ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಶೆಂ ಪರಿಗತೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತಾ, ಜಶೆಂ ಅಮೀಬಾನ್ ಅಪ್ಣಾಭಂವ್ತೊಣಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಗಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಿತಾ ತಶೆಂ ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ತತ್ವಾಂ, ನಯ್ತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ತಶೆಂಚ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲಿತಾ. ಆನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಭರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾಜ್ತಾ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಪ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಲ್/ತವೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ಆಸ್ತಾ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ತವ್ಯಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಜಾಂವ್, ತವ್ಯಾಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಜಾಂವ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ - ಫಿಕಿರ್ ಆಸ್ತಾ ಫಕತ್ತ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಶೆಕುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾಕ್ರೆಚಿ - ಜಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಗೂ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆತಸಲಿ.

ಬಾಬ್ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಚಿತ್ರ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜೆಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ಥೆಂಬೆ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 


ತವೊ

ಕಾಂಯ್ ಜಣಾಂಕ್ ತಾಪಿಲ್ಲೊ ತವೊ ಜಾಯ್ ಆಸ್ತಾ.
ತೆ ಹೆ ವಾಟೆನ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್
ತೆ ತೆ ವಾಟೆನ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್
ತವೊ ಸೊದ್ತಾತ್

ತಾಂಣಿಂ ಕಾಗದಾನ್ ಗುಠ್ಲಾವನ್ ಪೀಠ್ ಹಾಡಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ ಕಾಲೊವ್ನ್
ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ
ಆಪಲೀ ಭಾಕ್ರಿ ಭಾಜ್ಪಾಕ್
ತೆ ತಾಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವ್ಯಾರ್ ಅಚ್ಳಯ್ ಅಪ್ಲಿ ಘೆತಾತ್ ಭಾಜೂನ್
ತಾಂಕಾಂ ತವ್ಯಾಚೆಂ ಪಡೂನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾಸ್ತಾ
ನಾ ತವ್ಯಾ ಪೊಂದಾ ಪೆಟಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ

ತೆ ಆಲಮಪೆಡ್ಡಯಾರ್ ಕಶೆ
ಗಾಂವಾರ್ ಹೆಡತ್ ಆಸ್ತಾತ್
ಭಾಕ್ರಿ ಚಾಬ್ಡಾಯತ್
ರೂಚೀನ್..

- ತಾಂಕಾಂ ತಾಪಿಲ್ಲೊ ತವೊ ಜಾಯ್ ಆಸ್ತಾ
ಸರ್ಣಾ ಭಾಶೆನ್ ಚರ್ಚರೀತ್!

- ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ [ಫೆಬ್ರೆರ್ 2018]

 

ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ 'ಅಲಂಗ್', 'ಗರ್ಭಾಖೊಳ್', 'ಶುಭಾಂಕರ್' ಆನಿ 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ರಂಗಬೊಲಿ’ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಬಿ.ಬಿ.ಬೋರ್ಕರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಜನಗಂಗಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಗೊಯಾಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯುವ ಸೃಜನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಸಿಂಧಿ, ಮರಾಠಿ, ಪಂಜಬಿ, ತೆಲುಗು ಆನಿ ಇಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಂನಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

कविता

मनीस म्हळ्ळो अपल्या स्वार्थाक लागून कशें परिगतेचो उपेग कर्ता, जशें अमीबान अपणाभंवतोणी आसच्या गात्राक सरी जावन अपलो गात्र बदलिता तशें वेळाकाळाक सरी जावन अपले विचार, तत्वां, नयतीक मौल्यां तशेंच वेक्तित्व सयत बदलिता. आनी अपलें बोळकें भर्च्याक हेरांचो उपेग कर्ताना, हाताक मेळ‌ल्लें पाजता आनी मतीक आयिल्लें ताचता. तांकां ताप‌ल्ली कायल/तवो गर्जेचो आसता पूण त्या तव्याची फिकीर जांव, तव्यापंदल्या उज्याची काळजी जांव असल्यांक आसाना - फिकीर आसता फकत्त अपणान शेकून खावंक आसच्या भाक्रेची - जी फाल्यां गू जावन वेचेतसली.

