ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಹೆ ಮಾರ್ ಹಾಸವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್, ಮಧೆಂಚ್ ರಡಯ್ತಾತ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪಿಗ್ಳಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಂತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣ್ ಸಯ್ತ್ ಪಿಂರ್ಗಶೆಂ ಕರಯ್ತಾತ್. ಕಿತೆಂ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಥಾವ್ನ್.

ಅಜೀಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಎಕಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಬಾಬ್ ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಮೆಳ್ಳೊಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್. ಜಿತ್ಲೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ತೊ ಕೀ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ತಾಚೆಂ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಥಂಯ್ಚರ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಪಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಬಿಗಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ತರ್‌ಯೀ ಉತ್ರಾಂವಿಣೆಂ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಪಳೆತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ಭಗ್ತಾ; ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಬರೆ ಕವಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಲೆ. ಆನಿ ತೆ ಬರೆ ದೀಸ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ ಆನಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ [ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್]

ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್

ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಖೂಬ್ ಮಾರ್ತಾಲಿ,
ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ತಸೊ
ತರೆತರೆಚೊ
ಮಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ.

ಜಸೊ,
ಎಕ್ ದೊನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತನಾ,
ಕಸ್ಲೀಂಯ್ ಮಸ್ತೆಪಣಾಂ ಕರ್ತನಾ,
'ಧಾಯ್' ಕರ್ತಾಲಿ
ಮೊಗಾನ್.

ಪಿರಾಯ್ ವಾಡ್ಲಿ
ತಶಿ
ಮಸ್ತೆಪಣಾಂಯ್ ವಾಡ್ಲಿಂ.
ತಶಿ
ಆವ್ಯ್ಚಿ ಮಾರ್ಪಾಚಿ
ತರಾಯ್ ವಾಡ್ಲಿ.

ಪೂಣ್
ಸಂವ್ಯ್ ಮಾತ್ತೂಯ್ ಸುಟೂಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಜಿ
ಮಾರ್ ಖಾವ್ಪಾಚಿ.

ಫುಡೆಂ, ಆವ್ಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
'ಶಿಟ್ಟಿ' ಆಸ್ತಾಲಿ
ಸಾದಿ ಸರಳ್
ಅಶೀಟ್ಟ್ ಹಾತಾರ್ ಪಡ್ಟಾಲಿ
ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ ಚುಕ್ತಾಲಿ
ವಾ
ಹಾಂವ್ ಚುಕಯ್ತಾಲೊಂ...
ತಿಚೆರ್ 'ಭಾರ್' ಬೀನ್ ಯೆತ್ಕಚ್
ಕುಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಟಕಚ್
ಖೂಬ್ ದುಖ್ತಾಲಿ.

ಹಾಂವ್
ಆನೀಕ್ ಮಾತ್ಸೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊಂ.
ಶಿಟ್ಟೆಚೊ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್,
ಕುಲೊಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಘಟ್ ಜಾಲೊಂ.
ಮಾಗೀರ್ ಹಾಂವೆಂ
ಸಾನ್ನಿ ಮುಣ್ಯಾಂಚೊ,
ಚಪ್ಪಲಾಂಚೊಯ್ ಖಾಲ್ಲೊಂ ಮಾರ್.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ...
ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್
ಸೊಶೀಕತಾಯೆಚೊ ಬಾಂಧ್ ಫುಟ್ಲೊಂ.
ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ
ದೊನ್ ಫುಲಯ್ಲಿ...

ಚೆಡೊ ತಿಚೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ
ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ.
ಬಾಬ್ಡಿ ಒಗ್ಗಿ ಪಡ್ಲಿ
ಜೀಬ್ ಶೆಣಿಲ್ಲೆವರಿ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾವ್ನ್
ಆಜುನೂಯ್ ಖಾತಾಂ ಹಾಂವ್
ತಿಚೊ
ಮೊನೆಪಣಾಂ ಮಾರ್...
ಸಗ್ಳೆ ಮಾರ್ ಸೊಸ್ಲೆ
'ಹೊ' ಮಾತ್
ಮಾತ್ತೂಯ್ ಸೊಸೂಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ದಿಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ
ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ತಿಕಾ...
" ವಾಜಯ್ ಗೆ...
ವಾಜಯ್ ಗೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್...
ಹಾತಾರ್
ವಾ ಕುಲ್ಯಾರ್...

