ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

[ಕವಿತಾ] ಬಾಪುಯ್ [- ರಮೇಶ್ ಗಡಿ]

’ಆವಯ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಪುಣ್ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ಮನ್ ತೊ ಮೊರ್ತಚ್ ಕಳ್ಟಾ’ ಕವಿಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿಂತ್ ಯೆತಾತ್. ಘರಾಚೊ ದಿವೊ ಆವಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚೆಂ ತೇಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಘರಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾತಿಚೆಂ ಮೇಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಕರ್ಗತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ತ್ಯಾಗ್-ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ.

ಬಾಬ್ ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಗಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವೊಳ್ಸಲ್ಲೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕವಿ, ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಪರ್ಮಳ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮನಾಂತ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗವಾಯ್ ದೀತ್.

 - ಸಂ.

[ಕವಿತಾ] ಬಾಪುಯ್ [- ರಮೇಶ್ ಗಡಿ]

ಬಾಪುಯ್

ಆಬ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜೆನ್ನಾಂ
ಮಳ್ಬಾರ್ ಲಾಗ್ತಾ ಗಡ್ಗಡೂಕ್
ವಸ್ರೆರ್ ಬಸೂನ್ ಬಾಪೂಯ್ ಮ್ಹಜೊ
ಪರತ್ ಲಾಗ್ತಾ ಬಡ್ಬಡೂಂಕ್..

ನಾಲ್ಲ್ ಸುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಟಾಂತ್ ಸಾಂಗ್
ಕೆದ್ನಾ ವಚೂನ್ ಪಾಡ್ಟಲೊ..
ಖಳಾಂತ್ ಘಾಲೂಂಕ್ ದಿಖಾಳ್ಯಾಚಿ
ತೊರಾಂ ಕೆದ್ನಾ ಹಾಡ್ಟಲೊ..

ತಾಂಟ್ ಬಿಮ್ಬಲೊಂ ಭಲ್ಲಾ ಶೆತಾಂತ್
ಕೆದ್ನಾ ನೀತಳ್ ಕರ್ತಲೊ ...
ಗಾಯ್ರ್ ಉಸ್ಪೂನ್ ಗೊಬ್ರಿ ವ್ಹರೂನ್
ಶೆತಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾ  ಮಾರ್ತಲೊ...

ಕುಜ್ನಾಚ್ಯಾ ಪಾರೆತಿಕ್
ಯೆರೊ ಮೊಟ್ಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್
ಜಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಖೊಪೀಚೆ
ವಾಂಶೆಯ್ ದೊನ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್..

ದರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಗಡ್ಗಡೂಕ್
ಕಿತ್ಲೆ ದಿಸ್ ರಾವ್ತಲೊ
ಮಾಯಾಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಝಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಖಂಯ್ ರೆ ಪುತಾ ಧಾವ್ತಲೊ?

ಮುಂಸಾರಾತ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಝಡೂಂಕ್
ಕೆದ್ನಾ ತೊರಾಂ ಕಾಡ್ಟಲೊ
ಚಾರ್ ದಿಸ್ ಆವ್ಯ್ಗೆರ್
ಭಯ್ಣೀಂಕ್ ಕೆದ್ನಾ ಹಾಡ್ಟಲೊ...

ವರ್ಸಾ ಜಾಲಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ
ಆಜೂನ್ ಬಾಪೂಯ್ ಜಾಗಯ್ತಾ
ಪಾವ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆ ತಯಾರೆಂತ್
ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾಂ ನಾಚಯ್ತಾ..ರೆ
ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾಂ ನಾಚಯ್ತಾ..


2
ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ..
ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗೆಪಣೀಚೊ

ಫಾಂತೊಡೀಚೆರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾವೆಂ
ಧುಕೆಂ ಪಳಯ್ಲೆ...
ವಲೀಂಚಿಪ್ಪ್ ಪಾಖಾಂ ಝಾಡ್ಪಿ
ಬಕೆಂ ಪಳಯ್ಲೆ.

