ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹೆಂ ಸಂವ್ಣೆಂ (ಸುಕಣೆಂ) ಮೊಗಾಚೆಂ ಸಂವ್ಣೆಂ ದೆಕುನ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚೆಂ ಮನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಣ್ಯಾನ್ ಶಿಡ್ಶಿಡ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿಕ್ ಜರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚಿ ಯಾದ್ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಭಗ್ಣಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸಂವ್ಣ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ಶಿ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ.

ಬಾಬ್ ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮಣೆಚೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮನಿಸ್. ವಿಮಲಾ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ (ಗೊಂಯಾಂ) ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಸಾದಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವ್ಹಾಪಾರುನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾದಿ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಶಾರೊಚ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗಣೆಪರಿಂ, ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡತಾಂ

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್ ಗೆಲೆ [ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್]

ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್ ಗೆಲೆಂ

ಶಿಡ್ಶಿಡ್ ಶಿಡ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್ ಗೆಲೆಂ
ಮನಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊಟೆರ್ ಕರುನ್
ಖಂಯ್ಚಗೊ ತುಂ ಪಾವ್ಲೆಂ

ಕುಡು ಕುಡು ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣ್
ಝಾಡಾರ್ ಹಾಂವ್ ಲಿಪ್ಲೆಂ
ಪಾನಾಂಚಿ ಕಾಮಳ್ ಕರುನ್
ಸುಸ್ಥ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಿದ್ಲೆಂ

ಫುಲಾಂಚಿ ಸಪ್ನಾ ಪಳೊವ್ನ್
ಫಾತ್ಯಾ ಪಾರಾರ್ ಉಟ್ಲೆಂ
ಫಡ್ಫಡ್ ಪಾಖಾಂ ಹಾಲೊವ್ನ್
ಉಜ್ವಾಡ್ ನ್ಹಾಯತ್ ರಾವ್ಲೆಂ

ತುಜ್ಯಾ ಮನಾತ್ಲ್ಯಾ ಘೊಟೆರಾಚೆ
ಕರು ನಾಕಾ ದಾರ್ ಉಗ್ಡೆಂ
ಸೊಬೀತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಂವ್ಣೆ ಮೊಗಾಚೆಂ
ಸಾಂಗೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಲೆಂ
ಖಂಯ್ ಗೊ ತುಂ

- ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್ [ಜನೆರ್, 2019]

 

ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಂಕರ್: ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ, ಕವಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಭಾವ್‌ಝುಂಬರ್, ಮುಂಬರ್, ಗಾಂವಾಂತಲಿ ಸಾಂಜ್, ಪಡ್ವೆ ಬಯ್ಲಿ ಸಂವ್ಣಿ, ಚೈತನ್ಯಾಚ್ಯೊ ಪಾವಳ್ಯೊ, ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಸೂರ್ಯ್ - ಹೆ ಹಾಚೆ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸೊನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ವಿಮಲಾ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ (ಗೊಂಯಾಂ) ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

कविता

हें संवणें (सुकणें) मोगाचें संवणें देकून मोगाचीं ल्हारां घेवन काळजातडीक आपटाशें कर्ताना कवितारसिकाचें मन उल्लासान भर्ता. पूण ह्या संवण्यान शिडशीड पावसांत न्हांवचें कवीक जर अपल्या काळजांतल्या प्रेमिची याद हाडून दिता आनी भगणांचो काट तुटवंक सक्ता तर त्या संवण्याविशीं मातशी खोलायेन चिंत्पाची गरज आसा.

