ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನಿಸ್ ಅಸ್ಕತ್ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ ದೆಕುನ್ ದೀಶ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ದವರ್ತಾ ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಸಕ್ಲಾಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮಿ ’ಕೊಂಕಣಿ’ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಖರೆಂಪಣಿಂ ಆಮಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆಮಿ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್, ಗೊಂಯಾಂಗಾರ್, ಮುಂಬಯ್‌ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೆದಿಂಚ್ ’ಕೊಂಕಣ್‌ಗಾರ್’ ಜಾಯ್ನಾಂವ್.

4 ಫೆಬ್ರೆರ್ 1987 ಇಸ್ವೆಂತ್ ’ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್’ ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ್-ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇತ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸಾವಯ್ರ್ ಬೊಲಿಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡಿತ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಸೊಭಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ.

 - ಸಂ.

 


ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ

ತೂಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಶ್ವಾಸ್
ತೂಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಧ್ಯಾಸ್
ಪರ್ಮಳಟಾ ಮಾತ್ಯೆಚೊ
ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಸುವಾಸ್
ದಿಸ್ತಾ ತುಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ
ಕಣಾಕಣಾನಿ

ರೂಪ್ ಬದ್ಲತಾ ರುತು
ಜಶೆ ಖೀಣಾಖೀಣಾನಿ
ಮಾಲವ್ಣ್, ಗೊಂಯ್, ಮಂಗ್ಳುರಚಿ
ಬದ್ಲತಾ ಧಾಟ್ಣಿ
ಹಾಂಸತ್ ಧೊಲತ್ ಮೆಳ್ಟಾ
ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ

ದಾಂಡ್ಗಿ ತುಂ ಕೆನ್ನಾ
ಕೆನ್ನಾ ತುಂ ದೆಖ್ಣಿ
ವ್ಹಾಂವ್ತಾ ನಾತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ
ಘಟ್ಟ್ ಬಂಧ್ನಾನಿ
ಧಡ್ಧಡಟಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ
ಕಾಳ್ಜಾ ಕಾಳ್ಜಾನಿ

ದಾತ್ಯಾವೆಲ್ಯೊ ಹೊವ್ಯೊ
ಸೊಬೀತ್ ಮ್ಹಣಿ
ಆಲ್ಲಯಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹವ್ ಲ್ಹವ್
ಗೊಡ್ ಸುರಾನಿ
ರಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಾವ್ತಾ
ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ

ಖೆಳ್ಟನಾ ಮೆಳ್ಟಾ
ತುಂ ರಾನ್ಚೆವಾಡಚೆಲ್ಯಾನಿ
ಜಾಣ್ಟ್ಯಾನಿ ನೆಣ್ಟ್ಯಾನಿ
ಘರಾಘರಾನಿ
ಶಾರಾನಿ ಗಾವಾನಿ
ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾನಿ

ಮಾಂಡೊ ಜಾತಾ ಕೆನ್ನಾ
ಮೆಳ್ಟಾ ಧಾಲಾನಿ
ಅಲ್ಲಡ್ ಬೆಧುಂದ್
ನಾಚ್ತಾ ಫುಗ್ಡ್ಯಾನಿ
ಅಮೃತಾ ಪರಸ್ ಗೊಡ್
ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ

ಮಾಡಾನಿ ನ್ಹಂಯಾನಿ
ಗೀಮಾನ್ ತಶೆಂ ಶಿಂಯಾನಿ
ಆಸ್ಮಂತಾನ್ ಗರ್ಜುಪಿ
ಗೊಡ್ ಅಭಾಂಗಾನಿ
ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಂತರಾನಿ
ಆವ್ಯ್ವರೀಂಚ್ ಆವ್ಯ್ಭಾಸ್
ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕಾಳ್ಜಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಧಡ್ಧಡಟಾ
ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ

- ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: [ಫೆಬ್ರೆರ್ 2018]

 

ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ: ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ, ತಿಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಕವಿತಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

कविता

मनीस असकत संयबाचो देकून दीश्ट वयर दवर्ता पूण ताचो पांय सकलाच्च आसता. देकून चडताव आमी ’कोंकणी’ कोंकणी म्हणतांव तर‌यी खरेंपणीं आमी आनी आमचीं मात्र आमच्ये नद्रेक पडतात आनी असल्या चिंत्पांत आमी फकत मंगळूर‌गार, गोंयांगार, मुंबय‌कार मात्र जावन उर्तांव शिवाय केदिंच ’कोंकण‌गार’ जायनांव.

