ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಎಕಾ ತೆಂಪಾದಿಂ ಕಾಳೊ-ಧವೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆಜ್ ರಂಗಾಳ್ ಜಾಲಾ, ಕಾಳೊ-ಧವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಸತ್-ಅಸತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ರಂಗಾಳ್ ಬಜಾರ್ ದೆಕುನ್ ಧಾಖವ್ಚಾಚೆಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ದೆವಾಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಕ್ತ್, ದಭಾಜೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಡು ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಗ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಚಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬದಲ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜೆಂಚ್ಯಾ ಖಡಪಾಪಂದಾಕ್ ಜಿವಿ ಜಿವಿಚ್ ಉರ್ಡೊಂಚಿ ನೈತಿಕತಾ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ತರ್‌ಯೀ ದಿಸಾನಾಯೆ ವ್ಹಚಾನಾ ನ್ಹಯ್?

ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಗೌರೀಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕವಿತಾ ಜೆದ್ನಾ ಮನಶ್ಯಾ ಜಿಣಯೆಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಆನಿ ಸಂಘರ್ಶ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ತಿ ಸಾದ್ಯಾ ಮನಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಜಾಕ್ ಲಾಗತಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಹೊ ಜಾತ್ರೊ ಕಸಲೊ? ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕೊಣಾಕ್ ಭುಲಂವ್ಕ್, ಕೊಣಾಕ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಎಕೆಕಾ ಪಂಗತೆಚೆರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಿತ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಡೋಂಗ್ ಆನಿ ಕಪಟ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ವಿಸರ್ಚಿ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಕತೆಕ್ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡತಾಂ.

 - ಸಂ.

 ... ಜಾತ್ರಾ

ಪೊಟಾ ಭುಕ ಭಾಗೊವಪಾಕ್
ಫಾಟೀ ದಾಗ ಶೊಕೊವಪಾಕ್
ಪಾಯಾಕ್ ಮಾತೀ ತಿಗೊವಪಾಕ್
.... ಜಾತ್ರೆಕ್

ವಿಚಿತ್ರ ಹೀ ಜಾತ್ರ
ವಳಖುನ್ ವಳಖನಾಶೀಲ್ಲೀ ಪಾತ್ರಾ
ಸಗಳಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಸುತ್ರಾ.. ಮ್ಹಾಡಾರ್

ದೆಣಗೀಚ್ಯಾ ದೆವಳಾಚೊ ದೇವ್
ಚಾರ್ ಹಾತಾಚೊ ಲಾಚಾರ್ ಖೊವ್
ಅರ್ಥಾಚೀ ಆರತೀ ಲ್ಹೆವ್... ಪುಜೆಕ್

ಫಟೀಗ ಪಣಾಚೆ ಗಡ್ಗಡೆ
ಮತೀಮನಾಚೆ ಗಿರಗೀರೆ
ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕಗಾಲಾಚೆ ಕಡಕಡೆ... ಡಾವಾರ್

ದೊಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಜೀಲ್ಲೆ ದಾತ್
ಪ್ರಸಾದ ಲೆವ್ಹಟಲ್ಲೆ ಹಾತ್
ಲಾಳಗೆಲ್ಲೆಂ ಖತ್... ಆಂಗಾರ್

ಉಜವಾತೆಚೀ ರಾಖ್
ವಾಸ್ ವಿಸರೀಲ್ಲೆ ನಾಕ್
ತನ್ಯಾ ಕವ್ಯಾಚೊ ದೀಕ್.. ಲಿಂಗಾರ್

ಸಂಗಣೀ ಮಾಗಣೀ ವ್ಹಡ್
ವಾಂಜ್ ನಾಲ್ಲಾ ಪಡ್
ಸವಾಯ್ ರೂಪಯಾ ಜಡ್... ತಾಟಾರ್

ಭಾರ್ ನಿವ್ಹೀಲೀ ತರಂಗಾ
ಗಾಡಯಾನ್ ಘೆತೀಲೀ ಸವಂಗಾ
ಸೊಸಾರ್ ಮಾರಪೀ ಹಂಗಾ... ಚೌಫಾರ್

ದಾಬೀಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್
ಭಲ್ಲಾ ತುಕಾ ಭಾರ್
ಹಾಲತಾ ಫಾಟೊ ಆಕಡೊ.. ತಾಗಡೆರ್

