ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಯೆಂತ್ ಕಿತಲೆ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್‌ಯೀ, ಆವಯ್ ಏಕ್ ಅಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್, ಜೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ತಿ ಸಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರ್‌ಯೀ ದಿಸಚೆತಸಲಿ ಸಕತ್ ಜಾವನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಉತರಾಂವ್ಚಿ ದಿಸತಾ. ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ನಿಸಣ್ ಲ್ಹಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸುಯೆತಾ, ಯೆಂವೀ ಅಪಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಲಾಗುನ್.

ಭವ್ತಾರಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅತಮ್ಯಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತಡಿರ್ ಥಾವನ್ ಅನಯೇಕಾ ತಡಿಕ್ ಪಾವಂವಚಿ ದೇವಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ಕೇರಳಾಚೊ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ವೆಗಳ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾಚೊ ಕವಿ. ಮಲಯಾಳಮ್, ತಮಿಳ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಚಿಂತಪಾಚಿ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಭವ್ತಾರಣಿ [ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ, ಕೊಚ್ಚಿ]

ಭವ್ತಾರಣಿ

ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊಯ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ದೃಷ್ಟಿ ಪಳೆಯ್ಲಿ
ಶುರು ಜಾಲಿ ಆಮಂಚಿ ಕಳ್ತಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಣಿ
ಜೀವಿತಾಚೆ ಪಯ್ಲಿಂ ಆಗ್ರಹಾಂ ತಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ
ಮನಾಕ್ ಚಿತಾರಿಲಿ ಮೌನಾಚೆ ಭೊವ್ರಂಗಾನಿ
ಅಕ್ಷರಾಂ ಕೊರಾಂತಿಲಿಂ ಉತ್ತರಾಂಕ್ ಜೀಣ್ ದಿಲಿಂ
ಪ್ರೆಮಾಚೆ ಸಾಯೀನ್ ಸುಶೊಭಿತ್ ಬರ್ಪಾನಿ

ಗರ್ಭಾಚೆ ಕುಡೀಂತು ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಆಮಿಂ ನಿದೆಲಿಂ
ತಿಜೆ ದೊಳ್ಯಾಂತಾಸಲಿ ಮೊಗಾಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣಿ
ಹಾಸ್ತಾಚಾಸಲಿ ನೆಣ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಿ ಹಾಸ್ತಾಲಿ
ಹೃದಯ್ ಫುಲ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ವಾಚಿ ತಿ ರಾಣಿ
ಆತ್ಮಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣಿ ಮೊಗಾಚಿ ಮಾಯೆಲಿ
ಮನ್ ವಶ್ ಧರ್ಲಿ ಮಮ್ತೆಚೆ ಪೊರ್ಮ್ಬೊಳಾನಿ

ತೀಕಾ ಕಳ್ತಾಸಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಜನ್ಮಾಕುಂಡಲಿ
ತಿ ವಳ್ಖತಾಸಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಪೂರಾಯ್ ಕಾಣಿ
ಮ್ಹಜೆ ಸುಖ್ದುಖಾಂ ತಿ ನ್ಹಯ್ವೆ ವ್ಹಾವಂತಾಲಿ ?
ಕಷ್ಟಾಂತೂಯ್ ಝುಝ್ಲಿ ರಿತ್ತೆ ತೆ ಹಾತಾಂನಿ
ಭೂಂಯೆರ್ ಪಾಯ್ ಲಾಗತ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಸ್ತಾಸಲಿ
ತೀಣೆ ನ್ಹಯ್ವೆ ಧರ್ಲೀಲಿ ಮೊಹಾಚೆ ವ್ಹಂಟೀನಿ ?

ಕಳ್ ನಾತ್ತಿಲ್ಲೆ ಭಾಸೆನಿ ಕಿತಿ ಕಿ ಉಲೆಯ್ಲಿಂ
ಕಿತಿ ಆಮಿಂ ಜಾಣ್ಲಿಂ ತೆಂಚ್ ಆಮಿಂ ನೆಣಿ
ಉಬುಚೆ ಪರ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಧರೂಂಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಹಾಂವೆಂ ಮಾರ್ಲಿ
ಮಾಳ್ಬಾಕ್ ಧರೊ ಮ್ಹಣ್ ತೀಣೆ ದವ್ರ್ಲಿ ನಿಸ್ಣಿ
ಜಾಣಾ ಮ್ಹಜೆ ಹೃದಯಾಂತ್ ತಿ ಎಕ್ಲೀಚ್ ಆಸೀಲ್ಲಿ
ಮ್ಹಜೆ ಎಕೆಕ್ ಶ್ವಾಸಾಕಾಸಾ ಹಾಂವ್ ತೀಜೊ ಋಣಿ

ಜೀವಿತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಹಜಿ ತಿಣೆ ಮು ಬರೆಯ್ಲಿ
ಆನಿ ತೆ ಬರ್ಪಾಂ ಖಾಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಘಾಲೆಯ್ಲಿ ನಿಶಾನಿ
ಭಿಣ್ಣ್ ಮಾತ್ಥ್ಯಾಂತು ಭಿತ್ತರ್ ದಿವ್ಲಿ ಮು ಜಳೆಯ್ಲಿ
ಭಿಜುಡ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತಿಣೆ ಗುಣಿ
ಜನ್ಮಾಂಚೆ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಕಿ ತೀಕಾ ದೆವಾನ್ ಬಳೆಯ್ಲಲಿ
ಅನಿಯೆಕ್ ನಿಬ್ಬಾನಿ ಜಾವೂನ್ ಭವಾಚಿ ತಾರ್ಣಿ ?

ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊಯ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ದೃಷ್ಟಿ ಪಳೆಯ್ಲಿ
ಶುರು ಜಾಲಿ ಆಮಂಚಿ ಕಳ್ತಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಣಿ

- ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ, ಕೊಚ್ಚಿ [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ: ಕೇರಳಾಂತ್‌ಲ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವ ಕವಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ. ಮಲಯಾಳಮ್, ತಮಿಳ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾಂಕೀ ಚಡಿತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಜೀವ ಸಂಕಲ್ಪ (2013)’ ಹಾಚೊ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ’ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರ್’ ಬೂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಭಿರಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಮಲಯಾಳಮ್ ಭಾಸೆಚೊ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ.

कविता

मनश्याच्या जिणयेंत कितले संबंध आसतीत तर‌यी, आवय एक असलो संबंध, जो फकत एक संबंध मात्र न्हय. बगार एक सकत जावनासा आनी ती सकत थोड्यांक तर‌यी दिसचेतसली सकत जावनासा. ह्या कवितेंत सयत असलिच्च एक काणी अपुर्भायेन उतरांवची दिसता. मोळबाक निसण ल्हांवची सकत एका आवयक नासताना आनी कोणाक आसुयेता, येंवी अपल्या बाळाक लागून.

भवतारणी म्हळ्यार मनश्याच्या अतम्याक जिवीत आनी मरण म्हळ्ळ्या न्हंय‌च्या एका तडीर थावन अनयेका तडीक पावंवची देविचें नांव. केरळाचो उर्भेवंत कवी बाब बालकृषण मल्य वेगळ्या चिंतपाचो कवी. मलयाळम, तमीळ भासांनी सयत तो बरयता. हांगासर एक अपरूप चिंतपाची पूण अपुर्भायेची कविता घेवन तो आयला, आनी ह्या कवितेचो स्वाद पार्कुंक तुमकांच सोडतां.

- सं

[कविता] मोर्न आनी कवी [वल्ली क्वाड्रस]

भवतारणी

ती म्हाका चोयली हांवें दृष्टी पळेय्ली
शुरू जाली आमंची कळता तुमकां काणी
जीविताचे पयलीं आग्रहां तीं आयलीं
मनाक चितारिली मौनाचे भोवरंगानी
अक्षरां कोरांतिलीं उत्तरांक जीण दिलीं
प्रेमाचे सायीन सुशोभित बरपानी

गर्भाचे कुडींतु एकठांय आमीं निदेलीं
तिजे दोळ्यांतासली मोगाची गोडसाणी
हासताचासली नेण कित्या ती हासताली
हृदय फुल्लेलें म्हजे विश्वाची ती राणी
आत्माची हुनसाणी मोगाची मायेली
मन वश धरली ममतेचे पोरम्बोळानी

तीका कळतासली म्हजी जन्माकुंडली
ती वळखतासली म्हजी पूराय काणी
म्हजे सुखदुखां ती न्हयवे व्हावंताली ?
कष्टांतूय झुझली रित्ते ते हातांनी
भूंयेर पाय लागत आशा म्हस्तासली
तीणे न्हयवे धरलीली मोहाचे व्हंटीनी ?

कळ नात्तिल्ले भासेनी किती की उलेयलीं
किति आमीं जाणलीं तेंच आमीं नेणी
उबुचे परव्यांक धरूंक उड्की हांवें मारली
माळबाक धरो म्हण तीणे दवर्ली निसणी
जाणा म्हजे हृदयांत ती एकलीच आसील्ली
म्हजे एकेक श्वासाकासा हांव तीजो ऋणी

जीविताची परीक्षा म्हजी तिणे मू बरेयली
आनी ते बरपां खाल म्हजी घालेय्ली निशानी
भिण्ण मात्थ्यांतु भित्तर दिवली मू जळेयली
भिजुड पिसांट म्हाका केल्लो तिणे गुणी
जन्मांचे पुण्यान कि तीका देवान बळेयलली
अनियेक निब्बानी जावून भवाची तारणी ?

