ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಮನಿಸ್ ದೊತೊರ್ ಜಾಯ್ತ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾಯ್ತ್, ಕುಜ್ನೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್. ಆನಿ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬಾಪ್ರಕಾರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಪ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಪುಣ್ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ಸ್ಥರಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾರ್ಕುವ್ಯೆತ್.

ಗೊಂಯ್ಚೊ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ಕವಿ ಗವ್ರಂಗ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಕವಿತೆಚೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಫುಡೆಂ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರಿ ಕವಿತಾ ತೊ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಂವ್ ದವರ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಕಾಳೊ-ಪಾಂಚ್ವೊ ಫಳೊ[ಗವ್ರಂಗ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್]

ಕಾಳೊ-ಪಾಂಚ್ವೊ ಫಳೊ

ಮುಳಾವ್ಯಾ ಶಾಳೆಂತ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟಿಲ್ಲೊ,
ವರ್ಗಕುಡೀಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ
ಪಯ್ಲೆಚ್ ಫಾವ್ಟ್ ಪಳಯ್ಲ್ಲೊಂ,
ಅಸೊ ಮ್ಹಜೊ ಇಶ್ಟ್
ಕಾಳೊ-ಪಾಂಚ್ವೊ ಫಳೊ,
ಜಾಣೆಂ ಫುಲಯ್ಲೊ
ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ನವೊ ಮಳೊ...

ಕಾಳ್ಯಾಕೀಟ್ಟ್ ಆಂಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ
ಅಕ್ಷರಾಂಚಿಂ ತಿಂ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ರುಪಾಂ,
ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಮಳ್ಬಾಂತಲಿಂ ರಂಗ್-ಬಿರಂಗಿ ಹಿಂ ಕುಪಾಂ,
ಚಿತ್ರಕಲೆಂತಲಿಂ ತಿಂ ಮಳ್ಬಾಂತ್ ಉಡ್ಪಿ ಸವ್ಣಿಂ,
ತ್ಯಾಚ್ ಫಳ್ಯಾರ್ ಘಡಯ್ಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತರಾನ್
ಇತಿಹಾಸಾಂತಲಿ ತಿ ಪೊರ್ಣಿ ಅಶಿ ಕಾಣಿ…

ಬೊವಾಳ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹೂಣ್
ಮಾಸ್ತರಾ ಬಶೆನ್ ಕೆನ್ನಾಚ್ ತಾಪ್ಲೊನಾ,
ಶಾಣೊ ಫಳೊ ತೊ ಆಮ್ಚೊ
ತಾಚೆರ್ ಬರಯ್ ಬರಯ್ ಬರಯ್ಲೆಂ
ಪೂಣ್ ತೊ ಕೆನ್ನಾಚ್ ಬೆಜಾರಲೊನಾ…

ಸಣ್ ಆಸುಂ ಪರಬ್
ತೆಂಕಾ ಶಾಳೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ಭಾಯ್ರ್ ಸರೂಂಕ್ ಗಾವ್ಲೆಂಚನಾ,
ರಾತ್ ಆಸುಂ ದೀಸ್
ನ್ಹಿದೂಂಕ್ ಲೆಗೀತ್ ತಾಕಾ
ಕೆನ್ನಾ ಬಾಬ್ಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಚನಾ…

ಶಿಕೂನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದರೆಕ್ಲ್ಯಾನ್
ಫಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಿಣಾಂತ್ ಜರೂರ್ ರಾವ್ಚೆಂ
ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಸಮ್ರ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ
ತೆಂ ನಿರ್ಜೀವ್ ಫಳ್ಯಾಕಡಸೂನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ…

ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಫಳ್ಯಾ
ಪಾಂಚ್ವೊ ತುಂ ಕೆನ್ನಾ ಜಾಲೊ
ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂಚನಾ,
ರಂಗ್ ಆಕಾರ್ ಬದ್ಲಲೊ ತರಿ
ಸೆವಾನಿವೃತ್ತ್ ತುಂ ಕೆನ್ನಾ ಜಾಲೊಚನಾ…