बाब परेश नरेंद्र कामत गोंयचो नामणेचो कवी, चित्र‌कार तशेंच विमर्शक. हांगासर असलिच्च चिंत्पाची कविता घेवन आयला. थोड्याच उत्रांनी विणलली ही कविता फकत काणी आटाप्ता मात्र न्हय, जेमेल्ल्या दोळ्यांचेर विचारांचें थेंबे शिंपडायता. बाकिचें मापुंक तुजेर सोडतां.

- सं

 


तवो

कांय जाणांक तापिल्लो तवो जाय आसता.
ते हेवटेन भोंवतात
ते तेवटेन भोंवतात
तवो सोदतात

तांणीं कागदान गुठलावन पीठ हाडिल्लें आसता कालोवन
बोल्सांत दवरिल्लें आसता
आपली भाकरी भाजपाक
ते तापिल्ल्या तव्यार अचळय अपली घेतात भाजून
तांकां तव्याचें पडून गेल्लें नासता
ना तव्या पोंदा पेटिल्ल्या उज्याचें

ते आलमपेड्डयार कशे
गांवार हेडत आसतात
भाकरी चाबडायत
रूचीन..

- तांकां तापिल्लो तवो जाय आसता
सरणा भाशेन चरचरीत!

- परेश नरेंद्र कामत [फेबरेर २०१८]

 

परेश नरेंद्र कामत: 'अलंग', 'गर्भाखोळ', 'शुभांकर' आनी 'चित्रलिपी' म्हळ्ळे च्यार कविताजमे पर्गट जाल्यात. वेगिंच पांचवो कविताजमो ’रंगबोली’ पर्गटच्यार आसा. कोंकणी भाशा मंडळ पुरसकार, बी.बी.बोर्कर स्मारक पुरसकार, कला अकाडेमी साहित्य पुरसकार, जनगंगा साहित्य पुरसकार, गोवा कोंकणी अकाडेमी साहित्य पुरसकार आनी गोयां सर्कारा थावन यूव सृजन पुरसकार लाभल्यात. हाच्यो कविता हिंदी, गुजराती, सिंधी, मराठी, पंजबी, तेलुगू आनी इगलीश भासेंनी अनुवादीत जाल्यात.

 

Monis mholl'llo oplea svarthak lagun koxem porigotecho upeg korta, zoxem omiban opnnabhomvtonni aschea gatrak sori zaun oplo gatr bodlita toxem vellakallak sori zaun ople vichar, totvam, noitik mouleam toxench vektitv soit bodlita. Ani oplem bollkem bhorcheak herancho upeg kortana, hatak mell‌l'lem pajta ani motik ayil'lem tachta. Tankam tap‌l'li kail/tovo gorjecho asta punn tea toveachi fikir zamv, toveapondlea ujeachi kallji zamv osoleank asana - fikir asta fokot't opnnan xekun khaunko aschea bhakrechi - ji faleam gu zaun vechetosoli.

Bab porex norendro kamot g§ycho namnnecho kovi, chitr‌kar toxench vimorxok. Hangasor osolichch chintpachi kovita gheun aila. Thoddeach utramni vinnloli hi kovita fokot kanni attapta matr nhoi, jemel'lea dolleancher vicharanchem thembe ximpddaita. Bakichem mapunk tujer soddtam.

- Som.

KOVITA

To'vo

kaim zannank tapil'lo to'vo zai asta.
Te heutten bhomvtat
te teutten bhomvtat
to'vo sodtat

tamnnim Kagodan gutthlaun pitth haddil'lem asta kaloun
bolsant douril'lem asta
opli bhakri bhajpak
te tapil'lea tovear ochlloi opli ghetat bhazun
tankam toveachem poddun gel'lem nasta
na tovea ponda pettil'lea ujeachem

te almopedd'dd‍yar koxe
gamvar heddot astat
bhakri chabddait
ruchin..

- tankam tapil'lo to'vo zai asta
sornna bhaxen chorchorit!

- Porex Norendro Kamot [Febrer, 2018]

 

Porex Norendro Kamot: 'olong', 'gorbhakholl', 'xubhankor' ani 'chitrolipi' mholl'lle chear kovitazome porgott zaleat. Veginch panchvo kovitazomo ’rongoboli’ porgottchear asa. Konknni bhaxa monddoll puroskar, bi.Bi.Borkor smarok puroskar, kola okaddemi sahityo puroskar, jo'no'gonga sahityo puroskar, gova konkonni okaddemi sahityo puroskar ani goyam sorkara thaun yuvo srizon puroskar labhleat. Hacheo kovita hindi, guzorati, sindhi, moratthi, ponzobi, telugu ani iglix bhasemni onuvadit zaleat.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]