ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಹೊ ಚಂದ್ರ್ ತುಜೊ [- ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ]

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಂತ್ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್; ’ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ?’ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕವಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಸವೆಂ ಚಂದ್ರ್-ತಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ಶೆಖಾಲ್ ಜೆದ್ನಾಂ ’ಮ್ಹಜೆಂ-ತುಜೆಂ’ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಆಸತ್?

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಗೋಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಕವಿ, ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತಕ್. ಹಿ ಕವಿತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ಯಾ ’ಮೋಗ್ ಕಿನಾರೀ’ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೊ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾದ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಲಾಗತ್ ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಏಕ್ ಆಟೊವ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಉದೆಂವ್ಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನಖ್ಖೆಂ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಹೊ ಚಂದ್ರ್ ತುಜೊ [- ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ]

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ ತುಜೊ

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ ತುಜೊ
ತೊ ಸುರ್ಯೊ ಮ್ಹಜೊ
ಹೆಂ ಮಳಬ್ ತುಜೆಂ
ತೊ ದರ್ಯೊ ಮ್ಹಜೊ

ತೀಂ ನೆಖೆತ್ರಾಂ ತುಜಿಂ
ಹಿ ಧರ್ತರಿ ಮ್ಹಜಿ
ಹಿಂ ಸಗಳೀಂ ಫುಲಾಂ ತುಜಿಂ
ಹಿಂ ಸಗಳಿಂ ಝಡಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ

ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಸಗಳಿಂ ಸಾಳಕಾಂ ತುಜಿಂ
ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸಗಳೆಂ ಉದಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳಜಾಂತಲಿಂ ಕವನಾಂ ತುಜಿಂ
ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತಲಿಂ ಸಪನಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ

ಆರೆಚ್ಚ್ಯಾ! ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚೊ?
ತೂಂಯ್ ತರೀ ಕೊಣಾಚೆಂ ಗೊ?

***

- ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ. [ಒಕ್ಟೋಬರ್, 2019]

 

ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ: ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ವೃತ್ತೆನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪುಣ್ ಹವ್ಯಾಸಾಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಮನಿಸ್. ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕವಿ, ಸಮೀಕ್ಶಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಶ್ರಾದ್ಧಾ’ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2008), ಜನಗಂಗಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2010), ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2010) ಲಾಭ್ಲಾ. ’ಮೋಗ್ ಕಿನಾರಿ’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂತ್ ಹಾಚಿಂ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳತಾತ್.

[kovita] Ho Chondr Tuzo (Arunn sakhor‌dandde)

Somsarant jietolea horyeka monxachyo kallzamonant him sovalam udel'lim asat; ’mhojem mholl'llem kitem?’ ani heranchem mholl'llem kitem? hangasor jednam ek kovi oplea premikasovem chondr-taranchea sakxekhal jednam ’mhojem-tujem’ kitem mholl'llem ulounko lagtana udemvchem pintur kitlem opurbhayechem asot?

sahity okaddemicho puroskar zoddpi bab orunn sakhor‌dandde g§ycho ek unchlea vorgacho kovi, sahit‌kar toxench chintok. Hi kovita tachea ailevar‌chea ’mog kinari’ zomeantli. Hea zomeant vevegollea prokaracheo ekapras ek opurbhayecheo kovita asat. Ek pauttim vachtana kaim sadeo kovita mhonnun lagot punn jednam hea kovitecher ek attovo kelo tor thoinchor udemvchim pinturam bhovo sundor. Atam hem chintop nokhkhem korunk tukach soddtam

- Som

[kovita] Ho Chondr Tuzo (Arunn sakhor‌dandde)

Ho chondr tuzo

ho chondr tuzo
to sureo mhozo
hem mollob tujem
to doreo mhozo

tim nekhetram tujim
hi dhortori mhoji
him sogollim fulam tujim
him sogollim zhoddam mhojim

hea tolleantlim sogollim sallokam tujim
hea tolleantlem sogollem udok mhojem
mhojea kallozantolim kounam tujim
tujea dolleantolim soponam mhojim

arechchea! ani hamv konnacho?
tum-i tori konnachem go?

