ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಎಕಾ ಕವಿತೆಂತ್ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂಯ್ಚರ್ ಆಸ್ತಾ? ಉತ್ರಾಂಚೆರ್? ಉತ್ರಾಂಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್? ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ’ಕವಿತಾ’ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮೌನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತಿ ವಯ್ಲೆಭಾರ್ ದಿಸಾನಾ ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

ಹಾಂಗಾಸೊ ಮನಾಂತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾಂಯ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ವಿಚಾರಾಂಚೊ, ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಚೊ. ಅಂತರ್‌ಮನಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ತೊ. ದೆಕುನ್ ಎಕೆಕಾ ಪಂಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ವಳಿಂನಿ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವೆವೆಗಳಿಂ ರುಪಾಂ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚುನ್ ಯೆತಾನಾ ಖರಿಚ್ ತಿ ಲಿಪ್ತಿ ಕವಿತಾ ಸೊಭ್ತಾ. ತೆಂಚ್ ಎಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ತ್ರಾಣ್.

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಕವಿ, ಬರವ್ಪಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಮನಿಸ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಮನಾಂತಲೊ ಪಾವ್ಸ್ [ಪ್ರಕಾಶ್ ದ. ನಾಯ್ಕ್]

ಮನಾಂತಲೊ ಪಾವ್ಸ್

ಮನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್
ಭಿಜೂನ್ ಗೆಲಾ
ಗಡದ್ ತುಜೊ ಕೊರ್
ಝಡಯ್ತ್ ಪಾಂಖಾಂ
ಥುಯ್ಥುಯ್ ನಾಚ್ತಾ
ಇಂದ್ರಧೊಣೂಚೊ ಮೊರ್

ಶೆರವ್ಡಾಕ್ ಚಡ್ಲಾ ರಂಗ್
ಧವೆ ಫುಲ್ಲ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್
ಹಾತಾಯೆದೊ ದಡ್ಲಾ ಹಾತೊ
ಕೆಗ್ದೀಚ್ಯಾ ಜುವ್ಯಾಂತ್
ಚರ್ವ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾ ಲಿಪೂನ್
ನವೊ ಭಾಂಗ್ರಾ ಪೊಟೆರ್
ದುದಾ ದೀಖ್ ಉರ್ಲಾ ದಸೂನ್
ಪಾಡ್ಕಾಚ್ಯಾ ಒಠಾರ್

ಅಥಾಂಗ್ ತುಜೆಂ ಮಳಬ್ ಪಾವ್ಲಾಂ
ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಳಾಂತ್
ಮೊನಿ ಸಾಂಜ್ ಗಾಭಾಕ್ ಯೆತಾ
ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್
ವಾಟ್ ಪಳಯ್ತ್ ದಾರಾಂತ್ ಉಬಿ
ಆಮುರಪಿಕಿ ಆಮೊರ್
ಜಳೀಮಳಿ ಆಂಗ್ಣಿ ಫುಟ್ಲಾ
ನಕ್ಷತ್ರಾಂಚೊ ಚಂವ್ರ್

ಶಿರಂತರಾಂ ಘಾಲ್ತಾ ಫುಗ್ಡಿ
ಆಕುಡ್ಟಾ ವಾವ್ಶಿ
ವಾವ್ಝಡೀಚಿ ಮಜಾ ಘೆತ್
ಸುಕ್ಣಿಂ ಒಲಿಂ ಪಾವ್ಶಿ
ಕಾಲ್ಚೆ ಮೆಥ್ಯೆಚೊ ದಾಗ್
ಅಜೂನ್ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ತಳ್ವ್ಯಾರ್
ಝಾಡ್ ತುಜೆಂ ಜಾತಾಂ ಒಲೆಂ
ವಥಾಂಬೆ ಥೆಂಬೆಂತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾರ್

- ಪ್ರಕಾಶ್ ದ. ನಾಯ್ಕ್ [ಜುಲಾಯ್ 2018]

 

ಪ್ರಕಾಶ್ ದ. ನಾಯ್ಕ್: ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಶಾರದಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 33 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ಕವಿ. ತಾಚೆ ’ಚೈತರ್’, ’ಕಸ್ತುರ್‌ಗಂಧ್’, ’ಕುಟಳ್’, ’ಅಸ್ತುರಿ: ಶಿಮೆಭಾಯ್ಲೆಂ ಮಳಬ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ, ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ, ರೇಡಿಯೊ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್.

कविता

एका कवितेंत ’कविता’ म्हळ्ळी खंयचर आसता? उत्रांचेर? उत्रांपाटल्यान? कोणाच्या कवितेंनी ’कविता’ उत्रांनी आसुयेता पूण कविता चडताव करून त्या उत्रांच्या मौनांत आसता, म्हणजे ती वयलेभार दिसाना पूण तिका पार्कुंची श्याथी आसच्यांक ती दिसता म्हणच्यक ही कविता कांय गोवाय दीत.

