ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಸಾಮಾಚಿಕ್ ವಿಡಂಬನಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸತಾತ್; ಹರೇಕ್ ಶೆತಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಭಗತಾ, ಮನೀಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಆರಸೊ ಧರತಾ. ಪುಣ್ ದೊಳೆ ಅಸುನ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾತಲ್ಲೆ, ಕಾನ್ ಆಸುನ್ ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ನಾತಲ್ಲೆ ತಕಲಿ ಆಸುನ್ ತಕಲೆಭಿತರ್ ಶೆಣ್ ಭರಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್. ರುಪಾನ್ ಮನೀಸ್ ಜಾವನ್ ಜಲಮಲ್ಯಾರೀ ಗಾಡವಾ ಖಾಸ್ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆವನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಕಂಯ್ ನಾಟವತೆಲೆ?

ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚೊ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾನ್-ಮರಯಾದ್ ದೀಂವಕ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್ ಚಿಂತಪಾಚೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಬರಪಾಂ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಅಪುಣ್ ಜಾಣಟೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಣೆಂ ತರಯೀ ಕೆದಿಂಚ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವಕ್ ನಾ ವಾ ಆಯಕುಂಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ಜಾಣಟಿಕಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರಪಾಂನಿ ನಿಶೆತಾ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸತಾ. ಕಾಜುಲ್ಯಾ ವಗರಾಚೆ ಚಿಂತಪಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್; ಥೊಡೆಚ್ ಉತರಾಂನಿ ಹರೇಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆರಸೊ ಧರಚಿ ಕಾಣಿ ಘೆವನ್ ಆಯಲಾ ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತೆಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಇತಿಹಾಸ್ಯ್ [ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ]


ಇತಿಹಾಸ್ಯ್

ಕಾಂಟ್ ಕಾಂಟ್ ಕ‌ಸ್ತಾಳ್
ಭೆಜ್ಯಾಂನಿ ಭ‌ರಾ
ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸ‌ಕ್ಕ‌ಡ್ ಉರೊವ್ನ್
ರಾಜಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಚೊರಾ

ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಕ್
ದೆವಾಳಾಕ್ ವ್ಹ‌ರಾ
ಪಿಡೇಸ್ತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್
ಪಿಟೊ ಪುಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ‌ರಾ

ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್ ತ‌ರ್
ಗಳ್ಯಾರ್ ಕೊಯ್ತಿ ಧ‌ರಾ
ಆಮಿ ತೀನಾಂಚೆರ್ ಥಾಂಬ್ಲ್ಯಾಂವ್
ತುಮಿ ಹ‌ಜಾರ್ ಮಾರಾ

ಮ‌ನ್ಶಾಪ‌ಣಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಕಾ
ಭ‌ಕ್ತಿಪ‌ಣಾನ್ ಕ‌ರಾ
ಜಿವಿತ್ ಕ‌ಶೆಂಯ್ ಚ‌ಲ್ತಾ ಪುಣ್
ಸ‌ರ್ಗಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮರಾ

ಖಟ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಪೊಂತಾಂಕ್
ಚ್ಯಾರ್ ಬೊಡಾಂಯ್ ಜಮ್ಚಿಂನಾಂತ್
ಪುಂಜಾಯ್ಲ‌ಲ್ಯಾ ಪ‌ಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್
ಭೊಜೊ ಗ‌ಡ್ದ್ ಕ‌ರಾ!

ಇತಿಹಾಸಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಆಮಿ
ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್
ನವ್ಯಾನ್ ಬ‌ರೊಂವ್ಕ್ ವ‌ಚಾನಾಕಾತ್
ಹೆಂಚ್ copy-paste ಕ‌ರಾ.

- ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ  [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಗುರ್‌ಪುರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಲೇಖನಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊ, ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್‌ಯೀ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್.

कविता

सामाचीक विडंबनां ह्या कवितेंत उटोन उटोन दिसतात; हरेक शेतांनी अशें भगता, मनीस एकामेकाचेर आरसो धरता. पूण दोळे असून दीश्ट नातल्ले, कान आसून आयकुंचें त्राण नातल्ले तकली आसून तकलेभितर शेण भरल्ल्यांक कितें कळीत. रुपान मनीस जावन जलमल्यारी गाडवा खासताची जीण जियेवन सवय जाल्ल्यांक हे विचार कंय नाटवतेले?

जैसन सिकवेरा तर्नो कवी पूण शिकपी वर्गाचो, एकामेका मान-मरयाद दींवक जाणासचो तशेंच प्रभुद्द चिंतपाचो म्हणून हाचीं एकेक बरपां गोवाय दितात. अपूण जाणटो म्हणून हाणें तरयी केदिंच दांग्रो मारल्लो हांवें पळेंवक ना वा आयकुंक ना पूण हाची जाणटिकाय हाच्या बरपांनी निशेता आनी हाच्या कवितेंनी दिसता. काजुल्या वगराचे चिंतपाची ही कविता न्हय; थोडेच उतरांनी हरेक शेतांत आरसो धरची काणी घेवन आयला आनी ही कवितेक आरावन धरचें काम तुजेर सोडतां.

