟ್‌ಪಾತಿರ್ ನಿದಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ
ಆನಿ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಭರ್‍ನ್ ಚೆಪುನ್
ಗೊಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ನಿಮಾಣೊ ಕಟ್
ಘಾಲ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ!

LIFE'S ON ಬೋರ್ಡ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆತ್ತಾಂ ಪಾವಲ್ಲೆಂ ಎಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್
ಆನಿ 'ದಿಸಾಚೆಂ ಕಿರಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊ ಕಾಂಯ್ ನಾ?'
ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಜೀವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್
ವೆಲ್ಲೊ, ಸ್ಟ್ರೆಚರಾಚೆರ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೊ ಪಿಡೇಸ್ತ್;
ಭೊಂವ್ತಣಿ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯೆ ನಿದೆಕಯ್
ಫಟೊವ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್‍ಚಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ!

ಗುಜ್ಗುಜೊ ಥೊಡೊ ಥೊಡೊ ವಾಡುನ್ ಆಸಾ
ಸುಪ್ರಭಾತಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್
ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳುನ್
ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ
ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉಟುನ್ ಬಸ್ಲಾಂ
ಆಂಗ್ ವೊಳಾಯೀತ್!

- ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್  [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅಪಾರ್, ತಾಂತುಂ ಅನುವಾದ್, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ, ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ, ಸಂಘಟನಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ. ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಚೆಂ ’ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.’ಮೊಗಾಪೆಳೊ’, ’ಫಿಂತಾಂ’, ’ವಾಟ್’, ’ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’, ’ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಾಂಚ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

कविता

कविता वाचतां वाचतां अशें भगुंक लागताकी, अपूण कितेंगी देखतां, कितेंगी भगतां आनी हें सगळें अपल्या दोळ्यां हुजीर घडता. भोव थोड्यांक ही हिखमत आसता, तांतूं बाब मेलवीन लुद्रीक एकलो म्हणून कांय ताचीं जायतीं कविता गोवाय दितात. ’झूज’ कवितेंत दुभयांत पाकिसतानिच्या हातांत हजामत करुंक गेल्लो एकलो भारतीयाच्या मतिंत उटचें वादाळ जायते पावटीं हांवेंय भग‌ल्लें आसा, इतलेंच न्हय गलफाच्या हेर देशांनी; सौदी, बाह्रेयन, खतार गेल्लेवेळार तेच्च पाकिसतानी ड्रायवर आनी पयलेंच सवाल करतात ’कहां जाना है?’, आनी जेदनां हांव अमको जागो म्हणतानांच ताका कळता हांव ’इंडियन’ म्हणून. उपरांत हांव वोगोच बसलों तर‌यी एकेका मिनुटांनी तो सुरू जाता, जेदनां क्रिकेटरांक सोवुंक तर, केदनां राजकीय मुखेलिंक सोवुंक, केदनां फिल्मी हिरोयिनाविशयांत आनी केदनां राम मंदिराविशयांत. पूण ताणीं व्हापारची भास आनी तांच्या चिंतपाचो जिनोस पळयतना केदिंच तांचेलागीं वार्जीक वा बेहेर करुंक मन आयिल्लेंच ना वा उतरांय मेळ‌ल्लीं नांत म्हणताना तें कवितेंत उतरावंक विशेस सकत गरजेची आनी ती सकत बाब मेलविनाची म्हणच्याक ही कविता सयत गोवाय.

मंगळूर शेराक आमी सरवां पावल्यांव, आमींय जायतें पळेलां, पारकिलां पूण कवितेंनी जे आटेविटे आनी खर्शेंवचें मनशाजिणे आनी जिविताचे उमाळे भोव अपुर्भायेन उतरायिल्ले ह्या कवितेंत दिसताना ह्या कवितेच्या सोभायेक चाकुंक तुकाच उलो दितां.

- सं

[कविता] सकाळिंच्ये दिषटिंतलें मंगळूर [मेलवीन रोड्रिगस]

सकाळिंच्ये दिषटिंतलें मंगळूर

निदून आस‌ल्ल्या
उंचायेच्या बांदपां इड्यांतल्यान
पुन्वेच्या चंद्रालागीं
मोन्यांनी उलोवंक आशेंवचे माड!

होटलाच्या दाराचेर 'ROOMS FULL'
बोर्ड निदला तरी
बिलडिंगा भायल्यान 'ROOMS AVAILABLE' पाचारून आसचो
झेमेंवचो नियोन बोर्ड.

