ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

’ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಸ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ತಾ’ - ಜೆದ್ನಾಂ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನಾನ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಲೋಕ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಕಂಯ್; ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್. ಪುಣ್ ಮುಖಾರುನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ’ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಸ್ ಖೂವ್ ಆವಡ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆದನಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ದೂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ದಿಸಾನಾ’. ಕವಿ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಮನೀಸ್, ಆಶಾ-ಅತ್ರೆಗ್, ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸ್, ದೂಕ್-ನಿರಾಸ್ ಭಗ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಾಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾಂತ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ ಉಭ್ಜಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗವಾಯ್ ದೀತ್.

ಬಾಯ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್, ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ, ಫಾ|ಆಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಪಿಲಾರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಕವಯತ್ರಿ, ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ ತಿಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿಚಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜೀವ್ ಸೊಡಿನಾ ಬಗರ್ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಭಳಾಧಿಕ್ ರುದಾನ್, ಜೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಗಾಜತಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಸೊಧುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ [- ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್]

ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ

ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಮ್ಹಣಟಾಲಿ;
ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಣಟಾತ್ ತೆಂ,
ಆಳ್ವಾ ಪನಾವಯ್ಲೆಂ ಉದಕ್,
ಪಾವಸಾಂತ್ ಪಡಟಾ ಆನಿ ವಾರ್ಯಾತ್ ವ್ಹಾಳಟಾ.
ಮ್ಹಜಿ ಮಾವಶಿ ಮ್ಹಣಟಾಲಿ;
ಗರಭಾಚೆ ಅನಿ ಮಿರಗಾಚೆ ಸಾಂಗು ಯೆತಾ,
ಕೆನ್ನ ರಚತಾ ಆನಿ ಕೆನ್ನಾ ಝಡಟಾ ತೊ.
ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣಟಾಲಿ;
ಪಾವಸಾಂತ್ ಭಿಜಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ
ಘೊವಾನ್ ಮಾರಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಗತಲಿ?
ಲೋವ್ ಲೋವ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಿಂ ಅನಿ
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೂಕ್ ಹಾಂಚೆ ಪಾವಶಿ ತತ್ವ್‌ಗಿನ್ಯಾನ್
ಅಜ್ಯೆಲೊ ಘರಕಾರ್ ಆಳ್ವಾ ಪಾನಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾವರಿ
ರೊಖಡೊಚ್ ವಾಂವನ್ ಗೆಲೊ.
ಮಾವಶೆಲ್ಯಾ ಪೊಟಾತ್ ಕೆನ್ನಾ ಗರ್ಭಚ್ ರಚೂಕಚ್ ನಾಸಲೊ,
ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಜಿವಿತ್‌ಭರ್ ಘೊವಾಲೊ ಮಾರಚ್ ಖಾಯ್ತ್ ಆಸ್ಲಿ
ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ರಾಸವ್ಳ್ ದುಖಾಂಚೊ
ಎಕ್ ಪಾವ್ಸ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾಲಾ

- ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್ [ಜನೆರ್, 2019]

 

ರಾಜಶ್ರೀ ಸಯ್ಲ್: ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫಾ|ಅಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್, ಪಿಲಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಯ್ತಾ. ’ಒಲೀ ರಾನಾಂ’ ಹಿಚೊ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

कविता

’म्हाका पावस खूब आवडता’ - जेदनां चारली चापलिनान हें उतर सांगलें, लोक हासुंक लागलो कंय; अशें चिंतून, कांय हो एक नवेंच फोकाणां कर्ता म्हणून. पूण मुखारून चारली चापलिनान सांगलें; ’म्हाका पावस खूव आवडता, कित्याक म्हळ्यार तेदनां म्हजें दूक कोणाक‌च दिसाना’. कवी एक कलाकार, पूण पयलें तो एक मनीस, आशा-अत्रेग, मोग-मयपास, दूक-निरास भगचो मनीस. जेदनां कवी अपल्या जिण्येच्या अनबोगाक उत्रांच्या रंगांत व्हाळयताना उभजल्ली कविता कितली अपुर्भायेची जावंक सक्ता म्हणच्याक कांय ही कविता गवाय दीत.

