ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟಂವ್ಕ್ ಬಂದೂಕ್/ಗುಳೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಉತ್ರಾಂಚ್ ಪಾವಾನಾಂತ್? ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಸ್ತುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ತ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ, ಸರ್ಕಾರ್ ಪರ್ತಿಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜತಾಂವ್. ದೇಶ್-ದೇಶಾಮಧೆಂ ಝುಜ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆ ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆಚ್ ಏಕ್ ಮವ್ನ್ ಕ್ರಾಂತಿಶೆಂ ಉಭೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ, ಮೊಡಾಂ, ಪೃಥ್ವಿ ಆನಿ ಪಾಚ್ವೆಂಪಣ್ ಮಾತ್ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಮಾತ್ಶಿ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕೆಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್/ರಾಜಕೀಯ್ ಹಕೀಗತ್ ಆಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ.

ಬಾಬ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಮುಖೆಲಿ, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ ತಸೊಚ್ ಸಮಾಜ್-ಸುಧಾರಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚೆ ಕಾಂಯ್ ತಿಸಾಂಲಾಗಿಂ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ಜಾದೂಚೆಂ ಪೆಟುಲ್’ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಬುಕಾಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಇಂಧೋರಾಂತ್  ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 - ಸಂ.

 


ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮೊಳ್ಬಾಂತುಲ್ಯಾ ಕುಪಾಂತ್
ಕುಪಾಂತುಲ್ಯಾ ಥಂಡಿಯೆಂತ್
ಲಿಪುನ್ ಆಸಾತ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ
ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್

ವಾಟ್ ಪಳೆತ್
ಅಖಂಡ್ ಉಷ್ಣತೆಚಿ
ಗಳ್ಪಾಕ್ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್
ಭಿಜಂವ್ಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್

ಹಾವೆಸ್ ತಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್
ಪಾಚ್ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಪಾಚೊ
ಪೊಡಿಂಗ್ ಜಮ್ಣಿಕ್
ಹರಿಯಾಳಿ ಉಗೊವ್ಪಾಚೊ

ರಾನಾ-ವನಾಂತ್
ಪಾನ್’ಝಡಾಕ್ ಕೊಂಬ್ರ್ಯೊ ಹಾಡುನ್
ಶೆತಾಂ ಭಾಟಾಂ
ಚೊವ್ನ್ ರೊಂವ್ಚಾಚೊ

ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಆಸಾ ಚಿಂತೊಪ್ ತಾಂಚೆಂ
ಗರಿಕ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಥಕಯ್ ದಿವ್ಪಾಚಿ
ಉದ್ಕಾಚೊ ತಳ್ಮಳ್ ಸೊಂಪೊವ್ಪಾಚಿ
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಘಾಣ್ ಸೊಗ್ಳಿ
ಧುವ್ನ್ ಕಾಡುನ್
ಭುಂಯ್ ಹಿ ದೆವಾಚಿ
ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಕೊರ್ಪಾಚಿ

ಆನಿ ಗರಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್
ಚೋರ್ ಫಟ್ಟಿಂಗ್ ಜುಲ್ಮಿಯಾಂಕ್ ಘುಸ್ಮೊಟ್ಟವಪ್
ಬೊರ್‌ಯಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೊರ್ತೊಲ್ಯಾಂಕ್
ಬುಡವ್ನ್ ಮಾರೊಪ್

ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾನಿ ನ್ಹಯ್
ತರ್ ತಣ್ಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಪಾಂಚಿ
ಕುಪ್-ಫುಟ್ಟಿ ಕೊರುನ್
ಸಗ್ಳೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ನೊಪೊಯ್ತ್ ಕೊರಪ್

