ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ನಾಂ ತರ್ ತುಂ [- ಆನ್ನಿ ದೆ ಕೊಲ್ವಾಲೆ]

ಜೆದ್ನಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಖತ್ಕತೆ ಉಮಾಳೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ಜಾವ್ನ್ ಗಳ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗವಾಯ್ ದೀತ್

ಬಾಯ್ ಆನ್ನಿ ದೆ ಕೊಲ್ವಾಲೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಿ, ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಯಾತ್ರಿಸ್ಟ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ದುಸ್ರೊ ಜಮೊ ’ಶಿಕಾರಿ’ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ. ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ನಾಂ ತರ್ ತುಂ [- ಆನ್ನಿ ದೆ ಕೊಲ್ವಾಲೆ]

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ

ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ
ಆಯ್ಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ?
ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆನಾತ್
ತರ್ ಬರವಂ ಕಶೆಂ ?

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಭಾವ್ಲಾಂ
ಮನಾಂತುಯ್ ತೆಂ ರಚ್ಲಾಂ
ಪುಣ್ ಹ್ಯೇ ಕಾಗ್ದಾ ಫಲಿರ್
ಹಾಡುಂ ಕಶೆಂ ?
ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆನಾತ್
ತರ್ ಬರವಂ ಕಶೆಂ ?

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ
ದೊಳ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಜ್
ಹ್ಯೇ ಫಲಿರ್ ಪಡ್ಟಾತ್
ಫಕ್ತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್
ನಾಂ ತಾತುಂತ್ ಭಾವ್ನಾಂ ನಾಂ ಕವ್ನಾಂ
ತರ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂವ್ ರಚುಂ ಕಶೆಂ
ಕವಿತಾ ಹಾಂವ್ ರಚುಂ ಕಶೆಂ ?

- ಆನ್ನಿ ದೆ ಕೊಲ್ವಾಲೆ [ಸಪ್ಟೆಂಬರ್, 2019]

 

ಆನ್ನಿ ದೆ ಕೊಲ್ವಾಲೆ: ಕವಿ, ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಯಾತ್ರಿಸ್ಟ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಿ. ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್, ಫುಡಾರಿ, ಉಜ್ವಾಡ್, ಗುಲಾಬ್, ದೊರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರೊಟಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಉಮಾಳೆ (2017) ಹಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ, ಶಿಕಾರ್ (2019) ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ವಾಲೆರಿಯೋ ಕಾರ್ವಾಲ್ಹೊ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್,
125 ವೊ ತಿಯಾತ್ರಿಸ್ಟ್ ವರ್ಸುಗೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

[kovita] Nam Tor Tum [- Annie de Colvale]

Jedna kallzache khotkote umalle utramni thembe thembe zaun gollta tednam udemvchi kovita fatra kallzak soit apoddta mhonncheak hi kovita govai dit

bai an'ni de kolvale g§ychi kovi, lekhok toxench tiatristt. Ailevar hichea kovitencho dusro zomo ’xikari’ porgottlo. Hichea kovitecho svad chakunk tuka ulo ditam

- Som

[kovita] Nam Tor Tum [- Annie de Colvale]

NAM TOR TUM

Mon mhojem
Aiz kiteak oxem ?
Hat mukhar yenat
Tor boroum koxem ?

Kallzant zaitem bhavlam
Monantui tem rochlam
Punn hie kagda folir
Haddum koxem ?
Hat mukhar yenat
Tor boroum koxem ?

Nam tor tum
Dollea mukhar aiz
Hie folir poddttat
Fokt utranchi ras
Nam tatunt bhavnam nam kovnam
Tor kovita hanv rochum koxem
Kovita hanv rochum koxem?

Annie De Colvale [Sep, 2019]

 

Anie De Colvale: kovi, lekhok toxench tiatristt namnnechi g§ychi kovi. Amcho Avaz, Fuddari, Ujvadd, Gulab, Dor Moineachi Rotti potramni hichim borpam porgottleant. Umalle (2017) hicho poilo kovitazomo, Xikar (2019) ailevar porgott‌l'lo kovitazomo. Valerio karvalho konkonni puroskar, 125 vo tiatristt vorsugecho puroskar hika yedoll lab‌l'le puroskar.

[कविता] नां तर तूं [- आन्नी दे कोलवाले]

जेदना काळजाचे खत्कते उमाळे उत्रांनी थेंबे थेंबे जावन गळता तेदनां उदेंवची कविता फात्रा काळजाक सयत आपडता म्हणच्याक ही कविता गवाय दीत

बाय आन्नी दे कोलवाले गोंयची कवी, लेखक तशेंच तियात्रिसट. आयलेवार हिच्या कवितेंचो दुस्रो जमो ’शिकारी’ पर्गटलो. हिच्या कवितेचो स्वाद चाकुंक तुका उलो दितां

- सं

[कविता] नां तर तूं [- आन्नी दे कोलवाले]

नां तर तूं

मन म्हजें
आयज कित्याक अशें?
हात मुखार येनात
तर बरवं कशें?

काळजांत जायतें भावलां
मनांतूय तें रचलां
पूण हिये कागदा फलीर
हाडूं कशें?
हात मुखार येनात
तर बरवं कशें?

नां तर तूं
दळ्या मुखार आयज
हिये फलीर पडटात
फक्त उत्रांची रास
नां तातुंत भावनां नां कवनां
तर कविता हांव रचूं कशें
कविता हांव रचूं कशें?

- आन्नी दे कोलवाले [सपटेंबर, २०१९]

 

आन्नी दे कोलवाले: कवी, लेखक तशेंच तियात्रिसट नामणेची गोंयची कवी. आमचो आवाज, फुडारी, उज्वाड, गुलाब, दोर मयन्याची रोटी पत्रांनी हिचीं बर्पां पर्गटल्यांत. उमाळे (२०१७) हिचो पयलो कविताजमो, शिकार (२०१९) आयलेवार पर्गट‌ल्लो कविताजमो. वालेरियो कार्वाल्हो कोंकणी पुरसकार,  १२५ वो तियात्रिसट वर्सुगेचो पुरसकार हिका येदोळ लाब‌ल्ले पुरसकार.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕವಿತಾ-ಕುಡ್ಕಾಂ|कविता-कुडकां

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ ನ್ಹಾಯತ್.. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]