ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಜೆದ್ನಾಂ ’ಜಿವಿತ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾ ತೆದ್ನಾಂ ’ಕವಿತಾ’ ಅಪ್ಶಿಚ್ ಉದೆತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಕವಿತಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಸಮಾಜೆಂತ್ ’ಕವಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಮನಿಸ್. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವೆಗ್ಳಿ, ತಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವೆಗ್ಳಿ, ತಾಚಿ ತಾನ್-ಭುಕ್ ವೆಗ್ಳಿ. ದೆಕೂನ್ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್; ’ರವಿನ್ ದೆಖಾನಾಸ್ಚೆಂ ಕವಿ ದೆಖುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ’.

ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲಿಚ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ, ಜಿ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಯ್ತಾ, ಆನಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಸಮ್ಜುವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಬಾಯ್ ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್, ಬರವ್ಪಿಣ್, ಕವಯತ್ರಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ [ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್]


ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಹಾಲಿಂ ಹಾಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ಶೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಳೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಕೊಣ್ ಕೊಣಾಚೊ ನಾಸ್ತಾ ಹೆಂ ಸತ್ಯ್ ಹೊಲ್ಮೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಘೊವ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಧೂವ್, ಪೂತ್ ಸಗ್ಳಿಂ ನಾತಿಂ ಫಟ್
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ವಾಂಗಡಾ ಆಸೂನ್ ಲೆಗೀತ್ ಎಕ್ಟೆಂ ದಿಸೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ..

ಆಪ್ಲೆ ಮ್ಹಣೂನ್ ಜಾಂಚೊ ಕೆಲೊ ಮೊಗ್ ಆಯ್ಜಮೆರೆನ್
ತಾಂಕಾಂ ಲೆಗೀತ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವೊಜೆಂ ಜಾವಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಧ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ ಮನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೀವ್ ಜಳಯ್ಲೊ
ಆತಾಂ ದಿಸ್ತಾ ಖಂಯ್ತರಿ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಚುಕೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ..

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಖಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಬೀತ್ ಸುಂದರ್ ಸಪನ್
ಪೂರಾಯ್ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಭಂಯಾನ್ ಕಾಳೀಜ್ ರಡೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ..
ದುಃಖ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಜೆನ್ನಾ ಯೆವಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬರಿ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ....

- ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್ [ಜ್ಯೂನ್ 2018]

 

ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್: ಪದ್ಯುತ್ತರ್ (M.A.) ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಬಾಯ್ ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್, BSNL ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ವೋಲ್ಯುಂಟರಿ ರಿಟಾಯರ್ಡ್‌ಮೆಂಟ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಮರಾಠಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹಿಣೆಂ ’ಆಜಿಯೆಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ (- ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ)’ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾ, ತಶೆಂಚ್ ದೀಶ್ಟ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ 'Braille' ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಗೊಯಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ’ಜಾಣ್ತೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ದೇವ್’, ’ಹಾಂವೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ’, ’ಸರ್ಗಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಘಡ್ಲೆಂ’, ’ಶೆಣಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾಚೆ ರಹಸ್ಯ್’, ಹೆ ಸರ್ವ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ’ಡಿಸ್‌ಓರ್ಡರ್ಲಿ ವುಮನ್ (ಮಾಲತಿ ರಾವ್)’ ಬೂಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ.

कविता

जेदनां ’जिवीत’ म्हळ्यार कितें म्हळ्ळें समजता तेदनां ’कविता’ अपशीच उदेता मात्र न्हय, ती कविता उलवंक लाग्ता.

समाजेंत ’कवी’ म्हळ्ळे एक वेगळो मनीस. ताची दीश्ट वेगळी, ताची समजणी वेगळी, ताची तान-भूक वेगळी. देकून जाणारी सांग्तात; ’रवीन देखानासचें कवी देखुंक सक्ता’.

हांगासर‌यी असलीच कविता आसा, जी जिविताविशीं समजयता, आनी एक कविता कशी समजुवेता म्हळ्ळेविश्यांत सांग्ता. बाय सुनेत्रा जोग गोंयची एक नामणेची तर्जण‌कार्न, बरवपीण, कवयत्री. तिच्या कवितेचो स्वाद चाकुंक आतां तुमकांच सोडतां.

- सं

[कविता] जिवीत कविता [सुनेत्रा जोग]

जिवीत कविता

हालीं हालीं म्हाका मातशें जिवीत कळूंक लागलां
कोण कोणाचो नासता हें सत्य होल्मूंक लागलां
घोव, बायल, धूव, पूत सगळीं नातीं फट
सगळ्यां वांगडा आसून लेगीत एकटें दिसूंक लागलां..

