ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಲಾಗಿಂ ಝುಜ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಲಾಗಿಂ ಝುಜ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಸವಾಲ್. ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಝುಜಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಧೊಸ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಝುಜಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದುಡು ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಲಾಭಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಭುಕೆನ್ ಮೊರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಝುಜ್ ಏಕ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ್, ಪುಣ್ ಖರೆಂಪಣಿಂ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚ್ಯಾಕೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾ, ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚೆಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್?

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ನೆಚಿ ಕವಿ ಬಾಯ್ ಸರಸ್ವತಿ ದಾಮೋದರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಹೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಜಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾ, ಬಗಾರ್ ಮಾಟ್ಸೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಕಾಮ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ [ಸರಸ್ವತಿ ದಾಮೋದರ್ ನಾಯ್ಕ್]

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ

ಮೊಳ್ಬಾಂತ್ ಕುಪಾಂ ದಾಂಟುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್
ಕಾಳಿಕುಟ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಶ್ವ ಝುಜಾಂಚಿ
ಪ್ರತಿಶೋದ್ ಧುಮ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ
ಭುಂಯೆವೆಲ್ಯಾ ದೆಸಾಂಭಿತರ್
ಜಾಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಧರ್ಮಾ ಖಾತಿರ್, ತೆಲಾ ಖಾತಿರ್
ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್, ಮೊತೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್, ಇಸ್ಟಾಗಾತಿ ಖಾತಿರ್
ದುಸ್ಮಾನ್‌ಪಣಾಂ ವಾಡ್ತಾತ್
ಬೋಂಬ್ ಉಡವ್ನ್ ಕೆದ್ನಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯೆ ಉಧ್ವಸ್ತ್
ದೇಶ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ
ಆಯ್ಜ್ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆತಲೆ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ
ಕೆನ್ನಾ ಜಾತಲೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ
ಘರ್‌ದಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಸನೊವನ್ ಬಸ್ಲೆಲೆ
ಕೆನ್ನಾ ಕಾಯ್ ಸಂಪ್ತಲೊ ಖೆಳ್ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂಚೊ?
ಕೆನ್ನಾ ಕಾಯ್ ಮನಿಸ್ ಶಾಣೊ ಜಾತಲೊ?
ಕೆನ್ನಾ ಕಾಯ್ ದೇಶಾಭಿತರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಸುಧಾರ್ತಲೊ?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾನ್ ಹುಸ್ಕೊ ಉಕ್ತಯ್ಲೊ


ತೊ ಖರೆಂಚ್ ಮನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ
ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹುಸ್ಕೊ ಜಾತ ಪರಿಸ್ತಿತೆಚೊ
ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮನಾನ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಂಟ್ಲೆಂ
ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ
ಪುತಾಕ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ತಲೊ ತೆನ್ನಾ
ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕಡೆ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ಜಾಗ್ಯಾಖಾತಿರ್
ಝಗ್ಗಡ್ಚೊ ನಾ ತೆನ್ನಾ
ತುಜ್ಯಾ ಧರನ್ ಭುಕೆನ್ ಉಭ್ಯಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ
ಭಿಕಾರಿಕ್ ಹಿಸ್-ಫಿಸ್ ಕರ್ಚೊನಾ ತೆನ್ನಾ
ಅಸ್ತುರ್ಯೆಕ್ ಸೊನ್ಮಾನ್ ದಿತೆಲೊ ತೆನ್ನಾ
ತುಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೊ ತೆನ್ನಾ
ಝುಜಾಚೆಂ ಹೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಎಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಕೊಡ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇಶಾ ಕೊಡೆ ವಾವ್ತಾ
ತೆಂ ತುಂ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಸಮ್ಜುಕಾಯೆಚಿ ಭುಮಿಕಾ ಘೆತೆಲೊ ತೆನ್ನಾ

- ಸರಸ್ವತಿ ದಾಮೋದರ್ ನಾಯ್ಕ್ [ಮಾರ್ಚ್, 2019]

 

ಸರಸ್ವತಿ ದಾಮೋದರ್ ನಾಯ್ಕ್: ಬಿ.ಕೊಮ್ ಪದ್ವೆಚೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಸರಸ್ವತಿ ದಾಮೋದರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ನೇಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ’ಮುಕ್ತ್‌ರಂಗ್’ ಹಿಚೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್ ಹಿಣೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಿಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

भायल्या दुस्मानांलागीं झुज्येत पूण भितरल्या दुस्मानालागीं झुजचें कशें? हें सवाल भोव मार्मीक सवाल. आज संसाराच्या वेवेगळ्या प्रांतांत झुजाची भिरांत धोसता, देकून आज पासोन झुजाक आयतें जांवच्याक खर्च जांवचो दुडू गर्जेवंतांक लाभानासताना लोक भुकेन मोर्ता. पूण हें झूज एक नेम मात्र, पूण खरेंपणीं आटोव कर्चो तर त्या दुस्मानाच्याकी भिरांकूळ दुस्मान आमचेमधेंच आसता, आमचेपयकिंत आसता आनी चड करून आमचेभितर‌च आसता म्हळ्ळें चिंतप चिंतचे कितले आसात?

झुजाचें व्हारें कविता घेवन आयिल्ली गोंयचो नाम्नेची कवी बाय सरस्वती दामोदर नायक खंडीत हेच चिंत्पाक आपल्या कवितेंत घेवन आयल्या. देकून ही कविता फकत उत्रांची सजावळ जावन उराना, बगार माटसो नियाळ करुंक उलो दिता. आतां तें काम तुजेर सोडतां.

