ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನೀಸ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವಿನಾಶಿಕಾರಿ ಜಾಲಾ, ದೆಕುನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್‌ಪಣ್ ಧಾಕವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವೆವೆಗಳ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾ. ಆಸೊಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಆಸಾ; ಶಿಕಪ್ ಆಸಾ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ, ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಜ್ನಾ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಮಾಪಾಚೆಂ ಖೊಟೆಂಯೀ ಅಸಾ.

ಕವಿ ಬಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್‌ಗಾಂವ್‌ಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ. ಹಾಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ. ವಾಚಪ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಅಣುಯುಧ್ದ್ [ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್‌ಗಾಂವ್‌ಕರ್]

ಅಣುಯುಧ್ದ್

ಅನಾಮೀಕ್ ಶಕ್ತಿನ್
ಕೆಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾನಿ ಧರ್ರೆಚಿ
ವಾವ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯೊಗ್‌ಶಾಲೆಚೊ
ಘೆತ್ಲೊ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್

ಅದ್ಭೂತ್ ತಾಂಕಿನ್ ಮೊನ್ಶಾಂನಿ
ಕೆಲ್ಲಿ ಸೌಂಶೊಧನಾಂ
ದೊಳೆ ದಿಪ್ಕವ್ಪಿ
ಮನಿಸ್ ಜಿಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ಥಾನಚಿ

ಆಯ್ಜ್ ತೊಚ್ ಮನೀಸ್
ನಿರ್ಮುನ್ ವಿನಾಶ್‌ಕರಿ ಅಣುಬೊಂಬ್
ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಹಾತಾಂತ್ ಫುಶಾರ್ತಾ
ಝೂಜ್ ಕರೂಂಕ್ ಫುರ್‌ಫುರ್ತಾ

ಅಬುದ್ದ್‌ಪೊಣಾನ್ ತೊ ಮನೀಸ್ ಎಕ್ ದೀಸ್
ಅಣುಯುಧ್‌ದ ಘಡೊಂವ್ಚೊನಾ
ಕರ್ಚೊನಾ ಡೂಪ್ ಧರ್ತರೆಚೊ
ಶಾಶ್ವತಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್ ಸಕಾನಾ

- ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್‌ಗಾಂವ್‌ಕರ್ [ಜನೆರ್, 2019]

 

ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್‌ಗಾಂವ್‌ಕರ್: ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ’ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ’, ’ವಾಸ್ಕೋಯನ್’, ’ಹಾಂವ್ ಮನೀಸ್ ಅಶ್ವಥಾಮೊ’, ’ಕಾಳ್-ರೇಲ್ವೆಚ್ಯೊ’, ’ಮನ್-ಹಾರಶಾಂಚ್ಯೊ’, ’ಪಾವಸ್-ಪಯಣಾಚ್ಯೊ’, ’ಸರ್ಗ್ ಧಾಡಪಾಕ್ ಧರ್ತೆಚೊ’, ’ವ್ಹಂವತೀ ನ್ಹಂಯ್ ಕಾಳಾಚೀ’, ’ಬ್ರಮ್ಹಾಂಡ್ - ಯೋಗಿ ಚಿರಂತಾನಚೊ’ ಹಾಚೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ, ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

कविता

मनीस शिकपी जाल्लेपरिंच विनाशिकारी जाला, देकून संसारांत अपलें व्हड‌पण धाकवपाक लागून हेरांचें नास करुंक वेवेगळ्यो वाटो सोधून आसा. आसोंक मनशाक सर्व आसा; शिकप आसा, समजणी आसा, बरें-वायट म्हळ्ळी प्रजना आसा पूण इतलें सर्व आसोन‌यी तितलेच मापाचें खोटेंयी असा.

