ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ವಣದಿಚ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್, ಹಾತಾಚೆರ್ ಭಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಚಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯಾಳಾಚೆ ದೋನ್ ಕಾಂಟೆ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ದಿಸತ್? ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಖರೊ ಮತ್ಲಬ್‌ಚ್ಚ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ತೆಂ ಬಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ರಾವ್ತಾ ತೆಂ ಸಂಪ್ತಾ. ಹೊ ಮತ್ಲಭಿ ಸಂಸಾರ್ ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ, ನಯ್ತಿಕತಾ ಆನಿ ಬರೆಂ-ಫಾಲೆಂ ಫಕತ್ ಮೊನ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ತಾತ್ ಇರ್‌ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿರ್‌ತಾತ್ - ಹೆಂಚ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಹಕೀಗತ್.

ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಾಬಾರೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ನದರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಸೊಚ್ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉದೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ. ರೋಹನ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಕವಿತಾ ವ್ಹಾಳುನ್ ಯೆಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಆಂವ್ಡೆ.

 - ಸಂ.

 


ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್
ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
ಸಾರ್ಕೊ ವೇಳ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಖಂಯ್!

ಹೆತ್ತ್ ಪಿಶ್ಯಾ,
ಅಸ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಿತ್ಯಾ?
ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾ ಕೋಣ್?

ಸೆಕುಂದಾಂಕ್ ಸೆಕುಂದಾಂ
ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಮಿನುಟಾಂ
ಘಡ್ಶಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್
ವಾಜ್ತಲ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ.

ತುಕಾ ಹುಂಗ್ಚೆಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ
ಮಾತ್ರ್, ಘಾಂಟ್
ವಾಜ್ತಾನಾ ತುಜೆರ್ ನದರ್.

ಮಧೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್
ಯಾದ್ ಕೆಲಿ ತರ್
ಫುಗಾನಾಕಾ...
ಹರ್ಯೆಕಾಂತಿ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಹಾಂಗಾ...

ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್ ತರ್
ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್.
ಪಳೆ ಸಂಸಾರಾಕ್
ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್!!

- ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆ [ಫೆಬ್ರೆರ್ 2018]

 

ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆತಾಂ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಯುವಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಹೊ ಎಕ್ಲೊ. ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚೊ, ತಶೆಂಚ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಏಕ್ ಕವಿ ಸಯ್ತ್. ಸಾಂ| ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪದ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಖುಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

कविता

आमच्या दीस्पडतेंत कितलेशेपावटीं आमीं वणदिच्या घडियाळाचेर नदर घाल्तांव, हाताचेर भांद‌ल्ल्या वोचाचेर नदर घाल्तांव पूण त्या घड्याळाचे दोन कांटे जिण्येलिसांव दिंवचें एका कवीक नासताना आनी कोणाक दिसत? जिण्येचो खरो मतलब‌च्च व्हाळचें शिवाय रांवचें न्हय. देकून ज्ये कितें व्हाळता तें बाळता आनी ज्ये कितें रावता तें संप्ता. हो मतलभी संसार रुकार थावन सुकोन पडलेल्या खोलियेंत सयत अपलो मतलब सोधताना मनशामोलां, नयतिकता आनी बरें-फालें फकत मोन्यो इमाजी जावन ऊर‌तात ईर‌तात आनी जीर‌तात - हेंच चाल्त्या जिविताचें हकीगत.

रोहन अडकाबारे ल्हान प्रायेर सयत इतल्या अपुर्भायेची काव्याळ नदर घेवन आयला. ही कविता वाचतां वाचतां कोंकणी कविताशेताच्या फाल्याचेर अप्सोच्च अभिमान उदेताना म्हजें काळीज मोराचीं पाकां न्हेसून नाचताना. रोहन थावन असलिंच अपुर्भायेचीं कविता व्हाळून येंवदी म्हळ्ळेच म्हजे आंवडे.

