ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೋನ್ ವರಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆತಾ; ಏಕ್ ಶಿಕಪಿ/ಸಮಜಣೆಚೊ ಆನಿ ದುಸರೊ ನ್ಹಯ್. ಪಯಲೊ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ದುಸರೊ ಫಕತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರತಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣತಾನಾ ಮನಾಂತ್ ಎಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಂಗಣೆಚಿ ಯಾದ್ ಯೆತಾ; 'There are only two options: make progress or make excuses'. ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಕಾಸ್, ಫುಡೆಂ ವೆಚೆಂ, ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ, ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕರಚೆಂ ಅಪಲ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾಚೆರ್ ಸುದರಾಪ್, ಆಪಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಸುದರಾಪ್, ಅಪಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಚೆರ್ ಸುದಾರಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪಲ್ಯಾ ಕರನೆಂತ್ ಸುದಾರಪ್. ಜೆದನಾ ಹೆಂ ಪಯಲೆಂ ಜಾತಾ ತೆದನಾ ಅರಧ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾತಾ.

ಪುಣ್ ಪ್ರಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಶಿವಾಯ್ ಜಾಯನಾ, ಬದಲಾವಣ್ ಸರವಾಂಕ್ ಗರಜೆಚಿ. ಬದಲಾವಣೆಶಿವಾಯ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. 'Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything'. ಹ್ಯೇ ಸಾಂಗಣೆಂತ್ ಖೂಬ್ ಮತಲಬ್ ಆಸಾ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಸ್ತ್ ಬಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಯೆಂಕರಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ.

ವಾಸ್ತವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಉತರಾಂನಿ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ’ಆಲತಡೀ ಆನಿ ಪಲತಡೀ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿತಾಂವ್. ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ವಾ ದರಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ತರ್, ನ್ಹಂಯಚಿಂ ವಾ ದರಯಾಚಿಂ ದೋನ್ ಪೊಂತಾಂ ಆಲತಡೀ ಅನೀ ಪಲತಡೀ. ಮ್ಹಣಜೆ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ದಿಶಾ. ಪುಣ್ ತಾತವಿಕ್ ಉತರಾಂನಿ ಹೆ ಸಬ್ಧಾಂಚೆ ಮತಲಬ್; ಆಮಿ ಜಿಯತಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಲತಡೀ ತರ್, ಆಮಿ ವಚುಂಕ್ ಆಸಚೊ ಸಂಸಾರ್ (ಜಾಕಾ ಸರಗ್ ವಾ ಯೆಮಕೊಂಡ್ ಮ್ಹಣತಾತ್) ತೊ ಪಲತಡೀ ಮ್ಹಣತಾತ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ನದರೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಬಧಾಂಕ್ ಖೂಬ್ ಅರಥ್ ಆಸಾತ್; ಅಲತಡೀ ಆಮಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಿಣಿ ತರ್ ಪಲತಡೀ ಆಮಿ ಬದಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್. ಮ್ಹಣಜೆ ಆಮಕಾಂ ಜಿಯೆತಾನಾ ದಿಶಟಾವೊ (vision) ಗರಜೆಚೊ.

 - ಸಂ.

 