- Arunn sakhor‌dandde [Oct, 2019]

 

Arunn sakhor‌dandde: G§yant konkonni chollvollent khub vaur kel'lo bab orunn sakhor‌dandde vrit'ten nivrit't prinsipal punn hoveasant opurbhayecho kovi toxench ek mayamogall monis. Opurbhayecho kovi, somikxok. Tachea ’kaulleachem xrad'dha’ kovitenchea zomeak konkonni bhaxa monddoll puroskar (2008), zonogonga puroskar (2010), sahit okaddemicho puroskar (2010) labhla. ’mog kinari’ kovitazomeant hachim ekapras opurbhayechim kovita vachunk mellotat.

[कविता] हो चंद्र तुजो [- अरूण साखर‌दांडे]

संसारांत जियेतल्या हऱ्येका मनशाच्य काळजामनांत हीं सवालां उदेल्लीं आसात; ’म्हजें म्हळ्ळें कितें?’ आनी हेरांचें म्हळ्ळें कितें? हांगासर जेदनां एक कवी अपल्या प्रेमिकासवें चंद्र-तारांच्या साक्षेखाल जेदनां ’म्हजें-तुजें’ कितें म्हळ्ळें उलवंक लाग्ताना उदेंवचें पिंतूर कितलें अपुर्भायेचें आसत?

साहित्य अकाडेमिचो पुरसकार जोडपी बाब अरूण साखर‌दांडे गोंयचो एक उंचल्या वर्गाचो कवी, साहीत‌कार तशेंच चिंतक. ही कविता ताच्या आयलेवार‌च्या ’मोग किनारी’ जम्यांतली. ह्या जम्यांत वेवेगळ्या प्रकाराच्यो एकापरास एक अपुर्भायेच्यो कविता आसात. एक पावटीं वाचताना कांय साद्यो कविता म्हणून लागत पूण जेदनां ह्या कवितेचेर एक आटोव केलो तर थंयचर उदेंवचीं पिंतुरां भोव सुंदर. आतां हें चिंतप नख्खें करुंक तुकाच सोडतां 

- सं

[कविता] हो चंद्र तुजो [- अरूण साखर‌दांडे]

हो चंद्र तुजो

हो चंद्र तुजो
तो सूऱ्यो म्हजो
हें मळब तुजें
तो दऱ्यो म्हजो

तीं नेखेत्रां तुजीं
ही धर्तरी म्हजी
हीं सगळीं फुलां तुजीं
हीं सगळीं झडां म्हजीं

ह्या तळ्यांतलीं सगळीं साळकां तुजीं
ह्या तळ्यांतलें सगळें उदक म्हजें
म्हज्या काळजांतलीं कवनां तुजीं
तुज्या दोळ्यांतलीं सपनां म्हजीं

आरेच्च्या! आनी हांव कोणाचो?
तूंय तरी कोणाचें गो?

******

- अरूण साखर‌दांडे [ओकटोबर, २०१९]

 

अरूण साखर‌दांडे: गोंयांत कोंकणी चळवळेंत खूब वावर केल्लो बाब अरूण साखर‌दांडे वृत्तेन निवृत्त प्रिन्सिपाल पूण हव्यासांत अपुर्भायेचो कवी तशेंच एक मायामोगाळ मनीस. अपुर्भायेचो कवी, समीक्षक. ताच्या ’कावळ्याचें श्राद्धा’ कवितेंच्या जम्याक कोंकणी भाशा मंडळ पुरसकार (२००८), जनगंगा पुरसकार (२०१०), साहीत अकाडेमिचो पुरसकार (२०१०) लाभला. ’मोग किनारी’ कविताजम्यांत हाचीं एकापरास अपुर्भायेचीं कविता वाचुंक मेळतात.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]