- सं

[कविता] इतिहास्य [जैसन जे. सिकवेरा]

इतिहास्य

कांट कांट क‌स्ताळ
भेज्यांनी भ‌रा
ऊर‌ल्लें स‌क्क‌ड उरोवन
राजांव मात्र चोरा

भुकेल्ल्याची भूक थांबोवंक
देवाळाक व्ह‌रा
पिडेसताची पिडा गूण
पिटो पूस‌ल्ल्या फ‌रा

उत्रांनी आयकानांत त‌र
गळ्यार कोयती ध‌रा
आमी तीनांचेर थांबल्यांव
तुमी ह‌जार मारा

म‌न्शाप‌णान कितेंच नाका
भ‌क्तीप‌णान क‌रा
जिवीत क‌शेंय च‌ल्ता पूण
स‌र्गा खातीर‌च मरा

खटल्याच्या च्यार पोंतांक
च्यार बोडांय जमचिंनांत
पुंजायल‌ल्या प‌य्श्यांनी मात्र
भोजो ग‌ड्द क‌रा!

इतिहासाचीं पानां आमी
तुमकांय सांगचें इतलेंच
नव्यान ब‌रोवंक व‌चानाकात
हेंच copy-paste क‌रा.

- जैसन जे. सिकवेरा  [एपरील २०१८]

 

जैसन जे. सिकवेरा: लिखणे नांवान बरंवचो हो गूर‌पूर गांवचो. पद्युत्तर शिकाप जोडून प्रसतूत बेंगळुरांत वावर करून आसचो हो लेखनां, काण्यो, कविता बरयता. चडावत अंतर‌जाळी जाग्यांनी तशेंच पत्रांनी हाचीं बर्पां वाचुंक मेळतात. साहित्याशिवाय संगीतांत‌यी तालेंत‌वंत.

Kovita

Samachik viddombonam hea kovitent utton utton disotat; horek xetamni oxem bhogota, monis ekamekacher aroso dhorota. Punn dolle osun dixtt natol'le, kan asun aikunchem trann natol'le tokoli asun tokolebhitor xenn bhorol'leank kitem kollit. Rupan monis zaun zolomoleari gaddova khastachi jinn jiieono souy zal'leank he vichar kom-i nattoutele?

zoison sikvera torno kovi punn xikpi vorgacho, ekameka man-moroyad dimvok zannascho toxench probhud'd chintopacho mhonnun hachim ekek boropam gouai ditat. Opunn zannotto mhonnun hannem toroyi kedinch dangro marol'lo hamvem pollemvok na va aikunk na punn hachi zannottikai hachea boropamni nixeta ani hachea kovitemni disota. Kazulea vogorache chintopachi hi kovita nhoi; thoddech utoramni horek xetant aroso dhorochi kanni gheono aila ani hi kovitek araun dhorochem kam' tujer soddotam.

- Som.

[Kovita] Itihasy [Zoison je. Sikvera]


Itihasy

kantt kantt ko‌stall
bhejeamni bho‌ra
ur l'lem so‌kko‌dd uroun
razamv matr chora

bhukel'leachi bhuk thambounko
devallak vho‌ra
piddestachi pidda gunn
pitto pusl'lea fo‌ra

utramni aikanant to‌r
gollear koiti dho‌ra
ami tinancher thambleamv
tumi ho‌zar mara

mo‌nxapo‌nnan kitench naka
bho‌ktipo‌nnan ko‌ra
jivit ko‌xemy cho‌lta punn
so‌rga khatirch mora

khottleachea chear pontank
chear boddam-i zomchimnant
punzailo‌lea po‌yxeamni matr
bhozo go‌dd'd ko‌ra!

itihasachim panam ami
tumkaim sangchem itlench
novean bo‌rounko vo‌chanakat
hench copy-paste ko‌ra.

- Zoison je. Sikvera  [April 2018]

 

Zoison je. Sikvera: likhnne namvan boromvcho ho gur‌pur gamvcho. Podyut'tor xikap zoddun prostut bengllurant vaur korun ascho ho lekhonam, kanneo, kovita boroita. Choddaut ontor‌zalli zageamni toxench potramni hachim borpam vachunk melltat. Sahiteaxivai songitant‌yi talent‌vont.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.|म्हजें माजर.

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಕೊಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್
ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಕಿತೆಂ ತರೀ|कितें तरी
ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚಿ.|म्हजे कवितेचि.

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ನೊಸಾಯ್ | Nosai
To konn | ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಫಾತೊರ್ | फातोर
ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಇತಿಹಾಸ್ಯ್ | इतिहास्य
ಆಮೀ ಗಾಯ್ರಾಂ|आमी गाय्रां

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय
ಕಿರ್ಣಾಂಚೊ..| किरणांचो..
ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली..

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]