ಪಲತಡ್ ನಾ

’ಹೀ ವಾಟ್ ಖಂಯ್ ವಯತಾ?’
’ನ್ಹಂಯ್ ಪಲತಡಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾತ್’
’ವಾಟೆರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಲಾಗತಾ?’
’ಹಯ್’
’ಪಲತಡೀ ಕಶೆಂ ವಚಪ್?’
’ನ್ಹಂಯ್ ಉತರೂನ್’
ಬರೊಚ್ ವೆಳ್ ಭೊಕ್ ಘಶಟೀತ್ ಚಲತಕಚ್ ಪಾಂಡೂ
ನ್ಹಂಯಚ್ಯಾ ದೆಂವಣ್ಯಾರ್ ಥಾಂಬಲೊ
’ಪಲತಡೀ ವಯತಾನಾ
ನ್ಹಂಯಚ್ಯಾ ದೆಂವಣ್ಯಾರ್ ವ್ಹೊಂವಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್?
ಆಲತಡಚೆ ಪಲತಡೀ
ಆನೀ ಪಲತಡಚೆ ಆಲತಡೀ
ಕಿತಲೆಶೇಚ್ ವಾಟಸರೂ ನ್ಹಂಯ್ ಉತರೂನ್
ಯೆತ ಆಸಾತ್, ವಚತ್ ಆಸಾತ್..
ಪಾಯಾನ್ ಪಾಂಗಳೊ
ಆನೀ ಮನಾನ್ ದುಬಳೊ ಪಾಂಡೂ
ಅಸೊ ಆಲತಡೀ
ನದರ್ ಪಲತಡೀ ಲಾವನ್
ದೆಂವಣ್ಯಾರ್ ಮೊನೆಳ್ ಪಾಂಘರೂನ್ ಬಸಲಾ..
’ಸಾತಕ್ಯಾ ಪಾಂಡೂ
ತೂ ಪಲತಡೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಯತಾ ಮರೊಂಕ್?’
ಕಾಂಯ್ ತರನಾಟೆ
ಕಂಬರ್ ಭರ್ ಉದಕಾಂತಲ್ಯಾನ್
ನ್ಹಂಯೆ ಪಲತಡೀ ಗೆಲೆ
ಪಾಂಡೂಕ್ ಥಂಯಚ್ ಸೊಡೂನ್
ಕಾರಣ ತೆಕಾ ಪಲತಡೂಚ ನಾ..’

- ಡಾ|ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಯಂಕರ್ [ಮಾರ್ಚ್ 2018]

 

ಡಾ|ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಯಂಕರ್: ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಏಕ್ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ಉಲವ್ಪಿ, ಆನಿ ಕವಿ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ಆಮಚೆ ಆಮೀ’ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ.

कविता

संसारांत दोन वरगाचो लोक जियेता; एक शिकपी/समजणेचो आनी दुसरो न्हय. पयलो मुखेल‌पण घेता आनी दुसरो फकत पाटलाव करता. अशें म्हणताना मनांत एका इंगलीश सांगणेची याद येता; 'There are only two options: make progress or make excuses'. प्रगती म्हळ्यार विकास, फुडें वेचें, मुकार वेचें, सुध्राप करचें अपल्या चिंतपाचेर सुदराप, आपल्या विचारांचेर सुदराप, अपल्या बरवपाचेर सुदारप तशेंच अपल्या करनेंत सुदारप. जेदना हें पयलें जाता तेदना अरध्या समाजेची प्रगती जाता.

पूण प्रगती बदलावणेशिवाय जायना, बदलावण सरवांक गरजेची. बदलावणेशिवाय प्रगती साध्य ना. 'Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything'. ह्ये सांगणेंत खूब मतलब आसा. गोंयचा युनिवर्सिटिचो प्राध्यापक तशेंच कोंकणी विभागाचो मुखेसत बाब प्रकाश पेऱ्येंकराची ही कविता.

वासतव समाजेच्या उतरांनी आमी ह्या संसारांत जियेताना ’आलतडी आनी पलतडी’ म्हळ्ळे दोन सब्धांक महत्वाचें स्थान दितांव. जिवीत एक न्हंय वा दरयो म्हण लेकलें तर, न्हंयचीं वा दरयाचीं दोन पोंतां आलतडी अनी पलतडी. म्हणजे दोन वेवेगळे दिशा. पूण तातवीक उतरांनी हे सब्धांचे मतलब; आमी जियतलो संसार आलतडी तर, आमी वचुंक आसचो संसार (जाका सरग वा येमकोंड म्हणतात) तो पलतडी म्हणतात. आध्यात्मीक नदरेन सयत ह्या सबधांक खूब अरथ आसात; अलतडी आमची प्रसतूत जिणी तर पलतडी आमी बदलुंक जाय जाल्लो शेवोट. म्हणजे आमकां जियेताना दिशटावो (vision) गरजेचो.

