ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸಬ್ಧಾಂಚ್ಯಾ ಖಚ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಚ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಬೊರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಮಾನ್ ತಾರಿಫೆಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಖರೆಂಚ್ ಭಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಹಳ್ಕನಾ. ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಇತ್ಲೊ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್, ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಪಾರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಖರೊಚ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊನೊ ಜಾತಾ.

ಬಾಬ್ ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪಡೇಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ಅನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಪಾಸತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮೌನಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಎಕ್ ಕವಿತಾ ಬರೊವಂಕ್ ನಾಶಿಲ್ಲಿ [ಡೊ|ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪಡೇಕರ್]

ಎಕ್ ಕವಿತಾ ಬರೊವಂಕ್ ನಾಶಿಲ್ಲಿ

ತಸೊ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಸ್ತಾ ಖರೊ
ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾಂಸಪ್ ನ್ಹಿ
ಕವಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಬೊರೂಚ್ ಗೊಬೊರ್
ಪೂಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಲ್ಹಾಸಪ್ ನ್ಹಿ
ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮುಂಕೂಚ್ ನಾ ಮರ್ಪಾಕ್
ಮರುಂಕೂಚ್ ನಾ ಪುನರ್‌ಜಲ್ಮ್ ಘೆವ್ಪಾಕ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಕೂಡ್ ನಾ ಆಕಾರ್ ನಾ
ಗೂಣ್ ನಾ ಖೂಣ್ ನಾ
ಅವ್ತಾರ್.... ?
ಅವ್ತಾರ್ ಬಿವ್ತಾರ್ ಭಿಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ಪ್ರತೀಕ್ ನ್ಹಿ....
ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್
ಪ್ರತಿಕಾತ್ಮಕ್ ಲಟೀಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹೀಚ್ ನ್ಹಿ
ತಸೊ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಸ್ತಾ ಖರೊ ....
ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಲಾಗ್ನಾ
ಹಾಂವ್ ಕಂಸಾಂತಲೊ ಕಸೊ ಆಸ್ತಲೊ
ತುಮ್ಚೊ ಪುರ್ಣವಿರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪವಿರಾಮ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸೊ ಬಾದ್ತಲೊ....

ಹಾಂವ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ನ್ಹಿ
ಕುವಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ನ್ಹಿ
ಹಾಂವ್ ಶಬ್ದ್ ಕೆನ್ನಾಚ್ ನಾಸ್ಲೊ
ಅರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹೀಚ್ ನ್ಹಿ.....
ತಸೊ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಸ್ತಾ ಖರೊ
ನ್ಹಯ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಇಶ್ಟ್
ನ್ಹಯ್ ಪಾವ್ಸ್ ನ್ಹಯ್ ಸೃಶ್ಟ್
ನ್ಹಯ್ ಪ್ರಸ್ನ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಪ್
ನ್ಹಯ್ ವಜನ್ ನ್ಹಯ್ ಮಾಪ್
ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಟ್ ದಿಸ್ತಲೆಂ
ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಹಾಂಸ್ತಲೆ
ಕಸೊಯ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಜೊಖಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಪಾಪ್ ನ್ಹಿ....
ತಸೊ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಸ್ತಾ ಖರೊ ....

ಹಾಂವ್ ಸ್ವಯಂಭು ರವಿ ನ್ಹಿ
ಶಬ್ದಾಂಚೊ ಖೂನ್ ಕರ್ಪಿ
ನಾವಾಡಗೊ ಕವಿ ನ್ಹಿ
ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹೂಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ
ಕೊಣಿ ಕೊಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಿ
ರಚೂಂಕೂಚ್ ನಾಶಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ
ಶಾಣ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ವಾಚ್ಚಿ ನ್ಹಿ.....
ಹಾಂವ್ ಹಾಂಸ್ತಾ ಖರೊ
ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾಂಸಪ್ ನ್ಹಿ
ಕವಿತೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಬೊರೂಚ್ ಗೊಬೊರ್
ಪೂಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಲ್ಹಾಸಪ್ ನ್ಹಿ....

