ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

’ದೊಳೆ ಆಸ್ಚೆ ಕುಡಿಕ್, ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಮತಿಕ್’ - ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಚಿ ಜಿವಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್, ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ (ಆಮ್ಕಾಂ ಧರುನ್). ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಮತಿಚಿ ಬಲಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ಚಾಂಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ವೀಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಮತ್ ವಿಕಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ತಸಲೆ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ವೀಕ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯೀ ವಚಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಖಡ್ಪಾಥಾವ್ನ್, ವ್ಹಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್, ಉದ್ಕಾಥಾವ್ನ್, ಪಾವ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಶಿಕುಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕುರ್‍ಡೆ, ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಕುರ್‍ಡಿ, ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸಾನಾ, ಆಮಿ ಆಯ್ಕತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವಿಣುನ್ ’ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಾಕೊಡೆಚೊ ಕವಿ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್. ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ನೆರಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಬೆವಿಶಿಂ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲ್ ಜಾಣಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಕ್ ಮಾಪ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ

ಘ್ಹಡ್ಗಡಾವ್ನ್ ಝಗ್ಲಾವ್ನ್
ಕಾಲ್ ಘಡ್ಯೆನ್
ಮ್ಹಳಾಬ್ ಹಾಲವ್ನ್
ಅಂತ್ರಾಳ್ ಕಾಲವ್ನ್
ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಘಾಲುನ್
ಹಾರಿ ಹಾರಿಂನಿ ದೆಂವ್ಲಿಂ ಕುಪಾಂ
ದೊಂಗೊರ್ ಜಾವುನ್
ವಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಮ್ಯಾಕ್
ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಹಳು ಹಳೂ
ಆಯ್ಲಿಂ ತೊವೊನ್

ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ನಿಕ್ ಭಿಜಂವ್ಕ್
ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಚೊ
ಶಿಂವೊರ್ ದಿವುನ್
ಪಾವ್ಸಾನ್ ಕೆಲಿಂ ಆಚರ್ಯಾಂ
ಸುಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೊಪ್ಸಾಂತ್
ಉಟಯ್ಲಿ ಶೆಳ್
ಆನಿ ಫುಡ್ ಫುಡೀತ್ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ
ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಮಾಳೊನ್
ಆಯ್ಲಿ ನಿತಳ್
ಉದ್ಕಾಚಿ ಝರ್

ಸುಕೊ ದೊಂಗೊರ್
ಬದ್ಲಾಲೊ
ಜಾವ್ನ್ ಝರಿಚೆಂ ಮೂಳ್
ಭಾರಿಕ್ ಭಾರಿಕ್ ಝರಿ
ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್
ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಾಳೊನ್
ಜಾಲ್ಯೊ ಮೊಟ್ಯೊ
ದೀವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್
ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್
ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ಕ್...!

ಅಶೆಂ....ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬೊ
ಉದ್ಕಾ ಝರ್ ಜಾವ್ನ್
ಝರಿ ವ್ಹಾಳೊ ಜಾವ್ನ್
ವ್ಹಾಳೊ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾವ್ನ್
ಧರ್ನಿಕ್ ಫುಟ್ಲಿಂ
ತಣಾಂ ಪಾನಾ
ದೀವ್ನ್ ಸಮ್ರದ್ಧೆಚಿಂ ಫಳಾಂ
ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಹಿಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ..
ಮ್ಹನಿಸ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಾ ಪಾರ್ಕಿನಾ...?

- ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ, ತಾಕೊಡೆ. [ಜುಲಾಯ್, 2017]

 

ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಕೊಡೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗೆ-ಕವಿ’ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತಾ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ಥೊಡೊಕಾಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

कविता

’दोळे आसचे कुडीक, दीश्ट आसची भलायकेभरीत मतीक’ - भोव अर्थाभरीत सांगणीं आयलेवार म्हाका वाचुंक मेळ्ळी. ताची जिवी रुज्वात आमची समाज, आमचो लोक (आमकां धरून). दीश्ट आसच्यांक मतिची भलायकी गर्जेची. मतिची बलायकी आसचांक हेरांनी वीक दीवन तांची मत विकाळ करुंक साध्य ना, तशेंच तसले हेरांच्या चिंत्नांक वीक दीवंक‌यी वचानांत. आमकां लिसांव शिकुंक आसा तर खडपाथावन, व्हाळ्याथावन, उदकाथावन, पावसाथावन सयत शिकुयेता. पूण आमी कूर‍डे, ही समाज कूर‍डी, देकून आमी पळेतांव तर‌यी आमकां दिसाना, आमी आयकतांव तर‌यी आमकां समजना.

हेच्च अपूर‍भायेच्या चिंत्पाक अपल्या कवितेंत विणून ’पावस आयला आमकां लिसांव शिकवंक’ म्हणता ताकोडेचो कवी नेरी नज्रेत. मुंबय प्रांत्यांत वसती करून आसचो नेरिच्या कवितापरतिबेविशीं मुंबयचो साहितीक वर्तूल जाणा. अपरूप तर‌यी, अपुर्भायेचें चिंताप कवितेंनी व्हाळंवची श्याथी आसच्या हाच्या ह्ये कवितेक मापचें काम तुका सोडतां.

- सं

 

पावसाचीं लिसांवां

घ्हडगडावन झगलावन
काल घड्येन
म्हळाब हालवन
अंत्राळ कालवन
धर‍णीक काळोक घालून
हारी हारिंनी देंवलीं कुपां
दोंगोर जावून
वाऱ्याच्या उम्याक
भुंयचेर हळू हळू
आयलीं तोवोन

तानेल्ल्या धर्नीक भिजवंक
उदकाच्या पावळ्यांचो
शिंवोर दिवून
पावसान केलीं आचऱ्यां
सूक ल्ल्या दोंग्राच्या पोप्सांत
उटयली शेळ
आनी फूड फुडीत मात्येच्या
उसक्यार थावन उमाळोन
आयली नितळ
उदकाची झर

सुको दोंगोर
बदलालो
जावन झरिचें मूळ
भारीक भारीक झरी
सांगाता मेळोन
सांगाता व्हाळोन
जाल्यो मोट्यो
दीवन जल्म
त्या दोंग्रार थावन
व्हाळोन येंवच्या न्हंयक...!

अशें....पावसा थेंबो
उदका झर जावन
झरी व्हाळो जावन
व्हाळो न्हंय जावन
धर्नीक फुटलीं
तणां पाना
दीवन सम्रद्धेचीं फळां
पावसाचीं हीं निस्वार्थी लक्षणां..
म्हनीस
कित्याक गा पार्किना...?


-
नज्रेत नेरि, ताकोडे. [जुलाय, २०१७]

 

नज्रेत नेरि ताकोडे: लिख्णे नांवार कोंक्णी लोकांक व्हळ्कचो मेल्विन नेरि नज्रेत ऎक विचार्‌वंत कवि. ’गाणां’ ताचो पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबयांत कविगॊश्टि चलव्न व्हेल्यात. ताकोडे तशेंच भंव्तोणिं कांय तेंपाधिं आसा केल्ल्या ’जागे-कवि’ जम्यांनि पात्र घेव्न कविता रच्‌ल्ल्या हाणें थोडोकाळ मौन राव्ल्यारी कोंक्णेच्या फुडाराचो ऎक भळ्वंत कवि जांव्चिं खुणां ताचेथंय रूप्‌रूप दिसोन येतात.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ

ಮಟ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]