ಇತ್ಲ್ಯಾ ನೆಟಾನ್ ಮೊಳ್ಬಾನುತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವುನ್
ಕಾಯ್ದೊ ಘಡ್ಪ್ಯಾಂಕ್-ಮೊಡ್ಪ್ಯಾಂಕ್
ಖರಿ ನೀತ್ ಶಿಕವ್ಪಾಕ್‌ಯೀ
ತಾಣೆಂ ಪೆಂಗಟ್ ಭಾಂದ್ಲಾಂ
ಆನಿ ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಪಾಉಟ್ಟ್
ಸುರಿಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್
ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ನೆಟಾನ್ ಮೊಳ್ಬಾಂತ್ ಘುಸುನ್
ತ್ಯಾಚ್ ಕುಪಾಂನಿ ರಾವುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ

- ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್, ಗೊಯಾಂ [ಜನೆರ್ 2018]

 

ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್: ಬಾಬ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಮುಖೆಲಿ, ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ ತಸೊಚ್ ಸಮಾಜ್-ಸುಧಾರಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚೆ ಕಾಂಯ್ ತಿಸಾಂಲಾಗಿಂ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ಜಾದೂಚೆಂ ಪೆಟುಲ್’ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಬುಕಾಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಇಂಧೋರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಕೆಲಾಂ.

कविता

समाजेंत क्रांती उटवंक बंदूक/गुळे कित्याक? उत्रांच पावानांत? चरित्रेचीं पानां उसतून पळेल्यार सयत, उत्रांनी राज्वटकी संपयिल्लें, सर्कार पर्तिल्लीं जायतीं घडितां आमी समजतांव. देश-देशामधें झूज चलवंक सयत उत्रांच कारण जाल्ले जायते दाकले आमकां पळेवंक मेळतात. हांगासर थोडे उदकाचे थेंबेच एक मवन क्रांतिशें उभे जाल्यात. ही कविता वयलेवार वाचली तर कांय उदकाचे थेंबे, मोडां, पृथवी आनी पाचवेंपण मात दिसुंक पुरो पूण मातशी गुंडायेन पळेताना एकेका उत्रां पाटल्यान लिपोन आसची समाजीक/राजकीय हकीगत आमचेसमोर उभी जाता.

बाब विन्सी क्वाड्रोस गोंयचो नामणेचो कोंकणी वावराडी, मुखेली, बरयणार, कवी तसोच समाज-सुधारक चिंत्पी. एदोळ‌च ताचे कांय तिसांलागीं बूक कोंकणेंत पर्गटल्यात. आयलेवार ताच्या ’जादूचें पेटूल’ बाळ साहीत बुकाखातीर केंद्र साहीत अकाडेमिची प्रशस्थी लाभल्या. इंधोरांत चल‌ल्ल्या अखील भारतीय कविगोश्टिंत वाच‌ल्ली कोंकणी कविता ही जावनासा.

- सं

 


उदकाचे थेंबे

मोळबांतुल्या कुपांत
कुपांतुल्या थंडियेंत
लिपून आसात उदकाचे थेंबे
थंडायेच्या आडोसाक

वाट पळेत
अखंड उषणतेची
गळपाक पावसाच्या रुपान
भिजवंक संसाराक

हावेस तांचो व्हड
पाचविचार कर्पाचो
पोडिंग जमणीक
हरियाळी उगोवपाचो

राना-वनांत
पान’झडाक कोंबऱ्यो हाडून
शेतां भाटां
चोवन रोंवचाचो

अनीक‌यी आसा चिंतोप तांचें
गरीक लोकांक थकय दिवपाची
उदकाचो तळमळ सोंपोवपाची
संसारांतली घाण सोगळी
धुवन काडून
भुंय ही देवाची
नितळ निर्मळ कोर्पाची

आनी गरज पडल्यार
चोर फट्टिंग जुल्मियांक घुस्मोट्टवप
बोर‌याचें वायट कोर्तोल्यांक
बुडवन मारोप

थेंब्या थेंब्यानी न्हय
तर तणशेल्ल्या कुपांची
कूप-फुट्टी कोरून
सगळें वायट नोपोयत कोरप

इतल्या नेटान मोळबानुतल्यान देंवून
कायदो घडप्यांक-मोडप्यांक
खरी नीत शिकवपाक‌यी
ताणें पेंगट भांदलां
आनी पर्तून एक पाउट्ट
सुरिया देवाच्या आधारान
तितल्याच नेटान मोळबांत घुसून
त्याच कुपांनी रावुंक चिंतलां