४ फेबरेर १९८७ इस्वेंत ’कोंकणेक’ गोंयची राज्य-भास जावन मांदून घेतलें पूण कोंकणी इतली ग्रेसत आनी विसतार भास म्हळ्यार ती च्यार प्रमूख राज्यांनी कांय पन्नासावयर बोलिंनी उलंवचें तशेंच पांच लिपियांच्याकी चडीत लिपियांनी सोभंवचें कोंकणेची ग्रेसत‌कायेची रुज्वात म्हणच्यांत दुभाव ना. हेच्च चिंत्पाची कविता घेवन कोंकणेची व्हडविकाय पाचार्ता बाय उर्जिता भोबे.

- सं

 


म्हजी कोंकणी

तूंच म्हजो श्वास
तूंच म्हजो ध्यास
परमळटा मातयेचो
जावन तूं सुवास
दिसता तूं गोंयच्या
कणाकणानी

रूप बदलता रुतु
जशे खीणाखीणानी
मालवण, गोंय, मंगळुरची
बदलता धाटणी
हांसत धोलत मेळटा
तूं म्हजी कोंकणी

दांडगी तूं केन्ना
केन्ना तूं देखणी
व्हांवता नात्यांच्या
घट्ट बंधनानी
धडधडटा गोंयकाराच्या
काळजा काळजानी

दात्यावेल्यो होव्यो
सोबीत म्हणी
आल्लयांच्या ल्हव ल्हव
गोड सुरानी
रगत जावन व्हावता
तूं म्हजी कोंकणी

खेळटना मेळटा
तूं रानचेवाडचेल्यानी
जाणट्यानी नेणट्यानी
घराघरानी
शारानी गावानी
गोंयच्या कोनशानी

मांडो जाता केन्ना
मेळटा धालानी
अल्लड बेधुंद
नाचता फुगड्यानी
अमृता परस गोड
तूं म्हजी कोंकणी

माडानी न्हंयानी
गीमान तशें शिंयानी
आसमंतान गरजुपी
गोड अभांगानी
साद घालता
आमच्या शिरंतरानी
आवयवरींच आवयभास
म्हजी कोंकणी
काळजा काळजान धडधडटा
म्हजी कोंकणी
 

- उर्जिता भोबे: [फेबरेर २०१८]

 

उर्जिता भोबे: साहितीक अभिरूच आनी आसक्त आसची ही गोंयची कवयत्री, तिचीं सभार बर्पां, कविता गोंयच्या पत्रांनी पर्गट‌ल्यांत. तिचो पयलो कविताजमो वेगिंच पर्गट जावन येंवच्यार आसा.

 

Monis oskot somybacho dekun dixtt voir dourta punn tacho pam-i soklachch asta. Dekun choddtavo ami ’konkonni’ konkonni mhonntamv tor‌yi khoremponnim ami ani amchim matr amchye nodrek poddtat ani osolea chintpant ami fokot mongllur‌gar, g§yangar, mumboi‌kar matr zaun urtamv xivai kedinch ’konkonn‌gar’ zainamv.

4 febrer 1987 isvent ’konknnek’ g§ychi rajy-bhas zaun mandun ghetlem punn konknni itli grest ani vistar bhas mhollear ti chear promukh rajeamni kaim pon'nasauyr bolimni ulomvchem toxench panch lipiancheaki choddit lipiamni sobhomvchem konknnechi grest‌kayechi rujvat mhonncheant dubhavo na. Hechch chintpachi kovita gheun konknnechi vhoddvikai pacharta bai urjita bhobe.

- Som.

KOVITA

Mhoji Konknni

tunch mhozo xvas
tunch mhozo dheas
pormollotta matyecho
zaun tum suvas
dista tum g§ychea
konnakonnani

rup bodlota rutu
zoxe khinnakhinnani
malounn, g§y, mongllurochi
bodlota dhattnni
hamsot dholot melltta
tum mhoji konknni

danddgi tum ken'na
ken'na tum dekhnni
vhamvta nateanchea
ghott'tt bondhnani
dhodd'dhoddotta g§ykarachea
kallza kallzani

dateaveleo hoveo
sobit mhonni
al'loyanchea lhou lhou
godd surani
rogot zaun vhauta
tum mhoji konknni

khellttona melltta
tum ranchevaddocheleani
zanntteani nenntteani
ghoraghorani
xarani gavani
g§ychea konxani

manddo zata ken'na
melltta dhalani
ol'lodd bedhund
nachta fugddeani
omrita poros godd
tum mhoji konknni

maddani nhomyani
giman toxem ximyani
asmontan gorzupi
godd obhangani
sad ghalta
amchea xirontorani
auyvorinch auybhas
mhoji konknni
kallza kallzan dhodd'dhoddotta
mhoji konknni

- Urjita Bhobe  [Febrer, 2018]

 

Urjita Bhobe: sahitik obhiruch ani asokt aschi hi g§ychi kouyotri, tichim sobhar borpam, kovita g§ychea potramni porgott‌leant. Ticho poilo kovitazomo veginch porgott zaun yemvchear asa.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]