ಪಳಯ್...
ಪಳಯ್... ಹಾಂವ್ ಲಾಗೀಂಚ್ ಆಸಾಂ
ಲಾಗೀಂಚ್
ತುಜ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾರ್."

ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಕೆಲೆ ಪ್ರಯ್ತ್ನ್ ತರಿ
ತಿಕಾ
ಭುರ್ಗೆಪಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೆಳ್ನಾ,
ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
'ತ್ಯಾ'
ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತ್ ವಚೂಂಕ್ ಕಳ್ನಾ...
'ತ್ಯಾ'
ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತ್ ವಚೂಂಕ್ ಕಳ್ನಾ.

- ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ [ಮಾರ್ಚ್, 2019]

 

ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್: ಬಿ.ಕೊಮ್. ಶಿಕ್ಪಿ ಅಮೇಯ್ ವಿಶ್ರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್, ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸುನಾಪರಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್, ಬಿಂಬ್ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಮೋಗ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್’. 2017 ಇಸ್ವೆಚೊ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ’ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಜೊಡ್ಪಿ.

कविता

हे मार हासवन सुरू कर्तात, मधेंच रडयतात, काळजाक पिगळयतात आनी कविता वाचून गेल्लेपरिंच कोशेडदांत सिंतिमेंतांची पिंर्गोण सयत पिंर्गशें करयतात. कितें कविता एका तर्न्या कविथावन.

अजीक तीन वर्साधीं एका कविगोश्टिंत बाब अमेय नायक हाची एक कविता वाचून ताच्या सोधनेर हांव आसलों. पूण म्हाका तो मेळ्ळोच आयलेवार गोंयांत चल‌ल्ल्या साहितीक सम्मेळनांत. जितलो प्रतिभावंत तो की, तितलेंच खाल्तेंपण ताचें. ही कविता थंयचर ताणें प्रसतूत केल्ली आनी आयकोवपी जायत्यांच्या तोंडार बिगां घालुंक सक‌ल्ली कविता. गोंयांत तर‌यी उत्रांविणें फकत साहितीक प्रतिभा अपुर्भायेन उलंवची पळेताना खरेंच भग्ता; कोंकणेंत बरे कवी वेगिंच येतले. आनी ते बरे दीस वेगिंच येंव म्हणून राकोन रावतां आनी सद्द्याक ही कविता वाचुंक तुका उलो दितां.

- सं

[कविता] आवयचो मार  [अमेय नायक, गोंय]

आवयचो मार

भुरगेपणांत आवय म्हाका
खूब मारताली,
तिचे कडेन तसो
तरेतरेचो
मार आसलेलो.

जसो,
एक दोन वर्सांचो आसतना,
कसलींय मस्तेपणां करतना,
'धाय' करताली
मोगान.

पिराय वाडली
तशी
मस्तेपणांय वाडलीं.
तशी
आवयची मारपाची
तराय वाडली.

पूण
संवय मात्तूय सुटूंक ना म्हजी
मार खावपाची.

फुडें, आवयच्या हातांत
'शिट्टी' आसताली
सादी सरळ
अशीट्ट हातार पडटाली
केन्ना केन्ना चुकताली
वा
हांव चुकयतालों...
तिचेर 'भार' बीन येतकच
कुल्यार पडटकच
खूब दुखताली.

हांव
आनीक मात्सो व्हड जालों.
शिट्टेचो मार खावन खावन,
कुलोय म्हजो घट जालों.
मागीर हांवें
सान्नी मुण्यांचो,
चप्पलांचोय खाल्लों मार.

त्या दिसा...
त्या दिसा म्हज्याय
सोशीकतायेचो बांध फुटलों.
कानसुलार तिच्या
दोन फुलयली...

चेडो तिचो व्हड जाल्लो
तिका समजलें.
बाबडी ओग्गी पडली
जीब शेणिल्लेवरी.

त्या दिसा सावन
आजुनूय खातां हांव
तिचो
मोनेपणां मार...
सगळे मार सोसले
'हो' मात
मात्तूय सोसूंक जायना.

दिसतां म्हाका
सांगचें कशें तिका...
" वाजय गे...
वाजय गे, म्हज्या पोल्यार...
हातार
वा कुल्यार...

