ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್? ತೆಚ್ಚ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ನ್ಹಯ್? ಆತಾಂ ಕವಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ ತರ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಸಂವೇದನಾಕ್ ಅಪಲೆ ಕಾನ್, ಜೀಬ್, ದೊಳೆ, ನಾಕ್, ಮತ್ ದಿತಲೊ ನ್ಹಯ್? ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಣಸತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವ ಕಶಟಾತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದಯಾ ಭಿರಮತೆಚೊ ದುಕೊಳ್ ಪಡಲೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆರಸೊ ಧಾಖಂವಚೊ ನ್ಹಯ್? ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ ಖೂಬ್ ಸಂಗರ್ಷಾಚಿ ಕವಿತಾ ಕವಿನ್ ಉಭಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಮಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸದಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಮಿ ಅಸಲೆ ಅಸ್ತುರೆಕ್ ಪಳೆತಾಂವ್ ಪುಣ್ ತೀ ಕೊಣ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಚೆ ಗಣ್ಣೆ ಆಮಿ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಚನಾಂವ್. ಪುಣ್ ಕವಿ ತೊ ಕವಿ, ಜೊ ದೆಖುಂಕ್ ಸಕತಾ ರವಿನ್ ದೆಖುಂಕ್ ಸಕಾನಾತಲೆಂ.

ಬಾಬ್ ರೊಸಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಮಾಲ್ವಾಣಿಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕವಿ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆತಮ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವಚೆಂ ತುಜೆರ್ ಸೊಡತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಫಾತೊರ್ [ರುಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್]


ಫಾತರ್

ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಫಾತರ್ ಫೊಡ್ನ್
ಸಂವಸಾರ್ ತೀ ಚಲಯತಾ
ರಸ್ತ್ಯಾಚೀ ಧೂಳ್, ಡಾಂಬಾರಾಚೊ ವಾಸ್
ಖೊರೆ, ಕುದಳ್, ಫಾತರಾಚೀ ರಾಸ್
ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಮಾತಯೆತ್ ಖೆಳತಾ
ದುಸರೆ ತಿಣೆ ಪಾಟೀರ್ ಬಾಂಧ್ಲಾ
ಫಾತರ್ ಫೊಡ್ನ್ ಹಾತ್‌ಯೀ ಫುಟಲಾ
ಆಂಗಾರ್ ಮಾರಾಚೊ ವಳ್ ಉಠ್‌ಲಾ
ವಯಲ್ಯಾಂನ್ ಸುರ್ಯೊ ಭಾಜೂನ್ ಕಾಡತಾ
ಕಾಮಾರ್ ತಿಕಾ ಪಾತೊರಚ್ ನಾಡತಾ
ಸಗಳೆ ತೀ ಸಂಸೂನ್ ಸೊಸತಾ
ಆಪಲ್ಯಾ ಕಸತಾರ್ ಭುರಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸತಾ
ಪಿಯೆವನ್ ಘೊವ್ ಸದಾಯ್ ಮಾರತಾ
ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾ ಲಾಗಿಂ ವೊಡತಾ
ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಭುರಗೆ ವಾಡತಾ
ಜಾಯತೀ ವರ್ಸ್ ಅಸೆಚ್ ಘಡತಾ
ಸಗಳೊ ರಾಗ್ ತೀ ಫಾತರಾರ್ ಕಾಡತಾ
ದಿಸ್‌ಭರ್ ಮಾಗೀರ್ ಫಾತರ್ ಫೊಡತಾ

ರಾಗಾಂನ್ ಮಾಗೀರ್ ಫಾತರ್ ಫೊಡತಾ
ಸಗಳೊ ದಿಸ್ ಫಾತರ್ ಫೊಡತಾ

- ರೊಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ, ಸಿಂಧುದುರ್ಗ [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ರೊಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ: ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ಬಾಬ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ’ದರ್‍ಯಾದೆಗೆರ್’, ’ಮಾವುಲೀ’, ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ , ಮ್ಹಾಜಾ ಕೊಕಣಾ (ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಗಾಣಾ), ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ ಹಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

कवी म्हळ्यार कोण? तेच्च समाजेचो एक वांटो न्हय? आतां कवी समाजेचो वांटो तर, समाजेच्या एकेका संवेदनाक अपले कान, जीब, दोळे, नाक, मत दितलो न्हय? समाजेंत दणसतेल्यांचेर व कशटातेल्यांचेर दया भिरमतेचो दुकोळ पडलेल्या समाजेंत आरसो धाखंवचो न्हय? हांगासर‌यी एक असलीच खूब संगरषाची कविता कवीन उभी केल्या. आमचे समाजेंत सदांय म्हळ्ळेपरीं आमी असले असतुरेक पळेतांव पूण ती कोण कोण्णा म्हणून तिचे गण्णे आमी करुंक व्हचनांव. पूण कवी तो कवी, जो देखुंक सकता रवीन देखुंक सकानातलें.

