ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾತಾ ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ? ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಉಭಿ ಕರ್ತಾನಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಆನಿ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಚೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ.

ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಅಣ್ಬವಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾಚ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಮೊ ’ತಾನ್’ ವೆಗಿಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

 - ಸಂ.

 


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?

ಹಾಂವ್ ಭಿಕಾರಿ
ದೆವಾ ನಾಂವಿ ಕಮಾಯ್ತಾಂ
ಚರ್ಚ್ ಮಂದಿರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಗುರುದ್ವಾರ್
ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸೊನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾಂ
ಭಿಕ್ ದಿತಾ ತೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೇವ್
ಪುಣ್ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಖರೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ ದೇವ್?

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಚರ್ಚಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ
ಗೇಟಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಲೊ
ತುಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರೀಗ್ ನಾ
ತುಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ?
ದೇವ್ ಭಿತರ್ ಆಸಾ - ಮಾತ್ರ್
ದಾನ್ ಕಂರ್‍ಡ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್

ಮಂದಿರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ
ಲಾಂಬ್ ನಾಮ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಜಾರಿನ್
’ಹಟ್’ ಕರುನ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟ್ಲೊ
ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಥಂಯ್
ಹಾಂಗಾ ದೇವ್ ಭಕ್ತಿಂಕ್
ದಾನ್ ಪೆಟಿಂತ್ ದಾನ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್
ದೂದ್ ವೊತುನ್ ನಾಮ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂಕ್.

ಮಸ್ಜಿದೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್
ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ ಭಕ್ತ್
ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಸುಟೆ ಪಡ್ಲೆ
ಆರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ನಪಂಯ್ಚ್
ದಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ
ನಾ ಜಾಗೊ ತುಕಾಯ್ ಹಾಂಗಾ

ಭುಕೆನ್ ಪೋಟ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತಾನಾ
ಗುರುದ್ವಾರಾಚಿ ದಿಸ್ಲಿ ವಾಟ್
ಮ್ಹಜೆ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಲಾಯ್ನಿರ್
ಪೊಟಾಕ್ ಕೊಕೊ ನಶಿಬ್ ಜಾತಾನಾ
ತ್ಯಾ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಯೆಂತ್ಲೊ
ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾನಾ
ದೇವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಚ್ಯಾ ಬೊಸ್ಯೆಂತ್ ದಿಸ್ಲೊ!

- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ [ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಕವಿ ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

कविता

ह्या संसारांत देव आनी धर्माखातीर हऱ्येकलो एकामेकाचीं मासां खाता पूण निजायकी देव कसो दिसता आनी तो खंय आसता म्हळ्ळें कोणेंय चिंतलां? हेच्च चिंत्पाच्या भंवतोणी गुंत‌ल्ली ही कविता कांय सोभीत काणिंच उभी कर्ताना कवितेंत दिसचीं भांदपां आनी देव आमचेच भंवतोणिचे म्हणून भग्ता.

बाब प्रसन्न निड्डोडी जिण्ये अणबवांत हेळ‍ल्लो कवी म्हणून ताचीं कविताच गोवाय दितात. हाच्या कवितेंचो पयलो जमो ’तान’ वेगिंच कोंकणी कवितारसिकांक मेळच्यार आसा.

- सं

 


देव कसो दिसता...!?

हांव भिकारी
देवा नांवी कमायतां
चर्च मंदीर मसजीद गुरुद्वार
थंय हांगा बसोन भीक माग्तां
भीक दिता तोच म्हाका देव
पूण भक्तांक खरोच दिसता देव?

त्या दीस हांव चर्चाक पाव‍ल्लों
गेटीर‌च म्हाका भायर लोटलो
तुज्या तसल्यांक रीग ना
तुका दिल्यार कितें मेळता?
देव भितर आसा - मात्र
दान कंर‍ड्यांत पांयशीं घाल्यार

मंदिराक पावताना
लांब नाम वोड‍ल्ल्या पुजारीन
’हट’ करून कुशीक लोटलो
तुजो जागो थंय
हांगा देव भक्तिंक
दान पेटिंत दान घाल्च्यांक
दूद वोतून नाम वोडच्यांक.