ಕಾಳ್ಯಾ-ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಫಳ್ಯಾ
ತುವೆಂ ವಿಸವ್ ಘೆವ್ಚಿ
ವೆಳ್ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ,
ಕಾರಣ್, ವರ್ಗಕುಡೀಂತ್ ತಾಂಣಿ
ಇ-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆತಾಂ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾ,
ಪೂಣ್, ಕಿತ್ಲೀಂಯ್ ಯಂತ್ರಾಂ ಯೆವಂದಿ,
ಹುಶಾರ್ ಜಾವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್
ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ತಾಂಣಿ ಘಡೊವಂದಿ,

ತುಜ್ಯಾಸಯತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸುರ್ವಾತ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಉರ್ತಲಿ,
‘ಕಾಳ್ಯಾ-ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಫಳ್ಯಾ’
ತುಜ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆರ್ಣೆನ್
ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶೈಕ್ಷಣೀಕ್ ಮಳಾರ್
ಫುಲ್ತಲಿಂ ಆನಿ ಫಳ್ಟಲಿಂ…

- ಗವ್ರಂಗ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ [ಮಾಯ್, 2019]

 

ಗವ್ರಂಗ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್: ಗೊಂಯ್ಚಾ ವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಪದ್ಯುತ್ತರಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಗವ್ರಂಗ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಭಾಂಗಾರ್‌ಭುಂಯ್‌ಚೆರ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

कविता

मनीस दोतोर जायत, इजनेर जायत, कुजनेर जायत वा कितेंय जायत पूण पयलो तो एक मनीस. आनी मनशासंयबापरकार अपणाक बरें केल्ल्या सर्वांक उपकारी चिंतप चिंतचें भोव गर्जेचें. हेंच चिंतप पूण वेवेगळ्या स्थराचेर केल्लें चिंतप हांगासर पार्कुव्येत.

गोंयचो उर्भेवंत कवी गवरंग नायक आयलेवार सराग रितीन कविता बरयता. कवितेचेंच अध्ययन करून आसा देकून फुडें हाच्याकी बरी कविता तो पयणारिचेर घेवन येतलो म्हळ्ळो भर्वसो हांव दवर्तां. ह्या कवितेची सोभाय चाकुंक तुका उलो दितां.

- सं

[कविता] काळो-पांचवो फळो [गौरांग गोकुळदास नाईक ]

काळो-पांचवो फळो

मुळाव्या शाळेंत
म्हाका भेटिल्लो,
वर्गकुडींत हांवें ताका
पयलेच फावट पळयल्लों,
असो म्हजो इश्ट
काळो-पांचवो फळो,
जाणें फुलयलो
जिवितांत म्हज्या
शिक्षणाचो नवो मळो...

काळ्याकीट्ट आंगार ताच्या
अक्षरांचीं तीं विंगड विंगड रुपां,
फुडाराच्या मळबांतलीं रंग-बिरंगी हीं कुपां,
चित्रकलेंतलीं तीं मळबांत उडपी सवणीं,
त्याच फळ्यार घडयल्ली मास्तरान
इतिहासांतली ती पोरणी अशी काणी…

बोवाळ करता म्हूण
मास्तरा बशेन केन्नाच तापलोना,
शाणो फळो तो आमचो
ताचेर बरय बरय बरयलें
पूण तो केन्नाच बेजारलोना…

सण आसूं परब
तेंका शाळेंतल्यान
भायर सरूंक गावलेंचना,
रात आसूं दीस
न्हिदूंक लेगीत ताका
केन्ना बाबड्याक मेळ्ळेंचना…

शिकून व्हड जाल्ल्या दरेकल्यान
फळ्याच्या रिणांत जरूर रावचें
त्याग आनी समर्पण म्हळ्यार कितें
तें निर्जीव फळ्याकडसून शिकचें…

काळ्या काळ्या फळ्या
पांचवो तूं केन्ना जालो
तें आमकां कळ्ळेंचना,
रंग आकार बदललो तरी
सेवानिवृत्त तूं केन्ना जालोचना…