- ಡೊ|ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪಡೇಕರ್ [ಜನೆರ್, 2019]

 

ಡೊ|ಹನುಮಂತ್ ಚೋಪಡೇಕರ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಹೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಬಾಲ್ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್, ಸಂಶೋಧಕ್, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ತಸೊಚ್ ಕವಿ. ’ಆತಾಂ ಕೆನ್ನಾತರೀ ಫಾಂತೊಡ್ ಜಾತಲಿ’, ’ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆಯೀಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕವಿತಾಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್.
 

कविता

जेदनां एक कविता सब्धांच्या खचऱ्याक आनी त्या खचऱ्याच्या गोबोराक मेळच्या मान तारिफेसमोर उभी जाता तेदनां खरेंच भगचें आसा बरेंच जालें संसार आपणाक व्हळकना. आयचो संसार इतलो वेसत जाला म्हळ्यार सब्धांक संगीत, उत्रांक साहीत म्हणून अपार्थ करून जियेता. ह्या हकीगतेंत कवी जाल्लो खरोच उत्रां नासताना मोनो जाता.

बाब हनुमंत चोपडेकर गोंयचो नामणेचो विशलेषक, कवी, चिंत्पी अनी प्राध्यापक. कोंकणी साहित्याक उंचल्या पांवड्याक पावंवचेपासत वावर कर्तेल्यां पयकिंतलो दिश्टावो आसचो कवी. समाजेचें बरें वायट लागसिल्यान पळेवन पार्कून अयिल्लो देकून ह्या कवितेंत उत्रांनी मात्र न्हय, मौनांत सयत जायतें समजुंक मेळता. हीच ह्या कवितेची तांक आनी ही तांक आनी सोभाय पार्कून तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] एक कविता बरोवंक नाशिल्ली [डो|हनुमंत चोपडेकर]

एक कविता बरोवंक नाशिल्ली

तसो हांव हांसता खरो
पूण हें म्हजें हांसप न्ही
कवितेंत म्हज्या गोबोरूच गोबोर
पूण तें म्हजें ल्हासप न्ही
हांव जल्मुंकूच ना मरपाक
मरुंकूच ना पुनर्जल्म घेवपाक
म्हाका कूड ना आकार ना
गूण ना खूण ना
अवतार.... ?
अवतार बिवतार भिस्क्यार म्हज्या
हांव कोणाचेंच प्रतीक न्ही....
खरें सांगचें म्हळ्यार
प्रतिकात्मक लटीक जाल्यार न्हीच न्ही
तसो हांव हांसता खरो ....
भायर भितर म्हाका कांय लागना
हांव कंसांतलो कसो आसतलो
तुमचो पुर्णविराम स्वल्पविराम
म्हाका कसो बादतलो....
हांव उतरांची रास न्ही
कुवाड्यांची भास न्ही
हांव शब्द केन्नाच नासलो
अर्थ जाल्यार न्हीच न्ही.....
तसो हांव हांसता खरो
न्हय दुस्मान न्हय इश्ट
न्हय पावस न्हय सृश्ट
न्हय प्रस्न न्हय जाप
न्हय वजन न्हय माप
सांगल्यार तुमकां फट दिसतलें
वयल्यान तुमी हांसतले
कसोय कितलोय जोखात म्हाका
हांव कोणाचें पाप न्ही....
तसो हांव हांसता खरो ....

हांव स्वयंभू रवी न्ही
शब्दांचो खून करपी
नावाडगो कवी न्ही
आतां तुमकां म्हूण सांगता
कोणी कोणांक सांगचें न्ही
रचूंकूच नाशिल्ली कविता म्हजी
शाण्या मनशान वाचची न्ही.....
हांव हांसता खरो
पूण हें म्हजें हांसप न्ही
कवितेंत म्हज्या गोबोरूच गोबोर
पूण तें म्हजें ल्हासप न्ही....