ಆನಿ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ
ತ್ಯಾ ಸಾಳ್ಕಾಂ ತಳ್ಯಾಚೊ
ಖಳ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ
ಮೊಗ್ರೆಂ ಕಳ್ಯಾಂಚೊ.

ಗೊಠ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಖಾವ್ಣಿ ಆನಿ
ಜಳ್ವಾ ಕುಡಾಚೊ
ಕಾಂದ್य़ಾ ಮಾಳೊ ,ಮಿಠಾ ಕಣ್ಗಿಂ ,
ಕೊಮ್ಯಾ ಘುಡಾಚೊ.

ಜಳ್ವಾ ಕುಡಿ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮೊಠ್ಯಾ
ತಾಮ್ಯಾಂ ಭಾಣಾಚೊ
ಕೆಳಿ ಮುಳಾಂತ್ ತಿಣ್ಸಾಂಜ್ಚ್ಯಾ
ಉದಕ್ ನ್ಹಾಣಾಚೊ.

ಚಾನೆ ಮ್ಹಶಿ ಢವ್ಳು ಗಾಯೆಂ
ತಣಾ ಕುಡ್ಯಾಚೊ
ಕುಂಡ್ಲಿ, ದಾತಿಂ,ಮುಸ್ಳಾಂ,ವಾಯ್ನಾಂ
ಭಾತಾ ಮುಡ್ಯಾಚೊ.

ಭೆನುಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಝೊಪಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ
ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾ ಚೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ
ಮಧ್ಯಾನಿಚೆರ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ಪಿ
ಶೆಂಕ್ರ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ.

ವಯೆಂ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾ ಖೊಲ್ ನಿಳ್ಯಾ
ಚಿರೆ ಖಣೀಚೊ
ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತ್ಯಾ
ಭುರ್ಗೆಪಣೀಚೊ...
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗೆಪಣೀಚೊ.

******

[ಧುಕೆಂ Fogg
ವಲೆಂಚಿಪ್ಪ್ soaking wet
ಗೊಠೆ Cattle shade
ಖಾವ್ಣಿಂ Fodder area for the cattle
ಕಾಂದ್ಯಾ ಮಾಳೊ Onions hunged on a bamboo  in the traditional village style.
ಮಿಠಾ ಕಣಂಗ್ Cane basket used for storing salt .
ಜಳ್ವಾ ಕುಡ್ Place for storing the fire wood  .
ತಾಂಬ್ಯಾ ಭಾಣ್ Copper utensils used for bathing water.
ಕೆಳಿ ಮುಳಾಂತ್ Under the banana shoot
ತಣಾಂ ಕುಡೆಂ Hay stack
ಕುಂಡ್ಲಿಂ  Earthen pot
ಮುಸ್ಳಾಂ ವಾಯ್ನಾಂ  Traditional tools used for un husking , grinding grains.
ಭೆನುಲ್ಲಿ parasites grown on the trees.
ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾ ಚೊಂಬೊ Ant nest
ಶೆಕರ್ಯಾ ಕೊಂಬೊ Roos]

- ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಗಡಿ. [ನವೆಂಬ್ರ್, 2019]

 

 

ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಗಡಿ: ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ರಮೇಶ್ ಸಹದೇವ್ ಗಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಂಬ್, ಜಾಗ್, ಗುಲಾಬ್, ಸುನಾಪರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಂಗಾರ್‌ಭುಂಯ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಸಂಂಏಳನಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್. ಕವಿತೆಶಿವಯ್ ಕಾಣಿಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ ’ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ತಿ’ ಪರ್ಗಟ್ಣೆರ್ ಅಸಾ.

