ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ದಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರಚ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬಜಾರ್ ಉಭೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚೊ ಗೋಳ್ ಕೆಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆವಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಬಾಪಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್, ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸೊನ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು.

ಮಾರ್ಚ್ 8 ತಾರಿಕ್ ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ’ಘರಾಚೊ ದಿವೊ’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬುಕಾಂನಿ ವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂನಿ ಸೊಭ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆತಸ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿಯಾತ್.

 - ಸಂ.

 ಮಾರ್ಚ್ 8

ಹಾಂವ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಮಾರ್ಚ್ 8 ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್
ವರ್ಸಾ ಸಗ್ಳೆ ದೀಸ್ ಜಾವ್ಕಾ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾಂಕ್
ಜನ್ಮಾ ಎತ್ತನಾಚಿ ಚೇಡು ಜಲ್ಲೆ ಮ್ಹೋಣು
ಕರ್ತಾತ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್
ಸಗ್ಳೇ ವಿಷಯಾಂತು ಘರತೂಚಿ ಜತ್ತಾ ತಾತ್ಸಾರ್
ಸಾನ್ ಪ್ರಾಯೇರೀಚಿ ದಾಕ್ಲೇ ಭಾವಂಡಾಲಿ
ಜತ್ತಾ ತೀ ಆವಯಿ
ತಾಂಕಾ ಹಾಂಡೀರ್ ಧೋರ್ನು ಭೊವಂಡಾಯಿತಾ ಸದಯಿ
ಭೂಕ ಲಾಗ್ಲಿ ಕೀ ತಾಂಕಾ ಮೋಗಾರಿ ಘಾಸು ಭರೈತಾ
ಅಪಲೆ ಆವಯಿಕ ಮದತ್ ಮ್ಹೋಣ್
ಸಗ್ಳೇ ಘರಾ ಕಾಮಯಿ ಕರ್ತಾ

ಬೆಗ್ಗಿ ತಿಜೆ ಲಗ್ನ ಕೋರ್ನು ಬಾಮ್ಣಾ ಘರಾ ಪೆಟಯಿತಾತಿ
ಥಯಿ ವರೆ ಸಗ್ಳೇಲ್ ಸೇವಾ ಕೋರ್ನು,
ಘರ್ ದಾರ್ ಮ್ಹೋಣು ತಾತುಚಿ ಆನಂದ ಪಾವ್ತಾ ತೀ
ಸಕಾಳಿ ಧೋರ್ನು ಕಾಮಾಂತು ಅಸುನ್ ಸಕಡಾ ಜಾಯಿ ತಶಿ
ತೀ ಚೋಲ್ನು ತೀ ಜತ್ತಾ ಸಗ್ಳೇಲ್ ಹಾತ್ತಾ ಖೇಳಣೀ
ಕಳತ್ ನ ಕಳತ್ ಜಾತ್ತಾ ಮುಲ್ಲೆ ಅಶ್ಚಿ ಮಿಟ್ಟಾಚಿ ಭರಣಿ

ಆಯುಷ್ಯ ಭರಿ ಅಪ್ಣೇಲೋ ಸಂಸಾರು ಸಂಭಾಳತ್ ಅಸ್ತಾ
ಅಪ್ಣೇಲೊ ಸಂಸಾರು ಸುಖಾರಿ ದವರಿ ಮ್ಹೋಣು ದೇವಾಲೆ ಮಾಗ್ತ ಅಸ್ತ
ಕಷ್ಟ ಕಾಲಾರಿ ಸಗ್ಳೇಲೆ ಫಾಟಿಬಲಾಕ ತೀ ರಬ್ತಾ
ಕೊಣಾಲ್ಕೀ ಬಾಯಿಲ್, ಭೈಣಿ,ಆವಯಿ,ನಣಂದ, ಭಾವಜ ತೀ ಜತ್ತಾ
ಕಡೆ ಶ್ವಾಸಾ ಪರ್ಯಂತ್ ಸಕ್ಕಡ ಸಂಬಂದು ಜಪ್ತ ಅಸ್ತಾ

ಅಶ್ಶೀ ಪ್ರತೀ ಎಕ್ಲೇಲ್ ಜೀವನಾಂತು ತಿಗೆಲೋ
ವಾಂಟೋ ಹೋಡು
ಜಾಲ್ಯಾರಿಯಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಂಕ ತಿರ್ಪಿತಾತ್
ಜಲ್ಲೆ ಮ್ಹೋಣು ಚೇಡು,,,,

- ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು [ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು: ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ, ಬರವ್ಪಿಣ್. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಹಿ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ. ನಾಟಕ್, ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಡಂಬನಾಂಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಲೋಕ್ ಖೂಬ್ ಖಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ಬಾಯಿಲ ಬಮ್ಮುಣು’ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

कविता

देवान मनश्याक रचलो आनी दिसांक मात्र रचलो. पूण मनश्यान बजार उभो केलो आनी ह्या बजारांत मनशा संबंधांचो गोळ केलो. देकून आवयांक एक दीस, बापयांक अन्येक दीस, मोग कर्णारांक एक दीस, मेल्ल्यांक अन्येक दीस. पूण हांगासर जिवंत आसोन मोरोन गेल्ल्या चिंत्पाच्यांक मनशा संबंधाक दिसाक राकोन रांवची गर्ज आसागी म्हळ्ळें विडंबनात्मक सवाल कर्ता बाय वसुधा प्रभू.

