ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ನವಿಚ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾನ್ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ; ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಫಕತ್ ಬೇಕಾರ್ ಸಬ್ಧ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಬಜಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಫಕತ್ತ್ ದುಡು ಆನಿ ಪಾವಲಿ.

ಕಾರ್‌ವಾರ್‌ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್, ಬರವ್ಪಿ ಬಾಬ್ ಸಂಧೇಶ್ ಭಾಂದೇಕರ್ ಏಕ್ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಿ ಸಯ್ತ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

 - ಸಂ.

 ಪಾವಳೀ

ತುಗೆಲ್ ಅಂಗಾಣಾತ್ ಪಡತಾಲೀ ಮ್ಹಗೆಲ್ ಘರಾ ಪಾವಳೀ
ಆತಾಂ ಥಂಯೀತ್ ಪಡತಾ ತ್ಯಾ ಪರಜತಾ ಸಾವಳೀ
ಆಮೀ ದೋಗಾಂ ಬಸತಾಲಿಂ ಸಕ್ ಸಕಾಳೀ
ಘೆವುಕ್ ಸುರ್ಯಾಲೀ ಕಿರಣಾಂ ಕವಳೀ ಕವಳೀ
ಲ್ಹಾನಪಣಾಂತ್ ಆಮೀ ಥಂಯೀತ್ ಖೆಳ್ಳೀಂ
ಎಕಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸುಖ ದುಃಖಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೀಂ
ಕಿತಲೀಂ ವರ್ಸಾಂ ತರೀ ಆಮೀ
ಥಂಯೀತ್ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಪ್ನಾಂ ಪಳಯಲೀಂ
ಪುಣ್ ತುಗೆಲ್ ಬಾಪಾಯಕ್ ಜಾಯ್ ಆಶೀಲೀಂ
ಮೊಟೀ=ಮೊಟೀ ನೊಟಾಂ ಕವಳೀ
ಕಿತಲೆ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಆಮೀ ಕಾಳ್
ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಟೀ ಮೆಳ್ಳೀಂ
ತೂಂ ತುಗೆಲ್ಯಾ ಧಾವ್ ಬರಾ
ದೊನೀ ಹಾತಾಂತ ಘೆವನ್ ಜುವಳೀ
ಆತಾಂ ತರ್ ಸಗಳೆತ್ ಸರಲೇತ
ಆತಾಂ ಫಕತ್ ವ್ಹಾವಯಾತಾತ್
ಮ್ಹಗೆಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂತಲ್ಯಾನ್ ಪಾವಳೀ

* ಪಾವಳೀ = ಪಾವ್ಳೊ

- ಸಂದೇಶ್ ಬಾಂದೇಕರ್ [ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ಸಂಧೇಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಾಂದೇಕರ್: ಗೊಯಾಂ / ಕಾರ್‌ವಾರ್‌ಚೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವಚೊ ಕವಿ. ಕಾಣ್‌ಯೊ, ನಾಟಕ್, ಲೇಕನಾಂ ಬರವಪಿ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಹಾಣೆಂ ಅಪಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

ही काणी कांय नवीच न्हय, कांय तेंपान आमी पळेवन आयिल्ली; बदलून येंवच्या चिंत्पाची. हांगासर मोग आनी मयपास कोणाक सर्वस्व तर आनी कोणाक फकत बेकार सब्ध मात्र. देकून बजारी चिंत्पाच्या संसारांत ह्या सब्धांक मोल ना, खंच्याय सब्धांक मोल ना फकत्त दुडू आनी पावली.

कार‌वार‌चो नामणेचो पत्र‌कर्त, बरवपी बाब संधेश भांदेकर एक उर्भेवंत कवी सयत. एदोळ‌च सभार कविता स्पर्ध्यांनी हाणें इनामां जिकल्यात तशेंच कविगोश्टिंनी सयत हाणें वांटो घेतला.

- सं

 

पावळी

तुगेल अंगाणात पडताली म्हगेल घरा पावळी
आतां थंयीत पडता त्या परजता सावळी
आमी दोगां बसतालीं सक सकाळी
घेवूक सूऱ्याली किरणां कवळी कवळी
ल्हानपणांत आमी थंयीत खेळ्ळीं
एकमेकाच्या सूख दुःखांत मेळ्ळीं
कितलीं वर्सां तरी आमी
थंयीत प्रेम स्वपनां पळयलीं
पूण तुगेल बापायक जाय आशीलीं
मोटी=मोटी नोटां कवळी
कितले वर्सां नंतर आमी काळ
परत एक पटी मेळ्ळीं
तूं तुगेल्या धाव बरा
दोनी हातांत घेवन जुवळी
आतां तर सगळेत सरलेत
आतां फकत व्हावयातात
म्हगेले दोळ्यांतल्यान पावळी

- संदेश बांदेकर [मार्च २०१८]

 

संधेश श्रीकांत भांदेकर: गोयां/कार‌वार‌चो उदेवन येंवचो कवी. काण‌यो, नाटक, लेकनां बरवपी. एदोळ‌च सभार कविता स्पर्ध्यांनी इनामां हाणें अपणायल्यांत तशेंच कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.

 

Hi kanni kaim novich nhoi, kaim tempan ami polleun ayil'li; bodlun yemvchea chintpachi. Hangasor mog ani moipas konnak sorvosv tor ani konnak fokot bekar sobdh matr. Dekun bozari chintpachea somsarant hea sobdhank mol na, khonchyai sobdhank mol na fokot't duddu ani pauli.

Kar‌var‌cho namnnecho potr‌kort, boroupi bab sondhex bhandekor ek urbheunt kovi soit. Edoll‌ch sobhar kovita spordheamni hannem inamam jikleat toxench kovigoxttimni soit hannem vantto ghetla.

- Som.

KOVITA


Paulli

tugel ongannat poddotali mhogel ghora paulli
atam thomyit poddota tea porozota saulli
ami dogam bosotalim sok sokalli
ghevuk sureali kironnam koulli koulli
lhanoponnant ami thomyit khell'llim
ekomekachea sukho duHkhant mell'llim
kitolim vorsam tori ami
thomyit premo svopnam polloilim
punn tugel bapaik zai axilim
motti=motti nottam koulli
kitole vorsam nontor ami kall
porot ek potti mell'llim
tum tugelea dhavo bora
doni hatanto gheono zuvolli
atam tor sogollet soroleto
atam fokot vhauyatat
mhogele dolleantolean paulli

- Sondex Bandekor [March 2018]

 

Sondhex Xrikant Bhandekor: goyam / kar‌var‌cho udeun yemvocho kovi. Kann‌yo, nattok, lekonam boroupi. Edoll‌ch sobhar kovita spordheamni inamam hannem oponnaileant toxench kovigoxttimni vantto ghetla.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]