ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಏಕ್ ಹಸ್ತ್ ಜರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಸಮೊರ್ ರಾವೊನ್ ಕೆದಾಂತ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ, ಏಕ್ ಗಾಡಾಂವ್ ಜರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವೊತಾಂತ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ವರ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾನಾ, ಮುಯಾಂಚೊ ವ್ಹೊರ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚರೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ, ದೀಶ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕುಡ್ಡೊ ಜರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರ್ತಾ ತರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ತುಕುನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್; ’ಖರಿ ದೀಶ್ಟ್’ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಕುಡ್ಡೊ ಶಿವಾಯ್, ದೊಳೆ ಆಸೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮನಿಸ್ ದೊಳೆ ಆಸೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಪುಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ, ಜರ್ ದೊಳೆ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ತ್ಯೇ ಹಸ್ತಿ ಥಾವುನ್, ವ ತ್ಯೇ ಗಾಡ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಶಿಕ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ನಾಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ತೆ ದೊಳೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಮುಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವಾ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಕೋಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ನೊಸಾಯ್ [ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಸ್.ಜೆ.]


ನೊಸಾಯ್

’ಕಾವ್ಳೊ ಕಿರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆನಾ,
ಕಿರಾಚಿ ನೊಸಾಯ್* ಕರಿನಾ.

ಮೂಯ್ ಹಸ್ತೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಅಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಥಾಂಬಯ್ನಾ.

ದೆಕುನ್ ತಿ ಸದಾಂ ಫುಡೆಂ ವೆತಾ.

ಮನಿಸ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ನೊಸಾಯ್ ಕರ್ತಾ
ಆನಿ ಅಪ್ಲೊಚ್ ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡ್ತಾ.’

[*ನೊಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಸೊರ್]

- ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಸ್.ಜೆ., ಗೊಯಾಂ [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಸ್.ಜೆ.: ಭಾಸೆಚೊ ಗಿನ್ಯಾನಿ, ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ವೈಚಾರಿಕ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳಾಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ, ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಸಾಂ|ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಣ್ಜಿಚ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿಸ್ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಹಾಣಿಂ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ಭೋವ್ ವರ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲಿ.

कविता

एक हसत जर दीश्ट आसच्या मनशां समोर रावोन केदांत रोंब‌ल्ल्या मनशाच्या गाडियेक वयर वोडताना मनीस पळेवन रावता, एक गाडांव जर दीश्ट आसच्या मनशाचें वोजें वोतांत व्हाववन वर्ताना मनीस सावळेंत उभो रावोन पळेवन रावताना, मुयांचो व्होर दीश्ट नात‌ल्ल्या कुड्ड्यांच्या आंगावयल्यान चरोन पाशार जातासताना, दीश्ट नात‌ल्लो कुड्डो जर आपलें काम मुखारून व्हर्ता तर, हांगासर तात्वीक नद्रेन तुकून पळेलें तर; ’खरी दीश्ट’ आसचो तो कुड्डो शिवाय, दोळे आसोन पळेवंक सकचो मनीस न्हय. कित्याक म्हळ्यार, मनीस दोळे आसोन पळेवंक, पार्कुंक सक्ता पूण चिंतुंक आनी लिसांव शिकोंक सकाना, जर दोळे आसोन‌यी त्ये हसती थावून, व त्ये गाडवाथावन लिसांवां शिकची श्याथी नासचो मनीस, ते दोळे नासताना सयत मुये थावन लिसांवा शिक्ताना तुमिंच सांगा कोण दीश्ट आसचो आनी कोण दीश्ट नात‌ल्लो.

मा|प्रताप नायक हांगासर असलीच एक अपुर्भायेच्या चिंत्पाची कविता घेवन आयला. ह्या कवितेच्या सक्तेक समजुंक तशेंच पार्कुंक तुकाच उलो दितां.

- सं

[कविता] नोसाय [मा|प्रताप नायक एस.जे.]


नोसाय

’कावळो किराची सोभाय पळेना,
किराची नोसाय* करिना.

मूय हसतेक पळेवन
अपलो वावर थांबयना.

देकून ती सदां फुडें वेता.

मनीस, मनश्याची नोसाय कर्ता
आनी अपलोच फोंड खोंडता.’


[*नोसाय म्हळ्यार मोसोर]

- प्रताप नायक एस.जे., गोयां [एपरील २०१८]

 

प्रताप नायक एस.जे.: भासेचो गिन्यानी, गूंड चिंत्पी, वैचारीक, तात्वीक नियाळाच्यो ताच्यो कविता कांय वेक्तित्वाक निर्मीत कर्चे तसल्यो, तितलोच्च सादो आनी मोवाळ वेक्तित्वाचो. गोंयचा सां|स्टीफन्स कोंकणी संस्थो हांगासर जायतीं वर्सां सेवा दिल्लो हो प्रसतूत पणजिच्या जेज्वीस घरांत वसती करून आसा तर‌यी, कोंकणी भासेक हाणीं दीवन आयिल्ली देणगी भोव वर्ती तशेंच कोणेंय अभिमान पावुंक जाय तसली.

Kovita

Ek host zor dixtt aschea monxam somor ravon kedant romb‌l'lea monxachea gaddiek voir voddtana monis polleun rauta, ek gaddamv zor dixtt aschea monxachem vojem votant vhauvn vortana monis saullent ubho ravon polleun rautana, muyancho vhor dixtt nat‌l'lea kudd'ddeanchea angauylean choron paxar zatastana, dixtt nat‌l'lo kudd'ddo zor aplem kam' mukharun vhorta tor, hangasor tatvik nodren tukun pollelem tor; ’khori dixtt’ ascho to kudd'ddo xivai, dolle ason polleunko sokcho monis nhoi. Kiteak mhollear, monis dolle ason polleunko, parkunk sokta punn chintunk ani lisamv xikonk sokana, zor dolle ason‌yi tye hosti thavun, vo tye gaddvathaun lisamvam xikchi xeathi nascho monis, te dolle nastana soit muye thaun lisamva xiktana tuminch sanga konn dixtt ascho ani konn dixtt nat‌l'lo.

Ma|protap naik hangasor osolich ek opurbhayechea chintpachi kovita gheun aila. Hea kovitechea soktek somzunk toxench parkunk tukach ulo ditam.

- Som.

[Kovita] Nosai [Ma|Protap Naik s.j.]

Nosai

kaullo kirachi sobhai pollena,
kirachi nosai* korina.

Muy hostek polleun
oplo vaur thamboina.

Dekun ti sodam fuddem veta.

Monis, monxeachi nosai korta
ani oploch fondd khonddta.

[*nosai mhollear mosor]

- Pratap Naik, S.J, Gy [April, 2018]

 

Pratap Naik, S.J: Bhasecho gineani, gundd chintpi, voicharik, tatvik niallacheo tacheo kovita kaim vektitvak nirmit korche tosoleo, titlochch sado ani movall vektitvacho. Gycha sam|sttifons konkonni somstho hangasor zaitim vorsam seva dil'lo ho prostut ponnjichea jejvis ghorant vosti korun asa tor‌yi, konkonni bhasek hannim diun ayil'li denngi bhovo vorti toxench konnem-i obhiman pavunk zai tosoli.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]