- सं

[कविता] झुजाचें व्हारें [सरस्वती दामोदर नायक]

झुजाचें व्हारें

मोळबांत कुपां दांटून आयल्यांत
काळिकूट भिरांकूळ विश्व झुजांची
प्रतिशोद धुम्सुंक लागला
भुंयेवेल्या देसांभितर
जाग्या खातीर, धर्मा खातीर, तेला खातीर
उदका खातीर, मोतेपणा खातीर, इसटागाती खातीर
दुस्मान‌पणां वाडतात
बोंब उडवन केदना कर्तेल्ये उध्वसत
देश देशांक सांगुंक न्हजो
आयज सुखान जियेतले सांगुंक जायना
केन्ना जातले रेफयूजी
घर‌दार संसार सनोवन बसलेले
केन्ना काय संप्तलो खेळ ह्या झुजांचो?
केन्ना काय मनीस शाणो जातलो?
केन्ना काय देशाभितर संबंध सुधार्तलो?
म्हज्या इश्टान हुसको उक्तयलो


तो खरेंच मनातल्यान उलयतालो
म्हाकाय हुसको जात परिसतितेचो
म्हण हांवें मनान‌च ताका म्हंटलें
तूं तुज्या पर्क्या धर्मान काजार जाल्या
पुताक माफ कर्तलो तेन्ना
तूं तुज्या शेजार‍यांकडे चिमटिभर जाग्याखातीर
झग्गडचो ना तेन्ना
तुज्या धरन भुकेन उभ्या आसलेल्या
भिकारीक हीस-फीस कर्चोना तेन्ना
असतूऱ्येक सोन्मान दितेलो तेन्ना
तुज्या गांवान आयिल्ल्या पर्क्याक आपले म्हणतेलो तेन्ना
झुजाचें हें व्हारें एका तुज्या कोडल्यान देशा कोडे वावता
तें तूं बंद करुंक समजुकायेची भुमिका घेतेलो तेन्ना
 

- सरस्वती दामोदर नायक [मार्च, २०१९]

 

सरस्वती दामोदर नायक: बी.कोम पद्वेचेचें शिकप जोड‌ल्ली बाय सरस्वती दामोदर नायक गोंयच्या कोंकणी नेमाळ्यांनी कविता बरयता. ’मुक्त‌रंग’ हिचो पर्गट जल्लो कविताजमो. बाळ साहित्याचे च्यार बूक हिणे पर्गट केल्यात. २०१३ इस्वेंत कोंकणी भाशा मंडळ थावन बाळ साहित्याचेर पुरसकार हिका लाभला. हेर साहितीक स्पर्ध्यांनी सयत हिणें इनामां आपणायल्यांत.

Kovita

Bhailea dusmanamlagim zhujyet punn bhitorlea dusmanalagim zhujchem koxem? hem soval bhovo marmik soval. Az somsarachea vevegllea prantant zhuzachi bhirant dhosta, dekun az pason zhuzak aitem zamvcheak khorch zamvcho duddu gorjeuntank labhanastana lok bhuken morta. Punn hem zhuz ek nem' matr, punn khoremponnim attovo korcho tor tea dusmanacheaki bhirankull dusman amchemodhench asta, amchepoikint asta ani chodd korun amchebhitor‌ch asta mholl'llem chintop chintche kitle asat?

zhuzachem vharem kovita gheun ayil'li g§ycho namnechi kovi bai sorosvoti damodor naik khonddit hech chintpak aplea kovitent gheun ailea. Dekun hi kovita fokot utranchi sozaull zaun urana, bogar mattso niall korunk ulo dita. Atam tem kam' tujer soddtam.

- Som.

[Kovita] Zhuzachem Vharem   [Sorosvoti Damodor Naik]


Zhuzachem Vharem

mollbant kupam danttun aileant
kallikutt bhirankull vixvo zhuzanchi
protixod dhumsunk lagla
bhumyevelea desambhitor
zagea khatir, dhorma khatir, tela khatir
udka khatir, moteponna khatir, isttagati khatir
dusman‌ponnam vaddtat
bomb uddoun kedna kortelye udhvost
dex dexank sangunk nhozo
aiz sukhan jietole sangunk zaina
ken'na zatole refyuji
ghor‌dar somsar sonoun boslele
ken'na kai somptolo khell hea zhuzancho?
ken'na kai monis xanno zatolo?
ken'na kai dexabhitor sombondh sudhartolo?
mhojea ixttan husko uktoilo


to khorench monatlean uloitalo
mhakai husko zato poristitecho
mhonn hamvem monan‌ch taka mhonttlem
tum tujea porkea dhorman kazar zalea
putak maf kortolo ten'na
tum tujea xezar‍yankodde chimttibhor zageakhatir
zhoggoddcho na ten'na
tujea dhoron bhuken ubhea aslelea
bhikarik his-fis korchona ten'na
osturyek sonman ditelo ten'na
tujea gamvan ayil'lea porkeak aple mhonntelo ten'na
zhuzachem hem vharem eka tujea koddlean dexa kodde vauta
tem tum bond korunk somzukayechi bhumika ghetelo ten'na

- Sorosvoti Damodor Naik [March, 2019]

 

Sorosvoti Damodor Naik: Bi.Kom' podvechechem xikop zodd‌l'li bai sorosvoti damodor naik g§ychea konkonni nemalleamni kovita boroita. ’Mukt‌rong’ hicho porgott zol'lo kovitazomo. Ball sahiteache chear buk hinne porgott keleat. 2013 isvent konkonni bhaxa monddoll thaun ball sahiteacher puroskar hika labhla. Her sahitik spordheamni soit hinnem inamam apnnaileant.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]