हांगासो मनांतलो पावस कांय उदकाचो न्हय, चिंत्पाचो, विचारांचो, तळमळ्यांचो. अंतर‌मनाक दाधोस करुंक सकचो पावस तो. देकून एकेका पंग्तेच्या एकेका वळिंनी वाचून गेल्लेपरिंच वेवेगळीं रुपां मतिच्या पडद्यांत खंचून येताना खरीच ती लिप्ती कविता सोभता. तेंच एका उत्तीम कवितेचें त्राण.

नामणेचो बाब प्रकाश नायक गोंयचो कोंकणी वावराडी, शिक्षक, कवी, बरवपी, तर्जण‌कार चिंत्पी आनी मायामोगाळ मनीस. कोंकणी भाशेचो खत्कतो मोग अनी स्वपणां घेवन हांगासर आयला. ताच्या कवितेची सोभाय पळेवंक आतां तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] मनांतलो पावस [प्रकाश द. नायक]

मनांतलो पावस

मनांतल्या पावसांत
भिजून गेला
गडद तुजो कोर
झडयत पांखां
थुयथुय नाचता
इंद्रधोणूचो मोर

शेरवडाक चडला रंग
धवे फुल्ल मातयेंत
हातायेदो दडला हातो
केगदीच्या जुव्यांत
चरव्यांत रावला लिपून
नवो भांगरा पोटेर
दुदा दीख उरला दसून
पाडकाच्या ओठार

अथांग तुजें मळब पावलां
तळ्याच्या तळांत
मोनी सांज गाभाक येता
काजुल्यांच्या जाळांत
वाट पळयत दारांत उबी
आमुरपिकी आमोर
जळीमळी आंगणी फुटला
नक्षत्रांचो चंवर

शिरंतरां घालता फुगडी
आकुड्टा वावशी
वावझडीची मजा घेत
सुकणीं ओलीं पावशी
कालचे मेथयेचो दाग
अजून हाताच्या तळव्यार
झाड तुजें जातां ओलें
वथांबे थेंबेंतां काळजार

 

- प्रकाश द. नायक [जुलाय २०१८]

 

प्रकाश द. नायक:प्रकाश दत्ताराम नायक वृत्तेन एक शिक्षक. गोंयच्या शारदा इंगलीश हैसकूलांत पाटल्या ३३ वर्सां थावन वावर करून आसा पूण नामणेचो कोंकणी वावराडी आनी कवी. ताचे ’चैतर’, ’कसतूर‌गंध’, ’कुटळ’, ’असतुरी: शिमेभायलें मळब’ म्हळ्ळे तीन कविताजमे पर्गटल्यात. सभार कविगोश्टिंनी, कविसम्मेळनांनी, रेडियो, दूर‌दर्शनांत सयत कविता वाचल्यात.

Kovita

Eka kovitent ’kovita’ mholl'lli khoinchor asta? utrancher? utrampattlean? konnachea kovitemni ’kovita’ utramni asuyeta punn kovita choddtavo korun tea utranchea mounant asta, mhonnje ti voilebhar disana punn tika parkunchi xeathi ascheank ti dista mhonnchyok hi kovita kaim gouai dit.

Hangaso monantlo paus kaim udkacho nhoi, chintpacho, vicharancho, tollmolleancho. Ontor‌monak dadhos korunk sokcho paus to. Dekun ekeka pongtechea ekeka vollimni vachun gel'leporinch vevegollim rupam motichea podd'deant khonchun yetana khorich ti lipti kovita sobhta. Tench eka ut'tim' kovitechem trann.

Namnnecho bab prokax naik g§ycho konknni vauraddi, xikxok, kovi, boroupi, torzonn‌kar chintpi ani mayamogall monis. Konknni bhaxecho khotkoto mog oni svopnnam gheun hangasor aila. Tachea kovitechi sobhai polleunko atam tukach soddtam.

- Som.

[Kovita] Monantolo Paus [Prokax Do. Naik]Monantolo paus

monantlea pausant
bhizun gela
goddod tuzo kor
zhoddoit pankham
thuithui nachta
indrodhonnucho mor

xerouddak choddla rong
dhove ful'l matyent
hatayedo doddla hato
kegdichea zuveant
chorveant raula lipun
novo bhangra potter
duda dikh urla dosun
paddkachea otthar

othang tujem mollob paulam
tolleachea tollant
moni sanz gabhak yeta
kazuleanchea zallant
vatt polloit darant ubi
amuropiki amor
zollimolli angnni futtla
nokxotrancho chomvr

xirontoram ghalta fugddi
akuddtta vauxi
vauzhoddichi moza ghet
suknnim olim pauxi
kalche methyecho dag
ozun hatachea tollvear
zhadd tujem zatam olem
vothambe thembentam kallzar

- Prokax Do. Naik [July 2018]

 

Prokax Do. Naik: Prokax dot'taram' naik vrit'ten ek xikxok. G§ychea xaroda inglix hoiskulant pattlea 33 vorsam thaun vaur korun asa punn namnnecho konknni vauraddi ani kovi. Tache ’choitor’, ’kostur‌gondh’, ’kuttoll’, ’osturi: ximebhailem mollob’ mholl'lle tin kovitazome porgottleat. Sobhar kovigoxttimni, kovisom'mellonamni, reddio, dur‌dorxonant soit kovita vachleat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]