ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಕುರ್ಕೂಟ್ (ಕಂತ್ರಾಳ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಇಮಾಜೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾ. ದಾದ್ಲೊ ಉಗ್ತೊ ಭಂವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫಕತ್ ಘರ್ಚೊ ಗಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ದೆಕೂನ್ ಬಾಟ್ಲೆಚಿ ಗುಡ್ದಿ, ಕುಕ್ಕರಾಚಿ ಶಿಟಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ನ್ಹಂಯಾಂಕ್ ದೇವತೆಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ? ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ ಜಶಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ನಾ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕರ್ಚಿಂ.

ಬಾಯ್ ವೃಶಾಲಿ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಾದೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯೀ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಕುರ್ಕೂಟ್ [ವೃಶಾಲಿ ಕೆಳೆಕಾರ್,ಪೀರವ್ಳ್, ಗೊಂಯ್]

ಕುರ್ಕೂಟ್

ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಮರ್ಮ್,
ಸದಾಂಚೆಚ್ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ್

ಬಾಟ್ಲೆಚಿ ಗುಡ್ಡಿ
ಕುಕ್ಕರಾಚಿ ಶಿಟಿ
ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಟಿಫೀನ್
ಆನಿ ವೊಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್.
ಘರ್‌ಕಾಮ್‌ಯೀ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ
ಆಫಿಸ್‌ಕಾಮ್ ತರ್ ಸದಾಚೆಂ.

ಸಗ್ಳೆಂ ತಿ ಕರ್ತಾ
ಮನ್ ಮಾರೂನ್ ಜಗ್ತಾ.

ದಿಸ್ತಾ ತಿಕಾಯ್
ಭೌವ್ಪಾಕ್ ವಚೂಂಕ್ ಜಾಯ್.
ಹೊಟೆಲಾನ್ ವಚ್ಚೆಂ
ನವೆ ಪದಾರ್ಥ್ ಚಾಖ್ಚೆ
ಮನ್ಸೊಕ್ತ್ ಜಗ್ಚೆಂ
ತಾಜೆಂ ಟವ್ಟವೀತ್ ಜಾವ್ಚೆಂ.

ಆಡಾಯ್ತಾ ತಿಕಾ
ಕುರ್ಕೂಟಾಚಿ ಚೌಕಟ್.

ವನ್ಟಿವೆಲಿ ಚೌಕಟ್ ಮೊಡುಂಕ್
ಶಿಮ್-ಮ್ಹೆರ್ ಹುಪೂಂಕ್
ಮನ್ಸೊಕ್ತ್ ಜಗುಂಕ್
ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರುಂಕ್
ತಿಕಾ ನಾ ಮುಭಾ
ತೆನ್ನಾ ತಿ ಘರ್ಚಿ ಸೊಭಾ.

ಕರ್ತಾ ತಿಜಿ ಫರ್ಫಟ್
ಸಮಾಜಾಚೆಂ ಕುರ್ಕೂಟ್.

- ವೃಶಾಲಿ ಕೆಳೆಕಾರ್, ಪೀರವ್ಳ್, ಗೊಂಯ್ [ಜುಲಾಯ್ 2018]

 

ವೃಶಾಲಿ ಕೆಳೆಕಾರ್, ಪೀರವ್ಳ್, ಗೊಂಯ್: ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಎಮ್.ಎ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ವೃಶಾಲಿ ವಿಪುಲ್ ಕೆಳೆಕರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ ತಶೆಂಚ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಸೆಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಉರ್ಭೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಹಿ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.

कविता

कुर्कूट (कंत्राळ) म्हळ्ळे संकीर्ण इमाजेंत मनीस दादलो आनी बायल म्हळ्ळ्या दोन प्रकाराच्या मनशाक भांदून घाल्ता, फिचार कर्ता. दादलो उग्तो भंवुंक सक्ता, जाय तें करुंक सक्ता पूण तेंच एक बायल फकत घर्चो गसटो काडचें यंत्र जावन केलां. देकून बाटलेची गुडदी, कुक्कराची शिटी सक्कड तिचेलागीं संवाद कर्ताना खरीच जावन कविता उदेता. आमच्या देशांत न्हंयांक देवतेंचें नांव दिलां पूण आमच्या कितलेश्या घरांनी स्त्रीयांक मान आसा? कितलेश्या घरांनी, समाजेंत स्त्री आज पासोन कट‌पुतळी जशी जियेवन ना? हीं सवालां आमी आमकांच कर्चीं.

