ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಆಮಿ ಸಗಳೆ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಫಾತೊರ್ ಮನಾಚೆ, ಫಾತೊರ್ ಕಾಳಜಾಚೆ. ಫಾತೊರ್ ಸಯ್ತ್ ಮನಶಾಪಣ್ ಘೆತ್ ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಮನಶಾಪಣಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಭೋವ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಸಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಯುವಕಾಕ್ ಪಂಗಡಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಚೆಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ.

ಸಮಾಜಿಕ್ ದಣ್ಸಣೆಚೆರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂಚ್ ಲಿಪ್ತ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಲೆಗೂನ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಾನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಯ್ಕತಿತ್ ನ್ಹಯ್? ಹಿ ಮಧುಚಿ ಖುನ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಮನ್ಶಾಪಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಖುನ್. ಆಮಿ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ’ಧರ್ಮಾಚಿ’ ಖುನ್. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಯೆತಾ... ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಚ್ ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ವೆತಾ.

 - ಸಂ.

 


ಮಧು ಆನಿ ಕಲ್ಕಾಂಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ತಾಂದು

ಕಲ್ಕಾಂಡಾ ಅಂಗ್ಡಿಚೊ ತಾಂದ್ವಾಕ್
ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಲ್ಲಿ
ಭುಕೆಲ್ಲಾ ಮಧುನ್ ಮೂಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ದಿಸಾ

ಆಜ್ ಮಧುಚೊ ಅತ್ಮೊ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ
ತಾಂದು ರಾನಾಂತ್ ಶಿಂಪ್ಲಾ
ರೂಕ್ ಮೊನೊ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲಾ!

ಖುನಿಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ
ಮಸ್ತುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಏಕೇಕ್ ತಾಂದು
ಮಧುಚೆಂ ಏಕೇಕ್ ದೂಕ್ ಜಾವ್ನ್
ಅಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅಸಾ...

ಕಣ್ಶೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಪುರ್ತಿ ಬಾಗಯ್ಲ್ಯಾ
ಕಲ್ಕಾಂಡಾ ಅಂಗ್ಡಿಚಿ ತಾಂದ್ಲಾ ಗೊಣಿ
ದುಖಾಂನಿ ಭಿಜೊನ್ ಮುದೊ ಜಾಲ್ಯಾ...
ಹಂಕಾರ್ ಘಟ್‌ಚ್ ಉರ್‍ಲಾ

ಗಾಂವಾರ್ ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್
ಮಧುಕ್ ದುರ್ಸಾನಾಕಾತ್!
ಗೊಣಿ ಪೀಳ್ನ್ ಘೊಟ್ ಮಾರಾತ್
ದುಖಾಂನಿಚ್ ಪೊಟ್ ಭರಾತ್!

- ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ [ಫೆಬ್ರೆರ್ 2018]

 

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ: ವೃತ್ತೆನ್ ’ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್’ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್. ’ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ’, ’ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’, ’ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತಶೆಂ ವಿಮಲಾ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಸಾ.

कविता

आमी सगळे मनीस जावन जियेतांव तर‌यी आमी फातोर मनाचे, फातोर काळजाचे. फातोर सयत मनशापण घेत पूण मनीस मनशापणाचेर हल्लो करून जियेताना भोव थोडेपावटीं आमचें काळीज कोसाळता आनी मत पिसांतूर जाता. आमच्या देसांत‌च्च शिकपी म्हण नांव वेल्ल्या राज्यांत एका मानसीक पिडेच्या आदिवासी युवकाक पंगडान लगाड काडताना ताचेसवें ह्या संसाराच्या सर्व मनशाचें अंतसकर्न सयत मोरोन गेलांगी म्हळ्ळें सवाल उभें जाता.

समाजीक दणसणेचेर सदांच आवाज उटंवचो कवी आंडऱ्यू डी’कुन्हाची एक मार्मीक पूण हकीगत पिंत्रांवची कविता ही. ह्ये कवितेंच लिप्त्यो इमाज्यो लेगून रुदान कर्च्यो कांय काळजाक कान आसचे आयकतीत न्हय? ही मधुची खून न्हय, आमी पात्येंवच्या ’मनशापण’ म्हळ्ळ्या चिंत्पाची खून. आमी बरो म्हणच्या ’धर्माची’ खून. हाच्याकी चडतीक कितें सांगुयेता... तें सर्व कविताच सुटावें सांगून वेता.

