ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಥೊಡೆಚ್ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾರ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ, ಹಿ ಫಕತ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಡಂಬನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಖರಿಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಆಟೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ, ತಿ ಕವಿತಾ ಖರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಸಕತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ. ದೀಪರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕರಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರೆರ್ ತೀನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾಣಕೋಣಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್. ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಹಾಸಯ್ನಾ ಪುಣ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಭಿತರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಖೊಂಕ್ತಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ದುಭಾವ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ; ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ತೊ ಬೊಕ್ರೊ ವಾ ಮನೀಸ್? ಜಾತ್-ಧರ್ಮ್-ಪ್ರಾಂತ್ಯ್-ಬೊಲಿ-ಲಿಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ನಿಬಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಖಂಡಿತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲುನ್ ಲೆಂವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆತಾಂ ಅಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಬೊಕ್ರೊ ವಾ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ [ದೀಪರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕರ್, ಪಂಚವಡೀ]

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್


ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬೊಕಡ್ಯಾಕ್
ಖಾಯನ್ ದಿಸಲೆಂ ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್
ತಿಠ್‌ಯಾರ್ ವಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಘೆ ರಾಶೀ..
ತಂಬಡೆಂ ಗುಂಜ್ ಮಟಣ್
ಘೆವಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್
ಕೊಣಾಕ್ ಗೊಡೆಂಮೂತ್
ಕೊಣಾಕ್ ಕೆನ್ಸರ್
ಕೊಣಾಕ್ ಏಡ್‌ಸ್
ಕೊಣಾಕ್ ಟೀ.ಬೀ.
ದುಯೆಂಸಚ್ಯೊ ಘೆ ರಾಶೀ
ಬೊಕಡೊ ಉರಲೊ ಉಪಾಶೀ

ಬೊಕಡ್‌ಯಾನ್ ಮಟಣ್ ಮಾಗೀರ್
ಓನ್‌ಲಾಯನ್ ಟ್ರಾಯ್ ಕೆಲೆಂ
ಮನಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಟಣಾಚೀ ಸಾಯಟ್ ಕೆಲೀ ಓಪನ್
ಓಪ್ಶನ್ ಆಯಲೆಂ
ಕೊಂಕಣೆ-ಮುಸಲಮಾನ್-ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್
ತಾಣೆಂ ’ಕೊಂಕಣೆ’ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಲೆಂ
ಪರತೆಂ ಓಪ್ಶನ್ ಆಯಲೆಂ..
ಭಾಟ್-ಬಾಮಣ್-ವಾಣೀ
ಶೆಟ್-ಮ್ಹಾಲೊ-ಮೆಸ್ತ್
ಖಾಖೀ-ಗಾವಡೊ-ಭಂಡಾರೀ..
ಜಾತೀಚ್ಯೊ ಘೆ ರಾಶೀ
ಬೊಕಡೊ ಪರತೂನ್ ಉಪಾಶೀ

ಬೊಕಡೊ ಪರತೂನ್
ತಿಠ್‌ಯಾರ್ ಗೆಲೊ
ತಾಣೆಂ ತಿನೂಯ್ ಧರ್ಮಾಚೆ
ಜಾತೀ ಕಾತೀಚೆ
ವಾಂಟೆ ಮೊಲಾಯಲೆ
ಸಗಳ್ಯಾಂಚೊ
ರಂಗ್ ಏಕ್, ಕಾಲೆತ್ ಏಕ್
ವೆಗಳೆಂ ಕಾಂಯಚ್ ದಿಸಲೆಂ ನಾ
ಆಪಲೀ ಜಾತ್ ಖಂಯಚೀ ಕಾಯ್?
ತಿವ್ಯು ತಾಕಾ ಕಳ್‌ಳೀ ನಾ
ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯೊ ಘೆ ರಾಶೀ
ಬೊಕಡೊ ಬಾಬಡೊ ಉಪಾಶೀ

- ದೀಪರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕರ್, ಪಂಚವಡೀ [ಮಾರ್ಚ್, 2019]

 

ದೀಪರಾಜ್ ಸಾತೊರ್ಡೆಕರ್, ಪಂಚವಡೀ: ಮೂಳ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ. ಹಾಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಸುನಾಪರಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರ್‌ಭುಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ನೇಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲಾ. ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಟಕಾಂ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಎಮ್.ಎ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಪಿ, ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಖುಣಾಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್.

कविता

थोडेच सब्धांक मनशाकुळार नागडें कर्ची श्याथी आसची कितले पावटीं आमीं पळेवंक सक्तांव? हांगासर एक कविता आसा, ही फकत कविता न्हय, एक सामाजीक विडंबन, मनशाक पुर्तें नागडें कर्चीं एकेक उत्रां खरिंच चिंतुंक आनी आटोव करुंक कर्तात.

एक नाटकिसत जेदनां कविता बरयता, ती कविता खरीच जावन भळवंत सकत जाता म्हणच्याक ही कविता गवाय दिता. दीपराज सातोर्डेकरान ही कविता सादर केल्ली फेबरेर तीन तारिकेर काणकोणंत आसा केल्ल्या कविगोश्टिंत. आनी ही कविता फकत हासयना पूण कोशेडदाभितर कोणाक‌च कळानासताना खोंक्ता आनी कविता आयकून जाल्लेपरिंच दुभाव धोसुंक लाग्ता; कांय हांव तो बोक्रो वा मनीस? जात-धर्म-प्रांत्य-बोली-लिपी म्हळ्ळीं निबां घेवन कोंकणीक च्युरान च्युरो कर्तेल्यांनी ही कविता खंडीत वाचुंक जाय तशेंच ह्या कवितेचेर मीट घालून लेंवोंक जाय. आतां अपूण कितें बोक्रो वा मनीस म्हळ्ळें सवाल अपणाक करुंक तुकाच सोडतां.

