ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ನಾಮಣೆಚೊ ಉರ್ದು/ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಸಾಹೀರ್ ಲುಧ್ಯಾನ್ವಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ವಳಿ ಹ್ಯೊ;

इस जीवन की चड्‌ती डलती धूप को किस ने बांधा
रंग पे किस ने पहरे डाले, रूप को किस ने बांधा
काहे ये जतन करे..

(ಹ್ಯಾ ಜಿಣಯೆಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಕೊಣೆಂ ಭಾಂದ್ಲಾ?
ರಂಗಾಚೆರ್ ಕೊಣೆ ರಾಕ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ರುಪಾಕ್ ಕೊಣೆ ಭಾಂದಲಾ?
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಹಠಾನ್ ರಾಕಚೆಂ...)

ಹ್ಯೊ ವಳಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾದ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಜಿಣಯೆಚ್ಯಾ ತತವಾಂಚೆರ್ ಆರಸೊ ಧರಚ್ಯೊ ವಳಿ ಹ್ಯೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯು ಸಯತ್ ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಅಪುರಭಾಯೆಚ್ಯೊ ವಳಿ ಘೆವನ್ ಆಯಲಾ. ಮನೀಸ್ ಆಜ್ ಆಸಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಯುಗಾಂ ಯುಗಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಕಿರಣಾಂ, ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಕಿರಣಾಂ ಸಯತ್ ಮನೀಸ್ ಯೆಂವಚ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಮನೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಉಪರಾಂತ್‌ಯೀ ಆಸತೆಲಿಂ. ಕಿರಣಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಧರಲಾಂ ಕೊಣೆಂ ಭಾಂದಲಾಂ ವಾ ಕಿರಣಾಂಕ್ ಕೊಣೆ ರಾವಯಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಟಯತಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿರಣಾಂ ಏಕ್ ಭಾಂದ್ ಆಸುಯೆತಾ, ಸಕತ್ ಆಸುಯೆತಾ, ಉಜವಾಡ್ ಆಸುಯೆತಾ, ಮೋಗ್-ಮಯಪಾಸ್ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ಮನಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾ ಸಕತೆಚ್ಯಾಕೀ ಮಿಕವೊನ್ ಆಸಚಿ ಏಕ್ ಅಧ್ಭುತ್ ಸಕತ್. ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಸಮಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಆಪವಣೆಂ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಕಿರ್ಣಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್! [ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ]


ಕಿರ್ಣಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್!

ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಶಿಜೊನ್ ಅಸ್ತಾನಾಂಯ್
ಧಾಂಪಲ್ಲ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗೊನ್
ಅಂಗಾಲಾಪಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಹಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ
ಥೊಡಿಂ ಲಾಯ್ತಾತ್, ಥೊಡಿಂ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾತ್, ಥೊಡಿ ಬೊಳಯ್ತಾತ್
ಆನಿ ಥೊಡಿ ಖೆಳಯ್ತಾತ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ!
ಹಾಂ! ನಾತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್!

ವೇಂಗ್ ಸುಟೊನ್ ಲಿಪ್ತಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್
ತುಮ್ಚೆ ವಿಣೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಾಂಜ್, ಸಾಂಡುನ್ ವಚಾನಾಕಾತ್’
ಪರತ್ಲ್ಯಾರಯ್... ಊಬ್ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾತ್...
ಸುರ್ಯೊ ಸರಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್
ರಾತ್‍ಭರ್ ಶಿಜೊನಂಚ್ ಖತ್ಕತುನ್ ಉರ್ತಾಂ...
ಹಾಂ! ನಾತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ತಾತ್..

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ...
ತಿಂ (ಕಿರ್ಣಾಂ) ಸದಾಂ ಯೆತಾತ್... ವೆತಾತ್
ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ನಾಂತ್ ತಿಂ!
ಫಾಲ್ಯಾಂ ನಿಕೆಪುಂಕ್‍ಯ್ ಯೆತೆಲಿಂ..
ಗಾಲಾಂಕ್, ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ಉಮೆ ಧಾಂಪ್ತೆಲಿಂ...
ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪೊಂಡಾಭಿತರೀ ದೆಂವ್ತಲಿಂ..
ದೊರಿಯೆಂನಿ ದೆಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟೆಕ್
ವೆಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ತಾನಾ....
ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಮಾತಿಯೆಚಾ ಮಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ತಲಿಂ..
ಹಾಂ! ನಾತ್ರಾಂ ಪುಲಾಂ ಉಡಯ್ತೆಲಿಂ!

ಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ಪುರುಂಕ್ ಕೊಣಯ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್?
ಸಾಂಗತ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಜಿವಂತ್ ಉರ್‍ತಲಿಂ
ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ವಾಂಟುಂಕ್

ಫಾಲ್ಯಾಂಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾ!
ಫಾಂತ್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಅಸಾಂ, ಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ವೆಂಗುಂಕ್!

- ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ  [ಎಪ್ರಿಲ್ 2018]

 

ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ: ವೃತ್ತೆನ್ ’ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್’ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್. ’ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ’, ’ಅಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್’, ’ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತಶೆಂ ವಿಮಲಾ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಸಾ.

कविता

नामणेचो उर्दू/हिंदी कवी साहीर लुध्यान्विच्या एका कवितेच्यो वळी ह्यो;

इस जीवन की चड्‌ती डलती धूप को किस ने बांधा
रंग पे किस ने पहरे डाले, रूप को किस ने बांधा
काहे ये जतन करे..
(ह्या जिणयेच्या वयर उटोन येंवच्या तशेंच सकयल देंवोन वेच्या वोताक कोणें भांदला?
रंगाचेर कोणे राकवण केल्या, रुपाक कोणे भांदला?
कित्याक हें हठान राकचें...)

ह्यो वळी कांय साद्यो न्हय. जिणयेच्या ततवांचेर आरसो धरच्यो वळी ह्यो. हांगासर आंडऱ्यू सयत असल्योच अपुरभायेच्यो वळी घेवन आयला. मनीस आज आसा फाल्यां ना. पूण युगां युगांनी ताका सांगात दिल्लीं किरणां, वेवेगळ्या काळार ताका सांगात दिल्लीं किरणां सयत मनीस येंवच्या आधीं आसल्लीं तशेंच मनीस गेल्ले उपरांत‌यी आसतेलीं. किरणांक कोणें धरलां कोणें भांदलां वा किरणांक कोणे रावयलां म्हळ्ळें चिंताप उटयता.

हांगासर किरणां एक भांद आसुयेता, सकत आसुयेता, उजवाड आसुयेता, मोग-मयपास आसुयेता पूण मनश्याच्या चिंतपा सकतेच्याकी मिकवोन आसची एक अधभूत सकत. आनी ही कवितेची सकत समजुंक तुकाच आपवणें दितां.

- सं

[कविता] किर्णांचो सांगात! [आंड्रू एल. डी’कुन्हा]

किर्णांचो सांगात!

एक्सुर्पणांत शिजोन असतानांय
धांपल्ल्या जनेलांतल्या इड्यांतल्यान रिगोन
अंगालापान आंगार वेडकोळ घालन रावतात हीं किर्णां
थोडीं लायतात, थोडीं न्हाणयतात, थोडी बोळयतात
आनी थोडी खेळयतात नेणत्या भुर्ग्यांपरीं!
हां! नात्रां भायर खेळतात!

वेंग सुटोन लिप्तात सांजेर
तुमचे विणें जिवीत वांज, सांडून वचानाकात’
परतल्यारय... ऊब सोडून वेतात...
सूऱ्यो सरल्ल्या सांजे उपरांत
रात‍भर शिजोनंच खत्कतून उर्तां...
हां! नात्रां भायर किडकिडतात..

हांव जाणां...
तीं (किर्णां) सदां येतात... वेतात
सांडून घालनांत तीं!
फाल्यां निकेपुंक‍य येतेलीं..
गालांक, जोडल्ल्या बोटांक उमे धांप्तेलीं...
अडकळ नासतां पोंडाभितरी देंवतलीं..
दोरियेंनी देंवयिल्ल्या पेटेक
वेडो घालन रावताना....
पयस थावन कोणेंगी उडयिल्ल्या
मातियेचा मारांक फूड कर‍तलीं..
हां! नात्रां पुलां उडयतेलीं!

किर्णांक पुरुंक कोणय सकल्यात?
सांगत दिल्लीं किर्णां जिवंत ऊर‍तलीं
म्हजो उडास आनी उज्वाड वांटुंक

फाल्यांय जियेवंक असा!
फांत्याक राकून असां, किर्णांक वेंगुंक!