ಸಾಂವಳೊ ಆನವಾಳೊ
ಕಿಸಸುರಪಾಕ್ ಚಿಡಡಲೊ
ಬಾಟಕೊ ಹವಸಲೊ... ಗಾದರ್ಯಾನೀ

ಘುಸ್ವಲಾ ಪಾಲಖೆ ವಾಟ್
ಖಾಂದ್ ಮಾರತಲ್ಯಾಚೀ ಜಾತ್
ವರ್ಗಣೆಚೆ ತಾಟ್... ಸಗಳಯಾಕ್

ಭೊವರೆಚೆ ಪದ್
ಜಾಣಾ ಎಕಲ್ಯಾಕ್ ಮದ್
ಬುದವತಾಚೊ ಸೊದ್.. ಗರವಯೆತ್

ಧರೂನ್ ಜಾಲ್ಟೆ ಖುಳಖುಳೆ
ನೆಟಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ವಾಳೆ
ಭುರಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಧಾರ್ ಬುಡುಕುಳೆ.. ಫೆರೆತ್

ದಿಲ್ಯಾ ದಾನಾಚೀ ಕಾಣಿ
ರಿನ್ ವಾರಾಚೀ ಪಾವಣೀ
ಗುತೀಲ್ಲೀ ಉಮಾಣೀ... ಸಾರೆ ಸಾ

- ಗೌರೀಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್ [ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ಗೌರೀಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್: ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಉಲವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಂಘಟಕ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಚೆ ’ಶೂನ್ಯ’, ’ಅರ್ಥ್’, ’ಗೀತ್ ತುಜೆಂ ಗಾಯ್ತಾನಾ’ ತಶೆಂಚ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಭಕ್ತಿ ಸರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್.

कविता

एका तेंपादीं काळो-धवो संसार आसलो आज रंगाळ जाला, काळो-धव्या संसारांत चडीत मापान सत-असत आस‌ल्लें पूण आतां मनश्यान अपलो संसार एक रंगाळ बजार देकून धाखवचाचेंच जिवीत कर्न घेतलां. देवाळाक गेल्यार मात्र भक्त, दभाजो केल्यार मात्र फेसत आनी दुडू दिल्यार मात्र मोग. पूण आमचे अचार विचार पोकोळ कर्न आमच्या बदल्च्या रिती रिवाजेंच्या खडपापंदाक जिवी जिवीच उर्डोंची नैतिकता एका कवीक तर‌यी दिसानाये व्हचाना न्हय?

गोंयचो नामणेचो कवी बाब गौरीश वर्णेकर एक असलिच्च कविता घेवन आयला. कविता जेदना मनश्या जिणयेचे आटेविटे आनी संघर्श उत्रायता तेदनां ती साद्या मनशाच्या काळजाक लागता म्हणच्याक ही कांय गोवाय दीत. हो जात्रो कसलो? कित्याक? कोणाक भुलवंक, कोणाक धाखवंक आनी कोणाक हालवंक? हीं सवालां कांय एकेका पंगतेचेर तुमच्या मतिंत उदेतीत पूण आमच्या समाजेच्या एकेका जाग्यांनी जांवचो डोंग आनी कपट अपुर्भायेन उत्रांवची ही कविता कांय एक पावटीं वाचून विसर्ची भिल्कूल न्हय. कवितेच्या सकतेक मापुंक तुकाच सोडतां.

- सं

 