[kovita] Bapui (- Ramesh Ghadi)

’Auychem mon zolmathaun melltta punn bapoichem mon to mortoch kolltta’ kovibab Melvin Roddrigosachim utram yadint yetat. Ghoracho divo auy tor‌yi kuttom' mholl'llea diveachem tel zaun, ghoranne mholl'llea vatichem menn zaun ek bapui korgota tem somzunk zaina. Zolma thaun morna poreant eka bapoin kel'lea va korunk aschea ekeka teag-sakrifisacher hi kovita bhovo opurbhayen arso dhorta.

Bab romex sazu goddi graminn porisorant vollsol'lo g§ycho kovi, dekun tachea kovitemni matiecho pormoll, toxench tachim borpam vachun gel'leporinch monant udemvchem graminn porisor kitle opurbhayechem mhonnchyok hi kovita govai dit.

- Som

[kovita][kovita] Bapui (- Ramesh Ghadi)

 

Bapui

abrilachea mhoineant jen'nam
mollbar lagta goddgodduk
vosrer bosun bapuy mhozo
porot lagta boddboddunk..

Nal'l suklea bhattant sang
kedna vochun paddttolo..
Khollant ghalunk dikhalleachi
toram kedna haddttolo..

Tantt bimbolom bhol'la xetant
kedna nitoll kortolo ...
Gair uspun gobri vhorun
xetant kedna  martolo...

Kujnachea paretik
yero motteo poddleat
zollvachea khopiche
vanxey don moddleat..

Doreant lagla goddgodduk
kitle dis rautolo
mayak paus zhoddlo zalear
khoim re puta dhautolo?

mumsarat lagla zhoddunk
kedna toram kaddttolo
char dis auyger
bhoinnink kedna haddttolo...

Vorsa zalim gelear taka
azun bapuy zagoita
pausa poile toyarent
azun mhakam nachoita..Re
azun mhakam nachoita..


2
porot ugddas ailo ..
Tea bhurgeponnicho

fantoddicher xetant havem
dhukem polloile...
Volinchipp pakham zhaddpi
bokem polloile.

Ani porot ugddas ailo
tea sallkam tolleacho
khollea fuddlea porsantlea
mogrem kolleancho.

Gottheantleo khaunni ani
zollva kuddacho
kandय़a mallo ,mittha konngim ,
komea ghuddacho.

Zollva kuddi fattlea motthea
tameam bhannacho
kelli mullant tinnsanjchea
udok nhannacho.

Chane mhoxi ddhoullu gayem
tonna kuddeacho
kunddli, datim,musllam,vainam
bhata muddeacho.

Bhenul'lechea zhopa voilea
humblea chombeancho
modheanicher sad ghalpi
xenkrea kombeancho.

Voyem fattlea khol nillea
chire khonnicho
porot ugddas ailo tea
bhurgeponnicho...
Mhojea bhurgeponnicho.

******

[dhukem Fogg
volenchipp soaking wet
gotthe Cattle shade
khaunnim Fodder area for the cattle
kandya mallo Onions hunged on a bamboo  in the traditional village style.
Mittha konnong Cane basket used for storing salt .
Zollva kudd Place for storing the fire wood  .
Tambea bhann Copper utensils used for bathing water.
Kelli mullant Under the banana shoot
tonnam kuddem Hay stack
kunddlim Earthen pot
musllam vainam Traditional tools used for un husking , grinding grains.
Bhenul'li parasites grown on the trees.
Humblea chombo Ant nest
xekorya kombo Roos]

- Ramesh SajuGhadi [Nov, 2019]

 

 

Romex Saju Goddi: likhnne namvakhal boromvcho romex sohodevo goddi pattlea pondra vorsam thaun bimb, zag, gulab, sunaporant toxench bhangar‌bhum-i potramni boroun aila. Sobhar kovisom'mellonamni toxench kovigoxttimni kovita sador keleat toxench choloun veleat. Kovitexivoi kannio toxench lekonam boromvchea hachea kovitencho zomo ’auy zalea zannti’ porgottnner osa.  