बाब संजीव वेरेंकर गोंयचो एक नामणेचो पत्र‌कर्त, कवी, वावराडी आनी मयपासी मनीस. विमला पै पुरसकार, टी.एम.ए.पै पुरसकार, कोंकणी भाशा मंडळ (गोंयां) पुरसकार हाका लाभ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार. सादीं उत्रां व्हापारून रच‌ल्ली ही कविता सादी दिसोंक पुरो पूण समजतेल्यांक हिशारोच पावता म्हळ्ळे सांगणेपरीं, ह्या कवितेच्या गुंडायेक देंवोंक तुकाच सोडतां

- सं

[कविता] संवणॆ न्हायत गॆलॆं [संजीव वेरेंकर]

संवणॆ न्हायत गॆलॆं

शिडशिड शिड पावसांतल्यान
संवणॆ न्हायत गॆलॆं
मनात म्हज्या घॊटॆर करुन
खंयचगॊ तूं पावलॆं

कुडू कुडू जाता म्हुण
झाडार हांव लिपलॆं
पानांची कामळ करुन
सुस्थ हांव न्हिदलॆं

फुलांची सपना पळॊवन
फात्या पारार उटलॆं
फडफड पाखां हालॊवन
उजवाड न्हायत रावलॆं

तुज्या मनातल्या घॊटॆराचॆ
करु नाका दार उगडॆं
सॊबीत म्हजॆं संवणॆ मॊगाचॆं
सांगूक म्हाका लागलॆं
खंय गॊ तूं

- संजीव वेरेंकर [जनेर, २०१९]

 

संजीव वेरेंकर: पत्रिकोध्यमी, कवी, चिंत्पी तशेंच वावराडी जावन वावर कर्च्या हाचीं भाव‌झुंबर, मुंबर, गांवांतली सांज, पडवे बयली संवणी, चैतन्याच्यो पावळ्यो, अस्वस्थ सूऱ्य - हे हाचे येदोळ पासोन पर्गट जाल्ले कविताजमे. विमला पै पुरसकार, टी.एम.ए.पै पुरसकार, कोंकणी भाशा मंडळ (गोंयां) पुरसकार हाका लाभ‌ल्ले प्रमूक पुरसकार.

Kovita

Hem somvnnem (sukonnem) mogachem somvnnem dekun mogachim lharam gheun kallzatoddik apttaxem kortana kovitarosikachem mon ul'lasan bhorta. Punn hea somvnnean xiddxidd pausant nhamvchem kovik zor oplea kallzantlea premichi yad haddun dita ani bhognnancho katt tuttounko sokta tor tea somvnneavixim matxi kholayen chintpachi goroz asa.

Bab sonjivo verenkor g§ycho ek namonnecho potr‌kort, kovi, vauraddi ani moipasi monis. Vimola poi puroskar, tti.Em'.E.Poi puroskar, konkonni bhaxa monddoll (g§yam) puroskar haka labh‌l'le promuk puroskar. Sadim utram vhaparun roch‌l'li hi kovita sadi disonk puro punn somzoteleank hixaroch pauta mholl'lle sangonneporim, hea kovitechea gunddayek demvonk tukach soddotam

- Som.

[Kovita] Somvnne Nhait Gelem [Sonjiv Verenkor]


Somvnne nhait gelem

xiddxidd xidd pausantlean
somvnne nhait gelem
monat mhojea ghotter korun
khoinchogo tum paulem

kuddu kuddu zata mhunn
zhaddar hamv liplem
pananchi kamoll korun
susth hamv nhidlem

fulanchi sopna polloun
fatea parar uttlem
foddfodd pakham haloun
ujvadd nhait raulem

tujea monatlea ghotterache
koru naka dar ugddem
sobit mhojem somvnne mogachem
sanguk mhaka laglem
khoim go tum

- Sonjiv Verenkor [Janer, 2019]

 

Sonjiv Verenkor: Potrikodhyomi, kovi, chintpi toxench vauraddi zaun vaur korchea hachim Bhavo‌zhumbor, Mumbor, Gamvantoli Sanz, Poddve Boili Somvnni, Choitoneacheo Paulleo, Osvosth Sury - he hache yedoll pason porgott zal'le kovitazome. Vimola poi puroskar, tti.Em'.E.Poi puroskar, konkonni bhaxa monddoll (g§yam) puroskar haka labh‌l'le promuk puroskar.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]