ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಎಕಲೊ ಜಾಣಟೊ ಕವಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣತಾ; 'My mind to me a kingdom is.', ಆನೀ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವನ್ ಮನಶಾಚೆಂ ಮನ್‌ಚ್ ಮನಶ್ಯಾಚಿ ರಾಜ್ವಟಕಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರೆಂ ಆನೀ ವಾಯಟಾಚೆರ್ ತರಕ್ ಜಾತಾ, ಸಂವಾದ್ ಜಾತಾ, ವಾರಜಿಕ್ ಜಾತಾ ಆನೀ ಉಪರಾಂತ್ ನೀತ್ ಜಾತಾ. ಮನ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮನಶಾಕ್. ದೆಕುನ್ ಮನೀಸ್ ಅಪಣಾಕ್ ಹೆರಾಂ ಖಯಸ್ ಕರತಾತ್ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಅಮಕಾಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತ್ಯೇ ವಿಶಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತಿತ್ ಜಾಂವಚಿ ಗರಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣತಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ; 'Like me or hate me, both are in my favour, If you like me I am in your heart, if you hate me I am in your mind.'

ಬಾಬ್ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್ (ಎರ್ನಾಕುಳಮ್) ಕೇರಳಾಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿ. ಸಾಹಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಬೂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಸಲೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕಪಿ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಭಗುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಹೆಂ ಮನ್ [ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್, ಎರ್ನಾಕುಳಮ್]


ಹೆಂ ಮನ್

ಮನ್ ಹೆಂ ಧಾಂವ್ತಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ಮಾಕಾ ಭೊಂವಂಡಾಯತಾ ಉಡ್ಗಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನಾನ್
ಉಡ್ಗಾಸ್ ಹಾಸಯ್ತಾಯ್, ಉಡ್ಗಾಸ್ ರಡಯ್ತಾಯ್
ಉಡ್ಗಾಸ್ ಖಾಸ್ ಹೆ ಸಹಜ್ ಮಿತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾನ್.

ಮನ್ ಹೆಂ ಮಗ್ನ್ ಭೊಗೂನ್ ಗೆಲೆಲ್ಯಾ ಅಣ್ಭವಾಂನಿ
ಶೆಣ್ಲೆಲ್ಯಾ, ವಿಸ್ರಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ
ಖಿಣ್ಭರ್ ಮುಗ್ಧ್, ಸಾಮ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂತೊಷಾನ್
ಖಿಣ್ಭರ್ ತಪ್ತ್, ಸಾಮ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶೊಕಾನ್.

ಭೂತ್ಕಾಲಾಂತು ಘುಕ್ಲೂನ್ ಘಾಲಾ ಮಾಕಾ ಮನಾನ್
ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹೂಣ್ ದಿಸ್ಪಿ ಜಾದೂಚ್ಯಾ ಜಗಾನ್
ಒಂಟ್ ಪಳಯ್ತಾಯ್ ಹಾಸೂಂಕ್, ದೊಳೆ ಪಳಯ್ತಯ್ ರಡೂಂಕ್
ಹ್ರದ್ಯಾಂತರ್ ಭರ್ಲಾ ಹೂನ್ ಹೂನ್ ಅಥ್ರೆಕಾನ್.

ಹಂಗಾಚ್ಯಾನ್ ಥಾಂಗಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚೆಯ್ ಪೆಲ್ಯಾನ್
ಮಾರ್ತಾ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಎಕ್ ಮರ್ಕಡಾ ಭಾಶೆನ್
ವೆಳ್ ಕಾಳ್ ಚೊಯ್ನಾ, ಸಮಯ್ ಸಂದ್ರ್ಭ್ ಪಳಯ್ನಾ
ಭೊಂವ್ತಾ ಶೀಡ್ ಶೆಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್.

ವರ್ತಮಾನ್ ಜಾಗಯ್ತಾ, ಭವಿಷ್ಯ್ ಆಪಯ್ತಾ
ಅಮೊಲೀಕ್ ರೆ ಮನಾ ದರ್ ಎಕ್ ಖೀಣ್
ವ್ಯರ್ಥ್ ಸಾರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ನೆಣ್ತಾಂ ಶೆಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್
ಖಿಣಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಿ ಆಸಾ ಹಿ ಜೀಣ್!

- ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್, ಎರ್ನಾಕುಳಮ್ [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್: ಎರ್ನಾಕುಳಮ್ ಕೇರಳಾಚೊ ನಾಮಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿ. ಸಾಹಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಬೂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಸಲೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕಪಿ. ’ಇದಂ ನ ಮಮ್’ ಹಾಂಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

कविता

एकलो जाणटो कवी अशें म्हणता; 'My mind to me a kingdom is.', आनी खरेंच जावन मनशाचें मन‌च मनश्याची राज्वटकी. हांगासर बरें आनी वायटाचेर तरक जाता, संवाद जाता, वारजीक जाता आनी उपरांत नीत जाता. मन‌च एक कोर्ट मनशाक. देकून मनीस अपणाक हेरां खयस करतात वा ना तें अमकां पडोन गेल्लें ना, देकून त्ये विशयांत आमी चडीत चिंतीत जांवची गरज ना म्हणता स्वामी विवेकानंद; 'Like me or hate me, both are in my favour, If you like me I am in your heart, if you hate me I am in your mind.'