- सं

[कविता] मनशाचें मटण [दीपराज सातोर्डेकर, पंचवडी]

मनशाचें मटण


एक दीस बोकड्याक
खायन दिसलें मनशाचें मटण
तीठ‌यार वच जाल्यार
घे राशी..
तंबडें गुंज मटण
घेवंक गेल्यार
कोणाक गोडेंमूत
कोणाक केन्सर
कोणाक एड‌स
कोणाक टी.बी.
दुयेंसच्यो घे राशी
बोकडो उरलो उपाशी

बोकड‌यान मटण मागीर
ओन‌लायन ट्राय केलें
मनश्याच्या मटणाची सायट केली ओपन
ओपशन आयलें
कोंकणे-मुसलमान-किरिसतांव
ताणें ’कोंकणे’ क्लीक केलें
परतें ओपशन आयलें..
भाट-बामण-वाणी
शेट-म्हालो-मेसत
खाखी-गावडो-भंडारी..
जातीच्यो घे राशी
बोकडो परतून उपाशी

बोकडो परतून
तीठ‌यार गेलो
ताणें तिनूय धर्माचे
जाती कातीचे
वांटे मोलायले
सगळ्यांचो
रंग एक, कालेत एक
वेगळें कांयच दिसलें ना
आपली जात खंयची काय?
तिव्यू ताका कळ‌ळी ना
विचारांच्यो घे राशी
बोकडो बाबडो उपाशी

- दीपराज सातोर्डेकर, पंचवडी [मार्च, २०१९]

 

दीपराज सातोर्डेकर, पंचवडी: मूळ नाटकिसत, काणियेगार तशेंच कवी. हाच्यो सभार कविता सुनापरांत, भांगार‌भुंय तशेंच हेर नेमाळ्यांनी पर्गट जाल्यात. साहितीक स्पर्ध्यांनी सयत इनामां जिकला. अंतर राज्य मट्टार नाटकां खेळयल्यांत. सद्द्याक गोंयचा युनिवर्सिटिंत एम.ए. पद्युत्तर शिकप जोडपी, कोंकणिच्या फुडाराचो उत्तीम कवी जांवचीं सर्व खुणां हाच्या कवितेंत दिसून येतात.

Kovita

Thoddech sobdhank monxakullar nagddem korchi xeathi aschi kitle pauttim amim polleunko soktamv? hangasor ek kovita asa, hi fokot kovita nhoi, ek samajik viddombon, monxak purtem nagddem korchim ekek utram khorinch chintunk ani attovo korunk kortat.

Ek nattokist jednam kovita boroita, ti kovita khorich zaun bhollvont sokot zata mhonncheak hi kovita govai dita. Diporaz satorddekoran hi kovita sador kel'li febrer tin tariker kannokonnont asa kel'lea kovigoxttint. Ani hi kovita fokot hasoina punn koxedd'dabhitor konnak‌ch kollanastana khonkta ani kovita aikun zal'leporinch dubhavo dhosunk lagta; kaim hamv to bokro va monis? zat-dhorm'-pranty-boli-lipi mholl'llim nibam gheun konkonnik chyuran chyuro korteleamni hi kovita khonddit vachunk zai toxench hea kovitecher mitt ghalun lemvonk zai. Atam opunn kitem bokro va monis mholl'llem soval opnnak korunk tukach soddtam.

- Som.

[Kovita] Monoxachem Mottonn  [Diporaz Satorddekor, Ponchouddi]


Monoxachem mottonn


ek dis bokoddeak
khain disolem monoxachem mottonn
titth‌yar voch zalear
ghe raxi..
Tomboddem gunz mottonn
gheunk gelear
konnak goddem'mut
konnak kensor
konnak edd‌s
konnak tti.Bi.
Duyemsocheo ghe raxi
bokoddo urolo upaxi

bokodd‌yan mottonn magir
on‌lain ttrai kelem
monoxeachea mottonnachi saitt keli opon
opxon ailem
konkonne-musoloman-kiristamv
tannem ’konkonne’ klik kelem
porotem opxon ailem..
Bhatt-bamonn-vanni
xett-mhalo-mest
khakhi-gauddo-bhonddari..
Zaticheo ghe raxi
bokoddo porotun upaxi

bokoddo porotun
titth‌yar gelo
tannem tinuy dhormache
zati katiche
vantte molaile
sogolleancho
rong ek, kalet ek
vegollem kamyoch disolem na
apoli zat khomyochi kai?
tivyu taka koll‌lli na
vicharancheo ghe raxi
bokoddo baboddo upaxi

- Diporaz Satorddekor, Ponchouddi [March, 2019]

 

Diporaz Satorddekor, Ponchouddi: Mull nattokist, kanniegar toxench kovi. Hacheo sobhar kovita sunaporant, bhangar‌bhum-i toxench her nemalleamni porgott zaleat. Sahitik spordheamni soit inamam jikla. Ontor rajy mott'ttar nattokam khelloileant. Sod'deak g§ycha yunivorsittint em'.E. Podyut'tor xikop zoddpi, konkonnichea fuddaracho ut'tim' kovi zamvchim sorv khunnam hachea kovitent disun yetat.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]