काळ्या-पांचव्या फळ्या
तुवें विसव घेवची
वेळ आतां आयल्या,
कारण, वर्गकुडींत तांणी
ई-स्क्रीन आतां बसयल्या,
पूण, कितलींय यंत्रां येवंदी,
हुशार जावचे खातीर
कितलेंय स्मार्ट क्लासरूम तांणी घडोवंदी,
तुज्यासयत केल्ली सुरवात
काळजांत सदांच उरतली,
‘काळ्या-पांचव्या फळ्या’
तुज्याच प्रेरणेन
आमी भुरगीं शैक्षणीक मळार
फुलतलीं आनी फळटलीं…

- गौरांग गोकुळदास नाईक  [माय, २०१९]

 

गौरांग गोकुळदास नाईक: गोंयचा विध्यालयांत कोंकणिचें पद्युत्तराचें शिकप जोडून आसचो तर्नो कवी गवरंग आयलेवार सराग रितीन कविता बरयता. भांगार‌भुंय‌चेर हाच्यो सभार कविता पर्गटल्यात. सभार कविगोश्टिंनी हाणें कवितासादर केल्यांत.

Kovita

Monis dotor zait, ijner zait, kujner zait va kitem-i zait punn poilo to ek monis. Ani monxasomybaprokar opnnak borem kel'lea sorvank upkari chintop chintchem bhovo gorjechem. Hench chintop punn vevegollea sthoracher kel'lem chintop hangasor parkuvyet.

G§ycho urbheunt kovi gourong naik ailevar sorag ritin kovita boroita. Kovitechench odhyoin korun asa dekun fuddem hacheaki bori kovita to poinnaricher gheun yetolo mholl'llo bhorvoso hamv dourtam. Hea kovitechi sobhai chakunk tuka ulo ditam.

- Som.

[Kovita] Kallo-panchvo follo  [Gourang Gokullodas Naik]


Kallo-panchvo follo

mullavea xallent
mhaka bhettil'lo,
vorgokuddint hamvem taka
poilech fautt polloil'lom,
oso mhozo ixtt
kallo-panchvo follo,
zannem fuloilo
jivitant mhojea
xikxonnacho novo mollo...

Kalleakitt'tt angar tachea
okxoranchim tim vingodd vingodd rupam,
fuddarachea mollbantolim rong-birongi him kupam,
chitrokolentolim tim mollbant uddpi sounnim,
teach follear ghoddoil'li mastoran
itihasantoli ti pornni oxi kanni…

bovall korta mhunn
mastora boxen ken'nach taplona,
xanno follo to amcho
tacher boroi boroi boroilem
punn to ken'nach bezarolona…

sonn asum porob
tenka xallentlean
bhair sorunk gaulenchona,
rat asum dis
nhidunk legit taka
ken'na babddeak mell'llenchona…

xikun vhodd zal'lea doreklean
folleachea rinnant zorur rauchem
teag ani somrponn mhollear kitem
tem nirjivo folleakoddosun xikchem…

kallea kallea follea
panchvo tum ken'na zalo
tem amkam koll'llenchona,
rong akar bodlolo tori
sevanivrit't tum ken'na zalochona…

kallea-panchvea follea
tuvem visou gheuchi
vell atam ailea,
karonn, vorgokuddint tamnni
i-skrin atam bosoilea,
punn, kitlim-i yontram yeundi,
huxar zauche khatir
kitlem-i smartt klasrum' tamnni ghoddoundi,
tujeasoit kel'li survat
kallzant sodanch urtoli,
‘kallea-panchvea follea’
tujeach prernnen
ami bhurgim xoikxonnik mollar
fultolim ani follttolim…

- Gourang Gokullodas Naik [Mai, 2019]

 

Gourang Gokullodas Naik: G§ycha vidhealoyant konkonnichem podyut'torachem xikop zoddun ascho torno kovi gourong ailevar sorag ritin kovita boroita. Bhangar‌bhum-i‌cher hacheo sobhar kovita porgottleat. Sobhar kovigoxttimni hannem kovitasador keleant.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]