ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಶಾಂತಿ, ನಾ-ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊತಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಕಾರಣ್ ’ಕೊಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ. ಧರ್ಮ್ ಜಾಂವ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಂವ್, ಭಾಂದ್ ಜಾಂವ್, ದೇಸ್, ಜಾತ್, ಬೊಲಿ, ಲಿಪಿ ಹರ್ಯೆಕಾಂತ್ ’ಹಾಂವ್/ಆಮಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್’ ದೆಕುನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಜಾಯ್, ಹೆರಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಶಾಂತೆಕ್ ಉಭ್ಜಯ್ತಾ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು, ಜೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಶಾಂತೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಅಂಗಾಂಗ ಎಕಾಮೆಕಾ ’ಹಾಂವ್‌ಚ್ಚ್ ಶ್ರ್‍ಏಷ್ಟ್’ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧರ್ತಿತ್ ತರ್ ತೆದ್ನಾಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ಸಂಘರ್ಷಾಕ್ ಕಸಲೊ ಪರಿಯಾರ್ ಲಾಭತ್? ಹೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಆಟೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂಚ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಘೆ.

 - ಸಂ.

 

ಕೋಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್

ದೇಹಾಚೆ ಅಂಗಾಂಗ ಭಿತರಿ ಝಗಡೆ ಜಲ್ಲೆ
ಸಕಡಾನಿ ಸಾಂಗ ತಾಂಗೆಲೆ ಗುಣಗಾನ ಕೆಲ್ಲೆ
ದೊಳೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾಂವ ಸಕ್ಕಡ ಪಳಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್
ನಾಕ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಕಡ ಆಯ್ಕತಾ ಹಾಂವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್
ಕಾನ ಮ್ಹಣ್ತ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಕಡ ಆಯ್ಕತಾಂ ಹಾಂವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್
ಜೇಬ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ ಉಲ್ಲಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್
ಹಾತು ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾಂವ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಕಡಾಂಕಯೀ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ ಶ್ರೇಷ್ಟ್
ಹರ್ದೇನ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ ಆಯ್ಕಲೇ, ಹಾಂಕಾ ಬುದ್ದಿ ಶಿಕೋಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಠರಯ್ಲೆಂ
ಹರ್ದೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ; ಪಡ್ತಾಕೀ ನುತ್ತ ಕಿ, ಮೆಗೆಲೆ ಲಬ್‌ಡಬ್ ಬಂದ್ ಕೊರು ಅತ್ತ
ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಭೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ತಾಂಗ ತಾಂಗೆಲೆ ಜಾಗೇರಿ ನುತ ಪಳ್ಳೆ.

- ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು [ಮಾರ್ಚ್ 2017]

 

ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು: ವೃತ್ತೆನ್ ಬ್ಯುಟಿಶಿಯನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಹಿ ಏಕ್ ಅಭಿನೇತ್ರಿ, ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಹಿಣೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಆ-ವೈ-ಜಾ-ಸ’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಹಿಣೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂನಿ ಕಾಂಯ್ ತಿನ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ/ಚುಟುಕಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಂತ್ ಹಿಚಿಂ ಕವಿತಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

संसारांत अशांति, ना-सोस्णिकाय भरुन वोम्तोता तर ताचें मुळावें कारण ’कोण श्रॆष्ट’ म्हळ्ळ्या चिंत्पाचेर म्हळ्यार चूक जांव्चिना. धर्म जांव, संस्कृति जांव, भांद जांव, दॆस, जात, बोलि, लिपि हर्येकांत ’हांव/आमि श्रॆष्ट’ देकुन हेरांनि आम्चें आय्कजाय, हेरांनि आम्चो पाट्लाव करुंक जाय म्हळ्ळिं चिंत्नांच असल्या अशांतेक उभ्जय्ता.

हेच्च अपुर्भायेच्या चिंतपाक घेव्न आय्ल्या बाय वसुधा प्रभु, जेद्नां ह्या समाजिक अशांतेक सृष्टि कर्तेल्या मन्शाचिं एकॆक अंगांग एकामेका ’हांव्‌च्च शऎष्ट’ म्हणुंक धर्तित तर तेद्नां उदेल्ल्या आंतरिक संघर्षाक कसलो परियार लाभत? हें ऎक चिंताप पुण ह्या चिंत्पाभंव्तोणिं आटोव करुंक हि कविता उज्वाड फांकय्ता म्हळ्ळें तुंच पार्कुन घे.

- सं

 

कॊण श्रॆष्ट

दॆहाचे अंगांग भितरी झगडे जल्ले
सकडानि सांग तांगेले गुणगान केल्ले
दोळो म्हणालो हांव सक्कड पळय्तां हांव श्रॆष्ट
नाक म्हण्ता हांव सक्कड आय्कता हांव श्रॆष्ट
कान म्हण्त हांव सक्कड आय्कतां हांव श्रॆष्ट
जीब म्हण्ता हांव मस्त उल्लय्तां हांव श्रॆष्ट
हातु म्हण्ता हांव तुम्कां सकडांकयी भंव्डाय्तां हांव श्रॆष्ट
हर्दॆन हें सक्कड आय्कलॆ, हांका बुद्दि शिकॊचे म्हण ठरय्लें
हर्दें म्हणालें; पड्ताकी नुत्त कि, मेगेले लब्‌डब बंद कोरु अत्त
आय्कोन सक्कड भीव्न गेल्ले, तांग तांगेले जागॆरि नुत पळ्ळे.

- वसुधा प्रभु, (मार्च २०१७)

 

वसुधा प्रभु: वृत्तेन ब्युटिशियन जाव्नास्चि हि ऎक अभिनॆत्रि, सभार कोंकणी नाटकांनि हिणें पात्र घेत्ला, आय्लेवार्‌लें कोंकणी फिल्म ’आ-वै-जा-स’ पिंतुरांत हिणें महत्वाचो पात्र घेतला. कानडि भासेंनि कांय तिन्शां वय्र कविता/चुटुकां बरयिल्ल्या हिणें कोंकणॆंत सय्त पन्नासां वय्र कविता बरय्ल्यांत. कविसम्मॆळनांनि तशेंच आकाश्‌वाणिंत हिचिं कविता प्रचार जाल्यांत.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]