ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ವ್ಹಾ! ಇತಲೆಂಚ್ ಭಗಲೆಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪಯಲೆ ಪಾವಟಿಂ ವಾಚಲಿ ತೆದನಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕವಿತಾ, ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್? ಏಕ್ ಮಾಜಾರ್ ಅಪಲಿ ಸಂಯಬಿಕ್ ಸವಯೆಥಾವನ್ ಮುಕತ್ ಜಾವನ್ ಸುಧಾರತಾ; ಎಕಾ ಉಂದಿರಾಕ್ ಧರುನ್ ರಾವಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾ, ಚೊರುನ್ ಭಾಗಡೆ ಖಾಯನಾ, ಚೊರುನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾ, ಸುಣೆ ಆನಿ ಕಾವಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಝಗಡ್ಯಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಪಡಾನಾ... ಬುಧವಂತ್ ಜಾಲಾಂ...

ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಅರಥಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಕಾಣಯೊ ಸಾಂಗತಾತ್, ಶಿಕಯತಾತ್. ಒಲ್ತೇರಾಚ್ಯಾ ಬಗಲೆನ್ ಬಸತಾ ಆನಿ ಕವಿ ಜೆದನಾಂ ವಾಚತಾ ತೆದನಾಂ ತೆಂ ಮಾಜರ್ ಸಯತ್ ಆಯಕತಾ ಆನಿ ಸಮಜಣಿ ತ್ಯಾ ಮಜಾರಾಕ್ ಮೆಳತ ದೆಕುನ್ ಮಾಜರ್ ಬುಧವಂತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಮನೀಸ್? ವಿಡಂಬನಾತಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಹೆಂ ಮಾಜಾರ್, ಜಾಕಾ ಮನೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ’ಶನಿ’ ಮ್ಹಣತಾ, ಆತಾಂ ತೆಂಚ್ ಮಾಜಾರ್ ’ಮನೀಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜೀವಿಕ್ ಶನಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗಾಶೆಂ ಕರತಾನಾ ಜಿಕತಾ ಕವಿತಾ.

ಕೇರಳಾಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವನ್ ಆಯಲಾಂ, ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಮಕಾಂ ಆಪಯತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಲಾ [ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸ್ಕರ್]


ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಲಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್
ಆತಾಂ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಲಾ
ಜಲ್ಮ್ ಸಭಾವಾಂತ್ಚ್ಯಾನ್
ಆತಾಂ ತೆಂ ಬದ್ಲಾ

ಆದೀಂಚೆ ವರಿ ತೆಂ ಆತಾಂ
ಹುಂದ್ರಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಂವ್ ಘೆನಾ
ಹುಂದೀರ್ ಯೆವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ರಾವ್ಲೊ ತರೀಯ್
ತೆಂ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನಾ

ದೊಳೆ ಧಾಪೂನ್ ದೂದ್ ಪಿವ್ಪಾಚಿ
ಸಂವ್ಯ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ
ಆತಾಂ ತೆಂ ದೊಳೆ ಉಕ್ತೆಚ್ ದವ್ರೂನ್
ದೂದ್ ಪಿವ್ನು ಸರೆಯ್ತಾ

ಧಾಂಪೂನ್ ದವ್ರ್ಲ್ಯಾ ಕುಳ್ಯಾಂತ್ ಸಾವ್ನ್
ಆತಾಂ ತೆಂ ಬಾಗ್ಡೊ ಚೊರೂನ್ ಘೆನಾ
ಬಾಗ್ಡ್ಯಾ ಕುಟುಕೊ ಬಸೀಂತ್ ದವ್ರನ್ ದಿತ್ನಾ
ಮಾತ್ ತೆಂ ಕಾಡೂನ್ ಖಾತಾ

ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್
ಆತಾಂ ತೆಂ ವಾಂಟೆಕ್ ಪಾವಂಕಚ್ ನಾ
ಚಾನ್ನೆಚ್ಯೊ ಆವಾಜ್ ಲೆಗೀತ್
ತಾಜೆಂ ಲಕ್ಷ್ ಒಡೂಂಕ್ ಪಾವ್ನಾ