[कविता] बापुय [- रमेश साजू गडी]

’आवयचें मन जल्माथावन मेळटा पूण बापयचें मन तो मोर्तच कळटा’ कविबाब मेलवीन रोड्रिगसाचीं उत्रां यादिंत येतात. घराचो दिवो आवय तर‌यी कुटम म्हळ्ळ्या दिव्याचें तेल जावन, घराणे म्हळ्ळ्या वातिचें मेण जावन एक बापूय कर्गता तें समजुंक जायना. जल्मा थावन मोर्ना पऱ्यांत एका बापयन केल्ल्या वा करुंक आसच्या एकेका त्याग-साक्रिफिसाचेर ही कविता भोव अपुर्भायेन आर्सो धर्ता.

बाब रमेश साजू गडी ग्रामीण परिसरांत वोळसल्लो गोंयचो कवी, देकून ताच्या कवितेंनी मातियेचो पर्मळ, तशेंच ताचीं बर्पां वाचून गेल्लेपरिंच मनांत उदेंवचें ग्रामीण परिसर कितले अपुर्भायेचें म्हणच्यक ही कविता गवाय दीत.

- सं

[कविता] बापुय [- रमेश साजू गडी]

 

बापुय

आब्रिलाच्या म्हयन्यांत जेन्नां
मळबार लागता गडगडूक
वसरेर बसून बापूय म्हजो
परत लागता बडबडूंक..

नाल्ल सुकल्या भाटांत सांग
केदना वचून पाडटलो..
खळांत घालूंक दिखाळ्याची
तोरां केदना हाडटलो..

तांट बिम्बलों भल्ला शेतांत
केदना नीतळ करतलो ...
गायर उसपून गोबरी व्हरून
शेतांत केदना  मारतलो...

कुजनाच्या पारेतिक
येरो मोट्यो पडल्यात
जळवाच्या खोपीचे
वांशेय दोन मोडल्यात..

दर्यांत लागला गडगडूक
कितले दिस रावतलो
मायाक पावस झडलो जाल्यार
खंय रे पुता धावतलो?

मुंसारात लागला झडूंक
केदना तोरां काडटलो
चार दिस आवयगेर
भयणींक केदना हाडटलो...

वरसा जालीं गेल्यार ताका
आजून बापूय जागयता
पावसा पयले तयारेंत
आजून म्हाकां नाचयता..रे
आजून म्हाकां नाचयता..


2
परत उगडास आयलो ..
त्या भुरगेपणीचो

फांतोडीचेर शेतांत हावें
धुकें पळयले...
वलींचिप्प पाखां झाडपी
बकें पळयले.

आनी परत उगडास आयलो
त्या साळकां तळ्याचो
खळ्या फुडल्या पोरसांतल्या
मोगरें कळ्यांचो.

गोठ्यांतल्यो खावणी आनी
जळवा कुडाचो
कांदय़ा माळो ,मिठा कणगीं ,
कोमया घुडाचो.

जळवा कुडी फाटल्या मोठ्या
ताम्यां भाणाचो
केळी मुळांत तिणसांजच्या
उदक न्हाणाचो.

चाने म्हशी ढवळु गायें
तणा कुड्याचो
कुंडली, दातीं,मुसळां,वायनां
भाता मुड्याचो.

भेनुल्लेच्या झोपा वयल्या
हुंबल्या चोंब्यांचो
मध्यानिचेर साद घालपी
शेंकऱ्या कोंब्यांचो.

वयें फाटल्या खोल निळ्या
चिरे खणीचो
परत उगडास आयलो त्या
भुरगेपणीचो...
म्हज्या भुरगेपणीचो.