बाय राजश्री सयल, गोंयची नामणेची कवयत्री, फा|आग्नेल कोलेज पिलार, हांगासर सह-प्राध्यापकी जावन वावर करून आसा. विचार‌वंत कवयत्री, राश्ट्रीय काऱ्यासाळांनी जायते प्रबंध आनी अध्ययन लेखनां तिणें सादर केल्यांत. पूण हांगासर तिची कविता फकत उत्रांनी जीव सोडिना बगर जीव भर्ता देकून एक भळाधीक रुदान, जें आयच्या समाजेंत आमी सदांच आयकोन आयिल्लेपरीं आमच्या कानांनी गाजता. बाकिचें सोधुंक तशेंच मापुंक तुकाच सोडतां

- सं

[कविता] शेळांव यादी [राजश्री सयल]

शेळांव यादी

म्हजी आजी म्हणटाली;
जिवीत म्हणटात तें,
आळवा पनावयलें उदक,
पावसांत पडटा आनी वाऱ्यात व्हाळटा.
म्हजी मावशी म्हणटाली;
गरभाचे अनी मिरगाचे सांगू येता,
केन्न रचता आनी केन्ना झडटा तो.
म्हजी भयण म्हणटाली;
पावसांत भिजल्यार आनी
घोवान मारल्यार कोणाक सांगतली?
लोव लोव हांव व्हड जालीं अनी
म्हाका कळूक हांचे पावशी तत्व‌गिन्यान
अज्येलो घरकार आळवा पानावयल्या थेंब्यावरी
रोखडोच वांवन गेलो.
मावशेल्या पोटात केन्ना गर्भच रचूकच नासलो,
आनी म्हजी भयण जिवीत‌भर घोवालो मारच खायत आसली
आतां ह्या रासवळ दुखांचो
एक पावस
एक पावस जाला

- राजश्री सयल [जनेर, २०१९]

 

राजश्री सयल: गोंयच्या नामणेच्या फा|अग्नेल कोलेज, पिलार हांगासर सह-प्राध्यापकी जावन वावर करून आसची ही कविता, लेखनां, प्रबंध बरयता. ’ओली रानां’ हिचो पर्गट‌ल्लो कविताजमो. राश्ट्रीय काऱ्यासाळांनी अध्ययन लेखनां, प्रबंध सादर केल्यात.

Kovita

’Mhaka paus khub auddta’ - jednam charli chaplinan hem utor sanglem, lok hasunk laglo kom-i; oxem chintun, kaim ho ek novench fokannam korta mhonnun. Punn mukharun charli chaplinan sanglem; ’mhaka paus khuv auddta, kiteak mhollear tedonam mhojem duk konnak‌ch disana’. Kovi ek kolakar, punn poilem to ek monis, axa-otreg, mog-moipas, duk-niras bhogcho monis. Jednam kovi oplea jinnyechea onbogak utranchea rongant vhalloitana ubhzol'li kovita kitli opurbhayechi zaunko sokta mhonnocheak kaim hi kovita govai dit.

Bai razoxri soil, g§ychi namonnechi kouyotri, fa|agnel kolez pilar, hangasor soho-pradheapoki zaun vaur korun asa. Vichar‌vont kouyotri, raxttri-i kareasallamni zaite probondh ani odhyoin lekhonam tinnem sador keleant. Punn hangasor tichi kovita fokot utramni jivo soddina bogor jivo bhorta dekun ek bholladhik rudan, jem aichea somajent ami sodanch aikon ayil'leporim amchea kanamni gazota. Bakichem sodhunk toxench mapunk tukach soddtam

- Som.

[Kovita] Xellamv yadi [Rajashree Sail]


Xellamv yadi

Mhoji aji mhonnottali;
jivit mhonnottat tem,
allva ponauylem udok,
pausant poddotta ani vareat vhallotta.
Mhoji mauxi mhonnottali;
gorobhache oni mirogache sangu yeta,
ken'no rochota ani ken'na zhoddotta to.
Mhoji bhoinn mhonnottali;
pausant bhizolear ani
ghovan marolear konnak sangotoli?
lovo lovo hamv vhodd zalim oni
mhaka kolluk hanche pauxi totv‌ginean
ojyelo ghorokar allva panauylea thembeavori
rokhoddoch vamvon gelo.
Mauxelea pottat ken'na gorbhoch rochukoch nasolo,
ani mhoji bhoinn jivit‌bhor ghovalo maroch khait asli
atam hea rasoull dukhancho
ek paus
ek paus zala

- Rajashree Sail [Janer 2019]

 

Rajashree Sail: G§ychea namnnechea Fa|Agnel College, Pilar hangasor soh-pradheapoki zaun vaur korun aschi hi kovita, lekhnam, probondh boroita. ’oli ranam’ hicho porgott‌l'lo kovitazomo. Raxttri-i kareasallamni odhyoin lekhnam, probondh sador keleat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]