बाय वृशाली हिंदी, मराठी, इंगलीश तशेंच कोंकणी भाशेंनी कविता बरयता. सादो विशय घेवन आयल्या तर‌यी कवितेंत जिवसाण आसची पार्कुंक तुकाच सोडतां

- सं

[कविता] कुर्कूट [वृशाली केळेकार ,पीरवळ, गोंय]

कुर्कूट


संसाराचें मर्म,
सदांचेच नित्यकर्म

बाट्लेचि गुड्डी
कूकराची शिटी
जेवणाचें टिफीन
आनी वॉशिंग मशीन.
घरकामुय करचें आनी
ऑफिसकाम तर सदचें.

सगळें ती करता
मन मारून जगता.

दिसता तिकाय
भौव्पाक वचूंक जाय.
होटेलान वच्चें
नवे पदार्थ चाखचे
मनसोक्त जगचें
ताजें टवटवीत जावचें.

आडायता तिका
कुर्कूटाचि चौकट.

वन्टिवेली चौकट मोडुंक
शिम-म्हेर हुपूंक
मनसोक्त जगुंक
जाय तें करुंक
तिका ना मुभा
तेन्ना ती घरची सोभा.

करता तिजी फरफट
समाजाचें कुर्कूट.

- वृशाली केळेकार ,पीरवळ, गोंय [जुलाय २०१८]

 

वृशाली केळेकार, पीरवळ, गोंय: इंगलिशांत एम.ए. दूसऱ्या वर्साचें शिकप जोडून आसची बाय वृशाली विपूल केळेकर गोंयांत वसती कर्ता. इंगलीश, कोंकणी, मराठी तशेंच हिंदी भासेंनी कविता बरयता. कोंकणी कविगोश्टिंनी उर्भेन भाग घेंवची ही एका इसकोलांत इंगलीश भास शिकयता.

Kovita

Kurkutt (kontrall) mholl'lle sonkirnn imajent monis dadlo ani bail mholl'llea don prokarachea monxak bhandun ghalta, fichar korta. Dadlo ugto bhomvunk sokta, zai tem korunk sokta punn tench ek bail fokot ghorcho gostto kaddchem yontr zaun kelam. Dekun battlechi gudd'di, kukkorachi xitti sokkodd tichelagim somvad kortana khorich zaun kovita udeta. Amchea dexant nhomyank deutenchem namv dilam punn amchea kitlexea ghoramni striyank man asa? kitlexea ghoramni, somajent stri az pason kott‌putlli zoxi jieun na? him sovalam ami amkanch korchim.

Bai vrixali hindi, moratthi, inglix toxench konkonni bhaxemni kovita boroita. Sado vixoi gheun ailea tor‌yi kovitent jivsann aschi parkunk tukach soddtam

- Som.

[Kovita] Kurkutt [Vrixali kellekar ,piroull, Gy]Kurkutt


somsarachem morm',
sodanchech nityokrm'

battlechi gudd'ddi
kukrachi xitti
jeunnachem ttifin
ani voxing moxin.
Ghorkamui korchem ani
efisokam' tor sodchem.

Sogllem ti korta
mon marun zogta.

Dista tikai
bhouvpak vochunk zai.
Hottelan vochchem
nove podarth chakhche
monsokt zogchem
tajem ttouttovit zauchem.

Addaita tika
kurkuttachi choukott.

Vonttiveli choukott moddunk
xim'-mher hupunk
monsokt zogunk
zai tem korunk
tika na mubha
ten'na ti ghorchi sobha.

Korta tiji forfott
somazachem kurkutt.

- Vrushali Kellekar, Gy [July 2018]

 

Vrushali Kellekar, Piroull, Gy: Inglixant M.A. Dusrea vorsachem xikop zoddun aschi bai vrixali vipul kellekor gyant vosti korta. Inglix, konknni, moratthi toxench hindi bhasemni kovita boroita. Konknni kovigoxttimni urbhen bhag ghemvchi hi eka iskolant inglix bhas xikoita.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]