ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

’ಧುಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮನ್ಶಾ, ಧುಳಿಕ್ ತುಂ ವೆತಲೊಯ್’ ಹೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತಪ್. ತರ್‌ಯೀ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರ್ತಾ. ಭಾವ್ ಭಾವಾಲಾಗಿಂ, ಸೆಜಾರ್ ಸೆಜಾರಿಲಾಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್‍ ರಾಶ್ಟ್ರಾಲಾಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಝುಜ್ತಾ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಲಾಗುನ್, ಆನಿ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ, ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಅಪ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾ - ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಮಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಸತ್. ಮಾತೀ ಕವಿತೆಂಚ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.

ಬಾಬ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚೊ, ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಿರ್/ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ತೀರ್ಳ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ತಿರ್ಳಾಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಹಾಣೆಂ ಉಭ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸುರಾಚಿಂ ಗಿತಾಂಚ್ ಗಾಯ್ತಾತ್ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಕ್ತ್ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 


ಮಾತೀ

ಕಿತಲೆ ವಯರೀ ರೂಕಾರಿ
ಪಾಲ್ಲೋ ಚಿಗರೇವೋ
ಬಾವನು ಎಕ ದೀಸ್ ಮಾತ್ತೀಂತ ಮೆಳತಾ
ಭೂಂಯ ಸೋಡನ
ಆಕಾಶಾರ ಉಬಲ್ಯಾರೀಯ
ಪಾಕ ಧಾಂಪತರೀ ಮಾತೀಕ ಪಾವತಾ.

ಮಾತೀಚೆ ಸ್ವಾದ ಆನೀ ಸ್ವಭಾವ ತಸಲೋಚ
ಸುರವೇ ಪಾವಸಾಕ ಮಾತೀಯೆ ಪರಮೊಳು
ಉಡಗಾಸ ಹಾಡಯತಾ
ಮಾತೀಚೆ ರುಚೀ ಮಾಕಶೀ ಪಳೇಲ್ಯಾಕ
ಸಂಬಂಧು ಸಕ್ಕಡ ವಿಸ್ರಾಯತಾ

ಮಾತೀಚೆ ವಾಂಟೋ ಜಾತನಾ
ಮಾತೇತಾಂಯ ಪಡತಾ
ಕೋಣಾಯ ನಾ ಜಾತನಾ
ಮಾತೀ ಮೆಳನು ಆಪ್ಣಾವನು ಗೆತಾ

ಆವಸುಲೆ ಮ್ಹಾರೆಂತು ವಾಡೂನ
ಭಾಯಲೇಲ ಮ್ಹಾರೇಂತ ನಿದ್ದೋನ
ಆಖೇರಿಕ ಉಜ್ಜೇ ಮ್ಹಾರೆಂತು ಆಸಲ್ಯಾರೀಯ
ಮಾತೀ ಸೋಡನು ದಿನಾ
ಜೀವಾಂತು ಜೀವ ದವರೋನು
ಮ್ಹಾರೆಂತು ಗುಟಲೋನ ಗೆತಾ.

ಎಕ ವೇಳಾಚೆ ದೇವು ಆನೀ ದೇವಳ ತಾಂಯ
ಮಾತೀಚೆ ಗರ್ಭಾಂತು ಆಸಾ
ಕೋಣಾಕಯ ಸೋಡುಂಕ ನಾ ಮಾತೀನ
ಹಾಂವಯ ಮಾತೀ ಜಾವಚೆ
ವೇಳಾಕ ರಾಕೂನ ಆಸಾ.

- ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮಡಂತ್ಯಾರ್ [ಜನೆರ್ 2018]

 

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮಡಂತ್ಯಾರ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್/ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ತರ್‌ಯೀ, ಏಕ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್.

 

’धुळी थावन आयलाय मनशा, धुळीक तूं वेतलोय’ हें धार्मीक चिंतप मात्र न्हय बगार समाजीक चिंतप. तर‌यी मनीस जावन ह्या संसारांत जियेंवचो हेच्च मातियेक लागून मनशापणाचो भोंगोसतोळ कर्ता. भाव भावालागीं, सेजार सेजारिलागीं मात्र न्हय राश्ट्र‍ राश्ट्रालागीं सयत झुजता एक मूट मातियेच्या सुवातेक लागून, आनी जीक‌ल्लो तशेंच सलवल्लो, हेच्च मातियेंत अपली निर्जीव कुडीक सांडून वेता - ही कांय काल्पनीक काणी न्हय, बगार आमी हऱ्येका दिसा पळेंवचें अडहूक सत. माती कवितेंच असलेंच अपुर्भायेचो नियाळ आटापून आसा.

