ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಜಬಾಬ್ ಹಾಚೊ ಮಾಗ್ತಲೆ !! (- ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಗಡಿ)

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂನಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗತ್ ವಚುನ್ ಅಖೆರಿಕ್ ಆಮಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ಮನಾಂತ್ ದೂಕ್ ಉದೆತಾ. ಕಾಳ್ ಬರಲ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಮನಿಸ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಬದಲ್ಲಾ ತೆಂ ಖರೆಂ ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧರ್ತೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಗುಡೆ/ದೊಂಗೊರ್ ಪರ್ತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ, ನ್ಹಂಯೊ/ಬಾಂಯೊ ಪುರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ, ಅನಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಪಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಖಾತಿರ್. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ದೂಕ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ವೊಳಿಂನಿ ಉಮಾಳುನ್ ಯೆತಾ.

ಕವಿ ಬಾಬ್ ರಮೇಶ್ ಗಡಿ ಜಾನಪದ್ ಸಾಹಿತ್, ಸಾದೊ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಬರಪಾಂ ವಾಚತಾನಾ ಸುಸ್ತತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ತಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದುಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

- ಸಂ

[ಕವಿತಾ] ಜಬಾಬ್ ಹಾಚೊ ಮಾಗ್ತಲೆ !! (- ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಗಡಿ)

ಜಬಾಬ್ ಹಾಚೊ ಮಾಗ್ತಲೆ !!

ಪಾಂಚ್ವೀಶಾರ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಹಾಂಗಾಂ
ಶೆತಾಂ ಆಶಿಲ್ಲಿಂ
ಶೆತಾವಯಲ್ಯಾ ಪಾಗಾರಾಚೆರ್
ಭಾಟಾಂ ಆಶಿಲ್ಲಿ.

ವಾರ್ಯಾ ತಾಲಾರ್ ಧೊಲ್ಪಿ ಭಾಟಾಂತ್
ಮಾಡ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ
ಮಾಡಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಣ್ಟೆಂ ವಡಾಚೆಂ
ಎಕ್ ಝಾಡ್ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಝಾಡಾ ಪಂದಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಮ್ಹಜಿ
ಖೊಂಪ್ಟಿ ಆಶಿಲ್ಲಿ
ಖೊಂಪ್ಟೆ ಮುಖಾರ್ ಮೊಗ್ರೆ ಕಳ್ಯಾಂ
ರೊಂಪ್ಟಿಂ ಆಶಿಲ್ಲಿಂ.

ಮಾತ್ಶೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾತ್ ಸುಕೊವಂಕ್
ಎಕ್ ಖಳೆಂ ಆಶಿಲ್ಲೆ.
ಖಳ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಳ್ಕಾಂಚೆ
ಎಕ್ ತಳೆಂ ಆಶಿಲ್ಲೆ.

ಖೊಂಪ್ಟಿ ..ವಡ್..ಶೆತಾಂ.. ತಳೆಂ
ಆತಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉರೂಂಕ್ ನಾ
ಸಗ್ಳೆ ವಿಕೂನ್ ಖಾಲ್ಲೆಂ ತರೀಯ್
ಆಮ್ಚಿ ಪೊಟಾಂ ಭರೂಂಕ್ ನಾ.

ಚವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾ ರಾನಾಂಕ್
ಆಮೀಚ್ ಘಾತ್ಲೆ ಘಾವೆ
ಕೊಣಾಂಕ್ ಮ್ಹಣೂಂಕ್ ಉಜ್ವೆ ಆನಿಂ
ಕೊಣಾಂಕ್ ಮ್ಹಣುಂ ದಾವೆ ?

ಸೈಮಾಚೆ ರೆ ಮೊಗಿ ಆಮಿಂ
ವೊಗಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲೆ ?
ಗಾಂವ್ ರಾಖ್ಣೆಂ ಪುತ್ ಆಮಿ
ಕಾಯ್ ಶೆತಾಂತಲೆ ಬಾವ್ಲೆ ?

ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೂನ್ ವಿಸ್ರೂನ್ ಗೆಲೆ
ಆವ್ಯ್ ವಯ್ಲೊ ಮೊಗ್
ಕಚ್ರ್ಯಾ ಪಂದಾ ಗಾಂವ್ ಗೆಲೆ
ಹಜ್ಜಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ರೊಗ್..

ಫುಡ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಭಾವಾ
ಕಿತೆಂ ಆಮಿಂ ರಾಖ್ತಲೆ..
ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿ ಎಕ್ದೀಸ್ ಭುರ್ಗೆ
ಜಬಾಬ್ ಹಾಚೊ ಮಾಗ್ತಲೆ ರೆ
ಜಬಾಬ್ ಹಾಚೊ ಮಾಗ್ತಲೆ !!!

 ******

- ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಗಡಿ. [ದಸೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಗಡಿ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ರಮೇಶ್ ಸಹದೇವ್ ಗಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಂಬ್, ಜಾಗ್, ಗುಲಾಬ್, ಸುನಾಪರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಂಗಾರ್‌ಭುಂಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ಕವಿತೆಶಿವಯ್ ಕಾಣಿಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ ’ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ತಿ’ ಪರ್ಗಟ್ಣೆರ್ ಅಸಾ.

[kovita] Zobab hacho magtole !! (- Romex Goddi)

Kovitechea ekeka koddveamni kanni sangot vochun okherik ami hogddayil'lea daizachi vollok korun ditana khorench monant duk udeta. Kall borol'la dekun monis bodol'la, ani monis bodol'la tem khorem punn monis devan rochlelea hea dhortek soit bodlunk lagla. Gudde/dongor portunk lagla, nhomyo/bamyo purunk lagla, oni hem sorv apolea svarthakhatir. Ani hench duk kovichea monsant aschem kovitechea ekeka vollimni umallun yeta.

Kovi bab romex goddi zanopod sahit, sado lok ani lokancho usvas parkil'lo kovi mholl'llem tachim ekek boropam vachotana sustota. Hangasor‌yi tosolench preton kel'lem dusun yeta. Hea kovitechi sobhai parkunk tukach ulo ditam.

- Som

[kovita] Zobab hacho magtole !! (- Romex Goddi)

Zobab hacho magtole !!

panchvixar poilim hangam
xetam axil'lim
xetauylea pagaracher
bhattam axil'li.

Varea talar dholpi bhattant
madd axil'le
madda fattlean zannttem voddachem
ek zhadd axil'lem.

Tea zhadda ponda lhanxi mhoji
khomptti axil'li
khomptte mukhar mogre kolleam
rompttim axil'lim.

Matxem poilean bhat sukounk
ek khollem axil'le.
Khollea fuddlean sallkanche
ek tollem axil'le.

Khomptti ..Vodd..Xetam.. Tollem
ata kainch urunk na
soglle vikun khal'lem tori-i
amchi pottam bhorunk na.

Chouril'lea dongra ranank
amich ghatle ghave
konnank mhonnunk ujve anim
konnank mhonnum dave ?

soimache re mogi amim
vogi kiteak raule ?
gamv rakhnnem put ami
kai xetantole baule ?

poixeank lagun visrun gele
auy voilo mog
kochrea ponda gamv gele
hojzar aile rog..

Fuddle pillgek sangat bhava
kitem amim rakhtole..
Amche lagi ekdis bhurge
zobab hacho magtole re
zobab hacho magtole !!!

******

- Romex Goddi. [Dec, 2019]

 

Romex Saju Goddi: likhnne namvakhal boromvcho romex sohodevo goddi pattlea pondra vorsam thaun bimb, zag, gulab, sunaporant toxench bhangar‌bhum-i potramni boroun aila. Sobhar kovisom'mellonamni toxench kovigoxttimni kovita sador keleat toxench choloun veleat. Kovitexivoi kannio toxench lekonam boromvchea hachea kovitencho zomo ’auy zalea zannti’ porgottnner osa.  