 

- डो|हनुमंत चोपडेकर [जनेर, २०१९]

 

डो|हनुमंत चोपडेकर: वृत्तेन शिक्षक जावनासचो हो काणियेगार, नाटकिसत, बाल साहीत‌कार, संशोधक, तर्जण‌कार तसोच कवी. ’आतां केन्नातरी फांतोड जातली’, ’एक चीट मोगाळ आयीक’ म्हळ्ळे कविताजमे पर्गटल्यात. कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरसकार, गोवा कोंकणी अकाडेमिचो पुरसकार हाका लाभ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार.
 

Kovita

Jednam ek kovita sobdhanchea khochreak ani tea khochreachea goborak mellchea man tarifesomor ubhi zata tednam khorench bhogchem asa borench zalem somsar apnnak vhollkona. Aicho somsar itlo vest zala mhollear sobdhank songit, utrank sahit mhonnun oparth korun jieta. Hea hokigotent kovi zal'lo khoroch utram nastana mono zata.

Bab honumont chopoddekor g§ycho namnnecho vixlexok, kovi, chintpi oni pradheapok. Konkonni sahiteak unchlea pamvddeak paumvchepasot vaur korteleam poikintlo dixttavo ascho kovi. Somajechem borem vaitt lagsilean polleun parkun oyil'lo dekun hea kovitent utramni matr nhoi, mounant soit zaitem somzunk mellta. Hich hea kovitechi tank ani hi tank ani sobhai parkun tukach soddtam.

- Som.

[Kovita] Ek kovita borounk naxil'li  [Dr|Honumont Chopoddekor]


Ek kovita borounk naxil'li

toso hamv hamsta khoro
punn hem mhojem hamsop nhi
kovitent mhojea goboruch gobor
punn tem mhojem lhasop nhi
hamv zolmunkuch na morpak
morunkuch na punrzolm' gheupak
mhaka kudd na akar na
gunn na khunn na
ovtar.... ?
ovtar bivtar bhiskear mhojea
hamv konnachench protik nhi....
Khorem sangchem mhollear
protikatmok lottik zalear nhich nhi
toso hamv hamsta khoro ....
Bhair bhitor mhaka kaim lagna
hamv komsantolo koso astolo
tumcho purnnoviram' svolpoviram'
mhaka koso badtolo....
Hamv utranchi ras nhi
kuvaddeanchi bhas nhi
hamv xobd ken'nach naslo
orth zalear nhich nhi.....
Toso hamv hamsta khoro
nhoi dusman nhoi ixtt
nhoi paus nhoi srixtt
nhoi prosn nhoi zap
nhoi vozon nhoi map
sanglear tumkam fott distolem
voilean tumi hamstole
kosoi kitloi zokhat mhaka
hamv konnachem pap nhi....
Toso hamv hamsta khoro ....

Hamv svoimbhu rovi nhi
xobdancho khun korpi
navaddogo kovi nhi
atam tumkam mhunn sangta
konni konnank sangchem nhi
rochunkuch naxil'li kovita mhoji
xannea monxan vachchi nhi.....
Hamv hamsta khoro
punn hem mhojem hamsop nhi
kovitent mhojea goboruch gobor
punn tem mhojem lhasop nhi....

- Dr|Honumont Chopoddekor [Janer, 2019]

 

Dr|Honumont Chopoddekor: Vrit'ten xikxok zaunascho ho kanniegar, nattokist, bal sahit‌kar, sonxodhok, torzonn‌kar tosoch kovi. ’Atam Ken'natori Fantodd Zatoli’, ’Ek Chitt Mogall Ayik’ mholl'lle kovitazome porgottleat. Konkonni bhaxa monddollacho puroskar, gova konkonni okaddemicho puroskar haka labh‌l'le promuk puroskar.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]