ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಜಿಣೆಂ ಫುಲಾಂಚಿ ಗಜ್ಡಿ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ. ಕೊಣಾಕ್ ಚಡ್ಣಿ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಣಿ. ಕೊಣ್ ಹಾಸ್ತಾ ತರ್ ಕೊಣ್ ರಡ್ತಾ ಪುಣ್ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ಜಿಣೆ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾನಾ. ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ರಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಹರೇಕ್ ರಾತ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಲೊಚ್.

ಬಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ರೂಪ್ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗುಂಡಾಯ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಜಾತಾ. ಹಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಜೀಣ್ [ಕಿರಣ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೆ]

ಜೀಣ್

ಎಕಾ ಮೊಣ್ಣಾರ್ ಮಾಥ್ಯಾರ್ ಶಿಂವ್ರ್
ಫುಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳೀತ್
ತೆಚ್ ವಾಟೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮೊಣ್ಣಾರ್
ಪಾಯಾಂಕ್ ಕಾಂಟೆ ಕುಚ್ಕುಚೀತ್
ಜೀಣ್!
ಜಿಣೆಚಿ ವಾಟ್ ಅಪೆಕ್ಷಾಂಕ್ ಸಮಾಂತರ್
ಅಪೆಕ್ಷಾ ನಿರಂತರ್
ನಾ ದಿವ್ಚ್ಯೊ ಜಿಣೆಕ್ ಅಂತರ್
ಜೀಣ್!
ದೆಗೆರ್ ರಾಂಗ್ ಸಪ್ನಾಂಚಿ
ವಾಟೆರ್ ಪೆಣಿಂ ಹುಪ್ಪಾಚಿಂ
ಜಿಣೆಂತ್ ಭೊಂವ್ರೆ ಭೊಂವ್ರ್ಯಾಂತ್ ಜೀಣ್
ಕೊಣಾಚೊ ರಾಗ್ ಕೊಣಾಚೊ ಶೀಣ್
ಜೀಣ್!
ಭಾವ್ನೆಚ್ಯಾ ಭರಾಂತ್
ಉಠಾಬಶೊ ರಾತ್ದೀಸ್
ಉಪ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವಜ್ಯಾಮುಳಾಂತ್
ಕೆನ್ನಾ ಜೀವ್ ಖಾಸಾವೀಸ್
ಜೀಣ್!
ಎಕ್ ಫಾವ್ಟ್ ಫಾಟ್ ವಳೂನ್
ಜೀಣ್ ಜೊಖ್ತಾ ಭೂತ್ಕಾಳ್
ಸೊಶಿಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಆನಿ
ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರಾಂಚಿ ಖೊಲಾಯ್
ಹಾರ್ ಜೈತ್, ಜೈತ್ ಹಾರ್
ಹಾರ್ ಜೈತಾಚಿ ಕರಂದಾಯ್
ಮನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಷಿತಿಜಾರ್
ಎಕ್ ಕಾಳೀಜ್ ರಕ್ತಬಂಬಾಳ್
ಜೀಣ್!
ಜೀಣ್ ಗಾಯ್ತಾ ಮ್ಹೊಂವಾಳ್ ಗೀತ್
ಜಿಣೆಚಿಂ ಪಾಖಾಂ ರಂಗೀತ್
ಜಿಣೆಚೆ ಗರ್ಭಕುಡೀಂತ್
ಕಾಂಯ್ ಯಾದಿ ಅಬಾಧೀತ್
 

- ಕಿರಣ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೆ [ಜನೆರ್, 2019]

 

ಕಿರಣ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೆ: ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ ಆನಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್. ’ಸೈಮಾಂಗಣಾಂತ್’ ಹಿಚೊ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಹೆಚ್ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

कविता

जायत्यांनी जिण्येविश्यांत जायतें बरयलां. कोणाक जिणें फुलांची गजडी तर कोणाक कांट्यांची. कोणाक चडणी तर कोणाक देंवणी. कोण हासता तर कोण रडता पूण कोणाचेंच जिणे एक सार्कें आसाना. दीस संप्तच रात, तशेंच हरेक रात संप्तच दीस आसतलोच.