ನುಸ್ತೆಕಾನ್ನ್ ಆಖ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾ
ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡಾನ್ ಉಲ್ಲೊ ಮಾರ್ತಾ
ಮ್ಹೊಣ್ ತೆಂ ಆತಾಂ ಧಾವ್ನ್ ಪಾವ್ನಾ
ಬಸಿಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಹಾಲ್ತನಾ ದಿಸ್ನಾ

ಮಿನ್ನುಬಾಯ್ ತಾಕಾ ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾ
ಇಲ್ಲೆ ವೆಳಾ ಖೆಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ
ತೆಂ ಪೂಣ್ ಜಾಪೂಚ್ ದಿನಾ
ತಾಕಾ ವೆಳ್ ನಾ ನ್ಹಿ

ಆದಿಂ ಮಂದಿ ಹಾಗೂಂಕ್ ಮುತೂಂಕ್
ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಾವ್ತಾ ಹೆಂ ಖರೆಂ
ಉರಿಲ್ಲೊ ವೆಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಲ್ತೆರಾಕಡೆಂ ಬಸ್ತಾ
ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ತನಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕೂಂನ್ ಘೆತಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣ್ ?
ತೆಂ ಆತಾಂ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಲಾ

- ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸ್ಕರ್  [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಆರ್.ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಕೇರಳಾಚೆ ನಾಮಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ. ಅಕ್ಶರಾಂ (1992), ಅಕ್ಷತಾಂ (1997), ಪಂಚಯ್ತನಾ (1998), ಗುರುಚರಣಿ (2000), ಚಿನು ಮಿನು ಚಾನೊ, ಯುಗಪರಿವಾರ್ತನಂಚೊ ಯಾತ್ರಿ (2014) ಹಾಂಚೆ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ತಾರಾಬಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮ್ಹಾಪ್ಶೆಂಕಾರ್ ವೈಷ್ಯ ಭಾರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (1996), ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (1994) ಹಾಂಕಾಂ ಯೆದೊಳ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

कविता

व्हा! इतलेंच भगलें जेदनां ही कविता पयले पावटीं वाचली तेदनां. कितें कविता, कितें विचार? एक माजार अपली संयबीक सवयेथावन मुकत जावन सुधारता; एका उंदिराक धरून रावल्यारी कितेंच करिना, चोरून भागडे खायना, चोरून दूद पियेना, सुणे आनी कावळ्याच्या झगड्यांत मधें पडाना... बुधवंत जालां...

सांकेतीक अरथान ही कविता कांय कितें काणयो सांगतात, शिकयतात. ओल्तेराच्या बगलेन बसता आनी कवी जेदनां वाचता तेदनां तें माजर सयत आयकता आनी समजणी त्या मजाराक मेळत देकून माजर बुधवंत जालां. आनी मनीस? विडंबनातमक रितीन हें माजार, जाका मनीस जाल्लो ’शनी’ म्हणता, आतां तेंच माजार ’मनीस’ म्हळ्ळ्याक जीवीक शनी म्हण भगाशें करताना जिकता कविता.

केरळाचो नामणेचो कोंकणी कवी बाब आर. एस. भासकर हांगासर एक भोव अपुर्भायेची कविता घेवन आयलां, आतां ह्या कवितेचो स्वाद चाकुंक तुमकां आपयतां.

- सं

[कविता] म्हजें माजर बुद्वंत जाला [आर.एस.भासकर]

म्हजें माजर बुदवंत जाला

म्हजें माजर आसा न्हय
आतां बुदवंत जाला
जल्म सभावांतच्यान
आतां तें बदला

आदींचे वरी तें आतां
हुंदरा फाटल्यान घांव घेना
हुंदीर येवन मुखार रावलो तरीय
तें आंगार हात घालना

दोळे धापून दूद पिवपाची
संवय ताणें सोडल्या
आतां तें दोळे उक्तेच दवरून
दूद पिवनु सरेयता

धांपून दवरल्या कुळ्यांत सावन
आतां तें बागडो चोरून घेना
बागड्या कुटुको बसींत दवरन दितना
मात तें काडून खाता

सुण्याचें कावळ्याचें झगड्यांत
आतां तें वांटेक पावंकच ना
चान्नेच्यो आवाज लेगीत
ताजें लक्ष ओडूंक पावना

