ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

’ಮಾಂ’ ಭೊವ್ಶಾ ಸಂಸಾತಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಸಬ್ಧ್. ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ನಾಸ್ಚೊ, ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಮಾಪ್‌ಚ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಚೊ ಸಬ್ಧ್, ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಅರ್ಥಾಚೊ ಸಬ್ಧ್. ’ಮಾಂ’ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ದರಯೊ, ಏಕ್ ಸುರಯೊ, ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್. ಆನಿ ಎಕಾ ’ಆವಯ್’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆನಾಸ್ಚೊ ಕೊಣ್ ಆಸತ್?

ಡಾ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ನ್, ಕವಯತ್ರಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೊಂಯ್ ಹಾಣಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ’ಅನನ್ಯ’ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ. ಲೋಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಸಂಸೋದ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಮಾಂ [ಡಾ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್]

***
ತುಜೆಕಡಲ್ಯಾನ್ ಶುನ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲ್
ಎಕ್ ದೀಸ್ ಆಯಕಲ್ಲೆಂ,
ಮ್ಹಣೂನಚ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್
ಶೂನ್ಯ ಭೆದೂಂಕ್ ಪಾವಲೆಂ!

***
ಭುರಗೆಪಣಾಂತ್ ಎಕದಾಂ ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗಿಲ್ಲೆಂ
ಆಕಾಶದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜವಾಡಾಂತ್ ಖಂಯ್,
ಸರ್ಗಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಪುರ್ವಜ್, ಘರಾ ಪರತತಾತ್ ಮ್ಹಣಾ,

ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನ ಚುಕತಾಂ ದಿವಾಳೆಕ್
ಆಂಗಣಾಂತ್ ಆಕಾಶದಿವೊ ಪೆಟಯತಾ,
ಪುಣ್, ತೂಂ ಮಾತ್ ಆಜೂನ್ ಆಯಲೀಚ್ ನಾ!

***

- ಡಾ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ [ಜುಲಾಯ್ 2018]

 

ಡಾ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್: ಗೊಂಯ್ಚಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಶಿಕಾಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಲೋಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಸಂಶೋದ್ ಕರ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ಸ-ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ’ಅನನ್ಯ’ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ. ಕೊಂಕಣೆಂತ್ಲಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ನ್, ಕವಯತ್ರಿ. ಕಾಂಯ್ 35 ಬೂಕ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ತಾಂತುಂ ಲೋಕ್‌ವೇದ್, ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್, ನಿಬಂದ್, ಬಾಲ್ಯ್‌ಸಾಹಿತ್, ಅನುವಾದ್ ಆಸಾತ್. ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಲ್ಹಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಇಶ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಳಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಚಾಲನಾಲಯಾಚೊ ಯಶೊದಾಮಿನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

कविता

’मां’ भोवशा संसातांतलो भोव सक्तेवंत सब्ध. वर्णुंक उत्रांच नासचो, गुंडाय मेजुंक माप‌च उणें पडचो सब्ध, कांय चडताव भासांनी एक‌च अर्थाचो सब्ध. ’मां’ एक सब्ध मात्र न्हय, एक दरयो, एक सुरयो, एक संसार. आनी एका ’आवय’ विश्यांत चिंताना उमाळ्याच्या सागोरांत उप्येनासचो कोण आसत?

डा|जयंती नायक गोंयची नामणेची काण्येगार्न, कवयत्री, विशलेषकी, तर्जण‌कार्न, नाटकिसत. साहीत अकाडेमी गोंय हाणीं पर्गट कर्च्या ’अनन्य’ स मयन्याळ्याची संपादकी. लोक‌वेदांत संसोद करून आसा.

- सं

[कविता] मां [डा| जयंती नायक]

***
तुजेकडल्यान शुन्याचें मोल
एक दीस आयकल्लें,
म्हणूनच आज हांव
शून्य भेदूंक पावलें!

***
भुरगेपणांत एकदां तुवेंच सांगिल्लें
आकाशदिव्याच्या उजवाडांत खंय,
सर्गार गेल्ले पुर्वज, घरा परततात म्हणा,

आतां हांव न चुकतां दिवाळेक
आंगणांत आकाशदिवो पेटयता,
पूण, तूं मात आजून आयलीच ना!


***

- डा| जयंती नायक: [जुलाय २०१८]

 

डा| जयंती नायक: गोंयचा युनिवर्सिटिंत पी.एच.डी. शिकाप जोडन लोक‌वेदांत संशोद कर्ता तशेंच गोंयचा कोंकणी अकाडेमीन पर्गटच्या स-मयन्याळ्या ’अनन्य’ साहितीक पत्राची संपादकी. कोंकणेंतली नामणेची काण‌येगार्न, कवयत्री. कांय ३५ बूक येदोळ‌च पर्गट केल्यात, तांतूं लोक‌वेद, कविता, नाटक, निबंद, बाल्य‌साहीत, अनुवाद आसात. कला अकाडेमी साहीत पुरसकार, साहीत अकाडेमी डेल्हिचो साहितीक पुरसकार, वावराड्यांचो इश्ट संस्थेचो पुरसकार, गोंय सर्काराच्या महिळा आनी भुर्ग्या विकास संचालनालयाचो यशोदामिनी पुरसकार हिका मेळ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार.

Kovita

’Mam’ bhouxa somsatantlo bhovo sokteunt sobdh. Vornnunk utranch nascho, gunddai mezunk map‌ch unnem poddcho sobdh, kaim choddtavo bhasamni ek‌ch orthacho sobdh. ’mam’ ek sobdh matr nhoi, ek doroyo, ek suroyo, ek somsar. Ani eka ’auy’ vixeant chintana umalleachea sagorant upyenascho konn asot?

dda|zointi naik gychi namnnechi kannyegarn, kouyotri, vixlexoki, torzonn‌karn, nattokist. Sahit okaddemi gy hannim porgott korchea ’ononyo’ so moinealleachi sompadoki. Lok‌vedant somsod korun asa.

- Som.

[Kovita] Mam [Dr| Zointi Naik]***
tujekoddolean xuneachem mol
ek dis aikol'lem,
mhonnunoch az hamv
xunyo bhedunk paulem!

***
bhurogeponnant ekodam tuvench sangil'lem
akaxodiveachea uzovaddant khoim,
sorgar gel'le purvoz, ghora porototat mhonna,

atam hamv no chukotam divallek
angonnant akaxodivo pettoita,
punn, tum mat azun ailich na!

***

- Dr| Zointi Naik [July 2018]

 

Dr|Zointi Naik: Gycha yunivorsittint PhD. Xikap zoddn lok‌vedant sonxod korta toxench gycha konkonni okaddemin porgottchea so-moineallea ’Ononyo’ sahitik potrachi sompadoki. Konkonnentli namnnechi kann‌yegarn, kouyotri. Kaim 35 buk yedoll‌ch porgott keleat, tantum lok‌ved, kovita, nattok, nibond, baly‌sahit, onuvad asat. Kola okaddemi sahit puroskar, sahit okaddemi ddelhicho sahitik puroskar, vauraddeancho ixtt somsthecho puroskar, gy sorkarachea mohilla ani bhurgea vikas sonchalonaloyacho yoxodamini puroskar hika mell‌l'le promuk puroskar.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]