ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹಂಪಿ ಏಕ್ ಅಸಲೊ ಗಾಂವ್, ಥಂಯ್ಚರ್ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ವಳೊಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಝಳಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಭಾಂದ್ಪಾಂ, ಇಮಾಜಿ, ಪುತ್ಳ್ಯೊ ಎಕೆಕ್ ಕವಿತಾ ಜಶೆಂ ಉಭ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ದೇಸ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ.

ಜೆದ್ನಾಂ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ತಾ ಥಂಯ್ಚರ್ ಕವಿಯೀ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕಾವ್ಯನದರ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಹಂಪಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಕವಿಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕವಿತಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಸುರಾಚಿ, ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ನಾದಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕೇಕ್ ವ್ಹಳ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತೆಲೆಂ.

ಬಾಯ್ ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ನ್ ಸಯ್ತ್. ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆತಾಂ ’ಹಂಪಿ’ ಕಶಿ ಸೊಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುವೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಹಂಪಿ [ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ]


ಹಂಪಿ

ಪಾಶಣಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಶಣಾಚ್ ಪಾಶಾಣ್
ಆಶಿಕುಶೀಕ್ ಪಾಶಾಣ್, ವಯರ್ ಸಕಲ ಪಾಶಾಣ
ಪಾಶಣಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾಸಾಳ್ ಮಾತೀ
ಕಾಳೀ ತಿಚೀ ಕಾಂತೀ
ಜಪತಾ ತೀ ಅಥಾಂಗಾಚೀ ನಾತೀಂ
ಮಾಸಾಳ್ ಮಾತಯೆಕ್ ಯೆತಾ ವಾಸಾಳ್ ಜಾಗ
ಪಾಶಾಣ್ ಗಾಯತಾತ್ ಕಸಲೊ ಹೊ ರಾಗ
ಪಾಶಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಜಾಂತ್ ಉದಕಾಚೊ ಖಳಖಳ್
ಶೆತಾಂತ್ ಥಂಯಚ್ಯಾ ಪಿಕಾಂಚೊ ಸಳಸಳ
ಪಾಶಾಣಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಖಣ-ಖಣಾ-ಖಣ
ಇತಿಹಾಸಾಚೊ ಠೆವೊ ಮಣ-ಮಣ-ಮಣ
ಧರತೆಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಸೌಂದರ್ಯಾಚೀ ಖಾಣ
ಶಿಲ್ಪಕಾರೀನ್ ನಟಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಿತಲೆ ಪಾಶಣ
ಪಾಶಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಲ್ಪಾಂಚೀ ರಾಸ
’ಹಂಪೀ’ ಚೀ ಅಶೀ ವಾಚಚೀ ಮೊನೀ ಭಾಸ್

- ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ [ಜ್ಯೂನ್ 2018]

 

ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ: ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ, ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಯತ್ರಿ. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಕವಯತ್ರಿ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕಾಣ್‍ಯೆಗಾರ್ನ್. ’ಕಥಾಪಂಜೀ’, ’ಶ್ರಾವಣ ಶಿಂವರ್’ ತಿಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಚೊ ಬೂಕ್‌ಯೀ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ’ಶಾರದಾ ಕಾವ್ಯ ಸೇವ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಹಿಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

कविता

हंपी एक असलो गांव, थंयचर प्राचीन भारत संसकृतेची वळोक तशेंच झळक लाभता. हांगासर आसचीं एकेक भांदपां, इमाजी, पुतळ्यो एकेक कविता जशें उभ्यो केल्यात देकून देस विदेशांतलो कांय लोक ह्या गांवाक भेट दिता.

जेदनां सोभाय आसता थंयचर कवियी आसता आनी ताची काव्यनदर‌यी आसता. हंपिविश्यांत कांय कविंनी जायतीं कविता घडल्यांत आसुयेता पूण ही कविता वेगळेच सुराची, वेगळ्याच नादाची म्हळ्ळें एकेक व्हळ वाचताना तुमकां गमतेलें.