बाय किरण म्हांबरे गोंयची नामणेची तर्जण‌कार, काणियेगार, तशेंच कवी. ही कविता हरेक पावटीं वाचताना एक नवेंच रूप दोळ्यांसमोर उभें जाता. देकून ह्या कवितेची सकत तशेंच गुंडाय समजुंक परत एक पावटीं वाचुंक कर्ता. आनी वाच‌ल्लेपरिंच कवितेची सोभाय दोडती जाता. ही सोभाय चाकुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] जीण [किरण म्हांबरे]

जीण

एका मोण्णार माथ्यार शिंवर
फुलांचो परमळीत
तेच वाटेर दुसऱ्या मोण्णार
पायांक कांटे कुचकुचीत
जीण!
जिणेची वाट अपेक्षांक समांतर
अपेक्षा निरंतर
ना दिवच्यो जिणेक अंतर
जीण!
देगेर रांग सपनांची
वाटेर पेणीं हुपपाचीं
जिणेंत भोंवरे भोंवऱ्यांत जीण
कोणाचो राग कोणाचो शीण
जीण!
भावनेच्या भरांत
उठाबशो रातदीस
उपकाराच्या वज्यामुळांत
केन्ना जीव खासावीस
जीण!
एक फावट फाट वळून
जीण जोखता भूतकाळ
सोशिल्ले घाय आनी
केल्ल्या वारांची खोलाय
हार जैत, जैत हार
हार जैताची करंदाय
मनाच्या क्षितिजार
एक काळीज रक्तबंबाळ
जीण!
जीण गायता म्होंवाळ गीत
जिणेचीं पाखां रंगीत
जिणेचे गर्भकुडींत
कांय यादी अबाधीत

- किरण म्हांबरे [जनेर, २०१९]

 

किरण म्हांबरे: गोंयची नामणेची काण्येगार, कवी आनी तर्जण‌कार. ’सैमांगणांत’ हिचो पर्गट‌ल्लो कविताजमो. हेच कविताजम्याक कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरसकार लाभला. गोंयच्या चडताव पत्रांनी हिचीं बर्पां पर्गट जावन आसात. कोंकणी वर्तुलांत काऱ्याळ जावनासा.

Kovita

Zaiteamni jinnyevixeant zaitem boroilam. Konnak jinnem fulanchi gojddi tor konnak kantteanchi. Konnak choddnni tor konnak demvnni. Konn hasta tor konn roddta punn konnachench jinne ek sarkem asana. Dis somptoch rat, toxench horek rat somptoch dis astoloch.

Bai kironn mhambre g§ychi namnnechi torzonn‌kar, kanniegar, toxench kovi. Hi kovita horek pauttim vachtana ek novench rup dolleamsomor ubhem zata. Dekun hea kovitechi sokot toxench gunddai somzunk porot ek pauttim vachunk korta. Ani vach‌l'leporinch kovitechi sobhai doddti zata. Hi sobhai chakunk tukach soddtam.

- Som.

[Kovita] Jinn  [Kironn Mhambre]


Jinn

eka monn'nnar mathear ximvr
fulancho pormollit
tech vatter dusrea monn'nnar
payank kantte kuchkuchit
jinn!
jinnechi vatt opekxank somantor
opekxa nirontor
na divcheo jinnek ontor
jinn!
deger rang sopnanchi
vatter pennim huppachim
jinnent bhomvre bhomvreant jinn
konnacho rag konnacho xinn
jinn!
bhaunechea bhorant
utthaboxo ratdis
upkarachea vojeamullant
ken'na jivo khasavis
jinn!
ek fautt fatt vollun
jinn zokhta bhutkall
soxil'le ghai ani
kel'lea varanchi kholai
har zoit, zoit har
har zoitachi korondai
monachea kxitizar
ek kalliz roktobomball
jinn!
jinn gaita mhomvall git
jinnechim pakham rongit
jinneche gorbhokuddint
kaim yadi obadhit

 

- Kironn Mhambre [Janer, 2019]

 

Kironn Mhambre: G§ychi namnnechi kannyegar, kovi ani torzonn‌kar. ’Soimangonnant’ hicho porgott‌l'lo kovitazomo. Hech kovitazomeak konkonni bhaxa monddollacho puroskar labhla. G§ychea choddtavo potramni hichim borpam porgott zaun asat. Konkonni vortulant kareall zaunasa.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]