- सं

 


पलतड ना

’ही वाट खंय वयता?’
’न्हंय पलतडच्या गांवात’
’वाटेर न्हंय लागता?’
’हय’
’पलतडी कशें वचप?’
’न्हंय उतरून’
बरोच वेळ भोक घशटीत चलतकच पांडू
न्हंयच्या देंवण्यार थांबलो
’पलतडी वयताना
न्हंयच्या देंवण्यार व्होंवलों जाल्यार?
आलतडचे पलतडी
आनी पलतडचे आलतडी
कितलेशेच वाटसरू न्हंय उतरून
येत आसात, वचत आसात..
पायान पांगळो
आनी मनान दुबळो पांडू
असो आलतडी
नदर पलतडी लावन
देंवण्यार मोनेळ पांघरून बसला..
’सातक्या पांडू
तू पलतडी कित्याक वयता मरोंक?’
कांय तरनाटे
कंबर भर उदकांतल्यान
न्हंये पलतडी गेले
पांडूक थंयच सोडून
कारण तेका पलतडूच ना..’

- डा| प्रकाश पेऱ्यंकर [मार्च २०१८]

 

डा|प्रकाश पेऱ्यंकर: नामणेचो कोंकणी चिंत्पी, एक काण‌येगार, विशलेषक, उलवपी, आनी कवी. गोंयचा युनिवर्सिटिच्या कोंकणी विभागाचो मुखेसत आनी प्राध्यापक जावन वावर करून आसच्या हाचो कविताजमो ’आमचे आमी’ पर्गटला. सभार कविसम्मेळनांनी हाणें वांटो घेतला तशेंच साहितीक कामासाळां चलवन वर्ता.

 

Somsarant don vorogacho lok jieta; ek xikopi/somozonnecho ani dusoro nhoi. Poilo mukhel‌ponn gheta ani dusoro fokot pattlavo korota. Oxem mhonnotana monant eka inglix sangonnechi yad yeta; 'There are only two options: make progress or make excuses'. Progoti mhollear vikas, fuddem vechem, mukar vechem, sudhrap korochem opolea chintopacher sudorap, apolea vicharancher sudorap, opolea boroupacher sudarop toxench opolea koronent sudarop. Jedona hem poilem zata tedona orodhea somajechi progoti zata.

Punn progoti bodolaunnexivai zaina, bodolaunn sorovank gorojechi. Bodolaunnexivai progoti sadhy na. 'Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything'. Hye sangonnent khub motolob asa. G§ycha yunivorsitticho pradheapok toxench konkonni vibhagacho mukhest bab prokax peryenkorachi hi kovita.

Vastou somajechea utoramni ami hea somsarant jietana ’alotoddi ani polotoddi’ mholl'lle don sobdhank mohotvachem sthan ditamv. Jivit ek nhoim va doroyo mhonn leklem tor, nhomyochim va doroyachim don pontam alotoddi oni polotoddi. Mhonnoje don veveglle dixa. Punn tatovik utoramni he sobdhanche motolob; ami jiyotolo somsar alotoddi tor, ami vochunk asocho somsar (zaka sorog va yemokondd mhonnotat) to polotoddi mhonnotat. Adheatmik nodoren soit hea sobodhank khub oroth asat; olotoddi amochi prostut jinni tor polotoddi ami bodolunk zai zal'lo xevott. Mhonnoje amokam jietana dixottavo (vision) gorojecho.

- Som.

KOVITAPolotodd na

’hi vatt khoim voita?’
’nhoim polotoddochea gamvat’
’vatter nhoim lagota?’
’hoi’
’polotoddi koxem vochop?’
’nhoim utorun’
boroch vell bhok ghoxottit cholotokoch panddu
nhomyochea demvonnear thambolo
’polotoddi voitana
nhomyochea demvonnear vhomvolom zalear?
alotoddoche polotoddi
ani polotoddoche alotoddi
kitolexech vattosoru nhoim utorun
yeto asat, vochot asat..
Payan pangollo
ani monan dubollo panddu
oso alotoddi
nodor polotoddi laun
demvonnear monell panghorun bosola..
’satokea panddu
tu polotoddi kiteak voita moronk?’
kaim toronatte
kombor bhor udokantolean
nhomye polotoddi gele
pandduk thomyoch soddun
karonno teka polotodducho na..’

- Dr.Prokax Peryonkor [March 2018]

 

Dr| Prokax Peryonkor: Namnnecho konknni chintpi, ek kann‌yegar, vixlexok, uloupi, ani kovi. G§ycha yunivorsittichea konknni vibhagacho mukhest ani prod'yopak zaun vaur korun aschea hacho kovitazomo ’amoche ami’ porgottla. Sobhar kovisom'mellonamni hannem vantto ghetla toxench sahitik kamasallam choloun vorta.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]