- विन्सी क्वाड्रोस, गोयां [जनेर २०१८]

 

विन्सी क्वाड्रोस: बाब विन्सी क्वाड्रोस गोंयचो नामणेचो कोंकणी वावराडी, मुखेली, बरयणार, कवी तसोच समाज-सुधारक चिंत्पी. येदोळ‌च ताचे कांय तिसांलागीं बूक कोंकणेंत पर्गटल्यात. आयलेवार ताच्या ’जादूचें पेटूल’ बाळ साहीत बुकाखातीर केंद्र साहीत अकाडेमिची प्रशस्थी लाभल्या. इंधोरांत चल‌ल्ल्या अखील भारतीय कविगोश्टिंत कोंकणी कवितावाचन केलां.

 

Somajent kranti uttounko bonduk/gulle kiteak? utranch pavanant? choritrechim panam ustun pollelear soit, utramni rajvottki sompoyil'lem, sorkar portil'lim zaitim ghodditam ami somzotamv. Dex-dexamodhem zhuz cholounko soit utranch karonn zal'le zaite dakle amkam polleunko melltat. Hangasor thodde udkache thembech ek moun krantixem ubhe zaleat. Hi kovita voilevar vachli tor kaim udkache thembe, moddam, prithvi ani pachvemponn mat disunk puro punn matxi gunddayen polletana ekeka utram pattlean lipon aschi somajik/razoki-i hokigot amchesomor ubhi zata.

Bab vinsi kvaddros g§ycho namnnecho konknni vauraddi, mukheli, boroinnar, kovi tosoch somaz-sudharok chintpi. Edoll‌ch tache kaim tisamlagim buk konknnent porgottleat. Ailevar tachea ’zaduchem pettul’ ball sahit bukakhatir kendr sahit okaddemichi proxosthi labhlea. Indhorant chol‌l'lea okhil bharoti-i kovigoxttint vach‌l'li konkonni kovita hi zaunasa.

- Som.

KOVITA

Udkache Thembe


Mollbantulea kupant
Kupantulie thonddient
Lipun asat udkache thembe
Thonddiechea addosak
Vatt pollet
Okhondd uxnnotechi
Gollpak pausachea rupan
Bhizounk sonvsarak

Haves tancho vhodd
Pachvichar korpacho
Podding zom’nik
Horialli ugovpacho
Rana-vonant
Pan’zoddak kombrio haddun
Xetam bhattam
Chounrounvpacho

Anikui asa chintop tanchem
Gorib lokank thakai divpachi
Udkacho tollmoll sompovpachi
Uxnn vatavoronn kaddpachi
Sonvsarantli ghann soglli
Dhuun kaddun
Bhuim hi Devachi
Nitoll nirmoll korpachi

Ani goroz poddlear
Chor fotting zulmiank ghusmottavop
Boreachem vaitt kortoleank
Buddoun marop
Thembea thembeamni nhoi
Tor tannxel’lea kupanchi
Kup-futti korun
Sogllem vaitt nopoit korop

Itlea nettan mollbantulean denvun
Kaido ghoddpiank-moddpiank
Khori nit xikovpakui
Tannim pengott bandlam
Ani porthun ek pautt
Suria devachea adharan
Titleach nettan mollbant ghusun
Teach kupamni ravunk chintlam

- Vincy Quadros, G§y [Janer, 2018]

 

Vincy Quadros: Bab vinsi kvaddros g§ycho namnnecho konknni vauraddi, mukheli, boroinnar, kovi tosoch somaz-sudharok chintpi. Yedoll‌ch tache kaim tisamlagim buk konknnent porgottleat. Ailevar tachea ’zaduchem pettul’ ball sahit bukakhatir kendr sahit okaddemichi proxosthi labhlea. Indhorant chol‌l'lea okhil bharoti-i kovigoxttint konkonni kovitavachon kelam.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]