मसजिदेच्या वाटेर
तकली बागवन आसले भक्त
उदार मनान वाटलेंत म्हज्या
आवाज करून सुटे पडले
आर्ध्या वोरान सगळे नपंयच
दांवडायलें म्हाका
ना जागो तुकाय हांगा

भुकेन पोट बोबो घाल्ताना
गुरुद्वाराची दिसली वाट
म्हजे तसल्या सभारांक लायनीर
पोटाक कोको नशीब जाताना
त्या भिकार‍यान ताच्या बस्येंतलो
वांटो म्हाका दिताना
देव मात्र म्हाका
ताच्या खाणाच्या बोस्येंत दिसलो!

- प्रसन्न निड्डोडी [मार्च २०१८]

 

प्रसन्न निड्डोडी: प्रसन्न निड्डोडी लिखणें नांवार बरंवचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयांत क्रियाळ कोंकणी मोगी, एक निर्देशक, बरयणार, विमर्शक, कवी पूण सर्वांच्याकी पयलें भोव खाल्तो आनी मायामोगाळ वेक्तित्वाचो. कोंकणी, मराठी, हिंदी कवितेंचेर अध्ययन करून आसचो प्रसन्न निड्डोडी सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जोडुंक सकला, तशेंच मुंबयांत सभार कविगोश्टिंनी वांटो घेतला.

 

Hea somsarant devo ani dhormakhatir horyeklo ekamekachim masam khata punn nizaiki devo koso dista ani to khoim asta mholl'llem konnem-i chintlam? hechch chintpachea bhomvtonni gunt‌l'li hi kovita kaim sobhit kanninch ubhi kortana kovitent dischim bhandpam ani devo amchech bhomvtonniche mhonnun bhogta.

Bab proson'n nidd'ddoddi jinnye onnbovant hell‍l'lo kovi mhonnun tachim kovitach gouai ditat. Hachea kovitencho poilo zomo ’tan’ veginch konkonni kovitarosikank mellchear asa.

- Som.

KOVITA


Devo koso dista...!?

hamv bhikari
deva namvi komaitam
chorch mondir mosjid gurudvar
thoim hanga boson bhik magtam
bhik dita toch mhaka devo
punn bhoktank khoroch dista devo?

tea dis hamv chorchak pavo‍l'lom
gettir‌ch mhaka bhair lottlo
tujea tosleank rig na
tuka dilear kitem mellta?
devo bhitor asa - matr
dan komr‍ddeant pamyxim ghalear

mondirak pautana
lamb nam' vodd‍l'lea puzarin
’hott’ korun kuxik lottlo
tuzo zago thoim
hanga devo bhoktink
dan pettint dan ghalcheank
dud votun nam' voddcheank.

Mosjidechea vatter
tokli bagoun asle bhokt
udar monan vattlent mhojea
avaz korun sutte poddle
ardhea voran soglle nopomych
damvddailem mhaka
na zago tukai hanga

bhuken pott bobo ghaltana
gurudvarachi disli vatt
mhoje toslea sobharank lainir
pottak koko noxib zatana
tea bhikar‍yan tachea bosyentlo
vantto mhaka ditana
devo matr mhaka
tachea khannachea bosyent dislo!

- Proson'n Nidd'ddoddi [March 2018]

 

Proson'no Nidd'ddoddi: proson'no nidd'ddoddi likhnnem namvar boromvcho hilori ddi’silva mumboyant kriall konknni mogi, ek nirdexok, boroinnar, vimorxok, kovi punn sorvancheaki poilem bhovo khalto ani mayamogall vektitvacho. Konknni, moratthi, hindi kovitencher odhyoin korun ascho proson'no nidd'ddoddi sobhar sahitik spordheamni inamam zoddunk sokla, toxench mumboyant sobhar kovigoxttimni vantto ghetla.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]