- आंड्रू एल. डी’कुन्हा  [एपरील २०१८]

 

आंड्रू एल. डी’कुन्हा: वृत्तेन ’फैनान्स कन्सल्टेंट’ वावर करून आसचो आंड्रू एल. डी’कुन्हा कोंकणेचो नामणेचो कवी, काण्येगार. ’व्हळू व्हळू व्हाळ व्हाळ्या’, ’अंजुराचें पान’, ’आयेराचो बूक’ म्हळ्ळे तीन कविताजमे पर्गटल्यात. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी, तशें विमला पै पुरसकार हाका फावो जाल्यात. आपल्या कुटमासवें सद्द्याक मंगळुरांत वसती करून असा.

Kovita

Namonnecho urdu/hindi kovi sahir ludheanvichea eka kovitecheo volli heo;

इस जीवन की चड्‌ती डलती धूप को किस ने बांधा
रंग पे किस ने पहरे डाले, रूप को किस ने बांधा
काहे ये जतन करे..

(hea jinnoyechea voir utton yemvchea toxench sokoil demvon vechea votak konnem bhandla?
rongacher konne rakvonn kelea, rupak konne bhandola?
kiteak hem hotthan rakochem...)

heo volli kaim sadeo nhoi. Jinnoyechea totovancher aroso dhorocheo volli heo. Hangasor anddryu soit osoleoch opurobhayecheo volli gheono aila. Monis az asa faleam na. Punn yugam yugamni taka sangat dil'lim kironnam, vevegollea kallar taka sangat dil'lim kironnam soit monis yemvochea adhim asol'lim toxench monis gel'le uporant‌yi asotelim. Kironnank konnem dhorolam konnem bhandolam va kironnank konne rauyolam mholl'llem chintap uttoita.

Hangasor kironnam ek bhand asuyeta, sokot asuyeta, uzovadd asuyeta, mog-moipas asuyeta punn monoxeachea chintopa sokotecheaki mikovon asochi ek odhbhut sokot. Ani hi kovitechi sokot somozunk tukach apounnem ditam.

- Som.

[Kovita] Kirnnancho sangat! [Andrew L D'Cunha]


Kirnnancho sangat!

eksurponnant xizon ostanam-i
dhampol'lea zonelantlea iddeantlean rigon
ongalapan angar veddkoll ghaln rautat him kirnnam
thoddim laitat, thoddim nhannoitat, thoddi bolloitat
ani thoddi khelloitat nenntea bhurgeamporim!
ham! natram bhair khelltat!

veng sutton liptat sanjer
tumche vinnem jivit vanz, sanddun vochanakat’
porotlearoi... Ub soddun vetat...
Sureo sorol'lea sanje uprant
rat‍bhor xizononch khotkotun urtam...
Ham! natram bhair kiddkiddtat..

Hamv zannam...
Tim (kirnnam) sodam yetat... Vetat
sanddun ghalnant tim!
faleam nikepunk‍y yetelim..
Galank, zoddol'lea bottank ume dhamptelim...
Oddkoll nastam ponddabhitori demvtolim..
Doriemni demvoyil'lea pettek
veddo ghaln rautana....
Pois thaun konnengi uddoyil'lea
matiecha marank fudd kor‍tolim..
Ham! natram pulam uddoitelim!

kirnnank purunk konnoi sokleat?
sangot dil'lim kirnnam jivont ur‍tolim
mhozo uddas ani ujvadd vanttunk

faleam-i jieunko osa!
fanteak rakun osam, kirnnank vengunk!
 

- Andrew L. D’cunha  [April 2018]

 

Anddru el. Ddi’kunha: vrit'ten ’foinans konsolttentt’ vaur korun ascho anddru el. Ddi’kunha konknnecho namnnecho kovi, kannyegar. ’vhollu vhollu vhall vhallea’, ’onzurachem pan’, ’ayeracho buk’ mholl'lle tin kovitazome porgottleat. Kornattok konknni sahity okaddemi, toxem vimola poi puroskar haka favo zaleat. Aplea kuttmasovem sod'deak mongllurant vosti korun osa.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.|म्हजें माजर.

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಕೊಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್
ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಕಿತೆಂ ತರೀ|कितें तरी
ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚಿ.|म्हजे कवितेचि.

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ನೊಸಾಯ್ | Nosai
To konn | ತೊ ಕೊಣ್

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಫಾತೊರ್ | फातोर
ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय
ಕಿರ್ಣಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ किरणांचो सांगात
ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]