ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಅಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಹಂತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಭುರ್ಗೆಂಪಣಾಲೆ ಯಾದಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡುನ್ ವ್ಹಚಾನಾಂತ್. ತೆ ಕಪಟ್ ನಾತ್ಲೆ ದೀಸ್, ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ರಾಗ್/ಮೋಗ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಮುಗ್ದನಾತ್ಲೆ ಖೆಳ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಭೋವ್ ಸೊಂಪೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಮತಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣ್ ಖೆಳುನ್ ನಾಚ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

 - ಸಂ.

 ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್


ಧಾಕ್ಟುಲೆಚ್ ದೊಳೆ ತುಜೆ
ಸೊಬೀತ್ ಮುಖಾಮಳ್
ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತಾತ್ ಹಾಂಶಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ತುಂ ಜಾವೂಂನಾ ಅಜೂನ್ ವ್ಹಡ್

ಧಾಕ್ಟುಲೆಚ್ ಉತರ್ ತುಜೆಂ
ಜಿಬೆರ್ ಜಾತಾ ಜಡ್
ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರೀತ್ ಧಾಂವ್ತ್ ಸುಟ್ಟಾ
ಪಡ್ಟಾ ತೆನ್ನಾ ರಡ್

ಧಾಕ್ಟುಲೆಂಚ್ ಸಪನ್ ತುಜೆಂ
ನ್ಹೀದ್ ಹಾಂಸಯ್ತಾ
ಖೆಳ್ ತುಜೆ ಸಾಮ್ಕೆಚ್ ಲ್ಹಾನ್
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಉರ್ಬಾ ವಾಡಯ್ತಾ

ಧಾಕ್ಟುಲೆಚ್ ದೀಸ್ ತುಜೆ
ಸೊಬೀತ್ ತಿತ್ಲೆ ಮ್ಹೊವೆ
ಜಾವುಂ ನಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಬೆಗೀನ್
ಖೆಳ್ ಘಡಯ್ ನವೆ

ಭುರ್ಗೆಪಣ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಎಕ್ದಾಂಚ್
ಖೊಶ್ಯೆನ್ ಸಾರೂಂಕ್ ಜಾಯ್
ಉಮೆದೀಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾರ್ ಹುಬತ್
ಸದಾಂಚ್ ಜಿಯೆವಂಕ್ ಜಾಯ್

-  ಮನೊಜ್ ನರೆಂದ್ರ್ ಕಾಮತ್, ಫೊಂಡೆಂ - ಗೊಂಯ್ [ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’ತಾಂಬ್ಶಿ’, ’ನವಿದಾದಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್’ (ಶಿಕ್ಷಕ್, ಪಾಲಕ್ ಆನಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತಿರ್), ’ಕೊಂಕ್ಣಿ’ (ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಖಾತಿರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆಧಾರಾವಳ್), ’ರಂಗ್ಪೆಳ್’ ಹಾಚೆ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಕವಿತೆಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ/ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

कविता

अमी सगळे भुर्ग्यापणाचें हंत उत्रोन आयिल्ले, देकून आज आमी जिवितांत खंयचर पावल्यार‌यी आमचे भुर्गेंपणाले यादी केदिंच आमकां सोडून व्हचानांत. ते कपट नातले दीस, ल्हाल्हान संग्तेक राग/मोग आनी केदिंच मुगदनातले खेळ. भुर्ग्यापणाचेर जायत्यांनी कविता बरयल्यात पूण हांगासर गोंयचो कवी बाब मनोज नरेंद्र कामत भोव सोंपे उत्रांनी कविता घेवन आयला. ही कविता वाचतां वाचतां मतिंत सयत आमचें भुर्ग्यापण खेळून नाचतेलें म्हणून पात्येतां.

- सं

 


भुरगेंपण


धाकटुलेच दोळे तुजे
सोबीत मुखामळ
फुलां फुलतात हांशांतल्यान
तूं जावूंना अजून व्हड

धाकटुलेच उतर तुजें
जिबेर जाता जड
उडक्यो मारीत धांवत सुट्टा
पडटा तेन्ना रड

धाकटुलेंच सपन तुजें
न्हीद हांसयता
खेळ तुजे सामकेच ल्हान
सगळ्यांची उर्बा वाडयता

धाकटुलेच दीस तुजे
सोबीत तितले म्होवे
जावूं नाका व्हड बेगीन
खेळ घडय नवे

भुरगेपण मेळटा एकदांच
खोशयेन सारूंक जाय
उमेदीच्या ल्हारार हुबत
सदांच जियेवंक जाय

- मनोज नरेंद्र कामत, फोंडें - गोंय [फेबरेर २०१८]

 

मनोज नरेंद्र कामत: पाटल्या वीस वर्सां थावन कोंकणेंत बर्पां बरंवचो बाब मनोज नरेंद्र कामत वृत्तेन प्राध्यापक जावन गोयांत वसती करून आसा. ’तांबशी’, ’नविदादिचें शिकप’ (शिक्षक, पालक आनी विध्यार्थीं खातीर), ’कोंकणी’ (विध्यार्थिंखातीर शैक्षणीक आधारावळ), ’रंगपेळ’ हाचे येदोळ पर्गट‌ल्ले बूक. कवितेंक सभार इनामां/पुरसकार हाका लाभल्यात.

 

Omi soglle bhurgeaponnachem hont utron ayil'le, dekun az ami jivitant khoinchor paulear‌yi amche bhurgemponnale yadi kedinch amkam soddun vhochanant. Te kopott natle dis, lhalhan songtek rag/mog ani kedinch mugdonatle khell. Bhurgeaponnacher zaiteamni kovita boroileat punn hangasor gycho kovi bab monoz norendro kamot bhovo sompe utramni kovita gheun aila. Hi kovita vachtam vachtam motint soit amchem bhurgeaponn khellun nachtelem mhonnun patyetam.

- Som.

KOVITA


Bhurgemponn
 

dhakttulech dolle tuje
sobit mukhamoll
fulam fultat hanxantlean
tum zavumna ozun vhodd

dhakttulech utor tujem
jiber zata zodd
uddkeo marit dhamvt sutt'tta
poddtta ten'na rodd

dhakttulench sopon tujem
nhid hamsoita
khell tuje samkech lhan
soglleanchi urba vaddoita

dhakttulech dis tuje
sobit title mhove
zavum naka vhodd begin
khell ghoddoi nove

bhurgeponn melltta ekdanch
khoxyen sarunk zai
umedichea lharar hubot
sodanch jieunk zai
 

- Monoz Norendr Kamot, Ponddem - Gy   [March, 2018]

 

Monoz Norendro Kamot: pattlea vis vorsam thaun konknnent borpam boromvcho bab monoz norendro kamot vrit'ten pradheapok zaun goyant vosti korun asa. ’tambxi’, ’novidadichem xikop’ (xikxok, palok ani vidhearthim khatir), ’konknni’ (vidhearthinkhatir xoikxonnik adharaull), ’rongpell’ hache yedoll porgott‌l'le buk. Kovitenk sobhar inamam/puroskar haka labhleat.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]