ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾದಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಣಾಸವೆಂ ವ್ಹರುನ್ ವೆತಾ. ತಾಂತುಂ ಥೊಡೆ ಬರೆ, ಥೊಡೆ ಕೊಡು ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮಧುರ್ ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಯಾದಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಕವಯತ್ರಿ ನಿಯಾಳ್ತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಯಾದಿಂಕ್ ನಿಯಾಳ್ಚೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವಿ ಕಾಣಿಂಚ್ ಉಭಿ ಕರ್ತಾ.

ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ. ನಾಗರಿ ತಶೆಂಚ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ಲೇಖನಾಂ, ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕವಿತಾ, ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಅಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಝರಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ. ಬಾಕಿಚೆಂ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ

ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ
ಯಾದೀಂತಲೊ ಗಾಂವ್
ಕೆನ್ನಾಯ್ ಬಸೂನ್
ನಿಯಾಳಟಾಂ ಹಾಂವ್

ನೆಯ್ದಾದೀಚಿಂ ಶೆತಾಂ
ಈನಾಸಾಚಿ ಜೊತಾಂ
ಮಿರಾಂದಾಚ್ಯಾ ಭಾಟಾಂತ್
ಮಾಡಾಚೆ ಚುಡ್ಟೆರ್
ಪಾಡೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೊಂತಾಂ
ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕರಂಡಾಂತ್
ಉಸ್ತಿತಾಂ ಹಾಂವ್
ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ...

ಖೊಂಪೀತಲಿ ಜೀಣ್
ಕೊಂಯ್ಸಾಂವಾಂಚೊ ಶೀಣ್
ಆಯ್ಮೊರೆಚ್ಯಾ ಪಾರಾರ್
ವೊಲ್ತಾ ವಯ್ಲೆ ಗಾದ್ಯೆರ್
ಪೆದ್ರೂಚೆಂ ರೀಣ್
ಜೂರ್ ವಾಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲಿಂ
ಫಾರೀಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಹಾಂವ್
ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ...

ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಕುಳ್ಣಿಂ
ಅಳ್ಮ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ರೊಯ್ಣಿ
ಮೊದೀನೀಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಫಾಕ್
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಚಂವ್ರಾಚೆಂ ತೊರ್
ಕಾಡ್ಪಾಚಿ ತಾಳ್ಣಿ
ಕುಮ್ಸಾರಾ ಪಯ್ಲಿಂ
ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಹಾಂವ್
ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ...

ರೆಂದೆರಾಚೊ ಸಾದ್
ಘುಮ್ಟಾಚೊ ನಾದ್
ರಾಜು-ಗಾಡ್ಯೆಕ್ ಧರೂನ್
ಜಾವ್-ಜಾವಂ ಮದಿಂ
ಬಾಂಯ್ಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾದ್
ವಾಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೀಂಚ್
ಥಾಂಬಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್
ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ...

ದತ್ತೂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಶಿ
ಆಂಬೆ-ಪಣ್ಸಾಂಚ್ಯೊ ರಾಶಿ
ಘರಾಚಿ ಪಾರೆತ್
ದುರ್ಗಾಂತ್ ಬದ್ಲಪಿ
ದೆಮಾಂದಾಚ್ಯೊ ಕೆಶಿ
ನಿಕಾಲಾ ಪಯ್ಲೀಂಚ್
ಪಾಲಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್
ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ...

ಮಾನ್ಶೆಚಿಂ ದಾರಾಂ
ಕುರ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊರಾಂ
ಪೊಂವ್ಶೆಲ್ಲಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ
ಗೊರ್ಯೆಕ್ ಲಾವ್ನ್
ಸಾರೀಲ್ಲಿಂ ವರಾಂ
ಘಡ್ಯಾಳಾ ವಿಣೆಂಚ್
ಮೆಜ್ತಾಂ ಹಾಂವ್
ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ...

ಶ್ರುಂಗಾರೀತ್ ಪಾವ್ಸಾಳೆ
ಮೊಗಾಚೆ ದುವಾಳೆ
ಜಿಣೆಚ್ಯಾ ನಗ್ರಾಂತ್
ಅಜೂನಯ್ ಬಾಕಿ
ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ತುಮ್ಚೆ ಬರೀಬರ್
ಮನಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್
ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ...

- ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್, ಗೊಯಾಂ [ಜನೆರ್, 2018]

 

ಗ್ವಾದಲುಪ್ ಡಾಯಸ್: ಗೊಂಯಾಂತ್ಲಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಯತ್ರಿ. ಸ್ತ್ರಿ ಸಂವೆದನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾಮಾದ್. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಕವಿಗೊಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಣೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.  ’ಭುಂಯ್‌ಫೊಡ್ (2006), ಮೊಳೊಬ್‌ಗಂಗಾ (2007), ಜಲಸ್ಥಳ್ (2009), ನಾತೆಂ (2014)’ ಹಿಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ಮಾಮಾಚೊ ಗಾಂವ್ (2010) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಬೂಕ್.

कविता

हऱ्येक मनीस जिवितापयणांत मुकार गेल्लेपरिंच आपल्या यादिंची शिंकळ सयत अपणासवें व्हरून वेता. तांतूं थोडे बरे, थोडे कोडू आनी थोडे मधूर यादी आसतात. आनी हांगासर‌यी असल्याच यादिंची शिंकळ कवयत्री नियाळता पूण ह्या यादिंक नियाळचेमुखांत्र नवी काणिंच उभी कर्ता.

ग्वादलूप डायस गोंयची नामणेची कवयत्री. नागरी तशेंच रोमी लिपिंत तिणें जायतो साहितीक वावर केला, लेखनां, काण‌यो, कविता, बाळ साहीत अशें वेवेगळ्या प्रकारांत तिणें अपली लिखणी झरयल्या. तिच्या वावराक सभार पुरसकार तिका लाभल्यात आनी मान तिका लाभला. ही कविता सयत कवितारसिकाच्या मनाक दाधोस करुंक सकची तांक आसची. बाकिचें तुजेर सोडतां.

- सं

 


यादींचे सुवाळे

गांवांतल्यो यादी
यादींतलो गांव
केन्नाय बसून
नियाळटां हांव

नेयदादीचीं शेतां
ईनासाची जोतां
मिरांदाच्या भाटांत
माडाचे चुडटेर
पाडेल्यांचीं कोंतां
काळजाच्या करंडांत
उस्तितां हांव
गांवांतल्यो यादी...

खोंपीतली जीण
कोंयसांवांचो शीण
आयमोरेच्या पारार
वोल्ता वयले गादयेर
पेद्रूचें रीण
जूर वाडचे पयलीं
फारीक करतां हांव
गांवांतल्यो यादी...

मातयेचीं कुळणीं
अळम्यांच्यो रोयणी
मोदीनीच्या गार्फाक
पयल्या चंवराचें तोर
काडपाची ताळणी
कुमसारा पयलीं
तुमकां सांगतां हांव
गांवांतल्यो यादी...

रेंदेराचो साद
घुमटाचो नाद
राजू-गाडयेक धरून
जाव-जावं मदीं
बांयचेर जाल्लो वाद
वाडचे पयलींच
थांबयतां हांव
गांवांतल्यो यादी...

दत्तूच्यो म्हशी
आंबे-पणसांच्यो राशी
घराची पारेत
दुरगांत बदलपी
देमांदाच्यो केशी
निकाला पयलींच
पालयतां हांव
गांवांतल्यो यादी...

मानशेचीं दारां
कुर्ल्ल्यांचीं पोरां
पोंवशेल्लीं सुंगटां
गोरयेक लावन
सारील्लीं वरां
घडयाळा विणेंच
मेजतां हांव
गांवांतल्यो यादी...

श्रुंगारीत पावसाळे
मोगाचे दुवाळे
जिणेच्या नगरांत
अजूनय बाकी
यादींचे सुवाळे
तुमचे बरीबर
मनयतां हांव
गांवांतल्यो यादी...

- ग्वादलुप डायस, गोयां [जनेर २०१८]

 

ग्वादलूप डायस: गोंयांतली नामणेची कोंकणी कवयत्री. स्त्री संवेदन साहित्याक लागोन फामाद. समाजेच्या पोकोळ विचारांचेर आर्सो धर्चीं चिंत्नां आपल्या कवितेंनी व्हाळ्यिल्ल्या हिका सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां लाभल्यांत, कविगोश्टिंनी हिणें भाग घेतला. ’भुंय‌फोड (२००६), मोळोब‌गंगा (२००७), जलस्थळ (२००९), नातें (२०१४)’ हिचे पर्गट जाल्ले कविताजमे. मामाचो गांव (२०१०) भुर्ग्यांचीं कविता आटापचो बूक.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]