******

[धुकें Fogg
वलेंचिप्प soaking wet
गोठे Cattle shade
खावणीं Fodder area for the cattle
कांदय़ा माळो Onions hunged on a bamboo  in the traditional village style.
मिठा कणंग Cane basket used for storing salt .
जळवा कुड Place for storing the fire wood  .
तांब्या भाण Copper utensils used for bathing water.
केळी मुळांत Under the banana shoot
तणां कुडें Hay stack
कुंडलीं Earthen pot
मुसळां वायनां Traditional tools used for un husking , grinding grains.
भेनुल्ली parasites grown on the trees.
हुंबल्या चोंबो Ant nest
शेकरय़ा कोंबो Roos]

- रमेश साजू गडी. [नवेंबर, २०१९९]

 

 

रमेश साजू गडी: लिखणे नांवाखाल बरंवचो रमेश सहदेव गडी पाटल्या पंद्रा वर्सां थावन बिंब, जाग, गुलाब, सुनापरांत तशेंच भांगार‌भुंय पत्रांनी बरवन आयला. सभार कविसंंएळनांनी तशेंच कविगोश्टिंनी कविता सादर केल्यात तशेंच चलवन वेल्यात. कवितेशिवय काणियो तशेंच लेकनां बरंवच्या हाच्या कवितेंचो जमो ’आवय जाल्या जाणती’ पर्गटणेर असा.
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ
ಮನ್ ರಡ್ಟಾ | मन रडटा

ಹೊ ಚಂದ್ರ್ | हो चंद्र तुजो

ನಾಂ ತರ್ ತುಂ|ता नां तर तूं

ಕಪಲ್ | कपल

ಕಾಳೊ-ಪಾಚವೊ..|काळो-पांचवो..

ಬರೆಂ ಮ್ಹುಣ್.. | बरें म्हूण..
ಸಂವ್ಣೆ .. | संवणे न्हायत..
ಆವಯ್ಚೊ ಮಾರ್ | आवय्चो मार

ಮನಶಾಚೆಂ ಮಟಣ್ | मनशाचें मटण

ಝುಜಾಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ | झुजाचें व्हारें

ಏಕ್ ಕವಿತಾ... | ऎक कविता...

ಅಣುಯುಧ್ದ್ | अणुयुध्द

ಜೀಣ್ | जीण
ಕಲಾಕಾರ್ | कलाकार
ಶೂನ್ಯ್ ಹಿಶೋಬ್ | शून्य हिशॊब
ಶೆಳಾಂವ್ ಯಾದಿ | शेळांव यादी

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ |नाका जाल्यार
ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट
... ಪಾವ್ಸ್ | ... पावस

ಮಾಂ | मां

ಹಂಪಿ | हंपी

ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಜರ್.| म्हजें माजर.

ಸೆಜಾರಿ | सेजारी

ಹೆಂ ಮನ್ | हें मन

ಭವ್ತಾರಣಿ | भवतारणी

ಪಲ್ತಡ್ ನಾ| पलतड ना

ಪಾವಳೀ | पावळी

...ಜಾತ್ರಾ | ...जात्रा

ಮಾರ್ಚ್ 8 | मार्च ८

ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಕಿರಾಯತೆಂ | किरायतें
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ | प्रतिबिंब

ಜೊತಿಂ | जोतीं
ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुरगेंपण

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್

ತೊ ಕೊಣ್ | to konn

ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆಂಬೆ

ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ | म्हजी कोंकणी
ಮಾಳೊ | माळो

ಧಾಂವ್ | धांव

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ | कोंकणी

ಕವಿ ಮೋರ್ನ್ | कवि मॊर्न
ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆ.. | सकाळिंच्ये..
ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ | कविता म्हजी


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ | अन्न्याय

ಮಧು ಆನಿ..| मधू आनी..
ಮಾತಿ | माती
ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ |आसली व

ಮಾಡ್


ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ..। पावसाचीं..
ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮಾತೀ | माती
ಮೌನ ಆನಿ | मौन आनी  


ತವೊ | तवो
ಸಚೇತನ | सचेतन


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ...!?ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]