ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

'Poetry is the clear expression of mixed feelings' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರಿಂ ದೆಕುನ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ರುಪಾಂ ಅನೇಕ್, ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕೆಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಕರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕವಿತೆಚಿ; ಜೆದ್ನಾಂ ಮೊಳಬಾಂತ್ ಉಡ್ಟಾ ತರ್ ಕೆದ್ನಾಂ ದವಾಂತ್ ಭಿಜ್ತಾ, ಕೆದ್ನಾಂ ಪಾನಾ-ಪಾನಾಂತ್ ವಾಜ್‌ತಾ ತರ್ ಕೆದ್ನಾಂ ತನ್-ಮನಾಂತ್ ಗಾಜ್‌ತಾ. ಹೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಸಾರ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿ ವರುನ್ ವರ್ತಾನಾ ಕವಿತಾರಸಿಕ್ ಖರೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಭರ್ತಾ.

ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್. ’ಮಳಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಚಂವರ್, ವೊತಾಚ್ಯೊ ಸಾವಳ್ಯೊ, ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ರೂಕ್, ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ದಾರ್, ಯಮನ್, ಅವ್ಯಕ್ತಾಚೀಂ ಗಾಣೀಂ, ಸಿಂಫನೀ - ಹಾಚೆ ಹಾಚ್ಯಾಧಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ’ಯಮನ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಾ.

 - ಸಂ.

 


ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೀ ವಳ್
ಬಳಾರಿಂಚಿ ಮಾಳ ಕಶಿ
ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಳಬಾಂತ್ ಉಡಟಾ

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೀ ವಳ್
ಕಂವಳ್ಯಾ ತಣಾ ಪಾತ್ಯಾಪರಿಂ
ಫಾಂತೊಡೆಚ್ಯಾ ದಂವಾಂತ್ ಭಿಜ್‌ತಾ

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೀ ವಳ್
ಪಯಲ್ಯಾ ಪಾವಸಾಚಿ ದಡಕ್
ಪಾನಾಪಾನಾಂತ್ ವಾಜ್‌ತಾ

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೀ ವಳ್
ಭರ್‌ತೆ ಭಾರಾವೆಲೊ ದರ್ಯಾ
ತನಮನಾಂತ್ ಗಾಜ್‌ತಾ..

- ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ [ಫೆಬ್ರೆರ್ 2018]

 

ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್: ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್. ’ಮಳಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ’ಚಂವರ್’, ’ವೊತಾಚ್ಯೊ ಸಾವಳ್ಯೊ’, ’ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ರೂಕ್’, ’ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ದಾರ್’, ’ಯಮನ್’, ’ಅವ್ಯಕ್ತಾಚೀಂ ಗಾಣೀಂ’, ’ಸಿಂಫನೀ’ - ಹಾಚೆ ಹಾಚ್ಯಾಧಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ಸಭಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್/ಇನಾಮಾಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ, ’ಯಮನ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಾ.

कविता

'Poetry is the clear expression of mixed feelings' म्हळ्ळे सांगणेपरीं देकून कवितेचीं रुपां अनेक, एकेक पावटीं एकेका संसारांत पासायो करंवची श्याथी कवितेची; जेदनां मोळबांत उडटा तर केदनां दवांत भिजता, केदनां पाना-पानांत वाज‌ता तर केदनां तन-मनांत गाज‌ता. हे वेवेगळे संसार कवितेच्या थोड्याच उत्रांनी कवी वरून वर्ताना कवितारसीक खरोच्च जावन कवितेच्या आमालांत भर्ता.

कवी बाब माधव बोर्कर गोंयचो नामणेचो कवी, चिंत्पी तशेंच विशलेषक. ’मळबाचें जनेल’ ताचो आयलेवार पर्गट जाल्लो कविताजमो. चंवर, वोताच्यो सावळ्यो, उज्वाडाचो रूक, पर्जळाचें दार, यमन, अव्यक्ताचीं गाणीं, सिंफनी - हाचे हाच्याधीं पर्गट जाल्ले कविताजमे. ’यमन’ कविताजम्याक केंद्र साहीत अकाडेमिचो पुरसकार हांकां लाभला.

