ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನಿಸ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಸವೆಂ ವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆ ವೆಕ್ತಿಸವೆ ಜೆದ್ನಾಂ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ - ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತೊ ಜಾಣ್ತೊ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ತರ್‌ಯೀ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಇಮಾಜ್ಯೆಂಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.

ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ. ಹಾಚೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

 - ಸಂ.

 ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್

ತುಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ
ಘರಾಕ್ ಥಾಕಾಯ್ ದಿಲಿ
ಘರಾಚಿ ಜಮೀನ್, ತಿಜುಲೆ, ಸೊಪ್ಣಾಂ
ಘರಾಚೊ ಭಾರ್ ಆಸಾ ಖಾಂದಾರ್
ತೆಂ ಖೀಣ್ಭರ್ ವಿಸ್ರೂಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ

ಘರಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ, ಜನೆಲಾಂ
ಶೆಕಾನಶೆಕ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ
ತುಜ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತಲಿ ಜನಾವ್ರಾಂ
ಜಿತಿ ಜಿವಿ ಜಾವ್ನ್
ಸಾಲ್ಭರ್ ವಾವ್ರೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ

ಘರಾಚೆ ವಣ್ಟೀಕ್ ಲೆಗೀತ್
ಆಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್ ಕಾನ್
ತುಜ್ಯಾ ಲುಡ್ಬ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕಡೆ
ಘರಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಾನ್ ಲಾಗ್ಲೆ
ಬಾಕೀಚೆ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುಪಾಕ್
ಘರಾಚೆ ಕಾನ್ ಬಸ್ಲೆ

ಖೂಪ್ ವರ್ಸಾಂ ಘರಾನ್
ರಂಗ್ ಪಳೊವಂಕ್ ನಾಸ್ಲೊ
ತುಂವೆ ವಣ್ಟೀರ್ ಭಿರ್ಕಟಾವನ್
ವಣ್ಟೀಂಕ್ ಜೀವ್ ಹಾಡ್ಲೊ

ಘರ್ ಆತಾಂ ಭುಲ್ಲುಸಲಾಂ
ಘರ್ ಪಳಯ್ ಧಾದೊಸಲಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ರೂಪಾನ್ ಘರಾನ್
ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ

- ಉದಯ್ ನರ್‌ಸಿಂಹ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ - ಗೊಂಯ್ [ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ: ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಕಕ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್. ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಹಾಚೆ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್.

कविता

मनीस जेदनां अपल्या सावळेसवें वा अपल्या भितरले वेक्तिसवे जेदनां संवाद करुंक सक्ता - तेदनांच तो जाणतो जाता. आनी हें सलीसायेचें चिंतप न्हय. ह्या कवितेंत तर‌यी संकीर्ण इमाज्येंक सुटवन समजुंचें प्रेतन केल्यार जायत्यो काण‌यो आमकां आयकुंक मेळतात म्हणच्यांत दुभाव ना.

बाब उदय मांबरो गोंयचो एक नामणेचो कवी, वावराडी तशेंच कोंकणी मोगी. हाचे दोन बूक ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ पर्गट जाल्यात.

- सं

 


प्रतिबिंब


तुज्या माणकुल्या पावलांनी
घराक थाकाय दिली
घराची जमीन, तिजुले, सोपणां
घराचो भार आसा खांदार
तें खीणभर विसरूंक पावली

घरान आपलीं दारां, जनेलां
शेकानशेक उगती केली
तुज्या खेळांतली जनावरां
जिती जिवी जावन
सालभर वावरूंक लागली

घराचे वण्टीक लेगीत
आसतात खंय कान
तुज्या लुडब्या आवाजाकडे
घराचे सगळे कान लागले
बाकीचे आवाज आयकुपाक
घराचे कान बसले

खूप वर्सां घरान
रंग पळोवंक नासलो
तुंवे वण्टीर भिरकटावन
वण्टींक जीव हाडलो

घर आतां भुल्लुसलां
घर पळय धादोसलां
तुज्या रूपान घरान
आपलें प्रतिबिंब पळयलां

- उदय नरसिंह म्हांबरो - गोंय [फेबरेर २०१८]

 

उदय मांबरो: गोंयचो एक नामणेचो लेकक, कवी, वावराडी तशेंच पदां घडणार. ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ हाचे एदोळ पर्गट जाल्ले बूक.

 

Monis jednam oplea saullesovem va oplea bhitorle vektisove jednam somvad korunk sokta - tednanch to zannto zata. Ani hem solisayechem chintop nhoi. Hea kovitent tor‌yi sonkirnn imajyenk suttoun somzunchem preton kelear zaiteo kann‌yo amkam aikunk melltat mhonncheant dubhavo na.

Bab Udoi Mambro g§ycho ek namnnecho kovi, vauraddi toxench konknni mogi. Hache don buk ’hai saibha’, ’monxachea sodhant’ porgott zaleat.

- Som.

KOVITA


Protibimb

tujea mannkulea paulamni
ghorak thakai dili
ghorachi zomin, tizule, sopnnam
ghoracho bhar asa khandar
tem khinnbhor visrunk pauli

ghoran aplim daram, zonelam
xekanoxek ugti keli
tujea khellantoli zonauram
jiti jivi zaun
salbhor vaurunk lagli

ghorache vonnttik legit
astat khoim kan
tujea luddbea avazakodde
ghorache soglle kan lagle
bakiche avaz aikupak
ghorache kan bosle

khup vorsam ghoran
rong pollounk naslo
tumve vonnttir bhirkottaun
vonnttink jivo haddlo

ghor atam bhul'lusolam
ghor polloi dhadosolam
tujea rupan ghoran
aplem protibimb polloilam
 

- Udoi Norsimh Mhambro  - G§y   [March, 2018]

 

Udoi mambro: g§ycho ek namnnecho lekok, kovi, vauraddi toxench podam ghoddnnar. ’hai saibha’, ’monxachea sodhant’ hache edoll porgott zal'le buk.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]