नुस्तेकान्न आखड्यांत येता
व्हड व्हडान उल्लो मारता
म्होण तें आतां धावन पावना
बसिल्लेकडेच्यान तें हालतना दिसना

मिन्नुबाय ताका यो म्हण्टा
इल्ले वेळा खेळया म्हण्टा
तें पूण जापूच दिना
ताका वेळ ना न्ही

आदीं मंदी हागूंक मुतूंक
तें भायर दावता हें खरें
उरिल्लो वेळ म्हज्या ओलतेराकडें बसता
आनी हांव वाचतना तें आयकूंन घेता
कित्याक जाण ?
तें आतां बुदवंत जाला

- आर.एस.भास्कर  [एपरील २०१८]

 

आर. भासकर शेट्टी: केरळाचे नामणेचे कोंकणी कवी. अक्षरां (१९९२), अक्षतां (१९९७), पंचयतना (१९९८), गुरुचरणी (२०००), चिनू मिनू चानो, युगपरिवार्तनंचो यात्री (२०१४) हांचे पर्गट‌ल्ले कविताजमे. ताराबायी विषणू म्हापशेंकार वैषय भारती पुरसकार (१९९६), कोंकणी भाशा प्रचार सभा पुरसकार (१९९४) हांकां येदोळ मेळ‌ल्ले पुरसकार.

Kovita

Vha! itolench bhogolem jednam hi kovita poile pauttim vacholi tedonam. Kitem kovita, kitem vichar? ek mazar opoli somyobik souyethaun mukot zaun sudharota; eka undirak dhorun rauleari kitench korina, chorun bhagodde khaina, chorun dud piena, sunne ani kaulleachea zhogoddeant modhem poddana... Budhount zalam...

Sanketik orothan hi kovita kaim kitem kannoyo sangotat, xikoitat. Olterachea bogolen bosota ani kovi jedonam vachota tedonam tem mazor soit aikota ani somozonni tea mozarak melloto dekun mazor budhount zalam. Ani monis? viddombonatomok ritin hem mazar, zaka monis zal'lo ’xoni’ mhonnota, atam tench mazar ’monis’ mholl'lleak jivik xoni mhonn bhogaxem korotana jikota kovita.

Kerollacho namonnecho konkonni kovi bab ar. Es. Bhaskor hangasor ek bhovo opurbhayechi kovita gheono ailam, atam hea kovitecho svad chakunk tumokam apoitam.

- Som.

[Kovita] Mhojem Mazor Budvont Zala [R.S.Bhaskor]


Mhojem mazor budvont zala

mhojem mazor asa nhoi
atam budvont zala
zolm' sobhavantchean
atam tem bodla

adinche vori tem atam
hundra fattlean ghamv ghena
hundir yeun mukhar raulo tori-i
tem angar hat ghalna

dolle dhapun dud pivpachi
somvy tannem soddlea
atam tem dolle uktech dourun
dud pivnu soreyta

dhampun dourlea kulleant saun
atam tem bagddo chorun ghena
bagddea kuttuko bosint douron ditna
mat tem kaddun khata

sunneachem kaulleachem zhogddeant
atam tem vanttek paunkoch na
chan'necheo avaz legit
tajem lokx oddunk pauna

nustekan'n akhddeant yeta
vhodd vhoddan ul'lo marta
mhonn tem atam dhaun pauna
bosil'lekoddechean tem haltona disna

min'nubai taka yo mhonntta
il'le vella khellea mhonntta
tem punn zapuch dina
taka vell na nhi

adim mondi hagunk mutunk
tem bhair dauta hem khorem
uril'lo vell mhojea olterakoddem bosta
ani hamv vachtona tem aikumn gheta
kiteak zann ?
tem atam budvont zala
 

- R.S.Bhaskor  [April 2018]

 

Ar.Bhaskor xett'tti: kerollache namonneche konkonni kovi. Okxoram (1992), okxotam (1997), ponchoitona (1998), guruchoronni (2000), chinu minu chano, yugoporivartononcho yatri (2014) hanche porgott‌l'le kovitazome. Tarabayi vixnnu mhapxenkar voixyo bharoti puroskar (1996), konkonni bhaxa prochar sobha puroskar (1994) hankam yedoll mell‌l'le puroskar.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]