ती म्हाका चोयली हांवें दृष्टी पळेय्ली
शुरू जाली आमंची कळता तुमकां काणी

- बालकृषण मल्य, कोच्ची  [एपरील २०१८]

 

बालकृश्ण मल्य: केरळांत‌ल्या कोच्चिचो नामणेचो कोंकणी यूव कवी, तर्जण‌कार आनी बरवपी. मलयाळम, तमीळ भासांनी सयत हाणें कांय हजारांच्यांकी चडीत कविता बरयल्यात. ’जीव संकल्प (२०१३)’ हाचो एदोळ पर्गट‌ल्लो कविताजमो. ’स्वतंत्र विचार’ बूक वेगिंच पर्गटून येंवचार आसा. सभार कविगोश्टिंनी तशेंच साहितीक शिभिरांनी हाणें वांटो घेतला. मलयाळम भासेचो बूक सयत हाणें पर्गटला.

Kovita

Monxeachea jinnoyent kitole sombondh astit tor‌yi, auy ek osolo sombondh, zo fokot ek sombondh matr nhoi. Bogar ek sokot zaunasa ani ti sokot thoddeank tor‌yi disochetosoli sokot zaunasa. Hea kovitent soit osolichch ek kanni opurbhayen utoramvchi disota. Mollbak nisonn lhamvchi sokot eka auyk nastana ani konnak asuyeta, yemvi opolea ballak lagun.

'Bhoutaronni' mhollear monoxeachea otomeak jivit ani moronn mholl'llea nhoim‌chea eka toddir thaun onoyeka toddik paumvochi devichem namv. Kerollacho urbheunt kovi bab balokrixnno molyo vegollea chintopacho kovi. Moloyallom', tomill bhasamni soit to boroita. Hangasor ek oprup chintopachi punn opurbhayechi kovita gheun to aila, ani hea kovitecho svad parkunk tumkanch soddotam.

- Som.

[Kovita] Bhoutaronni [Vol'li Kvaddros]


Bhoutaronni

ti mhaka choili hamvem drixtti polleyli
xuru zali amonchi kollta tumkam kanni
jivitache poilim agroham tim ailim
monak chitarili mounache bhourongani
okxoram korantilim ut'torank jinn dilim
premache sayin suxobhit borpani

gorbhache kuddintu ekttham-i amim nidelim
tije dolleantasoli mogachi goddsanni
hastachasoli nenn kitea ti hastali
hridoi ful'lelem mhoje vixvachi ti ranni
atmachi hunsanni mogachi mayeli
mon vox dhorli momteche pormbollani

tika kolltasoli mhoji zonmakunddoli
ti vollkhotasoli mhoji purai kanni
mhoje sukhdukham ti nhoive vhauntali ?
koxttantuy zhujhli rit'te te hatamni
bhumyer pai lagot axa mhostasoli
tinne nhoive dhorlili mohache vhonttini ?

koll nat'til'le bhaseni kiti ki uleylim
kiti amim zannlim tench amim nenni
ubuche porveank dhorunk uddki hamvem marli
mallbak dhoro mhonn tinne dourli nisnni
zanna mhoje hridoyant ti eklich asil'li
mhoje ekek xvasakasa hamv tizo rinni

jivitachi porikxa mhoji tinne mu boreyli
ani te borpam khal mhoji ghaleyli nixani
bhinn'nn mat'theantu bhit'tor divli mu zolleyli
bhizudd pisantt mhaka kel'lo tinne gunni
zonmanche punnean ki tika devan bolleyloli
oniek nibbani zavun bhovachi tarnni ?

ti mhaka choili hamvem drixtti polleyli
xuru zali amonchi kollta tumkam kanni
 

- Balokrixnno Molyo, Kochchi  [April 2018]

 

Balokrixnno Molyo: kerollant‌lea kochchicho namnnecho konkonni yuvo kovi, torzonn‌kar ani boroupi. Moloyallom', tomill bhasamni soit hannem kaim hozarancheanki choddit kovita boroileat. ’jivo sonkolpo (2013)’ hacho edoll porgott‌l'lo kovitazomo. ’svotontro vichar’ buk veginch porgottun yemvchar asa. Sobhar kovigoxttimni toxench sahitik xibhiramni hannem vantto ghetla. Moloyallom' bhasecho buk soit hannem porgottla.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]