ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಆಮಿ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಮುದ್ಯಾಕ್ ಮೊಡಕ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿತಾಂವ್, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮೊಡಕ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿತೆಪಣಾನ್’ - ನಾಮಣೆಚೊ ಚಾಯ್ನೀಸ್ ತತ್ವ್‌ಗಿನ್ಯಾನಿ ಲಾವೋ ತ್ಸೂಚೆಂ ಉತರ್ ಹೆಂ. ಉತರಾಂನಿ ಗಾಜ್ ಆಸಾ, ಆವಾಜ್ ಆಸಾ. ಉತರಾಂನಿ ಗೀತ್ ಘಡುಯೆತಾ, ಸಂಗೀತ್ ಘಡುಯೆತಾ. ಉತರಾಂನಿ ಕಾಳಜಾಂ ಮೊಡುಯೆತಾ, ಮೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಕಾಳಜಾಂ ಜೊಡುಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಉತರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಭಳಾಧಿಕ್ ಜಾವನಾಸಾ ’ಮೌನ್’.

ಸಂಸಾರಿ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂತ್ ಶೂನ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಎಕಾ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಶೂನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಶೂನ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಥಾವ್ನ್ ನೊವಾಂಕ್ ಹಜಾರ್, ಲಾಕ್, ಕೊರೊಡ್... ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಶೂನ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ’ಆರ್ಯಭಟಾನ್’, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊತ್ ಲೇಕ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ.

ಪುಣ್ ಹಾಂಗಸರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಶೂನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಭಗಣಾಂಕ್ ನಾಗಡೆಂ ಕರಚೆಂ. ಉಪಕಾರಾಂಕ್ ಮೆಳಚೆ ಶಿರಾಪ್, ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಧಖೆ, ದೆಕುನ್ ದರಯೊಚ್ ವಾಂಝ್ ಜಾತಾನಾ ಕವಿಮನ್ ’ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಸಬಾಚೆಂ ಕವನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಗಾಂವ್?’ ಮ್ಹಣತಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆಂ ಶೂನ್ಯ್ ಅಮೂರ್ತ್ ಇಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭಿ ಜಾತಾನಾ ಥಂಯ್ಚರ್ ಕಿತ್ಲೆಸ್ಯಾ ದಿಶೆಂನಿ ವಾಟೊ ದಿಸತಾತ್ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಗವಾಯ್ ದೀತ್. ಡಾ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್, ಭೋವ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ಕಲಾಕಾರ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಜಾಂತ್ ಜಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಲಯ್ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಮಧುರ್ ಗಿತಾಚಿ ಸಾವಳಿ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ವಳಿಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಮತಿಕ್ ಸುಸ್ತತಾ. ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವಟಿಂ ವಾಸ್ಚಿ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆ ಎಕೆಕ್ ವಿಶ್ವೆ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ [ಡಾ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚಾರಿ]

ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್

ರಿತ್ಯಾ ಕಳ್ಶಾಂಚೊ ಹಿಶೊಬ್ ಕಿತ್ಯಾ ಲಾಂವ್?
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಸ್ವಾಚೆಂ ಕವನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಗಾಂವ್?

ಯತ್ನಾಚಿಂ ರತ್ನಾಂ ಕಾಡೂಂಕ್ ದರಯಾ ಘುಸಳ್ಳೆ
ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೆರ್ ಘಾಲೂನ್ ಸಗ್ಳೆ ಫಾಸಾಳ್ಳೆಂ
ವಾಂಝ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಲಾಂವ್?
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಸ್ಬಾಚೆಂ ಕವನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಗಾಂವ್?

ನವ್ಲಾಂಚೊ ದರಯಾ ಹುಪೂಂಕ್ ತಾರ್ ಮೆಳಯ್ಲಿ
ಧಕ್ಯಾವೆಲ್ಯಾ ಧಕ್ಯಾರ್ ಕೊಣಿ ಶಿಡಾಂ ಪಳಯ್ಲಿಂ
ಜೀರ್ಣ್ ಶಿಡಾಂಕ್ ಥಿಗ್ಳಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ಲಾಂವ್?
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಸ್ಬಾಚೆಂ ಕವನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಗಾಂವ್?