धांवून वेच्या दादल्यांनी
धांवल्लेबरी चलून वेच्या बायलांनी
पेंकटार अंर्दून बांधून
भायर सोडल्ल्या
कल्सांवाच्या, इजारांच्या
नाड्यांचो उल्लास‌भरीत नाच!

बुर्खा पांग्रून
भीर‍यांनी चलून वेच्या स्त्रीयांबरी
झळकुंचे अय्यप्पाचे भक्त!

रातच्या खेसतांवांची घोर दाटाय
संस्राक कळोंवची
चरंडेच्या उदकाची
वोंकारे हाडोंवची मूर!

मंगळ स्टेडियम, मंगळूर विश्वविद्यालयाक
वर‍न पावोंवचीं बस्सां तशें वाट विचार‍चीं -
निदनासतां, जिविताचीं सपणां व्हावोवन
रात‌भर पयण कर‍न
आत्तां हांगा पावल्लीं
युवजणां.

बस्सार थावन देंवल्ल्या पयणार‍यांच्ये
पाटीर, हातांनी - बेगांचीं वोजीं
मागीर उज्व्या हाताच्या मधल्या बोटार उमकळचें
चित्तूर‍लेच्या, केळ्यांच्या सालिंनी भरल्लें
प्लासटीक पोतें!

मात्याक कंर्डेबरी हेल्मेट
आंगाक स्पोर्टस सूट
दोळ्यांक चस्मा, पांयांक बूटस शीर‍कावन
सकाळिंच्या मसक उज्वाडांत
घोड्यार बसल्ल्या टिप्पुबरी दिसचे सैकलिसट.

आख्खी रात‌भर शहरांतलो कचरो,
चिंदी, बोतली, प्लासटिकां रास करून
थकून फूट‌पातीर निदल्ले दादले
आनी आरायिल्ल्या वसतुंक भर‍न चेपून
गोणियांच्या तोंडाक निमाणो कट
घाल्चीं बायलां!

LIFE'S ON बोर्ड दाकोंवच्या
आस्पत्रेक आत्तां पावल्लें एंब्युलेन्स
आनी 'दिसाचें किरण पळेवंक सक्तलो कांय ना?'
म्हणच्या जिन्सार जीव सांबाळच्या कुडाक
वेल्लो, स्ट्रेचराचेर निदायिल्लो पिडेसत;
भोंवतणी फांत्याच्ये निदेकय
फटोवन हुसकार‍चीं ताच्या घर‍चीं मनशां!

गुजगुजो थोडो थोडो वाडून आसा
सुपरभाताचें संगीत
वाहनांच्या आवाजांनी मिसळून
मायाग जांवची घडी लागीं पावल्या
मंगळूर उटून बसलां
आंग वोळायीत!

- मेलवीन रोड्रिगस  [एपरील २०१८]

 

मेलवीन रोड्रिगस: कोंकणी साहित्यांत हाचो वावर अपार, तांतूं अनुवाद, पत्रिकोध्यम, मटव्यो काण्यो, कामासाळां, बूक पर्गटणी, संघटनां आनी कविता. कानडी आनी नागरी लिप्येचें ’कविता.कोम’ हाचो संपादक जावनासा.’मोगापेळो’, ’फिंतां’, ’वाट’, ’प्रकृतिचो पास’, ’देवी निनकासी’ म्हळ्ळे पांच कविताजमे पर्गटल्यात. साहीत अकाडेमी, कर्नाटक कोंकणी साहीत अकाडेमी, टी.एम.ए.पै पुरसकार तशेंच विमल वी. पै विश्व कोंकणी पुरसकार फावो जाल्यात.

Kovita

Kovita vachotam vachotam oxem bhogunk lagotaki, opunn kitengi dekhotam, kitengi bhogotam ani hem sogollem opolea dolleam hujir ghoddota. Bhovo thoddeank hi hikhmot asota, tantum bab melvin ludrik ekolo mhonnun kaim tachim zaitim kovita gouai ditat. ’Zhuz’ kovitent Dubhoyant pakistanichea hatant hozamot korunk gel'lo ekolo bharotiyachea motint uttchem vadall zaite pauttim hamvem-i bhog‌l'lem asa, itlench nhoi golfachea her dexamni; soudi, bahreyn, khotar gel'levellar techch pakistani ddraivor ani poilench soval korotat ’koham zana hoi?’, ani jedonam hamv omko zago mhonnotananch taka kollota hamv ’inddiyon’ mhonnun. Uporant hamv vogoch bosolom tor‌yi ekeka minuttamni to suru zata, jedonam krikettorank sovunk tor, kedonam razoki-i mukhelink sovunk, kedonam filmi hiroyinavixoyant ani kedonam ram' mondiravixoyant. Punn tannim vhaparochi bhas ani tanchea chintopacho jinos polloitona kedinch tanchelagim varjik va beher korunk mon ayil'lench na va utoram-i mell‌l'lim nant mhonnotana tem kovitent utoraunko vixes sokot gorojechi ani ti sokot bab melvinachi mhonncheak hi kovita soit gouai.