बाब रोसारियो पिंटो मालवाणिचो नामणेचो कवी. ह्या कवितेच्या आतम्याक पळेंवचें तुजेर सोडतां.

- सं

[कविता] फातोर [रुजारियो पिंटो सिंधुदूर्ग]

फातर

’रसत्याचे फातर फोडन
संवसार ती चलयता
रसत्याची धूळ, डांबाराचो वास
खोरे, कुदळ, फातराची रास
एक भुर्गें मातयेत खेळता
दुसरे तिणे पाटीर बांधला
फातर फोडन हात‌यी फुटला
आंगार माराचो वळ ऊठ‌ला
वयल्यांन सूऱ्यो भाजून काडता
कामार तिका पातोरच नाडता
सगळे ती संसून सोसता
आपल्या कसतार भुरग्यांक पोसता
पियेवन घोव सदाय मारता
जाय तेन्ना लागीं वोडता
वर्साक एक भुरगे वाडता
जायती वर्स असेच घडता
सगळो राग ती फातरार काडता
दीस‌भर मागीर फातर फोडता

रागांन मागीर फातर फोडता
सगळो दीस फातर फोडता

- रोजारियो पिंटो, सिंधुदूर्ग [एपरील २०१८]

 

रोजारियो पिंटो: मालवाणी प्रांत्यांत जायते कोंकणी लोक तशेंच कोंकणी साहीत रचपी आसात, बाब रुजारियो पिंटो एक नामणेचो कवी, ’दर‍यादेगेर’, ’मावुली’, ’आमी मालवाणी’ , म्हाजा कोकणा (मालवाणी गाणा), ’आमी मालवाणी’ हाचीं पर्गट जाल्लीं प्रमूक पुसतकां. जायत्या कविगोश्टिंनी हाणें वांटो घेतला.

Kovita

Kovi mhollear konn? techch somajecho ek vantto nhoi? atam kovi somajecho vantto tor, somajechea ekeka somvedonak opole kan, jib, dolle, nak, mot ditolo nhoi? somajent donnosoteleancher vo koxottateleancher doya bhiromotecho dukoll poddolelea somajent aroso dhakhomvocho nhoi? hangasor‌yi ek osolich khub songorxachi kovita kovin ubhi kelea. Amoche somajent sodam-i mholl'lleporim ami osole osturek polletamv punn ti konn konn'nna mhonnun tiche gonn'nne ami korunk vhochonamv. Punn kovi to kovi, zo dekhunk sokota rovin dekhunk sokanatolem.

Bab rosario pintto malvannicho namonnecho kovi. Hea kovitechea atomeak pollemvochem tujer soddotam.

- Som.

[Kovita] Fator [Ruzario Pintto Sindhudurg]


Fator

rosteache fator foddn
somvosar ti choloita
rosteachi dhull, ddambaracho vas
khore, kudoll, fatorachi ras
ek bhurgem matoyet khellota
dusore tinne pattir bandhla
fator foddn hat‌yi futtola
angar maracho voll utth‌la
voileamn sureo bhazun kaddota
kamar tika patoroch naddota
sogolle ti somsun sosota
apolea kosotar bhurogeank posota
piieono ghovo sodai marota
zai ten'na lagim voddota
vorsak ek bhuroge vaddota
zaiti vors osech ghoddota
sogollo rag ti fatorar kaddota
dis‌bhor magir fator foddota

ragamn magir fator foddota
sogollo dis fator foddota

- Rozario Pintto, Sindhudurg [April 2018]

 

Rozario Pintto: malvanni pranteant zaite konknni lok toxench konknni sahit rochpi asat, bab ruzario pintto ek namnnecho kovi, ’dor‍yadeger’, ’mavuli’, ’ami malvanni’ , mhaza kokonna (malvanni ganna), ’ami malvanni’ hachim porgott zal'lim promuk pustokam. Zaitea kovigoxttimni hannem vantto ghetla.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]