आपले म्हणून जांचो केलो मोग आयजमेरेन
तांकां लेगीत आतां म्हजें वोजें जावंक लागलां
ध्यास एक मनांत घेवन जीव जळयलो
आतां दिसता खंयतरी म्हजेंच चुकूंक लागलां..

काळजांतल्यान देखिल्लें सोबीत सुंदर सपन
पूराय ना जायत ह्या भंयान काळीज रडूंक लागलां..
दुःख म्हजें उत्रां जावन जेन्ना येवंक लागलां
हांव ताका एक बरी कविता समजूंक लागलां....

- सुनेत्रा जोग [ज्यून २०१८]

 

सुनेत्रा जोग: पद्युत्तर (M.A.) शिकप जोडपी बाय सुनेत्रा जोग, BSNL संस्थ्यांत काम कर्न वोल्युंटरी रिटायर्ड‌मेंट घेतलां. कोंकणी तशेंच मराठिंत तिणें खूब वावर केला आनी करून आसा. हिणें ’आजियेक वाचुंक शिकयलें आनी हेर काण‌यो (- सुधा मूर्ती)’ तर्जण केला, तशेंच दीश्ट नासच्या भुर्ग्यांक समजुंच्या 'Braille' भाशेंत तर्जण केला. ह्या बुकाक गोयां कोंकणी अकाडेमिचो पुरसकार, तशेंच कोंकणी कला आनी संसकृतिचो पुरसकार लाभला. ’जाणतेलो आनी ताचो देव’, ’हांवें दूद पियेंवचें सोडलें त्या दिसा’, ’सर्गाचे वाटेर कितें तरी घडलें’, ’शेणिल्ल्या देवळाचे रहस्य’, हे सर्व सुधा मूर्तिचे बूक कोंकणेंत तर्जण केल्यात. तशेंच ’डीस‌ओर्डरली वुमन (मालती राव)’ बूक साहीत अकाडेमीन पर्गट केला.

Kovita

Jednam ’jivit’ mhollear kitem mholl'llem somzota tednam ’kovita’ opxich udeta matr nhoi, ti kovita ulounko lagta.

Somajent ’kovi’ mholl'lle ek vegllo monis. Tachi dixtt veglli, tachi somzonni veglli, tachi tan-bhuk veglli. Dekun zannari sangtat; ’rovin dekhanaschem kovi dekhunk sokta’.

Hangasor‌yi osolich kovita asa, ji jivitavixim somzoita, ani ek kovita koxi somzuveta mholl'llevixeant sangta. Bai sunetra zog g§ychi ek namnnechi torzonn‌karn, boroupinn, kouyotri. Tichea kovitecho svad chakunk atam tumkanch soddtam.

- Som.

[Kovita] Jivit Kovita [Sunetra Jog]


Jivit Kovita

Halim halim mhaka matxem jivit kollunk laglam
konn konnacho nasta hem soty holmunk laglam
ghovo, bail, dhuv, put sogllim natim fott
soglleam vangodda asun legit ekttem disunk laglam..

Aple mhonnun zancho kelo mog aizomeren
tankam legit atam mhojem vojem zaunk laglam
dheas ek monant gheun jivo zolloilo
atam dista khointori mhojench chukunk laglam..

Kallzantlean dekhil'lem sobit sundor sopon
purai na zait hea bhomyan kalliz roddunk laglam..
DuHkh mhojem utram zaun jen'na yeunk laglam
hamv taka ek bori kovita somzunk laglam....

- Sunetra Jog  [June 2018]

 

Sunetra Jog: Podyut'tor (M.A.) xikop zoddpi bai sunetra zog, BSNL somstheant kam' korn volyunttori rittairdd‌mentt ghetlam. Konkonni toxench moratthint tinnem khub vaur kela ani korun asa. Hinnem ’ajiek vachunk xikoilem ani her kann‌yo (- sudha murti)’ torzonn kela, toxench dixtt naschea bhurgeank somzunchea 'Braille' bhaxent torzonn kela. Hea bukak goyam konkonni okaddemicho puroskar, toxench konkonni kola ani somskriticho puroskar labhla. ’zanntelo ani tacho devo’, ’hamvem dud piemvchem soddlem tea disa’, ’sorgache vatter kitem tori ghoddlem’, ’xennil'lea deullache rohosy’, he sorv sudha murtiche buk konkonnent torzonn keleat. Toxench ’ddis‌orddorli vumon (maloti ravo)’ buk sahit okaddemin porgott kela.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]