- सं

 


राव‌ल्लें घडियाळ

राव‌ल्लें घडियाळ
दिसाक दोन पावटीं
सार्को वेळ दाकयता खंय!

हेत्त पिश्या,
असली आलोचन कित्या?
रावल्यार तुका दोन पावटीं
येवन पळेता कोण?

सेकुंदांक सेकुंदां
मिनुटांक मिनुटां
घडशिल्यार मात्र
वाजतल्यो घांटी.

तुका हुंगचें धांवताना
मात्र, घांट
वाजताना तुजेर नदर.

मधें कोणेंय
याद केली तर
फुगानाका...
हऱ्येकांती स्वार्थ हांगा...

पात्येनांय तर
थोडो वेळ राव.
पळे संसाराक
बार्कायेन एक पावटीं
राव‌ल्लें घडियाळ जावन!!

- रोहन अडकबारे [फेबरेर २०१८]

 

रोहन अडकबारे: कोंकणी कला, साहीत शेतांत आतां पर्जळून आसच्या थोड्या प्रतिभावंत युवजणां पयकिंतलो हो एकलो. अपुर्भायेचें नटन कर्चो, तशेंच अखील भारतीय मट्टाच्या कवितावाचन सर्तेंत पयलें इनाम लाभ‌ल्लो हो एक कवी सयत. सां| लुवीस कोलेजिंत पद्वेचें शिकप संपयिल्लो हो, फुडल्या दिसांनी कोंकणेचो एक भळवंत कवी जांवचीं जायतीं खुणां म्हाका तर‌यी हाचेथंय दिसून येतात.

 

Amchea dispoddtent kitlexepauttim amim vonnodichea ghoddiallacher nodor ghaltamv, hatacher bhand‌l'lea vochacher nodor ghaltamv punn tea ghoddeallache don kantte jinnyelisamv dimvchem eka kovik nastana ani konnak disot? jinnyecho khoro motlob‌chch vhallchem xivai ramvchem nhoi. Dekun jye kitem vhallta tem ballta ani jye kitem rauta tem sompta. Ho motlobhi somsar rukar thaun sukon poddlelea kholient soit oplo motlob sodhtana monxamolam, noitikota ani borem-falem fokot moneo imaji zaun ur‌tat ir‌tat ani jir‌tat - hench chaltea jivitachem hokigot.

Rohon oddkabare lhan prayer soit itlea opurbhayechi kaveall nodor gheun aila. Hi kovita vachtam vachtam konknni kovitaxetachea faleacher opsochch obhiman udetana mhojem kalliz morachim pakam nhesun nachtana. Rohon thaun osolinch opurbhayechim kovita vhallun yemvdi mholl'llech mhoje amvdde.

- Som.

KOVITA

Ravo‌l'lem ghoddiall

ravo‌l'lem ghoddiall
disak don pauttim
sarko vell dakoita khoim!

het't pixea,
osli alochon kitea?
raulear tuka don pauttim
yeun polleta konn?

sekundank sekundam
minuttank minuttam
ghoddxilear matr
vajtoleo ghantti.

Tuka hungchem dhamvtana
matr, ghantt
vajtana tujer nodor.

Modhem konnem-i
yad keli tor
fuganaka...
Horyekanti svarth hanga...

Patyenam-i tor
thoddo vell ravo.
Polle somsarak
barkayen ek pauttim
ravo‌l'lem ghoddiall zaun!!

- Rohan Adkabare [Febrer, 2018]

 

Rohan Adkabare: Konknni kola, sahit xetant atam porzollun aschea thoddea protibhaunt yuvozonnam poikintlo ho eklo. Opurbhayechem notton korcho, toxench okhil bharoti-i mott'ttachea kovitavachon sortent poilem inam' labh‌l'lo ho ek kovi soit. Sam| luvis kolejint podvechem xikop sompoyil'lo ho, fuddlea disamni konknnecho ek bhollvont kovi zamvchim zaitim khunnam mhaka tor‌yi hachethoim disun yetat.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]