- सं

 


म्हजे कवितेची वळ

म्हजे कवितेची वळ
बळरींची माळ कशी
संजॆच्या मळबांत उडटा

म्हजे कवितेची वळ
कंवळ्या तणा पात्यापरी
फांतोडेच्या दंवांत भिजता

म्हजे कवितेची वळ
पयल्या पावसाची दडक
पानापानांत वाजता

म्हजे कवितेची वळ
भरते भारावेलो दर्य
तनमनांत गाजता..

 

- माधव बॊर्कर [फेबरेर २०१८]

 

माधव बोर्कर: एक शिक्षक जावन, तशेंच आकाश‌वाणिचेर थोडीं वर्सां वावर केल्लो कवी बाब माधव बोर्कर गोंयचो नामणेचो कवी, चिंत्पी तशेंच विशलेषक. ’मळबाचें जनेल’ ताचो आयलेवार पर्गट जाल्लो कविताजमो. ’चंवर’, ’वोताच्यो सावळ्यो’, ’उज्वाडाचो रूक’, ’पर्जळाचें दार’, ’यमन’, ’अव्यक्ताचीं गाणीं’, ’सिंफनी’ - हाचे हाच्याधीं पर्गट जाल्ले कविताजमे. सभार पुरसकार/इनामां हांच्या साहित्याक लाभलां, ’यमन’ कविताजम्याक केंद्र साहीत अकाडेमिचो पुरसकार हांकां लाभला.

 

'Poetry is the clear expression of mixed feelings' mholl'lle sangnneporim dekun kovitechim rupam onek, ekek pauttim ekeka somsarant pasayo koromvchi xeathi kovitechi; jednam mollobant uddtta tor kednam dovant bhijta, kednam pana-panant vaz‌ta tor kednam ton-monant gaz‌ta. He veveglle somsar kovitechea thoddeach utramni kovi vorun vortana kovitarosik khorochch zaun kovitechea amalant bhorta.

Kovi bab madhou borkor g§ycho namnnecho kovi, chintpi toxench vixlexok. ’mollobachem zonel’ tacho ailevar porgott zal'lo kovitazomo. Chomvor, votacheo saulleo, ujvaddacho ruk, porzollachem dar, yomon, ovyoktachim gannim, simfoni - hache hacheadhim porgott zal'le kovitazome. ’yomon’ kovitazomeak kendr sahit okaddemicho puroskar hankam labhla.

- Som.

KOVITA

Mhoje Kovitechi Voll

mhoje kovitechi voll
bollrinchi mall koxi
sonjechea mollbant uddtta

mhoje kovitechi voll
komvllea tonna pateapori
fantoddechea domvant bhijta

mhoje kovitechi voll
poilea pausachi doddok
panapanant vajta

mhoje kovitechi voll
bhorte bharavelo dory
tonmonant gajta..

- Madhou Borkor  [Febrer, 2018]

 

Madhou Borkor: ek xikxok zaun, toxench akax‌vannicher thoddim vorsam vaur kel'lo kovi bab madhou borkor g§ycho namnnecho kovi, chintpi toxench vixlexok. ’mollobachem zonel’ tacho ailevar porgott zal'lo kovitazomo. ’chomvor’, ’votacheo saulleo’, ’ujvaddacho ruk’, ’porzollachem dar’, ’yomon’, ’ovyoktachim gannim’, ’simfoni’ - hache hacheadhim porgott zal'le kovitazome. Sobhar puroskar/inamam hanchea sahiteak labhlam, ’yomon’ kovitazomeak kendr sahit okaddemicho puroskar hankam labhla.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]