Mongllur xerak ami sorovam pauleamv, amim-i zaitem pollelam, parokilam punn kovitemni je attevitte ani khorxemvchem monoxajinne ani jivitache umalle bhovo opurbhayen utorayil'le hea kovitent distana hea kovitechea sobhayek chakunk tukach ulo ditam.

- Som.

[Kovita] Sokallinchye Dixttintlem Mongllur [Melvin Roddrigos]


Sokallinchye dixttintlem mongllur

nidun as‌l'lea
unchayechea bandpam iddeantlean
punvechea chondralagim
moneamni ulounko axemvche madd!

hottlachea daracher 'ROOMS FULL'
bordd nidla tori
bilddinga bhailean 'ROOMS AVAILABLE' pacharun ascho
jhememvcho nion bordd.

Dhamvun vechea dadleamni
dhamvol'lebori cholun vechea bailamni
penkttar omrdun bandhun
bhair soddol'lea
kolsamvachea, izaranchea
naddeancho ul'las‌bhorit nach!

burkha pangrun
bhir‍yamni cholun vechea striyambori
zhollkunche oyyoppache bhokt!

ratchea khestamvanchi ghor dattai
somsrak kollomvchi
choronddechea udkachi
vonkare haddomvchi mur!

mongollo stteddiyom', mongllur vixvovidealoyak
vor‍n pavomvchim bossam toxem vatt vichar‍chim -
nidonastam, jivitachim sopnnam vhavoun
rat‌bhor poinn kor‍n
at'tam hanga paul'lim
yuvozonnam.

Bossar thaun demvol'lea poinnar‍yanchye
pattir, hatamni - beganchim vojim
magir ujvea hatachea modhlea bottar umkollchem
chit'tur‍lechea, kelleanchea salimni bhorol'lem
plasttik potem!

mateak komrddebori helmett
angak sportts sutt
dolleank chosma, pamyank butts xir‍kaun
sokallinchea mosk ujvaddant
ghoddear bosol'lea ttippubori dische soikolistt.

Akhkhi rat‌bhor xohorantlo kochro,
chindi, botli, plasttikam ras korun
thokun futt‌patir nidol'le dadle
ani arayil'lea vostunk bhor‍n chepun
gonnianchea tonddak nimanno kott
ghalchim bailam!

LIFE'S ON bordd dakomvchea
aspotrek at'tam paul'lem embyulens
ani 'disachem kironn polleunko soktolo kaim na?'
mhonnchea jinsar jivo samballchea kuddak
vel'lo, sttrechoracher nidayil'lo piddest;
bhomvtonni fanteachye nidekoi
fottoun huskar‍chim tachea ghor‍chim monxam!

gujguzo thoddo thoddo vaddun asa
suprobhatachem songit
vahonanchea avazamni misllun
mayag zamvchi ghoddi lagim paulea
mongllur uttun boslam
ang vollayit!
 

- Melvin Roddrigos  [April 2018]

 

Melvin Roddrigos: konknni sahiteant hacho vaur opar, tantum onuvad, potrikodhyom', mottveo kanneo, kamasallam, buk porgottnni, songhottonam ani kovita. Kanoddi ani nagori lipyechem ’kavitaa.com'’ hacho sompadok zaunasa.’mogapello’, ’fintam’, ’vatt’, ’prokriticho pas’, ’devi ninkasi’ mholl'lle panch kovitazome porgottleat. Sahit okaddemi, kornattok konknni sahit okaddemi, tti.Em'.E.Poi puroskar toxench sfavo zaleat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.|म्हजें माजर.

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಕೊಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್
ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಕಿತೆಂ ತರೀ|कितें तरी
ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚಿ.|म्हजे कवितेचि.

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ನೊಸಾಯ್ | Nosai
To konn | ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಫಾತೊರ್ | फातोर
ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಇತಿಹಾಸ್ಯ್ | इतिहास्य
ಆಮೀ ಗಾಯ್ರಾಂ|आमी गाय्रां

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय
ಕಿರ್ಣಾಂಚೊ..| किरणांचो..
ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली..

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]