ಪರ್ಪಿಡೆ ಪಾಳ್ ಜವ್ನ್ ಜೀಣ್ ಝರಯ್ಲಿ
ಉಪ್ಕಾರ್ ಶ್ರಾಪ್ ಜಾಲೆ, ರೀತ್ ಜಿರಯ್ಲಿ
ಹುಲ್ಪಿ ಜಿಣೆಕ್ ಶ್ರಾಪ್ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಂವ್?
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಸ್ಬಾಚೆಂ ಕವನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಗಾಂವ್?

- ಡಾ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚಾರಿ [ಜನೆರ್ 2019]

 

ಡಾ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚಾರಿ: ಗೊಂಯ್ಚಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಉಲವ್ಪಿ/ಚಿಂತ್ಪಿ. ಯುವ ಚೈತನ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್. 'ಚಿಂಗಾರ್', 'ಭಜ್ನಮನ್', ಕವಿತಾ-ಗೀತ್ ಸಂಗ್ರಹ್, ಆದಿವಾಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ್, ಆಂಕತರಂಗ್ (ಸಂಪಾದನ್). ಕಾಂಯ್ 15ಆಲ್ಬಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗಿತಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾಂಕಿ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

कविता

आमी मातियेच्या मुद्याक मोडक्याचें रूप दितांव, पूण त्या मोडक्यांत कितेंय दवर्न घेंवची श्याथी दिंवची रितेपणान’ - नामणेचो चायनीस तत्व‌गिन्यानी लावो त्सूचें उतर हें. उतरांनी गाज आसा, आवाज आसा. उतरांनी गीत घडुयेता, संगीत घडुयेता. उतरांनी काळजां मोडुयेता, मोडलेलीं काळजां जोडुयेता. पूण उतराच्याकी चडीत भळाधीक जावनासा ’मौन’.

संसारी दीस्पडतेंत शून्याक मोल ना. एका थावन नोव मात्र मोलाचें शिवाय शून्य न्हय. पूण ह्या शून्याचें मोल समजल्ले मात्र एका थावन नोवांक हजार, लाक, कोरोड... करुंक सक्तात. शून्याक सोधून काड‌ल्लें आमच्या देशाच्या ’आऱ्यभटान’, देकून आज पासोत लेक‌शासतिरांत भारत देशाची देणगी महत्वाची.

पूण हांगसर दिसचें शून्य मनशापणाच्या वेवेगळ्या भगणांक नागडें करचें. उपकारांक मेळचे शिराप, विश्वासाक मेळचे धखे, देकून दरयोच वांझ जाताना कविमन ’शून्य हिसबाचें कवन कित्या गांव?’ म्हणता कवितेंनी जेदनां हें शून्य अमूर्त इमाज जावन उभी जाताना थंयचर कितलेस्या दिशेंनी वाटो दिसतात म्हणच्याक कांय ही कविता अपुर्भायेची गवाय दीत. डा|पूर्णानंद च्यारी एक प्राध्यापक, विचार‌वंत, भोव सादो आनी मोगाळ कलाकार. ताच्या काळजांत जितलो मोग आसा, ताच्या ताळ्यांत तितलीच लय आसा, ताच्या कवितेंनी सयत एका मधूर गिताची सावळी आसची दिसता, पूण ह्या कवितेच्या एकेका वळिंनी लिपोन आसच्या इमाजिंक वळकोंचेपरिंच कवितेची सकत मतीक सुसतता. ही कांय एक पावटीं वासची कविता न्हय, देकून ह्या कवितेचे एकेक विश्वे मेजुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] शून्य हिशॊब [डा|पूर्णानंद चारी]

शून्य हिशॊब


रित्या कळशांचो हिशॊब कित्या लांव?
शून्य हिसवाचें कवन कित्या गांव?

यत्नाचीं रत्नां काडूंक दर्य घुसळ्ळे
विश्वास वेर घालून सगळे फासाळ्ळें
वांझ दर्याक कान कित्या लांव?
शून्य हिसबाचें कवन कित्या गांव?

नवलांचो दर्य हुपूंक तार मेळयली
धक्यावेल्या धक्यार कोणी शिडां पळयलीं
जीर्ण शिडांक थिगळां कित्या लांव?
शून्य हिसबाचें कवन कित्या गांव?