पळय...
पळय... हांव लागींच आसां
लागींच
तुज्या उल्यार."

कितलेय केले प्रयत्न तरी
तिका
भुरगेपण म्हजें मेळना,
म्हाकाय आतां म्हज्या
'त्या'
भुरगेपणांत वचूंक कळना...
'त्या'
भुरगेपणांत वचूंक कळना.

- अमेय नायक, गोंय  [मार्च, २०१९]

 

अमेय नायक, गोंय: बी.कोम. शिकपी अमेय विश्राम नायक गोंयचो उदेवन येंवचो प्रतिभावंत कवी. आकाश‌वाणिचेर, कविसम्मेळनांनी कविता सादर केल्यात. सुनापरांत, भांगार भुंय, बिंब नेमाळ्यांनी पर्गटल्यांत. ताच्या कविताजम्याचें नांव ’मोग डोट कोम’. २०१७ इस्वेचो साहीत अकाडेमिचो ’यूव पुरसकार’ जोडपी.

Kovita

He mar hasoun suru kortat, modhench roddoitat, kallzak piglloitat ani kovita vachun gel'leporinch koxedd'dant sintimentanchi pimrgonn soit pimrgoxem koroitat. Kitem kovita eka tornea kovithaun.

Ojik tin vorsadhim eka kovigoxttint bab omey naik hachi ek kovita vachun tachea sodhner hamv aslom. Punn mhaka to mell'lloch ailevar gyant chol‌l'lea sahitik som'mellonant. Jitlo protibhaunt to ki, titlench khaltemponn tachem. Hi kovita thoinchor tannem prostut kel'li ani aikoupi zaiteanchea tonddar bigam ghalunk sok‌l'li kovita. Gyant tor‌yi utramvinnem fokot sahitik protibha opurbhayen ulomvchi polletana khorench bhogta; konkonnent bore kovi veginch yetole. Ani te bore dis veginch yemv mhonnun rakon rautam ani sod'deak hi kovita vachunk tuka ulo ditam.

- Som.

[Kovita] Auycho Mar   [Omey Naik, Gy]


Auycho Mar

bhurgeponnant auy mhaka
khub martali,
tiche kodden toso
toretorecho
mar aslelo.

Zoso,
ek don vorsancho astona,
koslim-i mosteponnam kortona,
'dhai' kortali
mogan.

Pirai vaddli
toxi
mosteponnam-i vaddlim.
Toxi
auychi marpachi
torai vaddli.

Punn
somvy mat'tuy suttunk na mhoji
mar khaupachi.

Fuddem, auychea hatant
'xitt'tti' astali
sadi soroll
oxitt'tt hatar poddttali
ken'na ken'na chuktali
va
hamv chukoitalom...
Ticher 'bhar' bin yetkoch
kulear poddttokoch
khub dukhtali.

Hamv
anik matso vhodd zalom.
Xitt'ttecho mar khaun khaun,
kuloi mhozo ghott zalom.
Magir hamvem
san'ni munneancho,
choppolanchoi khal'lom mar.

Tea disa...
Tea disa mhojyai
soxikotayecho bandh futtlom.
Kansular tichea
don fuloili...

Cheddo ticho vhodd zal'lo
tika somzolem.
Babddi oggi poddli
jib xennil'leuri.

Tea disa saun
azunuy khatam hamv
ticho
moneponnam mar...
Soglle mar sosle
'h' mat
mat'tuy sosunk zaina.

Distam mhaka
sangchem koxem tika...
" vazoi ge...
Vazoi ge, mhojea polear...
Hatar
va kulear...

Polloi...
Polloi... Hamv laginch asam
laginch
tujea ulear."

kitley kele proitn tori
tika
bhurgeponn mhojem mellna,
mhakai atam mhojea
'tea'
bhurgeponnant vochunk kollna...
'tea'
bhurgeponnant vochunk kollna.

- Omey Naik, Gy [March, 2019]

 

Omey Naik, Gy: Bi.Kom'. Xikpi omey vixram' naik gycho udeun yemvcho protibhaunt kovi. Akax‌vannicher, kovisom'mellonamni kovita sador keleat. Sunaporant, bhangar bhum-i, bimb nemalleamni porgottleant. Tachea kovitazomeachem namv ’mog ddott kom'’. 2017 isvecho sahit okaddemicho ’yuvo puroskar’ zoddpi.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]