कवी बाब प्रकाश पड‌गांव‌कर गोंयचो नामणेचो कवी. हाच्यो चडताव कविता सामाजीक काळजेच्यो कविता. वाचप्याक चिंतूंक कर्च्यो कविता. हांगासर‌यी एक असलीच कविता आसा, जावंक पुरो ही राजकीय चिंत्पाची कविता. पूण ह्या कवितेची तांक आनी गुंडाय मापुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] अणुयुध्द [प्रकाश पड्‌गांव्‌कर]

अणुयुध्द

अनमिक शक्तिन
केल्लि निर्मानि धररेचि
वाव्र तचा प्रयोग्‌शालेचो
घेत्लो मन्शांनी अप्ल्या हातांत

अद्भूत तांकिन मोन्शांनी
केल्लि सौंशोधनां
दोळे दिप्कव्पि
मनिस जिणेच्या उत्थानची

आयज तोच मनीस
निर्मुन विनाश्‌करि अणुबोंब
घेव्न तो हातांत फुशार्ता
झूज करूंक फुर्‌फुर्ता

अबुद्द्‌पोणान तो मनीस ऎक दीस
अणुयुध्‌द घडोंव्चोना
कर्चोना डूप धर्तरेचो
शाश्वती दिंव्क कोण शाकना

 

- प्रकाश पड्‌गांव्‌कर [जनेर, २०१९]

 

प्रकाश पड्‌गांव्‌कर: नामणेचो कवी, विशलेषक ’उज्वाडाचीं पावलां’, ’वासकोयन’, ’हांव मनीस अश्वथामो’, ’काळ-रेलवेच्यो’, ’मन-हारशांच्यो’, ’पावस-पयणाच्यो’, ’सर्ग धाडपाक धर्तेचो’, ’व्हंवती न्हंय काळाची’, ’ब्रम्हांड - योगी चिरंतानचो’ हाचे कविताजमे. केंद्र साहीत अकाडेमिचो पुरसकार जोडपी, टी. एम. ए. पै पुरसकार, कला अकाडेमी पुरसकार हाका लाभ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार.

Kovita

Monis xikpi zal'leporinch vinaxikari zala, dekun somsarant oplem vhodd‌ponn dhakoupak lagun heranchem nas korunk vevegolleo vatto sodhun asa. Asonk monxak sorv asa; xikop asa, somzonni asa, borem-vaitt mholl'lli projna asa punn itlem sorv ason‌yi titlech mapachem khottemyi osa.

Kovi bab prokax podd‌gamv‌kor g§ycho namnnecho kovi. Hacheo choddtavo kovita samajik kalljecheo kovita. Vachopeak chintunk korcheo kovita. Hangasor‌yi ek osolich kovita asa, zaunko puro hi razoki-i chintpachi kovita. Punn hea kovitechi tank ani gunddai mapunk tukach soddtam.

- Som.

[Kovita] Onnuyudhd   [Prokax Podd‌gamv‌kor]


Onnuyudhd

onamik xoktin
kel'li nirmani dhorrechi
vaur tocha proyog‌xalecho
ghetlo monxamni oplea hatant

odbhut tankin monxamni
kel'li sounxodhonam
dolle dipkoupi
monis jinnechea ut'thanochi

aiz toch monis
nirmun vinax‌kori onnubomb
gheun to hatant fuxarta
zhuz korunk fur‌furta

obud'd‌ponnan to monis ek dis
onnuyudh‌do ghoddomvchona
korchona ddup dhortorecho
xaxvoti divonko konn xakna

- Prokax podd‌gamv‌kor [Janer, 2019]

 

Prokax podd‌gamv‌kor: Namnnecho kovi, vixlexok ’ujvaddachim paulam’, ’vaskoin’, ’hamv monis oxvothamo’, ’kall-relvecheo’, ’mon-haroxancheo’, ’paus-poinnacheo’, ’sorg dhaddopak dhortecho’, ’vhomvoti nhoim kallachi’, ’bromhandd - yogi chirontanocho’ hache kovitazome. Kendr Sahit Okaddemicho puroskar zoddpi, tti. Em'. E. Poi puroskar, kola okaddemi puroskar haka labh‌l'le promuk puroskar.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]