बाब शरत‌चंद्र शेणय (एर्नाकुळम) केरळाचो नामणेचो कोंकणी कवी. साहीत अकाडेमी, टी.एम.ए.पै बूक पुरसकार असले प्रतिश्टीत पुरसकार जिकपी. ही कविता वाचून ह्या कवितेचो स्वाद भगुंक तुमकांच सोडतां.

- सं

[कविता] हें मन [शरत्‌चंद्र शेणय, एर्नाकुळम]

हें मन

मन हें धांवता गेल्ल्या दिसांच्या फाटल्यान
माका भोंवंडायता उडगासांच्या उद्यानान
उडगास हासयताय, उडगास रडयताय
उडगास खास हे सहज मित्रांच्या समान.

मन हें मग्न भोगून गेलेल्या अणभवांनी
शेणलेल्या, विसरांत पडलेल्या उतरांनी
खिणभर मुग्ध, साम्य नातलेल्या संतोषान
खिणभर तप्त, साम्य नातलेल्या शोकान.

भूतकालांतू घुकलून घाला माका मनान
जाय जाय म्हूण दिसपी जादूच्या जगान
ओंट पळयताय हासूंक, दोळे पळयतय रडूंक
ह्रदयांतर भरला हून हून अथ्रेकान.

हंगाच्यान थांगा आनी थंयचेय पेल्यान
मारता उडक्यो एक मर्कडा भाशेन
वेळ काळ चोयना, समय संदर्भ पळयना
भोंवता शीड शेणलेल्या व्हड्या भाशेन.

वर्तमान जागयता, भविष्य आपयता
अमोलीक रे मना दर एक खीण
व्यर्थ सारचें न्हय नेणतां शेणचें न्हय
खिणांनी विणली आसा ही जीण!

- शरत्‌चंद्र शेणय, एर्नाकुळम  [एपरील २०१८]

 

शरत‌चंद्र शेणय: एर्नाकुळम केरळाचो नामणेचो कोंकणी कवी. साहीत अकाडेमी, टी.एम.ए.पै बूक पुरसकार असले प्रतिश्टीत पुरसकार जिकपी. ’इदं न मम’ हांचो कविताजमो सवें सभार हेर बूक सयत संपादन करून पर्गट केल्यात.

Kovita

Ekolo zannotto kovi oxem mhonnota; 'My mind to me a kingdom is.', ani khorench zaun monoxachem mon‌ch monoxeachi rajvottoki. Hangasor borem ani vaittacher torok zata, somvad zata, varojik zata ani uporant nit zata. Mon‌ch ek kortt monoxak. Dekun monis oponnak heram khois korotat va na tem omokam poddon gel'lem na, dekun tye vixoyant ami choddit chintit zamvochi goroz na mhonnota svami vivekanondo; 'Like me or hate me, both are in my favour, If you like me I am in your heart, if you hate me I am in your mind.'

bab xorot‌chondro xennoi (ernakullom') kerollacho namonnecho konkonni kovi. Sahito okaddemi, tti.Em'.E.Poi buk puroskar osole protixttit puroskar jikopi. Hi kovita vachun hea kovitecho svad bhogunk tumkanch soddotam.

- Som.

[Kovita] Hem Mon [Xorot‌chondro Xennoi, Ernakullom']


Hem mon

Mon hem dhamvta gel'lea disanchea fattlean
maka bhomvonddaita uddgasanchea udeanan
uddgas hasoitai, uddgas roddoitai
uddgas khas he sohoz mitranchea soman.

Mon hem mogn bhogun gelelea onnbhovamni
xennlelea, visrant poddlelea utramni
khinnbhor mugdh, samy natlelea sontoxan
khinnbhor topt, samy natlelea xokan.

Bhutkalantu ghuklun ghala maka monan
zai zai mhunn dispi zaduchea zogan
ontt polloitai hasunk, dolle polloitoi roddunk
hrodeantor bhorla hun hun othrekan.

Hongachean thanga ani thoinchey pelean
marta uddkeo ek morkodda bhaxen
vell kall choina, somoi sondrbh polloina
bhomvta xidd xennlelea vhoddea bhaxen.

Vortoman zagoita, bhovixy apoita
omolik re mona dor ek khinn
vyorth sarchem nhoi nenntam xennchem nhoi
khinnamni vinnli asa hi jinn!
 

- Shorot‌chondro Shennoi, Ernakullom'  [April 2018]

 

Xorot‌chondro Xennoi: ernakullom' kerollacho namonnecho konkonni kovi. Sahito okaddemi, tti.Em'.E.Poi buk puroskar osole protixttit puroskar jikopi. ’idom no mom'’ hancho kovitazomo sovem sobhar her buk soit sompadon korun porgott keleat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]