ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಸಾಗೊರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಏಕ್ ಹೊಡೆಂ. ಸಂಕಶ್ಟಾಂವೆಳಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮಾತ್ಶೆ ಅತ್ವೆಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಕೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಭತ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಣೆಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳತ್? ಪುಣ್ ಹಿ ಸುಟ್ಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂಕ್, ವರ್ಸಾಂಕ್.

ಜಿವಿತೆಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸೊಭಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಭೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಎಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ಕವಿತೆಗ್ಶೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕತಾಂ ಆಯ್ಕತಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಗೆಲಾಂ. ತಿ ಸಕತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚಿ, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ತಿ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಸೊಂಪಿ ಪುಣ್ ಮಾತ್ಶಿ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 ಕಿನಾರೊ

ಪಾವಲಾ ಕಣಕಣೀಂ
ಶಂಬರ್ ಮನೀಸ್,
ಶಂಬರ್ ಮನಶಾಂಚೆ
ಶಂಬರ್ ಪ್ರಶ್ನ್,
ಶಂಬರ್ ಪ್ರಶ್ನಾಂಚೀ
ಕಾಳಜಾಂನೀ ತಾಂಚ್ಯಾ
ಫುಟ್ಟಾ ಝರ್
ಆನೀ ಝರ್ ಹೀ
ಪಾಜಾರತ ಆಸತಾ, ಪಾಜಾರತ ರಾವತಾ,
ಘಡಘಡೆ, ಕಡಕಡೆ
ಕಾಂಪೆರೆ ತಾಂಚೆ
ವ್ಹಂವತ್ ಆಸತಾತ್, ವ್ಹಾಂವತ್ ರಾವತಾತ್,
ತಳಮಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂರ್
ಆಪಟತಾತ್, ಘಪಟತಾತ್,
ಕೆನ್ನಾ ತರೀ
ಪ್ರಶ್ನಾಂಚೊ ಹ್ಯಾ
ಅಂತ್ ಕರಪೀ ಕಿನಾರೊ
ಮೆಳೊವಪಾ ಖಾತೀರ್

[ಹುಂಬನ್ಯಾವಯಲೀ ಪಣಟೀ]

- ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ [ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕವಿತಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್; ಮ್ಹಜೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ, ವೊಂಪ್ತಾ ತೆಂ ಪಿಕ್ತಾ, ಟುಂಟುನಿಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ (ತರ್ಜಣ್), ಹುಂಬನ್ಯಾವಯಲಿ ಪಣ್ಟಿ, ಗುಲ್‌ಮೊಹರ್. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳಾಂನಿ, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ, ಪರಿಶದಿ ತಶೆಂಚ್ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

हो संसार एक सागोर आनी आमचें जिणें एक होडें. संकश्टांवेळार जिण्येचे मिसतेर मातशे अत्वेच्च जावन आसताना मनीस जाल्लो चिंतुंक सक्ता, केदनां ह्या पयणाचो सुशेग लाभत, केदनां ह्या उप्येंवणेंत सुटका मेळत? पूण ही सुटका सासणीक सुटका न्हय बगर थोडेच्च घडियांक, वर्सांक.

जिवितेच्या तत्वांक कवितेच्या उत्रांनी सोभंवची कला भोव थोड्यांक कळीत आसा आनी तांतूं बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको एकली म्हणुंक संतोस भग्ता. सभार कवितेगशोश्टिंनी हिच्यो कविता आयकल्यात आनी आयकतां आयकतां हांव म्हाकाच विस्रून गेलां. ती सकत तिच्या कवितेच्या काण‌यांची, हांगासर‌यी ती असलिच्च सोंपी पूण मातशी गुंडायेचें चिंतप आटापची कविता घेवन आयल्या आनी त्या कवितेचो स्वाद चाकोंक तुमकांच सोडतां.

- सं

 


किनारो

पावला कणकणीं
शंबर मनीस,
शंबर मनशांचे
शंबर प्रश्न,
शंबर प्रश्नांची
काळजांनी तांच्या
फुट्टा झर
आनी झर ही
पाजारत आसता, पाजारत रावता,
घडघडे, कडकडे
कांपेरे तांचे
व्हंवत आसतात, व्हांवत रावतात,
तळमळ्यांच्या ल्हारांर
आपटतात, घपटतात,
केन्ना तरी
प्रश्नांचो ह्या
अंत करपी किनारो
मेळोवपा खातीर

[हुंबन्यावयली पणटी]

- फिलोमेना सांफ्रान्सिसको [फेबरेर २०१८]

 

फिलोमेना सांफ्रान्सिसको: भुर्ग्यांचें साहीत, मटव्यो काण‌यो, कविता, विशलेषणां बरंवची बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसकोचे पर्गट जाल्ले बूक; म्हजो दिश्टावो, वोंप्ता तें पिक्ता, टुंटुनिच्यो काण‌यो (तर्जण), हुंबन्यावयली पणटी, गूल‌मोहर. कविसम्मेळांनी, अखील भारतीय कोंकणी साहीत सम्मेळनां, परिशदी तशेंच बहुभाशा कविसम्मेळनांनी भाग घेतला.

 

Ho somsar ek sagor ani amchem jinnem ek hoddem. Sonkoxttamvellar jinnyeche mister matxe otvechch zaun astana monis zal'lo chintunk sokta, kednam hea poinnacho suxeg labhot, kednam hea upyemvnnent suttka mellot? punn hi suttka sasnnik suttka nhoi bogor thoddechch ghoddiank, vorsank.

Jivitechea totvank kovitechea utramni sobhomvchi kola bhovo thoddeank kollit asa ani tantum bai filomena samfransisko ekli mhonnunk sontos bhogta. Sobhar kovitegxoxttimni hicheo kovita aikoleat ani aikotam aikotam hamv mhakach visrun gelam. Ti sokot tichea kovitechea kann‌yanchi, hangasor‌yi ti osolichch sompi punn matxi gunddayechem chintop attapchi kovita gheun ailea ani tea kovitecho svad chakonk tumkanch soddtam.

- Som.

KOVITA


Kinaro

paula konnokonnim
xombor monis,
xombor monoxanche
xombor proxn,
xombor proxnanchi
kallozamni tanchea
futt'tta zhor
ani zhor hi
pazaroto asota, pazaroto rauta,
ghoddoghodde, koddokodde
kampere tanche
vhomvot asotat, vhamvot rautat,
tollomolleanchea lharamr
apottotat, ghopottotat,
ken'na tori
proxnancho hea
ont koropi kinaro
melloupa khatir

[humboneavoili ponnotti]

- Filomena Samfransisko   [March, 2018]

 

Filomena Samfransisko: bhurgeanchem sahit, mottveo kann‌yo, kovita, vixlexonnam boromvchi bai filomena samfransiskoche porgott zal'le buk; mhozo dixttavo, vompta tem pikta, ttunttunicheo kann‌yo (torzonn), humboneavoili ponntti, gul‌mohor. Kovisom'mellamni, okhil bharoti-i konknni sahit som'mellonam, porixodi toxench bohubhaxa kovisom'mellonamni bhag ghetla.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]