परपिडे पाळ जवन जीण झरयली
उपकार श्राप जाले, रीत जिरयली
हुलपी जिणेक श्राप कित्य जांव?
शून्य हिसबाचें कवन कित्या गांव?

- डा|पूर्णानंद चारी [जनेर, २०१९]

 

डा|पूर्णानंद चारी: गोंयचा श्री मल्लिकार्जून कोलेजिच्या कोंकणी विभागाचो मुखेसत जावन वावर करून आसचो हो एक नामणेचो गावपी, संगीत‌कार, कवी, वावराडी तशेंच उलवपी/चिंत्पी. यूव चैतन्य पुरसकार, काव्य संगाती पुरसकार, श्रेषट संगीत पुरसकार हाका लाभ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार. 'चिंगार', 'भजनमन', कविता-गीत संग्रह, आदिवासी अभ्यास, आंकतरंग (संपादन). कांय १५ आलबमां खातीर गितां बरयल्यांत. एकांकी नाटक बरयल्यात.

Kovita

Ami matiechea mudeak moddokeachem rup ditamv, punn tea moddokeant kitem-i dourn ghemvchi xeathi dimvchi riteponnan’ - namonnecho chainis totv‌gineani lavo tsuchem utor hem. Utoramni gaz asa, avaz asa. Utoramni git ghodduyeta, songit ghodduyeta. Utoramni kallozam modduyeta, moddlelim kallozam zodduyeta. Punn utoracheaki choddit bholladhik zaunasa ’moun’.

Somsari dispoddtent xuneak mol na. Eka thaun novo matr molachem xivai xuny nhoi. Punn hea xuneachem mol somzol'le matr eka thaun novank hozar, lak, korodd... Korunk soktat. Xuneak sodhun kadd‌l'lem amchea dexachea ’aryobhottan’, dekun az pasot lek‌xastirant bharot dexachi denngi mohotvachi.

Punn hangosor dischem xuny monxaponnachea vevegollea bhogonnank nagoddem korochem. Upokarank melloche xirap, vixvasak mellche dhokhe, dekun doroyoch vanjh zatana kovimon ’xuny hisobachem koun kitea gamv?’ mhonnota kovitemni jednam hem xuny omurt imaz zaun ubhi zatana thoinchor kitlesea dixemni vatto disotat mhonnocheak kaim hi kovita opurbhayechi govai dit. Dda|purnnanondo cheari ek pradheapok, vichar‌vont, bhovo sado ani mogall kolakar. Tachea kallozant jitlo mog asa, tachea talleant titlich loi asa, tachea kovitemni soit eka modhur gitachi saulli aschi dista, punn hea kovitechea ekeka vollimni lipon aschea imajink vollkoncheporinch kovitechi sokot motik sustota. Hi kaim ek pauttim vaschi kovita nhoi, dekun hea koviteche ekek vixve mezunk tukach soddtam.

- Som.

[Kovita] Xuny Hixob [Dr|Purnnanondo Chari]

Xuny Hixob


ritea kollxancho hixob kitea lamv?
xuny hisvachem koun kitea gamv?

yotnachim rotnam kaddunk dory ghusll'lle
vixvas ver ghalun soglle fasall'llem
vanjh doreak kan kitea lamv?
xuny hisbachem koun kitea gamv?

noulancho dory hupunk tar melloili
dhokeavelea dhokear konni xiddam polloilim
jirnn xiddank thigllam kitea lamv?
xuny hisbachem koun kitea gamv?

porpidde pall zoun jinn zhoroili
upkar xrap zale, rit jiroili
hulpi jinnek xrap kity zamv?
xuny hisbachem koun kitea gamv?
 

- Dr|Purnnanondo Chari [Janer, 2019]

 

Dr|Purnnanondo Chari: G§ycha xri mol'likarzun kolejichea konkonni vibhagacho mukhest zaun vaur korun ascho ho ek namnnecho gaupi, songit‌kar, kovi, vauraddi toxench uloupi/chintpi. Yuvo choitonyo puroskar, kauyo songati puroskar, xrextt songit puroskar haka labh‌l'le promuk puroskar. 'chingar', 'bhojnomon', kovita-git songroh, adivasi obheas, ankotorong (sompadon). Kaim 15albomam khatir gitam boroileant. Ekanki nattok boroileat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]