ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಥರಾಚಿಂ ಆಮಾಲಾಂ ಆಸಾತ್ ತಾಂತುಂ ಕವಿತಾ ಎಕಾಥರಾಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಆಮಾಲ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹರ್ ಕವಿತೆಂನಿ ತೆಂ ಆಮಾಲ್ ಆಸಾನಾ, ಪುಣ್ ಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ತೆಂ ಆಮಾಲ್ ಆಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಆಮಾಲಾಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ದಿಸುಂಕ್ ಭೋವ್ ಸೊಂಪಿ ದಿಸತ್ ಪುಣ್ ಭಾರ್ಕಾಯೆನ್ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತಲಿಂ ಲಿಪ್ತಿಂ ರುಪಾಂ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ ಅಣ್ವವ್ ದಿತಾ.

ಬಾಬ್ ಆರ್. ರಾಮ್‌ನಾಥ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ಜಾಣ್ತೊ ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಭ್ದಾಂಚಿ ರಾಸ್ ನ್ಹಯ್ ಅರ್ಥಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆ ಅರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಘೊಟಾಂತ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಕಪಲ್  [ಆರ್. ರಾಮ್‌ನಾಥ್]

ಕಪಲ್

ತುಜ್ಯಾ ಕಪಲಾವೆಲೊ ಹಾಂವ್
ವ್ಹಡ್ ಜಾವಂದೀ
ಆನೀ ಘಟ್ ಜಾವಂದೀ
ಖರ್ಯಾಂನೀಚ್ ತೂಂ ಖೂಬ್ ಬರೆಂ ದಿಸತಲೆಂ
ಆನೀ ಸಾಮಕೆ ಖರೆಂ ದಿಸತಲೆಂ
ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತೆಂ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡತಲೆಂ...

ಪೂಣ್ ಹಾಲೀಂಸರ್
ತುಜ್ಯಾ ಕಪಲಾವೆಲೊ ಹಾಂವ್
ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಭಾಗತ್ ಚಲ್ಲಾಂ
ಆನೀ ಆಯಜ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಟಿಂಬ್ ಮ್ಹೂಣ್ ಉರಲಾಂ..

ಖರ್ಯಾಂನೀಚ್ ಸಾಂಗತಾಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಟಿಂಬಾಪರಸೂಯ್ ಬಾರೀಕ್ ಕರಪಾಕ್
ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ
ಬಿಲಕೂಲ್ ಚಾನ್ಸೂಚ್ ದಿವಚೊನಾ
ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ತುಕಾ ಉತರ್...

ಹಾಂವ್ ಉತರಾನ್ ಸಾಮಕೊ ಸೊರ್ತ್..

- ಆರ್. ರಾಮ್‌ನಾಥ್ [ಮಾಯ್, 2019]

 

ಆರ್. ರಾಮ್‌ನಾಥ್: ಹಾಯ್ಕೂ, ರೂಬಯೀ, ಚಾರೊಳೀ, ಗಝಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಆರ್. ರಾಮ್‌ನಾಥ್ (ರಾಮ್‌ನಾಥ್ ರಾಮ್‌ನಾಥ್‌ಕಾರ್) ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ; ಕೊಂಕಣೀ: ಮಳಬರಂಗಮಾಚೀ (1989), ನಿಸಣ್ (2013), ವಿಸ್ತವ್ (2015), ಮರಾಠೀ: ’ದರವಾಜೆ: ಬುಟಕೆ ಆನೀ ಉಂಚ್ (1994). ಕಲಾ ಅಕಾದಮೀ ಸಾಹಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗೊವಾ ಕೊಂಕಣೀ ಅಕಾದೆಮೀಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಬಿಂಬ್, ಗೋಮಂತ್ ವಿಧ್ಯಾನಿಕೆತನಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್.

कविता

संसारांत सभार थराचीं आमालां आसात तांतूं कविता एकाथराचें आमाल म्हळ्ळें तें आमाल सेंवची सवय आसच्यांक कळीत आसा. पूण हर कवितेंनी तें आमाल आसाना, पूण ज्या कवितेंत तें आमाल आसता त्या कवितेची सोभाय वेगळीच. हांगासर तसलीच एक आमालाची कविता हांगासर आसा. दिसुंक भोव सोंपी दिसत पूण भार्कायेन वाचली तर ह्या कवितेंतलीं लिप्तीं रुपां एक अथवोच अण्वव दिता.

