ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

’ಆಮಿ ಜಿತ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ತಾಂವ್’ - ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಆಯಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ವಿದೇಶಿ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪೆಟೆ/ಸುಣಿಂ ಭಂವ್ತಾತ್ ಅನಿ ಮನೀಸ್ ಬಿಡಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿದ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ ನಿಬಾಂ; ಧರ್ಮಾಚಿಂ, ಜಾತಿಚಿಂ, ಕಾತಿಚಿಂ, ಕುಳಿಯೆಚಿಂ ಜಸೆಂ ಲಿಪಿಚಿಂ - ಫಕತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯೂರ್ ಕರುಂಕ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ದಭಾಜ್ಯಾಚೆಂ, ಬೆಂಡಾ ವಾಜಪಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮೆಳತಾ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಎಕಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾನಾ. ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಸ್ಚಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ?. ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಯ್ ತುಕಾಚ್ ದೀ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಮೋರ್ನ್ ಆನಿ ಕವಿ [ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]


ಮೋರ್ನ್ ಆನಿ ಕವಿ

ಪೋರ್ ಏಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೆಲೊ
ಮಂತ್ರಿ ಆಮ್ಚೊ ಅಂತರ್ಲೊ
ಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೊ ರಾಜ್ ದೇಸ್ ರಡ್ಲೊ
ಪತ್ರಾಂ ಟಿವಿಂಚೆರ್ ದರ್ಯೊ ವ್ಹಾಳ್ಳೊ
ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಶೋಕ್ ಜಾಲೊ

ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮಂತ್ರಿಚೊ ಪೆಟೊ ಮೆಲೊ
ಬಾದೂರ್ ಪೆಟೊ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ
ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬೆಂಡಾ ವಾಜ್ಪಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ
ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಮೊಳ್ಬಾಚೆರ್ ಗುಳೊ ಸೊಡ್ಲೊ
ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪುರ್ಲೊ

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಮೆಲೊ
ಸರ್ಗಾರಾಜಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಘಾಂಟಿ ವಾಜ್ಲ್ಯೊ
ಫಿರ್ಗಜ್ ವಾರಾಡೊ ದಿಯೆಸಿಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ರಡ್ಲೊ
ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ
ಮೊರ್ನಾಕ್ ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೊ ವೊರ್ ದೆಂವ್ಲೊ

ಮಾಗಿರ್ ಏಕ್ ಪುಜಾರಿ ಮೆಲೊ
ಫಾತೊರ್ ದೊಂಗೊರ್ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ
ಗಂದಾ ರುಕಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೊ
ಗಂಗಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ವಿಸರ್ಜನ್ ಕೆಲೊ
ದೀವ್ಳ್ ಗಾಂವ್ ಪುಜಾರಿಚ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಕೆಲೊ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಮೆಲೊ
ಮಂತ್ರಿ ಪಾದ್ರಿ ಪುಜಾರಿ ಸರ್ವ್ ಜಮ್ಲೊ
ಸರ್ತೆರ್ ರಡುಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್‌ಯೀ ಹಾಡ್ಲೊ
ಮೀಡಿಯಾನ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೊ
ದೇಸ್ ವಿದೇಶಿ ಲೆಗುನ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ

ಆತಾಂ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ ಮೆಲಾ
ಪೇಟ್ ಕರುಂಕ್ ಗತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಘಾಂಟ್‌ಯೀ ವಾಜ್ಲಿನಾ
ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ಬೂಕ್ ನಾಚ್ತಾತ್
ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಖಬರ್ ನಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾ
ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಸುಖ್ ನಾ
ಕವಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಏಕ್ ಥೆಂಭೊ ದೂಕ್ ನಾ

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ಮೂಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ತರ್‌ಯೀ, ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್. ’ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ’ (2002), ’ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ’ (2004), ’ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್’ (2006), ’ಬಜಾರ್’ (2017) ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ವತಾಚೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ (2005), ’ದರ್‍ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್’ (2006), ’ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ (2007), ’ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ’ (2017) ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಕಾನಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

’आमी जितलें मुकार चल्तांव तितलेंच पाटीं उर्तांव’ - खंडीत हें उतर आयच्या काळाक सरी जाल्लें. देकून विदेशी गाडियांनी सयत पेटे/सुणीं भंवतात अनी मनीस बिडार नासतां रसत्यार निदता. हांगासर मनशाक जाय फकत निबां; धर्माचीं, जातिचीं, कातिचीं, कुळियेचीं जसें लिपिचीं - फकत एकामेकाचीं मासां खावंक आनी समाजेक च्युरान च्यूर करुंक. आनी ह्या परिगतेंत मंत्रिच्या पेट्याक सयत दभाज्याचें, बेंडा वाजपाचें मोर्न मेळता आनी तेंच एका कविच्या मोर्नाक एक थेंबो दूक सयत आसाना. वैचारीक चिंत्पाची सुकिदाड आसचा मनशांक कवी जांव साहिती जांव कितें पडोन गेलां?. पूण एक वाचपी जावन तूं कसल्या चिंत्पाचो म्हळ्ळें सवाल केलें तर ताची जवाब म्हाका न्हय तुकाच दी.

