ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ (NO means NO), ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ’ಪಿಂಕ್’ ಪಿಂತುರಾಚೊ ಸಾರ್, ದಾದ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸುನ್ ವರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಥಾಪ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಯ್ದೆ-ಕಾನುನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ನಾಕಾ’ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೆಂ. ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯೋತ್ತರ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಮಹತ್ತರಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ್ ಕವಿ ಸಯ್ತ್. 2007 ಇಸ್ವೆಚೊ ’ದಾಯ್ಜ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಕವಿ’ ಸವೆಂ, ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ ’ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹರೇಕಾ ಕವಿತೆಪರಿಂ, ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾಯ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ [ಎಚ್ಚೆಮ್]

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್
ಅಶೆಂ ವೊಗೆಂ
ರಾವಾನಾಕಾ

ಉಬೊನ್ ಯೆತಾಂ
ಮೋಡ್ ಜಾವ್ನ್
ವೊತುನ್ ವೆತಾಂ
ಪಾವ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್

ಭರುನ್ ಘೆ
ವೊಂಟಿಯೆಂತ್
ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್
ರಾವಾನಾಕಾ ವೊಗೆಂ
ಅಶೆಂಯ್....

- ಎಚ್ಚೆಮ್ [ಅಗೊಸ್ತ್ 2018]

 

ಎಚ್ಚೆಮ್: ಕೊಂಕಣಿ, ಕಾನಡಿಂತ್ ’ಕವಿ’, ’ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್’, ’ವಿಮರ್ಶಕ್/ವಿಶ್ಲೇಷಣ್‌ಕಾರ್’, ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕ್/ಪ್ರಕಾಶಕ್. ’ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್’, ’ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ’, ’ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ’ ಹಾಚೆ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಬುಕಾಂನಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್.

कविता

नाका म्हळ्यार नाका (NO means NO), आयलेवार फामाद ’पिंक’ पिंतुराचो सार, दादलो प्रधान समाजेंत बायल आपणाचेर जाल्लो अन्न्याय सोसून वरून जियेंवचें चिंतप थाप्तेल्यांचेर कायदे-कानुनान दिल्लें फर्माण. पूण ह्या कवितेंत आसचें ’नाका’ वेगळेच चिंत्पाचें, स्वपणांचें, तशेंच उमाळ्यांचें. कवितेची सोभाय चाकुंक तुकाच सोडतां.

एच्चेम कोंकणी कविताशेतांत, प्रत्येक जावन नव्योत्तर कवितेंनी महत्तराची बदलावण अपल्या कवितेंनी घेवन आयिल्लो चिंत्पी, काण्येगार, विमर्शक, पत्रिकोध्यमी तशेंच एक संवेदनात्मक कवी सयत. २००७ इस्वेचो ’दायज वर्साचो कवी’ सवें, सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां आपणायिल्लो एच्चेम ’किटाळ.कोम’ जाळिजाग्याचो संपादक जावन वावर करून आसा. ताच्या हरेका कवितेपरीं, ह्या कवितेंत सयत आसचें काव्याळ आमाल सेवंक तुकाय आपवणें दितां.

- सं

[कविता] नाका जाल्यार [एच्चेम]

नाका जाल्यार

नाका जाल्यार
नाका म्हण
अशें वोगें
रावानाका

उबोन येतां
मोड जावन
वोतून वेतां
पावस जावन

भरून घे
वोंटियेंत
एक थेंबो

नाका जाल्यार
नाका म्हण
रावानाका वोगें
अशेंय....

- एच्चेम [अगोसत २०१८]

 

एच्चेम: कोंकणी, कानडिंत ’कवी’, ’काण्येगार’, ’विमर्शक/विशलेषण‌कार’, तशेंच संपादक/प्रकाशक. ’चल्यांक चत्राय’, ’कयद्याच्यो कविता’, ’बामुणांचें चेडूं’ हाचे येदोळ पर्गट‌ल्ले कविताजमे. जायत्या सभार कविताजम्यांनी तशेंच हेर बुकांनी प्रसतावन बरयलां. कविगोश्टी तशेंच कामासाळां चलवन वेल्यांत. प्रसतूत किटाळ.कोम जाळिजाग्याचो संपादक तशेंच प्रकाशक.

Kovita

Naka mhollear naka (NO means NO), ailevar famad ’pink’ pinturacho sar, dadlo prodhan somajent bail apnnacher zal'lo on'nyai sosun vorun jiemvchem chintop thapteleancher kaide-kanunan dil'lem formann. Punn hea kovitent aschem ’naka’ vegllech chintpachem, svopnnanchem, toxench umalleanchem. Kovitechi sobhai chakunk tukach soddtam.

Echchem' konknni kovitaxetant, protyek zaun noveot'tor kovitemni mohot'torachi bodlaunn oplea kovitemni gheun ayil'lo chintpi, kannyegar, vimorxok, potrikodhyomi toxench ek somvedonatmok kovi soit. 2007 isvecho ’daiz vorsacho kovi’ sovem, sobhar sahitik spordheamni inamam apnnayil'lo echchem' ’kittall.com'’ zallizageacho sompadok zaun vaur korun asa. Tachea horeka koviteporim, hea kovitent soit aschem kaveall amal seunko tukai apounnem ditam.

- Som.

[Kovita] Naka Zalear [Echchem']


Naka Zalear

naka zalear
naka mhonn
oxem vogem
ravanaka

ubon yetam
modd zaun
votun vetam
paus zaun

bhorun ghe
vonttient
ek thembo

naka zalear
naka mhonn
ravanaka vogem
oxem-i....

- Echchem' [August 2018]

 

Echchem': Konkonni, kanoddint ’kovi’, ’kannyegar’, ’vimorxok/vixlexonn‌kar’, toxench sompadok/prokaxok. ’choleank chotrai’, ’koideacheo kovita’, ’bamunnanchem cheddum’ hache yedoll porgott‌l'le kovitazome. Zaitea sobhar kovitazomeamni toxench her bukamni prostaun boroilam. Kovigoxtti toxench kamasallam choloun veleant. Prostut kittall.com' zallizageacho sompadok toxench prokaxok.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]