ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

’ಗೋಡ್’ ಅನಿ ’ಕೊಡ್ಹು’ ದೋನ್ ವೆವೆಗಳ್ಯೊ ರುಚಿ, ದೊನ್‌ಯೀ ಮನಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಭಾವ್ ಸಯ್ತ್; ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಸಮಜಲ್ಲೆ ಮನೀಸ್ ಲೆಗೂನ್ ಗೊಡಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಡ್ಸಾಣೆಕ್ ಭಿಲ್ಕುಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ’ಕೊಡ್ಹು’ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಕಿರಾಯ್ತೆಂ ಏಕ್ ಇಮಾಜೆರುಪಾರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಡ್ಹು ಸ್ವಭಾವ್ ಚಡ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಂವಡ್ನಾ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದಿವಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೇ ರಿತಿನ್ ಥೊಡೆಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಕಿರಾಯ್ತೆಂ [ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ]

ಕಿರಾಯ್ತೆಂ

ಗೊಡ್, ಗೊಡ್,
ಸುವಾದೀಕ್ ರುಚೀಚೆ ಫಳ್
ಲೊಕ್ ಮಿಟ್ಕ್ಯೊ ಮಾರೂನ್ ಖಾತಾತ್
ಮ್ಹಣೂನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಸಭಾವ್
ಕಡು ಕಿರಾಯ್ತ್ಯಾವರಿ
ಕೊಡ್ಸಾಣೀನ್ ಭಲ್ಲೊ
ಗೊಡ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್
ಪೊಟಾಂತ್ ಮುಡ್ಡೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ
ದೆಖೂನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ
ಮುಳಾಸಕಟ್
ಹುಮ್ಟೂನ್ ವ್ಹೆಲೊ

- ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ [ಜುಲಾಯ್ 2018]

 

ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ: ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಕಕ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್. ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಹಾಚೆ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್.

कविता

’गोड’ अनी ’कोडहू’ दोन वेवेगळ्यो रुची, दोन‌यी मनश्याच्या भलायकेक गर्जेच्यो. तशेंच स्वभाव सयत; पूण हें सत समजल्ले मनीस लेगून गोडाक मात्र खायस कर्तात शिवाय कोडसाणेक भिल्कूक न्हय.

हांगासर कवी ’कोडहू’ स्वभावाच्या महत्वाचेर मटव्यान सांग्ता, किरायतें एक इमाजेरुपार घेतलां तर‌यी, कोडहू स्वभाव चडतांवांक आंवडना आसुयेता पूण बरी भलायकी दिवयता म्हळ्ळें सत अपुर्भायेच्ये रितीन थोडेच उत्रांनी पिंत्रांवची कविता ही.

- सं

[कविता] किरायते [उदय मांबरो]

किरायते

गोड, गोड,
सुवादीक रुचीचे फळ
लोक मिटक्यो मारून खातात
म्हणून हांवे म्हजो सभाव
कडू किरायत्यावरी
कोडसाणीन भल्लो
गोड खावन खावन
पोटांत मुड्डूंक लागलें
देखून लोकांनी म्हाका
मुळासकट
हुमटून व्हेलो

- उदय मांबरो [जुलाय २०१८]

 

उदय मांबरो: गोंयचो एक नामणेचो लेकक, कवी, वावराडी तशेंच पदां घडणार. ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ हाचे एदोळ पर्गट जाल्ले बूक.

Kovita

’godd’ oni ’koddhu’ don vevegolleo ruchi, don‌yi monoxeachea bholaikek gorjecheo. Toxench svobhavo soit; punn hem sot somozol'le monis legun goddak matr khais kortat xivai koddsannek bhilkuk nhoi.

Hangasor kovi ’koddhu’ svobhavachea mohotvacher mottvean sangta, kiraitem ek imajerupar ghetlam tor‌yi, koddhu svobhavo choddtamvank amvoddna asuyeta punn bori bholaiki divoita mholl'llem sot opurbhayechye ritin thoddech utramni pintramvchi kovita hi.

- Som.

[Kovita] Kiraitem [Udoi Mambro]


Kiraitem

godd, godd,
suvadik ruchiche foll
lok mittkeo marun khatat
mhonnun hamve mhozo sobhavo
koddu kiraiteavori
koddsannin bhol'lo
godd khaun khaun
pottant mudd'ddunk laglem
dekhun lokamni mhaka
mullasokott
humttun vhelo

- Udoi Mambro [July 2018]

 

Udoi Mambro: G§ycho ek namnnecho lekok, kovi, vauraddi toxench podam ghoddnnar. ’hai saibha’, ’monxachea sodhant’ hache edoll porgott zal'le buk.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]