... जात्रा

पोटा भूक भागोवपाक
फाटी दाग शोकोवपाक
पायाक माती तिगोवपाक
.... जात्रेक

विचित्र ही जात्र
वळखून वळखनाशील्ली पात्रा
सगळयाच्या हाता सुत्रा.. म्हाडार

देणगीच्या देवळाचो देव
चार हाताचो लाचार खोव
अर्थाची आरती ल्हेव... पुजेक

फटीग पणाचे गडगडे
मतीमनाचे गिरगीरे
गिरेसत कगालाचे कडकडे... डावार

दोण्याक पाजील्ले दात
प्रसाद लेव्हटल्ले हात
लाळगेल्लें खत... आंगार

उजवातेची राख
वास विसरील्ले नाक
तन्या कव्याचो दीक.. लिंगार

संगणी मागणी व्हड
वांज नाल्ला पड
सवाय रूपया जड... ताटार

भार निव्हीली तरंगा
गाडयान घेतीली सवंगा
सोसार मारपी हंगा... चौफार

दाबील्या आंगार
भल्ला तुका भार
हालता फाटो आकडो.. तागडेर

सांवळो आनवाळो
किससुरपाक चिडडलो
बाटको हवसलो... गादऱ्यानी

घुस्वला पालखे वाट
खांद मारतल्याची जात
वर्गणेचे ताट... सगळयाक

भोवरेचे पद
जाणा एकल्याक मद
बुदवताचो सोद.. गरवयेत

धरून जाल्टे खुळखुळे
नेटयाच्या हातार वाळे
भुरग्याच्या माधार बुडुकुळे.. फेरेत

दिल्या दानाची काणी
रीन वाराची पावणी
गुतील्ली उमाणी... सारे सा

- गौरीश वर्णेकर [मार्च २०१८]

 

गौरीश वर्णेकर: गोंयचो नामणेचो कवी, उलवपी आनी संघटक. एदोळ पऱ्यांत हाचे ’शून्य’, ’अर्थ’, ’गीत तुजें गायताना’ तशेंच ’कोंकणी भक्ती सर’ म्हळ्ळे च्यार बूक पर्गट जाल्यात. जायत्या कविगोश्टिंनी हाणें वांटो घेतला तशेंच चलवन वेल्यात.

 

Eka tempadim kallo-dhovo somsar aslo az rongall zala, kallo-dhovea somsarant choddit mapan sot-osot as‌l'lem punn atam monxean oplo somsar ek rongall bozar dekun dhakhouchachench jivit korn ghetlam. Devallak gelear matr bhokt, dobhazo kelear matr fest ani duddu dilear matr mog. Punn amche ochar vichar pokoll korn amchea bodolchea riti rivajenchea khoddopapondak jivi jivich urddonchi noitikota eka kovik tor‌yi disanaye vhochana nhoi?

g§ycho namonnecho kovi bab gourix vornnekor ek osolichch kovita gheun aila. Kovita jedna monoxea jinnoyeche attevitte ani songhorx utraita tednam ti sadea monoxachea kallozak lagota mhonnocheak hi kaim gouai dit. Ho zatro kosolo? kiteak? konnak bhulounko, konnak dhakhounko ani konnak halounko? him sovalam kaim ekeka pongotecher tumchea motint udetit punn amchea somajechea ekeka zageamni zamvcho ddong ani kopott opurbhayen utramvchi hi kovita kaim ek pauttim vachun visorchi bhilkul nhoi. Kovitechea sokotek mapunk tukach soddotam.

- Som.

KOVITA


... Zatra

potta bhuko bhagoupak
fatti dago xokoupak
payak mati tigoupak
.... Zatrek

vichitro hi zatro
vollokhun vollokhonaxil'li patra
sogolloyachea hata sutra.. Mhaddar

dennogichea deullacho devo
char hatacho lachar khovo
orthachi aroti lhevo... Pujek

fottigo ponnache goddgodde
motimonache girogire
girest kogalache koddokodde... Ddavar

donneak pajil'le dat
prosado leuhottol'le hat
lallogel'lem khot... Angar

uzovatechi rakh
vas visoril'le nak
tonea koveacho dik.. Lingar

songonni magonni vhodd
vanz nal'la podd
sovai rupoya zodd... Tattar

bhar nivhili toronga
gaddoyan ghetili sounga
sosar maropi honga... Choufar

dabilea angar
bhol'la tuka bhar
halota fatto akoddo.. Tagodder

samvollo anovallo
kisosuropak chiddoddolo
battoko housolo... Gadoreani

ghusvola palokhe vatt
khand marotoleachi zat
vorgonneche tatt... Sogolloyak

bhoureche pod
zanna ekoleak mod
budoutacho sod.. Gorouyet

dhorun zaltte khullokhulle
nettoyachea hatar valle
bhurogeachea madhar buddukulle.. Feret

dilea danachi kanni
rin varachi paunni
gutil'li umanni... Sare sa

- Gourix Vornnekor [March 2018]

 

Gourix Vornnekor: G§ycho namnnecho kovi, uloupi ani songhottok. Edoll poreant hache ’xunyo’, ’orth’, ’git tujem gaitana’ toxench ’konkonni bhokti sor’ mholl'lle chear buk porgott zaleat. Zaitea kovigoxttimni hannem vantto ghetla toxench choloun veleat.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]