मार्च ८ तारीक अंतर‌राश्ट्रीय स्त्रीयांचो दिवस. पूण आमच्या देशांत, आमचे समाजेंत आमच्या स्त्रीयांक कितलो मान लाभता म्हळ्ळें सवाल आमी कर्ची भोव चड गर्ज आसा. ’घराचो दिवो’ जावनासची एक स्त्री खंडीत जावन बुकांनी वा क्यालेंडरांनी सोभची वसत न्हय बगर काळजांत राज कर्चेतसली म्हळ्ळें चिंतप ह्ये कवितेंक उटोन दिसचें तुमिंच पार्कियात.

- सं

 


मार्च ८

हांव म्हणता, मार्च ८ च कित्याक
वर्सा सगळे दीस जावका स्त्री यांक
जन्मा एत्तनाची चेडू जल्ले म्होणू
कर्तात तिरसकार
सगळे विषयांतू घरतूची जत्ता तात्सार
सान प्रायेरीची दाकले भावंडाली
जत्ता ती आवयी
तांका हांडीर धोर्नू भोवंडायिता सदयी
भूक लागली की तांका मोगारी घासू भरैता
अपले आवयीक मदत म्होण
सगळे घरा कामयी कर्ता

बेग्गी तिजे लग्न कोर्नू बामणा घरा पेटयिताती
थयी वरे सगळेल सेवा कोर्नू,
घर दार म्होणू तातुची आनंद पावता ती
सकाळी धोर्नू कामांतू असून सकडा जायी तशी
ती चोलनू ती जत्ता सगळेल हात्ता खेळणी
कळत न कळत जात्ता मुल्ले अश्ची मिट्टाची भरणी

आयुषय भरी अपणेलो संसारू संभाळत असता
अपणेलो संसारू सुखारी दवरी म्होणू देवाले माग्त असत
कषट कालारी सगळेले फाटिबलाक ती रबता
कोणाल्की बायील, भैणी,आवयी,नणंद, भावज ती जत्ता
कडे श्वासा पऱ्यंत सक्कड संबंदू जप्त असता

अश्शी प्रती एकलेल जीवनांतू तिगेलो
वांटो होडू
जाल्यारियी कित्याक नांक तिर्पितात
जल्ले म्होणू चेडू,,,,

 

- वसुधा प्रभू [मार्च २०१८]

 

वसुधा प्रभू: नामणेची अभिनेत्री, बरवपीण. कानडी भासेंत मात्र न्हय कोंकणेंत सयत कविता बरंवची ही मुंबयांत नामणेची. नाटक, फिल्मांनी नटन केल्ली ही समाजीक विडंबनांचेर कविता बरयता देकून कविगोश्टिंनी हिच्या कवितेंक लोक खूब खयस कर्ता. हिचो पयलो कविताजमो ’बायील बम्मुणू’ वेगिंच पर्गट जांवच्यार आसा.

 

Devan monxeak rochlo ani disank matr rochlo. Punn monxean bozar ubho kelo ani hea bozarant monxa sombondhancho goll kelo. Dekun auyank ek dis, bapoyank onyek dis, mog kornnarank ek dis, mel'leank onyek dis. Punn hangasor jivont ason moron gel'lea chintpacheank monxa sombondhak disak rakon ramvchi gorz asagi mholl'llem viddombonatmok soval korta bai vosudha probhu.

March 8 tarik ontor‌raxttri-i striyancho divos. Punn amchea dexant, amche somajent amchea striyank kitlo man labhta mholl'llem soval ami korchi bhovo chodd gorz asa. ’ghoracho divo’ zaunaschi ek stri khonddit zaun bukamni va kealenddoramni sobhchi vost nhoi bogor kallzant raz korchetosli mholl'llem chintop hye kovitenk utton dischem tuminch parkiat.

- Som.

KOVITA


March 8

hamvo mhonnta, march 8 ch kiteak
vorsa soglle dis zauka stri yank
zonma et'tonachi cheddu zol'le mhonnu
kortat tiroskar
soglle vixoyantu ghorotuchi zot'ta tatsar
san prayerichi dakle bhaunddali
zot'ta ti auyi
tanka handdir dhornu bhounddayita sodoyi
bhuko lagli ki tanka mogari ghasu bhoroita
opole auyiko modot mhonn
soglle ghora kamoyi korta

beggi tije logno kornu bamnna ghora pettoyitati
thoyi vore sogllel seva kornu,
ghor dar mhonnu tatuchi anondo pauta ti
sokalli dhornu kamantu osun sokodda zayi toxi
ti cholnu ti zot'ta sogllel hat'ta khellonni
kollot no kollot zat'ta mul'le oxchi mitt'ttachi bhoronni

ayuxyo bhori opnnelo somsaru sombhallot osta
opnnelo somsaru sukhari douri mhonnu devale magto osto
koxtto kalari sogllele fattibolako ti robta
konnalki bayil, bhoinni,auyi,nonnondo, bhauzo ti zot'ta
kodde xvasa poryont sokkoddo sombondu zopto osta

oxxi proti eklel jiunantu tigelo
vantto hoddu
zaleariyi kiteak nanko tirpitat
zol'le mhonnu cheddu,,,,

- Vasudha Probhu   [March, 2018]

 

Vosudha Probhu: namnnechi obhinetri, boroupinn. Kanoddi bhasent matr nhoi konknnent soit kovita boromvchi hi mumboyant namnnechi. Nattok, filmamni notton kel'li hi somajik viddombonancher kovita boroita dekun kovigoxttimni hichea kovitenk lok khub khois korta. Hicho poilo kovitazomo ’bayilo bom'munnu’ veginch porgott zamvchear asa.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]