ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ರಚನ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ತರ್ ರಚಣಾರ್ ತಾಚೊ ಕಲಾಕಾರ್. ಏಕ್ ಬರಿ ಕಲಾ ಉಭ್ಜಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ ಮಿನತ್, ಆಟೊವ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಲಿದಾನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮುರ್ಲಿಚೆ ಸುರ್ ಸಾಸಣಾಚ್ಯಾ ಸಮಧಾನಾಚಿ ವಾಟ್ ರುತಾಂ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಮ್ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಕಸಲೆ ಉಮಾಳೆ ಉಭ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.

ಬಾಯ್ ನೀಲಾ ತೆಲಂಗ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ, ಒಡಿಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅಣ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಹಿಣೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪರಿಶದ್, ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಹಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾ. ಹಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ತಿಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಕಲಾಕಾರ್ [ನೀಲಾ ತೆಲಂಗ್]

ಕಲಾಕಾರ್

ಕಾಗ್ದಾಚೆ ಕಪ್ಟೆ
ರಂಗಾಂಚೆ ಪಟೆ
ಧೊಂಪರ್‌ಭರ್ ಕೊಯ್ರ್
ಫಾಪ್ಸಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪಸಾರೊ ಜಮ್ನೀರ್
ಕುಡೀಚೆಂ ರೂಪ್ ನಿರ್ಖಿತಾಲಿ ನದರ್
ತಾಂತೂಂತಚ್ ಉಬೊ ಕೊಣ್ ಎಕ್ ಕಲಾಕಾರ್
ನಾಕ್ ಮುಡ್ಡೀತ್ ದೊಳೆ
ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ತ್ಯೇ ವಾಟೆನ್ ಘುಂವ್ಲೆ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಥಿರಾವ್ಲೆ
ಕೆನ್ವಾಸಾಂಕ್ ದಸ್ಲೆ
ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಸೊಬೀತಕಾಯ್
ಆಕಾರ್ ಘೆತಾಲಿ ಥಂಯ್!

ಸತ್ಯಂ ಶಿವಮ್ ಸುಂದರಮ್

ಶಾಸ್ವತಾ ಖಾತೀರ್ ಶಿರ್ಕಲೆಂ ಕುಂಜವ್ನಾಂತ್
ಮುರ್ಲೀಚೆ ಸ್ವರ್ ಮಂಜುಳ್ ಧುಂದ್ ಮನಾಂತ್
ಫುತ್ಫುತ್ಲ್ಯೊ ಕುಸುಮಕಳಯೊ ಕಾನಾಂತ್
ಸುಂಗಂಧೀತ್ ಸುರ್ ಸೌಮ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸುಮ್ನಾಂತ್
ಘಮ್ಘಮೀತ್ ಚಂದನ್ ಮಂದ್ ಪವ್ನಾಂತ್
ಖುಳ್ಖುಳ್ ಘುಂಗೂರ್ ಝರೀಂಚ್ಯಾ ಆಲಿಂಗನಾತ್
ಸತ್ಯಮ್ ಶಿವಮ್ ಸುಂದರಮ್
ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾತ್
ಸಮಾಧಾನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ್ ಚಿರಂತನಾಂತ್

- ನೀಲಾ ತೆಲಂಗ್ [ಜನೆರ್, 2019]

 

ನೀಲಾ ತೆಲಂಗ್: ಬಾಯ್ ನೀಲಾ ತೆಲಂಗ್ ಎಮ್.ಎ. ಬಿ.ಎಡ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಪಿ. ’ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭರ್ತಿ’, ’ಶೂನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೂನ್ಯಾಕಡೆನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಕವಿತಾಜಮೆ ಹಿಣೆ ಒಡಿಯಾ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ (ದ್‌ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ) ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಣ್ಕಾರ್. ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ನ್, ಲೇಖಕಿ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ’ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೆಂ’ ಥಾವ್ನ್ 2016-17 ಇಸ್ವೆಚೊ ಕಲಾ ಗವ್ರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ.

कविता

रचन एक कला तर रचणार ताचो कलाकार. एक बरी कला उभजजाय तर ताचेपाटल्यान कसली, कितली मिनत, आटोव तशेंच बलिदानां दीवंक पडतात म्हळ्ळें ह्या कवितेंत दिसोन येता. तशेंच मुरलिचे सूर सासणाच्या समधानाची वाट रुतां करून दिताना सत्यं शिवं सुंदरम चिंतप मतिंत कसले उमाळे उभजावंक सक्ता म्हळ्ळें ह्या कवितेंत पळेव्येत.