बाब आर. राम‌नाथ गोंयचो एक जाणतो तशेंच उत्तीम कवी. ताच्या कवितेंनी सभदांची रास न्हय अर्थांचो व्हाळो आसता. आनी हे अर्थाच्या एकेका घोटांत कवितेच्या आमालाक घेवन येतात जाल्ल्यान कवितारसिकांक हाच्यो कविता खूब आवडतात. आतां हें कवितेचें आमाल सेवंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] कपल [आर. राम्‌नाथ]

कपल

तुज्या कपलावेलो हांव
व्हड जावंदी
आनी घट जावंदी
खर्यांनीच तूं खूब बरें दिसतलें
आनी सामके खरें दिसतलें
म्हाकाय तें बर्याक पडतलें...

पूण हालींसर
तुज्या कपलावेलो हांव
दिसान्‌दीस भागत चल्लां
आनी आयज तर हांव फकत टिंब म्हूण उरलां..

खर्यांनीच सांगतां
म्हाका ह्या टिंबापरसूय बारीक करपाक
फाल्यां हांव तुका
बिलकूल चान्सूच दिवचोना
तें म्हजें तुका उतर...

हांव उतरान सामको सोर्त..

- आर. राम्‌नाथ  [माय, २०१९]

 

आर, राम‌नाथ: हायकू, रूबयी, चारोळी, गझल तशेंच फ्री वर्सांचेर कविता बरंवचो आर. राम‌नाथ (राम‌नाथ राम‌नाथ‌कार) कोंकणिच्या उत्तीम कवीं पयकिंतलो एकलो. पर्गट जाल्ले कविताजमे; कोंकणी: मळबरंगमाची (१९८९), निसण (२०१३), विसतव (२०१५), मराठी: ’दरवाजे: बुटके आनी उंच (१९९४). कला अकादमी साहीत पुरसकार, गोवा कोंकणी अकादेमीचो साहित्य पुरसकार, बिंब, गोमंत विध्यानिकेतनचो तशेंच सभार हेर साहित्य पुरसकार लाभल्यात.

Kovita

Somsarant sobhar thorachim amalam asat tantum kovita ekathorachem amal mholl'llem tem amal semvchi souy ascheank kollit asa. Punn hor kovitemni tem amal asana, punn jea kovitent tem amal asta tea kovitechi sobhai vegllich. Hangasor tosolich ek amalachi kovita hangasor asa. Disunk bhovo sompi disot punn bharkayen vachli tor hea kovitentolim liptim rupam ek othvoch onnvou dita.

Bab ar. Ram'‌nath g§ycho ek zannto toxench ut'tim' kovi. Tachea kovitemni sobhdanchi ras nhoi orthancho vhallo asta. Ani he orthachea ekeka ghottant kovitechea amalak gheun yetat zal'lean kovitarosikank hacheo kovita khub auddtat. Atam hem kovitechem amal seunko tukach soddtam.

- Som.

[Kovita] Kopol [R. Ramnath]


Kopol

tujea koplavelo hamv
vhodd zaundi
ani ghott zaundi
khoreamnich tum khub borem distolem
ani samke khorem distolem
mhakai tem boreak poddtolem...

Punn halimsor
tujea koplavelo hamv
disan‌dis bhagot chol'lam
ani aiz tor hamv fokot ttimb mhunn urlam..

Khoreamnich sangtam
mhaka hea ttimbaporosuy barik korpak
faleam hamv tuka
bilkul chansuch divchona
tem mhojem tuka utor...

Hamv utran samko sort..

- R. Ramnath [Mai, 2019]

 

Ar. Ram'‌nath: Haiku, ruboyi, charolli, gozhol toxench fri vorsancher kovita boromvcho ar. Ram'‌nath (ram'‌nath ram'‌nath‌kar) konkonnichea ut'tim' kovim poikintlo eklo. Porgott zal'le kovitazome; konkonni: molloborongomachi (1989), nisonn (2013), vistou (2015), moratthi: ’dorovaje: buttoke ani unch (1994). Kola okadomi sahit puroskar, gova konkonni okademicho sahity puroskar, bimb, gomont vidheaniketonocho toxench sobhar her sahity puroskar labhleat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]