- सं

[कविता] मोर्न आनी कवी [वल्ली क्वाड्रस]

मोर्न आनी कवी

पोर एक मंत्री मेलो
मंत्री आमचो अंतरलो
गांव जिल्लो राज देस रडलो
पत्रां टिविंचेर दऱ्यो व्हाळ्ळो
दोन हफ्त्यांचो शोक जालो

थोडेच्च दिसांनी मंत्रिचो पेटो मेलो
बादूर पेटो सांडून गेलो
सर्कारान बेंडा वाजपाक उलो दिलो
सोजेरांनी मोळबाचेर गुळो सोडलो
पेट्याक संभ्रमान मातियेक पुरलो

उपरांत एक पाद्री मेलो
सर्गाराजांत लेगून घांटी वाजल्यो
फिर्गज वाराडो दियेसिजेचो लोक रडलो
आमचो पाद्री देवाधीन जालो
मोर्नाक मोळबावयल्या नेकेत्रांचो वोर देंवलो

मागीर एक पुजारी मेलो
फातोर दोंगोर दुकां गळयलागलो
गंदा रुकांत ताका हुल्पायलो
गंगा न्हंयत विसर्जन केलो
दीवळ गांव पुजारिच्याच नांवार केलो

आयलेवार‌च एक उध्यमी मेलो
मंत्री पाद्री पुजारी सर्व जम्लो
सर्तेर रडुंक लोकाक‌यी हाडलो
मीडियान लोकांचो पुर्शांव काडलो
देस विदेशी लेगून मोर्नाक पावलो

आतां काल एकलो हांगा मेला
पेट करुंक गत ना देकून इगर्जेंत घांट‌यी वाजलिना
पुरसकार हासतात बूक नाचतात
कोणाक‌यी खबर ना कोणाक‌च फिकीर ना
कवी जाल्ल्या कर्माक एक चिमटी सूख ना
कविच्या मोर्नाक एक थेंभो दूक ना

- वल्ली क्वाड्रस [एपरील २०१८]

 

वल्ली क्वाड्रस: मूळ काण्येगार तर‌यी, कविताशेतांत अध्ययन, विशलेषणाचो वावर. ’च्यार मुखां’ (२००२), ’कट‌पुतळी’ (२००४), ’दर्भारांतली पिंर‍गोण’ (२००६), ’बजार’ (२०१७) पर्गट‌ल्ले स्वताचे कविताजमे. ’कवितापाठ’ (२००५), ’दर‍याक उदाक’ (२००६), ’काळोक नात‌ल्लो गांव’ (२००७), ’मुगदनात‌ल्लीं गितां’ (२०१७) एदोळ पर्गट‌ल्ले कविता अध्ययनाचे बूक. कोंकणेशिवाय कानडी, इंगलीश, हिंदी भासांनी सयत कविता बरयल्यांत.

Kovita

’ami jitlem mukar choltamv titlench pattim urtamv’ - khonddit hem utor aichea kallak sori zal'lem. Dekun videxi gaddiamni soit pette/sunnim bhomvtat oni monis biddar nastam rostear nidta. Hangasor monxak zai fokot nibam; dhormachim, zatichim, katichim, kulliechim zosem lipichim - fokot ekamekachim masam khaunko ani somajek chyuran chyur korunk. Ani hea porigotent montrichea petteak soit dobhajeachem, bendda vazopachem morn mellota ani tench eka kovichea mornak ek thembo duk soit asana. Voicharik chintpachi sukidadd ascha monxank kovi zamv sahiti zamv kitem poddon gelam?. Punn ek vachpi zaun tum kosolea chintpacho mholl'llem soval kelem tor tachi zovab mhaka nhoi tukach di.

- Som.

[Kovita] Morn ani kovi [Vol'li Kvaddros]


Morn ani kovi

por ek montri melo
montri amcho ontorlo
gamv jil'lo raz des roddlo
potram ttivincher doreo vhall'llo
don hofteancho xok zalo

thoddechch disamni montricho petto melo
badur petto sanddun gelo
sorkaran bendda vajpak ulo dilo
sojeramni mollbacher gullo soddlo
petteak sombhroman matiek purlo

uprant ek padri melo
sorgarazant legun ghantti vajleo
firgoz varaddo diesijecho lok roddlo
amcho padri devadhin zalo
mornak mollbauylea neketrancho vor demvlo

magir ek puzari melo
fator dongor dukam golloilaglo
gonda rukant taka hulpailo
gonga nhoint visorzon kelo
diull gamv puzaricheach namvar kelo

ailevar‌ch ek udhyomi melo
montri padri puzari sorv zomlo
sorter roddunk lokak‌yi haddlo
middian lokancho purxamv kaddlo
des videxi legun mornak paulo

atam kal eklo hanga mela
pett korunk got na dekun igorjent ghantt‌yi vajlina
puroskar hastat buk nachtat
konnak‌yi khobor na konnak‌ch fikir na
kovi zal'lea kormak ek chimtti sukh na
kovichea mornak ek thembho duk na
 

- Valley Quadros, Mumbai [April 2018]

 

Vol'li kvaddros: Mull kannyegar tor‌yi, kovitaxetant odhyoin, vixlexonnacho vaur. ’chear mukham’ (2002), ’kott‌putlli’ (2004), ’dorbharantli pimr‍gonn’ (2006), ’bozar’ (2017) porgott‌l'le svotache kovitazome. ’kovitapatth’ (2005), ’dor‍yak udak’ (2006), ’kallok nat‌l'lo gamv’ (2007), ’mugdonat‌l'lim gitam’ (2017) edoll porgott‌l'le kovita odhyoinache buk. Konknnexivai kanoddi, inglix, hindi bhasamni soit kovita boroileant.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]