[कविता] जबाब हाचो मागतले!! [- रमेश साजू गडी]

कवितेच्या एकेका कडव्यांनी काणी सांगत वचून अखेरीक आमी होगडायिल्ल्या दायजाची वळोक करून दिताना खरेंच मनांत दूक उदेता. काळ बरल्ला देकून मनीस बदल्ला, आनी मनीस बदल्ला तें खरें पूण मनीस देवान रचलेल्या ह्या धर्तेक सयत बदलुंक लागला. गुडे/दोंगोर पर्तुंक लागला, न्हंयो/बांयो पुरुंक लागला, अनी हें सर्व आपल्या स्वार्थाखातीर. आनी हेंच दूक कविच्या मन्सांत आसचें कवितेच्या एकेका वोळिंनी उमाळून येता.

कवी बाब रमेश गडी जानपद साहीत, सादो लोक आनी लोकांचो उस्वास पार्किल्लो कवी म्हळ्ळें ताचीं एकेक बरपां वाचताना सुसतता. हांगासर‌यी तसलेंच प्रेतन केल्लें दुसून येता. ह्या कवितेची सोभाय पार्कुंक तुकाच उलो दितां.

- सं

[कविता] जबाब हाचो मागतले!! [- रमेश साजू गडी]

जबाब हाचो मागतले!!

पांचवीशार पयलीं हांगां
शेतां आशिल्लीं
शेतावयल्या पागाराचेर
भाटां आशिल्ली.

वाऱ्या तालार धोलपी भाटांत
माड आशिल्ले
माडा फाटल्यान जाण्टें वडाचें
एक झाड आशिल्लें.

त्या झाडा पंदा ल्हानशी म्हजी
खोंपटी आशिल्ली
खोंपटे मुखार मोगरे कळ्यां
रोंपटीं आशिल्लीं.

मात्शें पयल्यान भात सुकोवंक
एक खळें आशिल्ले.
खळ्या फुडल्यान साळकांचे
एक तळें आशिल्ले.

खोंपटी ..वड..शेतां.. तळें
आता कांयच उरूंक ना
सगळे विकून खाल्लें तरीय
आमची पोटां भरूंक ना.

चवरिल्ल्या दोंगरा रानांक
आमीच घातले घावे
कोणांक म्हणूंक उजवे आनीं
कोणांक म्हणूं दावे ?

सैमाचे रे मोगी आमीं
वोगी कित्याक रावले ?
गांव राखणें पुत आमी
काय शेतांतले बावले ?

पयश्यांक लागून विसरून गेले
आवय वयलो मोग
कचऱ्या पंदा गांव गेले
हज्जार आयले रोग..

फुडले पिळगेक सांगात भावा
कितें आमीं राखतले..
आमचे लागी एकदीस भुरगे
जबाब हाचो मागतले रे
जबाब हाचो मागतले !!!

******

- रमेश साजू गडी. [दसेंबर, २०१९]

 

रमेश साजू गडी: लिखणे नांवाखाल बरंवचो रमेश सहदेव गडी पाटल्या पंद्रा वर्सां थावन बिंब, जाग, गुलाब, सुनापरांत तशेंच भांगार‌भुंय पत्रांनी बरवन आयला. सभार कविसम्मेळनांनी तशेंच कविगोश्टिंनी कविता सादर केल्यात तशेंच चलवन वेल्यात. कवितेशिवय काणियो तशेंच लेकनां बरंवच्या हाच्या कवितेंचो जमो ’आवय जाल्या जाणती’ पर्गटणेर असा.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಉತ್ರಾಂ! | उतरां!

ಹಾಂವ್ ವತ್ಕೀಚ್ | हांव वतकीच
ಪ್ರವಚನ್ | प्रवचन

ಬಂಡ್ | बंड

ತಿ ವಾಟ್ | ती वाट
ಬಾಪುಯ್ | बापुय
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2020
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
   [Archive / Links]