बाय नीला तेलंग गोंयची नामणेची कवयत्री, ओडिया भासेच्या कविताजम्याचें कोंकणीक अणकार करून दोन बूक हिणे पर्गटल्यात. साहितीक परिशद, सम्मेळनांनी ही सक्रीय जावन वांटो घेता. हिच्या ह्या दोन मटव्या कवितेंचो स्वाद पळेवंक, पार्कुंक तशेंच कवितेंतलो तिचो अनभोग जोडुंक तुका उलो दितां.

- सं

[कविता] कलाकार [नीला तेलंग]

कलाकार

कागदाचे कपटे
रंगांचे पटे
धोंपरभर कोयर
फापसल्लो पसारो जमनीर
कुडीचें रूप निरखिताली नदर
तांतूंतच उबो कोण एक कलाकार
नाक मुड्डीत दोळे
हेवटेन तेवटेन घुंवले
अकस्मात थिरावले
कॅनव्हासाक दसले
सासणाची सोबीतकाय
आकार घेताली थंय!

***

सत्यं शिवम् सुंदरम्

शास्वता खातीर शिरकलें कुंजवनांत
मुरलीचे स्वर मंजुळ धुंद मनांत
फुतफुतल्यो कुसुमकळयो कानांत
सुंगंधीत सुर सौम्य स्पर्शी सुमनांत
घमघमीत चंदन मंद पवनांत
खुळखुळ घुंगूर झरींच्या आलिंगनात
सत्यम् शिवम् सुंदरम् च्या चिंतनात
समाधान सामर्थ्य चिरंतनांत

- नीला तेलंग [जनेर, २०१९]

 

नीला तेलंग: बाय नीला तेलंग एम.ए. बी.एड शिकप जोडपी. ’काळजाची भर्ती’, ’शून्यांतल्यान शून्याकडेन’ म्हळ्ळे दोन कविताजमे हिणे ओडिया भाशेथावन (द‌वा सुपर्णा) कोंकणेक केल्लें अणकार. गोंयची नामणेची कवयत्री, काणियेगार्न, लेखकी. गोंयचा ’कला आनी संसकृती खातें’ थावन २०१६-१७ इस्वेचो कला गवरव पुरसकार हिका लाभला.

Kovita

Rochon ek kola tor rochonnar tacho kolakar. Ek bori kola ubhzozai tor tachepattlean kosoli, kitli minot, attovo toxench bolidanam diunko poddtat mholl'llem hea kovitent dison yeta. Toxench murliche sur sasonnachea somodhanachi vatt rutam korun ditana sotyom xivom sundorom' chintop motint kosole umalle ubhzaunko sokta mholl'llem hea kovitent polleuyet.

Bai nila telong g§ychi namonnechi kouyotri, oddia bhasechea kovitazomeachem konkonnik onnkar korun don buk hinne porgottleat. Sahitik porixod, som'mellonamni hi sokriy zaun vantto gheta. Hichea hea don mottvea kovitencho svad polleunko, parkunk toxench kovitentlo ticho onbhog zoddunk tuka ulo ditam.

- Som.

[Kovita] Kolakar  [Nila Telong]


Kolakar

kagdache koptte
ronganche potte
dhomprobhor koir
faposl'lo posaro zomnir
kuddichem rup nirkhitali nodor
tantuntoch ubo konn ek kolakar
nak mudd'ddit dolle
heutten teutten ghumvle
oksmat thiraule
kenvhasak dosle
sasnnachi sobitokai
akar ghetali thoim!

***

Sotyom Xivm' Sundrom'

xasvota khatir xirkolem kunzounant
murliche svor monzull dhund monant
futfutleo kusumokolloyo kanant
sungondhit sur soumy sporxi sumnant
ghomghomit chondon mond pounant
khullkhull ghungur zhorinchea alingonat
sotyom' xivm' sundrom' chea chintnat
somadhan samrthy chirontonant

- Nila Telong [Janer, 2019]

 

Nila Telong: Bai Nila Telong M.A. B.Ed xikop zoddpi. ’kallzachi bhorti’, ’xuneantlean xuneakodden’ mholl'lle don kovitazome hinne oddia bhaxethaun (d‌va supornna) konknnek kel'lem onnkar. G§ychi namnnechi kouyotri, kanniegarn, lekhoki. G§ycha ’kola ani somskriti khatem’ thaun 2016-17 isvecho kola gourou puroskar hika labhla.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]