बाब वेंकटेश नायक शिकपी वर्गाचो, समजणेचो कवी म्हणून ताचीं कविता गोवाय दितात. ह्या संसारांत कितेंच थीर/सासणीक म्हळ्ळें ना म्हळ्ळें कवितेचें तीरळ पूण ह्या तिरळाच्या भंवतोणीं हाणें उभ्यो केल्ल्यो इमाजी वेवेगळे सुराचीं गितांच गायतात अशें भग्ता. ही कवितेची सोभाय तशेंच ताक्त मापुंक तुकाच सोडतां.

- सं

कविता


माती

कितले वयरी रूकारी
पाल्लो चिगरेवो
बावनू एक दीस मात्तींत मेळता
भूंय सोडन
आकाशार उबल्यारीय
पाक धांपतरी मातीक पावता.

मातीचे स्वाद आनी स्वभाव तसलोच
सुरवे पावसाक मातीये परमोळू
उडगास हाडयता
मातीचे रुची माकशी पळेल्याक
संबंधू सक्कड विस्रायता

मातीचे वांटो जातना
मातेतांय पडता
कोणाय ना जातना
माती मेळनू आपणावनू गेता

आवसुले म्हारेंतू वाडून
भायलेल म्हारेंत निद्दोन
आखेरीक उज्जे म्हारेंतू आसल्यारीय
माती सोडनू दिना
जीवांतू जीव दवरोनू
म्हारेंतू गुटलोन गेता.

एक वेळाचे देवू आनी देवळ तांय
मातीचे गर्भांतू आसा
कोणाकय सोडुंक ना मातीन
हांवय माती जावचे
वेळाक राकून आसा.

- वेंकटेश नायक, मडंत्यार [जनेर २०१८]

 

वेंकटेश नायक, मडंत्यार: वृत्तेन प्राध्यपक जावन वावर कर्चो वेंकटेश नायक, कोंकणी साहित्यांत काण्येगार/कवी जावन व्हळकेचो तर‌यी, एक संवेदन‌शील चिंत्पाचो कवी, कविता ताची पयली आसक्त. कोंकणेच्या फुडारांत एक भर्वश्याचो कवी जावन उदेतलो म्हळ्ळो म्हजो आशावाद.

 

’dhulli thaun ailai monxa, dhullik tum vetoloi’ hem dharmik chintop matr nhoi bogar somajik chintop. Tor‌yi monis zaun hea somsarant jiemvcho hechch matiek lagun monxaponnacho bhongostoll korta. Bhavo bhavalagim, sezar sezarilagim matr nhoi raxttr‍ raxttralagim soit zhujta ek mutt matiechea suvatek lagun, ani jik‌l'lo toxench solvol'lo, hechch matient opli nirjivo kuddik sanddun veta - hi kaim kalponik kanni nhoi, bogar ami horyeka disa pollemvchem oddhuk sot. Mati kovitench osolench opurbhayecho niall attapun asa.

Bab venkottex naik xikpi vorgacho, somzonnecho kovi mhonnun tachim kovita gouai ditat. Hea somsarant kitench thir/sasnnik mholl'llem na mholl'llem kovitechem tirll punn hea tirllachea bhomvtonnim hannem ubheo kel'leo imaji veveglle surachim gitanch gaitat oxem bhogta. Hi kovitechi sobhai toxench takt mapunk tukach soddtam.

- Som.

KOVITA

Mati

kitole voiri rukari
pal'lo chigorevo
baunu eko dis mat'tinto mellota
bhumyo soddono
akaxaro uboleariyo
pako dhampotori matiko pauta.

Matiche svado ani svobhavo tosolocho
surove pausako matiye poromollu
uddogaso haddoita
matiche ruchi makoxi polleleako
sombondhu sokkoddo visraita

matiche vantto zatona
matetamyo poddota
konnai na zatona
mati mellonu apnnaunu geta

ausule mharentu vadduno
bhailelo mharento nid'dono
akheriko ujje mharentu asoleariyo
mati soddonu dina
jivantu jivo douronu
mharentu guttolono geta.

Eko vellache devu ani deullo tamyo
matiche gorbhantu asa
konnakoi soddunko na matino
hamvoi mati zauche
vellako rakuno asa.

- Venkottex Nayak, Mo'ddo'ntear [Janer, 2018]

 

Venkottex Nayak, Mo'ddo'ntear: Vrit'ten pradhyopok zaun vaur korcho Venkottex Nayak, konknni sahiteant kannyegar/kovi zaun vhollkecho tor‌yi, ek somvedon‌xil chintpacho kovi, kovita tachi poili asokt. Konknnechea fuddarant ek bhorvoxeacho kovi zaun udetolo mholl'llo mhozo axavad.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]