- सं

 


मधू आनी कल्कांडा आंगडिचो तांदू

कल्कांडा अंगडिचो तांद्वाक
पयले पावटीं सुटका लाभल्ली
भुकेल्ला मधून मूट मार‌ल्ले दिसा

आज मधुचो अत्मो सर्गाक पावला
तांदू रानांत शिंपला
रूक मोनो साक्स जाला!

खुनिगारांच्या जम्या पांयां पंदा
मसतून गेल्लो एकेक तांदू
मधुचें एकेक दूक जावन
अकलास सोडन असा...

कणशेन तकली पुर्ती बागयल्या
कल्कांडा अंगडिची तांदला गोणी
दुखांनी भिजोन मुदो जाल्या...
हंकार घट‌च ऊर‍ला

गांवार दुकोळ पडलो तर
मधूक दुर्सानाकात!
गोणी पीळन घोट मारात
दुखांनीच पोट भरात!

- आंडऱ्यू एल. डी’कुन्हा [फेबरेर २०१८]

 

आंड्रू एल. डी’कुन्हा: वृत्तेन ’फैनान्स कन्सल्टेंट’ वावर करून आसचो आंड्रू एल. डी’कुन्हा कोंकणेचो नामणेचो कवी, काण्येगार. ’व्हळू व्हळू व्हाळ व्हाळ्या’, ’अंजुराचें पान’, ’आयेराचो बूक’ म्हळ्ळे तीन कविताजमे पर्गटल्यात. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी, तशें विमला पै पुरसकार हाका फावो जाल्यात. आपल्या कुटमासवें सद्द्याक मंगळुरांत वसती करून असा.

 

Ami sogolle monis zaun jietamv tor‌yi ami fator monache, fator kallozache. Fator soit monoxaponn ghet punn monis monoxaponnacher hol'lo korun jietana bhovo thoddepauttim amchem kalliz kosallta ani mot pisantur zata. Amchea desant‌chch xikpi mhonn namv vel'lea rajeant eka manosik piddechea adivasi yuvokak pongoddan logadd kaddtana tachesovem hea somsarachea sorv monxachem ontoskorn soit moron gelangi mholl'llem soval ubhem zata.

Somajik donnsonnecher sodanch avaz uttomvcho kovi anddryu ddi’kunhachi ek marmik punn hokigot pintramvchi kovita hi. Hye kovitench lipteo imajeo legun rudan korcheo kaim kallzak kan asche aikotit nhoi? hi modhuchi khun nhoi, ami patyemvchea ’monxaponn’ mholl'llea chintpachi khun. Ami boro mhonnchea ’dhormachi’ khun. Hacheaki choddtik kitem sanguyeta... Tem sorv kovitach suttavem sangun veta.

- Som.

KOVITA

Modhu ani kolkandda angddicho tandu

kolkandda ongddicho tandvak
poile pauttim suttka labhol'li
Bhukel'la modhun mutt mar‌l'le disa

az modhucho otmo sorgak paula
tandu ranant ximpla
ruk mono saks zala!

khunigaranchea zomea pamyam ponda
mostun gel'lo ekek tandu
modhuchem ekek duk zaun
oklas soddn osa...

Konnxen tokli purti bagoilea
kolkandda ongddichi tandla gonni
dukhamni bhizon mudo zalea...
Honkar ghott‌ch ur‍la

gamvar dukoll poddlo tor
modhuk dursanakat!
gonni pilln ghott marat
dukhamnich pott bhorat!
 

- Anddrew L. Di’cunha   [Febrer, 2018]

 

Anddru el. Ddi’kunha: vrit'ten ’foinans konsolttentt’ vaur korun ascho anddru el. Ddi’kunha konknnecho namnnecho kovi, kannyegar. ’vhollu vhollu vhall vhallea’, ’onzurachem pan’, ’ayeracho buk’ mholl'lle tin kovitazome porgottleat. Kornattok konknni sahity okaddemi, toxem vimola poi puroskar haka favo zaleat. Aplea kuttmasovem sod'deak mongllurant vosti korun osa.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]