बाय माया अनील खरंगटे गोंयची नामणेची कवयत्री तशेंच एक मोगाळ काण‌येगार्न सयत. तिच्या कवितेंत आतां ’हंपी’ कशी सोभता म्हळ्ळें समजुंक तुवें ही कविता वाचुंक जाय.

- सं

[कविता] हंपी [माया अनील खरंगटे]

हंपी

पाशणांच्या गांवांत पाशणाच पाशाण
आशिकुशीक पाशाण, वयर सकल पाशाण
पाशणांच्या गांवांत मासाळ माती
काळी तिची कांती
जपता ती अथांगाची नातीं
मासाळ मातयेक येता वासाळ जाग
पाशाण गायतात कसलो हो राग
पाशाणाच्या काळजांत उदकाचो खळखळ
शेतांत थंयच्या पिकांचो सळसळ
पाशाणाचो गांव खण-खणा-खण
इतिहासाचो ठेवो मण-मण-मण
धरतेच्या पोटांत सौंदऱ्याची खाण
शिल्पकारीन नटयल्यात कितले पाशण
पाशणाच्या गांवांत शिल्पांची रास
’हंपी’ ची अशी वाचची मोनी भास

- माया अनील खरंगटे [ज्यून २०१८]

 

माया अनील खरंगटे: वृत्तेन शिक्षकी जावनासची बाय माया अनील खरंगटे, गोंयची नामणेची काण‌येगार्न तशेंच कवयत्री. कविसम्मेळनांनी भाग घेंवची ही काऱ्याळ कवयत्री तशेंच उर्भेसत काण‍येगार्न. ’कथापंजी’, ’श्रावण शिंवर’ तिचे पर्गट जाल्ले कविताजमे. तिच्या कादंबरेचो बूक‌यी आयलेवार पर्गटला. ’शारदा काव्य सेव पुरसकार’ हिका येदोळ लाभ‌ल्लो पुरसकार.

Kovita

Hompi ek osolo gamv, thoinchor prachin bharot somskritechi vollok toxench zhollok labhta. Hangasor aschim ekek bhandpam, imaji, putlleo ekek kovita zoxem ubheo keleat dekun des videxantlo kaim lok hea gamvak bhett dita.

Jednam sobhai asta thoinchor koviyi asta ani tachi kauyonodor‌yi asta. Hompivixeant kaim kovimni zaitim kovita ghoddleant asuyeta punn hi kovita vegllech surachi, veglleach nadachi mholl'llem ekek vholl vachtana tumkam gomtelem.

Bai maya onil khorongotte g§ychi namnnechi kouyotri toxench ek mogall kann‌yegarn soit. Tichea kovitent atam ’hompi’ koxi sobhta mholl'llem somzunk tuvem hi kovita vachunk zai.

- Som.

[Kovita] Hompi [Maya Anil Khorongotte]


Hompi

paxonnanchea gamvant paxonnach paxann
axikuxik paxann, voir sokolo paxanno
paxonnanchea gamvant masall mati
kalli tichi kanti
zopota ti othangachi natim
masall matoyek yeta vasall zago
paxann gaitat kosolo ho rago
paxannachea kallozant udokacho khollokholl
xetant thomyochea pikancho sollosollo
paxannacho gamv khonno-khonna-khonno
itihasacho tthevo monno-monno-monno
dhorotechea pottant soundoreachi khanno
xilpokarin nottoileat kitole paxonno
paxonnachea gamvant xilpanchi raso
’hompi’ chi oxi vachochi moni bhas

- Maya Anil Khorongotte  [June 2018]

 

Maya Anil Khorongotte: Vrit'ten xikxoki zaunaschi bai maya onil khorongotte, g§ychi namnnechi kann‌yegarn toxench kouyotri. Kovisom'mellonamni bhag ghemvchi hi kareall kouyotri toxench urbhest kann‍yegarn. ’kothaponji’, ’xraunno ximvor’ tiche porgott zal'le kovitazome. Tichea kadomborecho buk‌yi ailevar porgottla. ’xaroda kauyo sevo puroskar’ hika yedoll labh‌l'lo puroskar.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]